W NUMERZE 9(91)/2003

 

317 Artykuł wstępny
ZAGADNIENIA OGÓLNE
318 Piotr KUBSKI Uwarunkowania prawne energetyki odnawialnej
Podano klasyfikację zasobów energii, dzieląc je na konwencjonalne i niekonwencjonalne, z kolei w niekonwencjonalnych wydzielono zasoby odnawialne i nieodnawialne. Omówiono różnice między źródłami energii, a jej zasobami. Wskazano na ustawowe zapisy o energii odnawialnej, zwracając uwagę na fakt, iż z ustawy „prawo energetyczne" znikło pojęcie źródła energii niekonwencjonalnej. Dokonano przeglądu różnych krajowych dokumentów dotyczących energetyki odnawialnej.
324 Józef SZYMCZYK Poglądy na temat "efektu cieplarnianego" po Szczycie Ziemi w Johannesburgu
Na III Szczycie Ziemi, który odbył się w 2002 w Johannesburgu uznano, że głównym efektem 15-to letniego działania Międzynarodowej Komisji do Spraw Zmian Klimatu (Intergovermental Panel on Climate Change - IPCC) jest skłócenie społeczności międzynarodowej i wytworzenie nowej, fałszywej wiary. Zwolenników tezy o globalnym ociepleniu Ziemi w wyniku gospodarczej działalności człowieka, na tym Szczycie odesłano do spotkań kuluarowych. Autor poddaje w wątpliwość przesłanie Karty z Kioto, w tym poglądu części środowisk naukowych prezentujących katastroficzną wizję przyszłości naszej planety, jako skutku działalności człowieka.
WYMIANA CIEPŁA
329 Jarosław KARWACKI Zagadnienia zastosowania pośredniej metody pomiaru współczynnika wnikania ciepła
W artykule omówiono pośrednią metodę pomiaru współczynnika wnikania ciepła, tzw. metodę Wilsona. Metoda ta jest szczególnie przydatna dla wymienników przeponowych. W materiale przeanalizowano zasadnicze aspekty praktyczne związane z aplikacją takiej metody do pomiaru współczynnika wnikania ciepła przy skraplaniu pary, a w tym ograniczenia pomiarowe nakładane przez omawianą metodę na dokładność pomiaru temperatur, zapewnienie właściwego zakresu zmian parametrów czynników wymieniających ciepło, a także uwzględnienie dodatkowych efektów związanych z danym rozwiązaniem konstrukcyjnym wymiennika. Szczegółowe wnioski wypływające z przedstawionej analizy można również wykorzystać w innych przypadkach wymienników ciepła.
OGRZEWANIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
335 Karol GAWIN Ocena techniczno - ekonomiczna wariantowego systemu ogrzewania dla wolnostojącego budynku mieszkalnego
Zwrócono uwagę na aktualne problemy energetyki w kontekście ochrony środowiska oraz prognozy wzrostu cen nośników energii w Polsce do roku 2010. Dokonano oceny technicznej systemu ogrzewania powietrznego. Dla wolnostojącego budynku mieszkalnego przeprowadzono ocenę techniczno - ekonomiczną wariantowych systemów jego ogrzewania.
INFORMACJE OGÓLNE
341 Peter TOMLEIN Gdzie są granice ekonomicznego smarowania? Seminarium "Trybologia w prace" w Senec, Słowacja
343 Dariusz BUTRYMOWICZ XXI Kongres Chłodnictwa w Waszyngtonie. Część 1
Pierwsza część relacji z XXI Kongresu Chłodnictwa, który odbył się w Waszyngtonie. Jego uczestnik i zarazem autor relacji, przedstawił grupy i sesje tematyczne, stanowiące zasadniczą część kongresu. Zwrócił uwagę na skromny, ale jakże dobitny akcent polski podczas tej imprezy, a było nim przyznanie naszemu rodakowi, Piotrowi Domańskiemu najwyższego wyróżnienia w postaci Medalu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne.
346 Grzegorz MIZERA Chłodzenie analogowe
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
348 Stanisław BIAŁEK
Dariusz STEFANOWSKI
Systemy klimatyzacji sal operacyjnych produkcji KLIMORU.
Część 5
GDZIE I JAK
352 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerachCONTENTS Of No. 9(91)/2003

 

317 Editorial
GENERAL PROBLEMS
318 Piotr KUBSKI Legal conditions of renewable power engineering
The classification of the energy resources on conventional and non-conventional and the classification of non-conventional energy resources on renewable and non-renewable ones have been presented in the paper. The differences between energy sources and energy resources have been discussed. The regulations of renewable energy have been discussed. A close attention has been paid to a lack of the conception of the source of non-conventional energy in Polish law regulations. The review of the Polish law regulations of renewable power engineering have been briefly presented in the paper.
324 Józef SZYMCZYK Outlook on "greenhouse effect" after The World Summit
In the 3rd World Summit which was held in Johannesburg, 2002, there was assented that the main effect of 15 years of activity of Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is setting the international community at variance as well as arising a false faith. Advocates of the thesis that the global warming is thought as an effect of the economic activity of mankind were removed to lobby meetings. The author has been raised questions about the idea of the Kyoto Protocol, especially opinion of part of the scientific community presenting the catastrophic vision of the future of our planet as an effect of the activity of the mankind.
HEAT TRANSFER
329 Jarosław KARWACKI Problems of application of indirect method of measurement of heat transfer coefficient
The indirect method of the measurement of heat transfer coefficient, the so-called Wilson plot technique, has been presented in the paper. This method is suitable especially for the recuperative heat exchangers. The most important practical aspects of the application of this method for the case of the shell-and-tube condensers have been discussed, i.e. the accuracy of the temperature measurements, the range of the thermal parameters of the heat exchanger during the measurements as well as the specific effects due to the design of the investigated heat exchanger. The conclusions of the analysis are thought to be valid also for the other types of the heat exchangers.
HEATING OF RESIDENTIAL BUIDLINGS
335 Karol GAWIN Technical and economical assessment of multi-variant heating system of the detached residential building
The close attention has been paid to the contemporary problems of power engineering in the context of protection of the environment as well as future rise of the price of the energy carrying agents up to 2010. The technical assessment of the air heating system has been presented. The technical and economical assessment of multi-variant heating system for detached residential buildings has been presented.
GENERAL INFORMATION
341 Peter TOMLEIN Where are borders of economical lubrication? Seminar „Tribology in praxis" in Senec, Slovakia
343 Dariusz BUTRYMOWICZ XXI Congress of Refrigeration in Washington. Part 1
This is the first part of report from XXI Congress of Refrigeration which was held in Washington this year. The main topics of the technical sessions have been presented by the author. The close attention has been paid to the fact that Piotr Domanski has been awarded the IIR Science and Technology Medal for outstanding science and technology achievements.
346 Grzegorz MIZERA Analog cooling technology
COMMERCIAL PAPERS
348 Stanisław BIAŁEK
Dariusz STEFANOWSKI
Air-conditioning systems of operating theatres of KLIMOR.
Part 5
WHERE & HOW
352 About next issues. Subscription, purchase of the single issues