W NUMERZE 3(85)/2003

 

93 Artykuł wstępny
BADANIA NAUKOWE
94 Tadeusz BOHDAL
Henryk CHARUN
Marian CZAPP
Problemy falowego charakteru wrzenia w wentylatorowej chłodnicy powietrza
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dynamiki wrzenia w wentylatorowej chłodnicy powietrza zasilanej za pomocą termostatycznego zaworu rozprężnego.Określono stopień oddziaływania tego regulatora na wielkość i prędkość rozchodzenia się zaburzeń wewnątrz wężownicy rurowej.Wykazano wpływ stopnia przegrzania par czynnika chłodniczego na te wielkości.Badania przeprowadzono dla proekologicznego czynnika R 404A.Potwierdzono falowy charakter procesu wrzenia w wężownicy rurowej
CZYNNIKI CHŁODNICZE
99 James M.CALM Alternatywy i perspektywy czynników do agregatów chłodniczych. Część 1
Zwrócono uwagę na wcześniejsze możliwości i aktualne alternatywy doboru czynnika chłodniczego. Omówiono wpływ czynników w skali globalnej na środowisko naturalne,a mianowicie niszczenie ozonu stratosferycznego oraz zmiany klimatu.Przedstawiono historię płynów roboczych do urządzeń sprężarkowych,a także wskazano na cechy idealnego płynu niskowrzącego do tych urządzeń
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
105 Edmund NOWAKOWSKI Strumienie objętości powietrza w przewodach blaszanych dla wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń
Na tle zadań stawianych wentylacji,przedstawiono sposób wyznaczania strumienia powietrza wywiewanego przez przewody wykonane z blachy dla zapewnienia ciągu grawitacyjnego.Przedstawiono wyniki symulacji obliczeniowej
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
107 Dariusz GÓRAL Wilgotność powietrza rozmrażającego a dokładność wyznaczenia czasu rozmrażania produktów rolniczych
Dokonano oceny wpływu wilgotności powietrza,jako podstawowego parametru charakteryzującego warunki procesu rozmrażania produktów żywnościowych na błąd wyznaczenia czasu rozmrażania wołowiny wg wybranych metod obliczeniowych.Podjęto próbę wprowadzenia poprawki do tych metod, uwzględniającej wilgotność powietrza
EKSPLOATACJA
111 Tomasz HAJDUK
Zenon BONCA
Gazy nieskraplające się w urządzeniu chłodniczym
Omówiono wpływ obecności gazów nieskraplających się (głównie powietrza )na podstawowe parametry pracy urządzenia chłodniczego.Przedstawiono konsekwencje natury eksploatacyjnej,jakie niesie za sobą nadmierna ilość takich gazów w instalacji.Zwrócono uwagę na wpływ obecności powietrza na stan techniczny sprężarki oraz na przenoszenie ciepła,przede wszystkim w skraplaczu.Wskazano sposób wykrywania obecności gazów nieskraplających się w urządzeniu.W końcowej części podano metody usuwania tych gazów z instalacji chłodniczych
116 Dariusz BUTRYMOWICZ Wpływ gazów inertnych oraz przegrzania pary na pracę skraplacza chłodniczego
W artykule przeanalizowano wpływ gazów inertnych oraz silnego przegrzania par na wymianę ciepła w skraplaczu chłodniczym.Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń numerycznych uzyskanych dla skraplacza typu płaszczowo – rurowego
INFORMACJE OGÓLNE
122 Marek KAMIŃSKI Sympozjum naukowo - techniczne "Instalacje basenowe", Ustroń 2002
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
125 Andrzej SZCZEŚNIAK Wymienniki płytowe SWEP w chłodnictwie
129 Janusz TECŁAW Nawiewnik wirowy dalekiego zasięgu NVPD
GDZIE I JAK
130 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerachCONTENTS Of No. 3(85)/2003

 

93 Editorial
SCINETIFIC INVESTIGATIONS
94 Tadeusz BOHDAL
Henryk CHARUN
Marian CZAPP
Problems of wave character of boiling onset in air fan cooler
Results of the own experimental investigations of the dynamics of the boiling phenomenon in an air fan cooler fed by the thermostatic expansion valve have been presented in the paper.The effect of the operation of this control valve on the amplitude and the frequency of the propagation of waves inside cooling coil have been investigated.The effect of the superheating of vapour refrigerant on these quantities has been investigated.The investigations have been carried out for ecological refrigerant R404A.The wave character of the onset of the boiling phenomenon inside cooling coil has been observed
REFRIGERATING MEDIA
99 James M.CALM Options and outlook for chiller refrigerants. Part 1
Attention has been paid to the options and outlook for choice of chiller refrigerants.The global effects of refrigerating media on the environment,such as depletion of the stratosferic ozone layer as well as global change of the climate have been discussed in the paper.The history of the refrigerating media for compressor refrigeration devices has been presented.The features of the ideal refrigerants have been discussed in the paper
AIR-CONDITIONING AND VENTILATION
105 Edmund NOWAKOWSKI Volume flow rate in sheet ventilation ducts in gravitational ventilation systems
Against a background of the tasks of ventilation systems,the approach of calculation of the volume flow rate of the exhausted air flowing through the sheet ventilation ducts operating under conditions of the natural draught has been presented in the paper.The results of calculation based on this approach have been discussed
FOOD REFRIGERATION TECHNOLOGY
107 Dariusz GÓRAL Humidity of thawing air and accuracy of prediction of thawing time of agricultural foodstuffs
The various approaches of estimation of the effect of the thawing air humidity on the thawing process of foodstuffs have been presented in the paper.The exemplary calculations have been prepared for beef.The improvements of the calculation procedure have taken into account the effect of the thawing air humidity
OPERATION
111 Tomasz HAJDUK
Zenon BONCA
Non-condensing gases in refrigeration systems
The effect of the presence of the non-condensing gases (mainly air)on the basic operation parameters of the refrigeration devices have been discussed in the paper.The most important effects as a consequences of the excessive amount of non-condensing gases in refrigeration system have been discussed.A special attention has been paid to the influence of the presence of air on technical state of compressor as well as on heat transfer conditions in a condenser.The method of detection of non-condensing gases in a device has been discussed.The methods of purging of these gases from the installation have been presented the paper
116 Dariusz BUTRYMOWICZ Effect of inert gases and vapour superheating on operation of refrigeration condenser
The effect of the inert gases as well as strong vapour superheating on heat transfer conditions in refrigeration condenser have been discussed in the paper.The own exemplary results of numerical calculations for horizontal shell-and-tube condenser have been presented and discussed
GENERAL INFORMATION
122 Marek KAMIŃSKI Science and Technology Symposium "Swimming Pools Installations", Ustroń 2002, Poland
COMMERCIAL PAPERS
125 Andrzej SZCZEŚNIAK Plate heat exchangers SWEP for refrigeration
129 Janusz TECŁAW Vortex supply air terminal devices of long range NVPD
WHERE &HOW
130 About next issues.Subscription,purchase of the single issues