W NUMERZE 12(94)/2003

 

433 Artykuł wstępny
WYMIANA CIEPŁA
434 Tadeusz BOHDAL
Henryk CHARUN
Marian CZAPP
Ocena efektywności energetycznej wentylatorowych chłodnic powietrza
W artykule przedstawiono propozycję oceny wskaźnikowej efektywności energetycznej wentylatorowych chłodnic powietrza z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego. Metoda ta łączy z sobą procesy wymiany ciepła wrzącego czynnika chłodniczego i ochładzanego powietrza. Podano wyniki własnych badań eksperymentalnych wentylatorowych chłodnic powietrza z ożebrowaniem lamelowym, w ocenie których z powodzeniem wykorzystano zaproponowaną metodę wskaźnikową
CERTYFIKACJA PERSONELU
439 Dariusz WEBER Wybrane postanowienia norm serii PN-EN 378 w zakresie bezpieczeństwa instalacji i urządzeń chłodniczych
Kompetencje osób i certyfikacja personalna w normie PN-EN 13313. W materiale omówiono problematykę normy europejskiej EN 378, zwracając szczególną uwagę na zawarty w jej części czwartej zakres wymagań kompetencyjnych osób, których praca związana jest z urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciepła. Szerzej omówiono wymagania stawiane poszczególnym kategoriom personelu. W nawiązaniu do tego dokumentu szczegółowo przedstawiono zalecenia normy EN 13313 dotyczące zakresu posiadanej przez personel wiedzy i doświadczenia. Obie normy obowiązują już w Polsce
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
444 Jacek POSTOLSKI Prawie wszystko o .... TECHNOLOGII CHŁODNICZEJ ŻYWNOŚCI
(8). 1.4 Utrwalanie żywności w niskich temperaturach. Część 1. Wpływ temperatury na abiotyczne procesy fizyczne i reakcje chemiczne
448 Leszek KULISIEWICZ Konserwacja żywności metodą wysokich ciśnień
Przedstawiono wprowadzaną do stosowania nową technologię konserwacji żywności z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia hydrostatycznego, tzw. technologię HHP (High Hydrostatic Pressure). Jest to technologia przyszłościowa, która w minimalnym stopniu wpływa na strukturę, wartości odżywcze i właściwości produktów żywnościowych. Scharakteryzowano najważniejsze zalety tej metody konserwacji żywności oraz podano przykłady jej praktycznego wykorzystania, m. innymi w produkcji dżemów owocowych, soku grejpfrutowego i innych produktów
451 Sergiy FILIN Podstawy technologii chłodniczej bananów
W artykule scharakteryzowano w zwięzłej formie łańcuch chłodniczy bananów, zwracając uwagę na warunki dojrzałości i dobrego smaku tych owoców, ich obróbkę wstępną, transport, wreszcie proces dojrzewania, podczas którego następuje przemiana skrobi w cukier. Ostatnim elementem tego łańcucha jest sprzedaż bananów - przedstawiono międzynarodowa skalę barw bananów, określającą stopień ich dojrzałości
INFORMACJE OGÓLNE
457 (PROZON) Polska może pozyskać znaczące środki na ochronę środowiska
458 Zmiany we władzach Fundacji PROZON
460 Migawki z kolejnej edycji szkoleń w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
464 (GÜNTNER) Wytyczne doboru i montażu skraplaczy i chłodnic cieczy. Część 3
GDZIE I JAK
472 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerachCONTENTS Of No. 12(94)/2003

 

433 Editorial
HEAT TRANSFER
434 Tadeusz BOHDAL
Henryk CHARUN
Marian CZAPP
Estimation of energetic effectiveness of fan air coolers
A proposition of the estimation method of energetic effectiveness of fan air coolers of refrigerant direct evaporation inside cooler tubes has been presented in the paper. This method combines both boiling heat transfer of refrigerant as well as cooling process of humid air. The results of the experimental investigations of the air fan coolers have been presented along with the results of the proposed estimation method
PERSONNEL CERTIFICATION
439 Dariusz WEBER Selected regulatory requirements of the standards PN-EN 378 within the range of safety of refrigeration systems. Competence of personnel and certification of personnel according to the standard PN-EN 13313
The regulatory requirements of the European Standard EN 378 have been briefly presented. A close attention has been paid to the 4th part of this standard in which the competence of the personnel involved in operation, maintenance, repair and recovery of the refrigeration, air conditioning and heat pumps systems have been described. The requirements placed for the personnel have been discussed in details. In connection with the above regulation the requirements of the standard EN 13313 within the range of the personnel knowledge and experience have been presented. Both standards are in force in Poland
REFRIGERATION FOOD TECHNOLOGY
444 Jacek POSTOLSKI Almost everything about.... FOOD REFRIGERATION TECHNOLOGY
(8). Part 1.4. Preservation of food by means of low temperatures. Unit 1. Effect of temperature on abiotic physical processes and chemical reactions
448 Leszek KULISIEWICZ Preservation of food by means of high pressure method
A new method of food preservation by means of high hydrostatic pressure (HHP) has been described in the paper. This method can be thought as very promising since it influences on an issue structure, nutritive value and the physical properties of food in a very small degree. The most important advantages of this method of food preservation have been discussed. The examples of application of this method have been presented, for instance application in production of fruit jam, grape fruits juice and the other foodstuff preservation
451 Sergiy FILIN Basic principles of cold storing technology for bananas
The cold chain for bananas has been briefly presented in the paper. A close attention has been paid to the conditions of ripeness of bananas and good taste, initial processing, transportation as well as ripening process during which the starch is converted into sugar. The last element of the cold chain is the sale of bananas. The international scale of banana colour as the measure of its ripeness has been presented
GENERAL INFORMATION
457 (PROZON) Poland can gain considerable fund for environment protection
458 Change of supervisory board of PROZON Foundation
460 Snapshots from the second edition of training at Gdansk Centre for Training and Certification
COMMERCIAL PAPERS
464 (GÜNTNER) Guidelines to choice and assembling of condensers and liquid chillers. Part 3
WHERE & HOW
472 About next issues. Subscription, purchase of the single issues