W NUMERZE 5(87)/2003

 

177 Artykuł wstępny
CERTYFIKACJA
178 Tadeusz MATUSZEK Certyfikat jakości w produkcji żywności
W artykule zwrócono uwagę na tzw.krytyczne punkty kontrolne oraz aktualne wymagania prawne w UE w zakresie wytwarzania żywności.Omówiono zasady i sposoby postępowania niezbędne dla zapewnienia wymaganej jakości żywności udokumentowanej stosownym certyfikatem
WYMIANA CIEPŁA
183 Beata NIEZGODA-ŻELASKO Modelowanie procesów wymiany ciepła w chłodnicach zasilanych lodem binarnym
Omówiono problemy związane z obliczeniami cieplnymi wymienników zasilanych lodem binarnym. Porównano różne modele obliczeń właściwości fizycznych lodu binarnego.Przedmiotem rozważań zawartych w artykule jest również porównanie wartości współczynników wnikania ciepła dla przepływu lodu binarnego wewnątrz rur,przeprowadzone na podstawie różnych danych literaturowych.Wydajność cieplną wymiennika zasilanego lodem zawiesinowym wyznaczono wykorzystując równania bilansu ciepła wymiennika.Przedstawione w artykule zagadnienia zilustrowano licznymi przykładami obliczeniowymi
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
190 Edmund NOWAKOWSKI Jakie warunki powinna spełniać wentylacja i klimatyzacja
Omówiono i skomentowano wprowadzone w życie w grudniu 2002 roku nowe "Warunki techniczne,jakim powinny odpowiadać budynki" w zakresie wentylacji i klimatyzacji w tych obiektach
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
194 Jacek POSTOLSKI Prawie wszystko o ....TECHNOLOGII CHŁODNICZEJ ŻYWNOŚCI
(6).1.3 Przemysłowe techniki utrwalania żywności.
Część 2. Ogólna charakterystyka metod

W części 2 poświęconej przemysłowym technikom utrwalania żywności przedstawiono ogólną ich charakterystykę.Szczególną uwagę zwrócono na metody oparte na działaniu wysokich temperatur, reprezentowane przez sterylizację i pasteryzację,a także suszenie.Omówiono fizyczne,chemiczne i biologiczne metody utrwalania.Zwrócono uwagę na zintegrowane techniki utrwalania,znajdujące szerokie zastosowanie w tzw.technologiach minimalnego przetwarzania
POMPY CIEPŁA
197 Zenon BONCA
Andrzej PACZKOWSKI
Pompy ciepła w systemach energetycznych krytych pływalni
Przedstawiono możliwości wykorzystania sprężarkowej pompy ciepła (SPC)w systemach energetycznych krytych pływalni.Zwrócono uwagę na wielkość i zmienność źródeł ciepła dla SPC w systemach wentylacji,a także na wielkość i zmienność odbioru ciepła z tych urządzeń
INFORMACJE OGÓLNE
200 Aleksander PALIWODA O roli i działalności Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa
W materiale przedstawiono cele,zadania i strukturę organizacyjną MICH.Dokonano przeglądu bieżącej działalności tej organizacji ogólnoświatowej.Autor zwrócił uwagę na aktualną i przyszłą współpracą Polski z tą organizacją
205 Michał DOBRZYŃSKI Krajowe Forum Chłodnictwa. Kartka z kalendarza (...)
205 Targi INSTALTECH i FLOWTECH w Kielcach
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
206 Stanisław BIAŁEK
Dariusz STEFANOWSKI
Systemy klimatyzacji sal operacyjnych produkcji KLIMORU.
Część 2

Przedstawiono systemy i urządzenia firmy KLIMOR przeznaczone do klimatyzacji sal operacyjnych umożliwiające realizację usuwania zanieczyszczeń metodą wyporową tłokiem powietrznym o przepływie laminarnym,metodą z wyporową strefą centralną i metodą mieszania z turbulentnym nawiewem
210 Karol MACH Nowoczesne rozwiązania w chłodzeniu pomieszczeń biurowych
Przedstawiono zalety techniczne i użytkowe urządzeń indukcyjnych produkowanych przez szwedzką firmę Stifab Farex
GDZIE I JAK
214 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerachCONTENTS Of No. 5(87)/2003

 

177 Editorial
CERTIFICATION
178 Tadeusz MATUSZEK Certificate of quality of food production
The critical control points during food production as well as requirements for food production due to actual regulations in European Union have been presented in the paper.The basic principles and methods required for desired food quality by way of certificate evidence have been discussed
HEAT TRANSFER
183 Beata NIEZGODA-ŻELASKO Modelling of heat transfer process in coolers supplied with binary ice
The problems of thermal calculation of heat exchangers supplied with binary ice have been discussed in the paper.Various theoretical models of calculations of properties of binary ice have been compared in the paper.The main topic of the paper is the comparison of values of heat transfer coefficient for forced flow of binary ice inside tubes based on the literature data.Heat capacities of the heat exchanger supplied with binary ice have been calculated by means of heat balance of the exchangers.The numerous exemplary calculations have been presented in the paper
AIR-CONDITIONING AND VENTILATION
190 Edmund NOWAKOWSKI What conditions have to been fulfilled by air-conditioning and ventilation systems?
The new regulation “The technical building requirements ” which came into force in December 2002 has been discussed in the paper.A special attention has been paid to the ventilation and air-conditioning systems
FOOD REFRIGERATION TECHNOLOGY
194 Jacek POSTOLSKI Almost everything about...FOOD REFRIGERATION TECHNOLOGY
(6). Industrial techniques of food preservation.
Part 2. General characterization of methods

The second part of the paper deals with industrial methods of food preservation.A special attention has been paid to the high temperature methods such as:sterilisation,pasterisation and drying.The physical, chemical and biological preservation methods have been discussed.The integrated methods of food preservation have been presented in the paper
HEAT PUMPS
197 Zenon BONCA
Andrzej PACZKOWSKI
Heat pumps in heating systems in roofed swimming pools
The possibilities of the application of compressor heat pump in heating systems of roofed swimming pools have been discussed in the paper.A special attention has been paid to capacity and stability of heat sources for compressor heat pump as well as heat consumption demands and stability
GENERAL INFORMATION
200 Aleksander PALIWODA On role and activity if the International Institute of Refrigeration
The mission,tasks and organisation structure of the International Institute of Refrigeration have been presented in the paper.The review of the present activities of this Institute have been described in the paper.An attention has been paid to the present and future collaboration with Poland
205 Michał DOBRZYŃSKI National Refrigeration Forum. Calendar leaf (...)
205 Fair INSTALTECH and FLOWTECH in Kielce
COMMERCIAL PAPERS
206 Stanisław BIAŁEK
Dariusz STEFANOWSKI
Air-conditioning systems of operating theatres of KLIMOR. Part II
The systems and devices manufactured by KLIMOR for air-conditioning of the operating theatres have been presented in the paper.These systems and devices enable removing of impurities by means of the air piston method under conditions of the laminar flow,by the displacement method with central zone as well as by the mixing method under conditions of the turbulent flow of the inlet air
210 Karol MACH Modern solutions of cooling devices for offices
The technical and operating advantages of cooling devices manufactured by Sweden enterprise Stifab Farex have been presented in the paper
WHERE &HOW
214 About next issues.Subscription,purchase of the single issues