W NUMERZE 10(92)/2003

 

355 Artykuł wstępny
CHŁODNICTWO NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
356 Zenon BONCA 50 lat "chłodnictwa" na Politechnice Gdańskiej
Przedstawiono 50 letnią historię kształcenia w dziedzinie chłodnictwa na Politechnice Gdańskiej. Omówiono ważniejsze dokonania naukowo-badawcze, w tym tematykę prac doktorskich pracowników tworzących Katedrę, a następnie Zespół Chłodnictwa. Sporo uwagi poświęcono osiągnięciom dydaktycznym, poprzez kształcenie na unikalnej w kraju specjalności "Systemy, Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne". Omówiono dokonania ostatnich lat w zakresie popularyzowania najnowszych osiągnięć w dziedzinie chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji poprzez redagowanie czasopisma "TCHK" i tworzenie unikalnej biblioteki specjalistycznych wydawnictw książkowych, a także organizowanie środowiskowych seminariów popularnonaukowych
362 Andrzej WRÓBLEWSKI Sylwetka profesora inż. Romana LIPOWICZA
Przedstawiono sylwetkę i dokonania profesora inż. Romana Lipowicza, twórcę i organizatora pierwszej w Polsce Katedry Chłodnictwa. Zwrócono uwagę na jego wybitne osiągnięcia, m. innymi w zakresie projektowania instalacji chłodniczych sztucznych lodowisk, a także projektowaniu i diagnozowaniu okrętowych urządzeń chłodniczych. Zespół stworzony przez Profesora był w latach 1950 - 60 jedynym w kraju ośrodkiem, w którym opanowano i z sukcesem projektowano tego typu obiekty. Profesor przez cały okres swojej aktywności zawodowej, był orędownikiem ścisłej współpracy uczelni z szeroko rozumianą praktyką, czego był niedoścignionym przykładem
364 Roman LIPOWICZ Analiza rozruchu urządzeń chłodniczych o układzie busterowym.
Część 1

W części pierwszej artykułu omówione zostały zjawiska zachodzące podczas rozruchu jednostopniowego urządzenia chłodniczego wyposażonego w jedną sprężarkę i jeden parownik. Opracowany został wykres, z którego wynika, że w czasie rozruchu wydajność chłodnicza sprężarki jest w pierwszym momencie bardzo duża, a później ulega ona szybkiemu zmniejszeniu. Z kolei zapotrzebowanie mocy napędowej tym okresie wzrasta i po przejściu przez maksimum maleje
369 Zenon BONCA Wymiana ciepła i opory przepływu w wymiennikach płytowo-żebrowych stosowanych w chłodniczych bateriach termoelektrycznych
W artykule wskazano na ważne z technicznego punktu widzenia zalety urządzeń termoelektrycznych w zastosowaniu do klimatyzacji powietrza. Przedstawiono wybrane wyniki badań wymiany ciepła i oporów przepływu uzyskane dla trzech powierzchni płytowo-żebrowych, przeznaczonych do współpracy z „zimnymi” spoinami modułów termoelektrycznych. Zwrócono uwagę na istotne problemy natury technologicznej w konstrukcjach tego typu powierzchni wymiany ciepła
375 Antoni CHŁOPECKI Pompy ciepła
Przypomniano podstawy teoretyczne działania pomp ciepła oraz na podstawie doświadczeń zagranicznych zwrócono uwagę na ekonomiczne racje ich praktycznego stosowania. Omówiono aspekty techniczne wpływu rodzaju dolnego i górnego źródła ciepła na sprawność tych urządzeń. W końcowej części publikacji podkreślono wysoką efektywność stosowania pomp ciepła w gospodarce skojarzonej, np. w mleczarniach, zakładach przemysłu mięsnego i innych
INFORMACJE OGÓLNE
382 Dariusz BUTRYMOWICZ "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" na forum MICH
383 Jerzy STACHOWIAK POLAGRA 2003
387 DNI CHŁODNICTWA po raz XXXV
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
388 Termo Schiessl we Wrocławiu i w Szczecinie
389 (GÜNTNER) Wytyczne doboru i montażu skraplaczy i chłodnic cieczy. Część 1
GDZIE I JAK
390 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerachCONTENTS Of No. 10(92)/2003

 

355 Editorial
REFRIGERATION ENGINEERING IN TECHNICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK
356 Zenon BONCA Fifty years of education in refrigeration engineering at Technical University of Gdańsk
The fifty years history of the education in refrigeration engineering at Technical University of Gdańsk has been presented in the paper. The most important scientific research achievements have been presented, including the topics of the PhD theses of the staff of the former Chair of Refrigeration as well as the staff of the present Division of Refrigeration and Air-Conditioning Engineering. The close attention has been paid to the education achievements, among others the unique educational special line "Refrigeration and Air-Conditioning Systems and Devices". The popularization of the last achievements of the refrigeration, air-conditioning and ventilation engineering in the columns of the journal "Technika Chłodnicza i klimatyzacyjna", the unique library of books and popular science seminars can be also thought as the accomplishment of this staff
362 Andrzej WRÓBLEWSKI Figure of Professor Roman LIPOWICZ
The figure and achievements of Professor Roman Lipowicz have been presented in the paper. He was the originator of the first Chair of Refrigeration Engineering in Poland. The close attention has been paid to his outstanding accomplishments such as the designs of refrigeration systems for ice rinks as well as the designs and diagnostics of the marine refrigeration systems. The team founded by Professor Lipowicz within the years 1950-60 was the first one in Poland who dealt with the above systems. Professor Lipowicz was the fervent advocate of the tight cooperation between the technical universities and industry
364 Roman LIPOWICZ Analysis of start-up of booster refrigeration devices. Part 1
The phenomena occurring during the start-up of the one-stage refrigeration devices equipped with one compressor and one evaporator have been discussed in the first part of the paper. Based on the developed diagram the analysis of the start-up was done: the refrigeration capacity increases during the first moments of the start-up and then decreases, and the driving power of the compressor first increases and then decreases adequately
369 Zenon BONCA Heat transfer and flow resistance in finned plate heat exchangers applied in refrigeration thermoelectric batteries
The advances of the thermoelectric devices in application to the air-conditioning have been discussed in the paper. The selected results of the experimental investigations of heat transfer and pressure drop for three geometries of the finned plate heat exchangers for cold side of the thermoelectric modules have been presented. The close attention has been paid to the important technological problems of application of these heat exchangers
375 Antoni CHŁOPECKI Heat pumps
The theoretical basic principles of operation of heat pumps have been presented in the paper. Based on the foreign experiences the economical problems as well as the range of the application of the heat pumps have been discussed. The effects of the effectiveness of the lower and higher heat sources on the heat pump efficiency have been analyzed. The application of the heat pumps in various fields of the industry has been discussed, e.g. diary and meat industry
GENERAL INFORMATION
382 Dariusz BUTRYMOWICZ "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" in the bar of the Bulletin of the IIR
383 Jerzy STACHOWIAK POLAGRA 2003
387 XXXV edition of Refrigeration Days
COMMERCIAL PAPERS
388 Termo Schiessl in Wrocław and in Szczecin
389 (GÜNTNER) Guidelines to choice and assembling of condensers and liquid chillers. Part 1
WHERE & HOW
390 About next issues. Subscription, purchase of the single issues