W NUMERZE 4(86)/2003

 

133 Artykuł wstępny
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
134 Anna CHARKOWSKA Czystość nowych przewodów i urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych
W artykule przedstawiono problem zanieczyszczeń olejami obróbkowymi nowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.Omówiono podstawowe założenia dotyczące fińskiej klasyfikacji nowych przewodów, urządzeń i całych instalacji.Podano informacje dotyczące wymagań obowiązujących podczas odbioru technicznego urządzeń wentylacyjnych,zawartych w jednej z polskich norm
141 Grzegorz MADZIĄG Alfabet PIUSWIKa (21). Z jak Zanieczyszczone instalacje wentylacyjne.
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
142 Jacek POSTOLSKI Prawie wszystko o ....TECHNOLOGII CHŁODNICZEJ ŻYWNOŚCI (5). 1.3 Przemysłowe techniki utrwalania żywności. Technologiczne podstawy utrwalania
Przedstawiono technologiczne podstawy utrwalania żywności.Przybliżono pojęcie tzw. systemu HCF (Heat-Cool-Fill ).Zwrócono uwagę na zintegrowane metody utrwalania takie jak kriokoncentracja,dehydrofreezing i liofilizacja,w których zamrażanie stanowi istotny element procesu
INFORMACJE OGÓLNE
145 Jan RÓŻAŃSKI IV Seminarium Ogólnopolskie "Nowoczesne techniki instalacyjne w szpitalnictwie". Część III
150 Jerzy STACHOWIAK IX Wrocławskie Targi Książki Naukowej
152 Grzegorz MICHALSKI Spotkanie Stowarzyszenia AREA w Oxfordzie
153 V Zjazd Dystrybutorów firmy FUJITSU
154 Targi TARBUD -WIOSNA 2003
155 BOC GAZY finalizuje przejęcie firmy PRAXAIR Polska
156 SYMPOZJUM SCHRAG - POLSKA 2003
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
157 Jan RÓŻAŃSKI Urządzenia i systemy dla klimatyzacji higienicznej firmy WEISS. Część 1
162 Wojciech SIUDA Najpopularniejszy czynnik chłodniczy w klimatyzacji - SUVA 407C (R 407C)
Omówiono obszar stosowania i własności termodynamiczne popularnej,szczególnie w klimatyzacji mieszaniny zeotropowej R 407C.Zwrócono uwagę na problem przezbrajania (retrofitu )istniejących instalacji,pracujących dotychczas z R 22.Sporo uwagi poświęcono zgadnieniu stabilności czynnika R 407C,jako mieszaniu zeotropowej w aspekcie wpływu nieszczelności i dopełnień na wydajność chłodniczą urządzenia.Przybliżono aspekt ekologiczny stosowania tego czynnika w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła
166 Ewa ZIELIŃSKA Firma TRANE - lider w branży "rooftop" umacnia swoją obecność na rynku europejskim
168 Stanisław BIAŁEK
Dariusz STEFANOWSKI
Systemy klimatyzacji sal operacyjnych produkcji KLIMORU
171 (ELEKTRONIKA S.A.) Promocja klimatyzatorów WINIA
GDZIE I JAK
174 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerachCONTENTS Of No. 4(86)/2003

 

133 Editorial
AIR-CONDITIONING AND VENTILATION
134 Anna CHARKOWSKA Cleanness of new ventilation and air-conditioning ducts and devices
A problem of oil fouling in new ventilation and air-conditioning systems has been discussed in the paper. The basic assumptions of the Finnish classification of new ducts,devices and whole systems has been presented.Requirements of technical acceptance of ventilation systems according to Polish standards have been discussed
141 Grzegorz MADZIĄG PIUSWIK's alphabet (21).Foul ventilation systems
FOOD REFRIGERATION TECHNOLOGY
142 Jacek POSTOLSKI Almost everything about ...FOOD REFRIGERATION TECHNOLOGY (5). 1.3. Industrial techniques of food preservation.Part 1.Basic principles of preservation technology
Basic principles of food preservation technology have been presented in the paper.The idea of Heat- Cool-Fill system has been presented.A special attention has been paid to integrated methods of food preservation such as:crio-conentration,dehydrofreezing and liofilisation.The freezing makes the important part of these processes
GENERAL INFORMATION
145 Jan RÓŻAŃSKI IV National Seminar "Modern Installation Techniques for Hospital Buildings". Part 3
150 Jerzy STACHOWIAK IX Fair of Scientific Books in Wrocław
152 Grzegorz MICHALSKI Meeting of Association AREA in Oxford
153 V Meeting of Distributors of the firm FUJITSU
154 Fair TARBUD - SPRING 2003
155 BOC GAZY - close to an end of taking possesion of the firm PRAXAIR Polska
156 Symposium SCHRAG - POLSKA 2003
COMMERCIAL PAPERS
157 Jan RÓŻAŃSKI Devices and systems for hygienic air-conditioning systems of WEISS. Part 1
162 Wojciech SIUDA The most popular refrigerant for air-conditioning - SUVA 407C (R 407C)
The application as well as thermodynamic properties of commonly used in air-conditioning zeotropic blend R407C have been presented in the paper.A special attention has been paid to retrofit procedure of the existing devices working with refrigerant R22.The problem of stability of the refrigerant R407C in aspect of the possible effect of the system inleakage and refilling installation on refrigeration capacity.The ecological aspects of application of this refrigerant in refrigeration,air-conditioning devices and heat pumps have been discussed in the paper
166 Ewa ZIELIŃSKA Firma TRANE - leader in a branch of "rooftop" consolidate its presence in European market
168 Stanisław BIAŁEK
Dariusz STEFANOWSKI
Air-conditioning systems of operating theatres manufactured by KLIMOR
171 (ELEKTRONIKA S.A.) Promotion of air-conditioners WINIA
WHERE & HOW
174 About next issues. Subscription, purchase of the single issues