W NUMERZE 12(118)/2005

 

461 Artykuł wstępny
PODSTAWY TEORETYCZNE
462 Grzegorz BRAK
Piotr CYKLIS
Zaawansowane wielostopniowe systemy sorpcyjne w układzie LiBr - H2O. Część 1
Nowoczesne systemy sorpcyjne opierają się na wielostopniowych, wielo-efektowych obiegach termodynamicznych. Pozwala to na uzyskiwanie szerszego zakresu warunków pracy, w szczególności wykorzystywanie wysokich temperatur. Równocześnie uzyskiwane są wyższe współczynniki efektywności termodynamicznej COP. Z drugiej jednak strony systemy takie są zdecydowanie droższe od prostych systemów jednostopniowych, stąd ciągle znajdują się one w fazie badań. W niniejszym artykule autorzy dokonali szerokiego porównani9a wieloelementowych systemów sorpcyjnych, zarówno będących aktualnie w fazie produkcji przemysłowej, jak i fazie badań teoretycznych i laboratoryjnych. Porównano szczegółowo analizowane obiegi, zakresy ich stosowalności, a także ich współczynnik COP. Porównane zostały również koszty eksploatacyjne tych rozwiązań. W materiale przedstawiono równania bilansowe analizowanych obiegów.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
468 Dariusz PIÓRO Ogniwa paliwowe - nowy (?) sposób czystej i wysokosprawnej konwersji energii
W artykule przedstawiono pięć typów rozwiązań technologicznych ogniw paliwowych, a są to ogniwa: polimerowe, alkaliczne, kwasowe, węglanowe i tlenkowe. W końcowej części artykułu zwrócono uwagę na możliwe obszary zastosowań praktycznych takich ogniw.
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
471 Cyprian ESTEMBERG Energetyczny wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnej SFP
W artykule przybliżone zostało pojecie energetycznego wskaźnika sprawności instalacji wentylacyjnej ujęte wskaźnikiem SFP, będącym stosunkiem zużycia energii elektrycznej doprowadzanej do zespołu wentylatorowego do ilości powietrza doprowadzanego lub odprowadzanego przez układ wentylacji mechanicznej w jednostce czasu.
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
474 Jacek POSTOLSKI Prawie wszystko o ... TECHNOLOGII CHŁODNICZEJ ŻYWNOŚCI (17) 2. Chłodnictwo w przechowalnictwie i przetwórstwie. 2.2 Technologia schładzania w praktyce przemysłowej
Drugi już odcinek cyklu publikacji poświęconych technice chłodniczej w przetwórstwie i przechowalnictwie. Autor omawia w nim technologie schładzania stosowane w praktyce przemysłowej, a w tym wstępne schładzanie owoców i warzyw, poubojowe schładzanie mięsa, techniki schładzania mokrego oraz łańcuch chłodniczy mleka. Kolejny odcinek cyklu poświęcony będzie chłodnictwu technologicznemu.
EKSPLOATACJA
479 Aleksander PALIWODA Czytelnicy pytają - dr PALIWODA odpowiada (29): Wyjaśnienia do bilansu cieplnego pomieszczeń chłodniczych
INFORMACJE OGÓLNE
481 Zenon BONCA Centrala klimatyzacyjna VENTUS - pierwsza odsłona w Gdańsku
483 Waldemar TARGAŃSKI Odzysk ciepła spod znaku firmy KLIMOR
485 Michał DOBRZYŃSKI F - gazy: lobbying chłodniczy w Parlamencie Europejskim
487 Zenon BONCA RECENZJE (36): Konrad KALINOWSKI: AMONIAKALNE URZĄDZENIA CHŁODNICZE. Instalację + Zastosowania + Bezpieczeństwo. Poradnik 2005
489 Świadectwa Kwalifikacji w Ośrodku Egzaminacyjnym Politechniki Gdańskiej
495 Robert MAREK TROX - INFO - EXPO 2005
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
496 Adam KLEIN Jak powstają agregaty OPTYMA
GDZIE I JAK
500 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerachCONTENTS Of No. 12(118)/2005

 

461 Editorial
BASIC PRINCIPLES
462 Grzegorz BRAK
Piotr CYKLIS
Advanced multistage sorption LiBr - H2O systems. Part 1
Contemporary sorption systems are based on the multistage multi-effect thermodynamic cycles. They allow to achieve wider operating conditions, and particularly higher source temperatures. Additionally also higher COP is possible to obtain. On the other side those systems are significantly more expensive than simple one stage systems, so they are constantly under development. In this paper wide comparison of multi-element sorption systems being in the production stage, as well as in the research phase have been shown. The thermodynamic cycles, range of operating conditions and Coefficient of Performance have been compared. Also operational costs of those designs have been shown. Energy balance equation for thermodynamic cycle is also shown.
RENEWABLE ENERGY SOURCES
468 Dariusz PIÓRO Fuel cells - new (?) approach for clean and efficient energy
Five various types of technical solutions of fuel cells have been presented, namely: polymer, alkaline, phosphoric acid, molten carbonate and solid oxide ones. The possible application of these fuel cells have been discussed in the final part of the paper.
AIR CONDITIONING AND VENTILATION
471 Cyprian ESTEMBERG Power consumption coefficient of ventilation systems SFP
The concept of the so-called SFP coefficient which is the ratio of power consumption to conditioned air rate have been presented and discussed in the paper.
REFRIGERATION FOOD TECHNOLOGY
474 Jacek POSTOLSKI Almost everything about... REFRIGERATION FOOD TECHNOLOGY (17) 2. Refrigeration In application to food storage and ford processing.2.2 Cooling technology in industrial practice
This is the second part of the cycle of the papers dealing with the basic principles of refrigeration food technology. The industrial technologies of food cooling hale been discussed, namely: cooling of vegetables and fruits, cooling of meat after slaughter, wet cooling technologies, as well as milk refrigeration chain. The next part of this cycle will deal with process cooling technologies.
OPERATION
479 Aleksander PALIWODA Readers ask - Dr. PALIWODA answers (29): Explanation of thermal balance of refrigerated rooms
GENERAL INFORMATION
481 Zenon BONCA Air conditioning central unit VENTUS - first uncovering in Gdansk
483 Waldemar TARGAŃSKI Heat recovery by KLIMOR
485 Michał DOBRZYŃSKI F - gases: refrigeration lobbying in European Parliament
487 Zenon BONCA RECENZJE (36): Konrad KALINOWSKI: AMONNIA REFRIGERATION DEVICES. Installations + Applications + Safety. Handbook 2005
489 Certificates of Qualification in Examination Centre of Gdansk University of Technology
495 Robert MAREK TROX - INFO - EXPO 2005
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
496 Adam KLEIN How OPTYMA units come into being?
WHERE & HOW
500 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej