W NUMERZE 4(110)/2005

 

127 Artykuł wstępny
PODSTAWY TEORETYCZNE
128 Dariusz NANOWSKI,
Mieczysław MIECZYŃSKI
Druga zasada termodynamiki w analizie obiegów lewobieżnych. Część 1. Podstawowe zależności termodynamiczne.
Opracowanie, na które składa się pięć części, zawierające analizę odbiegającą od typowych, spotykanych w literaturze opisów termodynamicznych obiegów lewobieżnych. W oparciu o drugą zasadę termodynamiki autorzy opisali jednostopniowy obieg lewobieżny przy pomocy odpowiednich przyrostów entropii oraz związanych z nimi przyrostów pracy napędowej, które generują rzeczywiste procesy nieodwracalne. W pierwszej części cyklu przedstawiono podstawowe zależności termodynamiczne, które wykorzystano do analizy obiegów. W części drugiej opisane zostaną wielkości charakteryzujące obieg lewobieżny, takie jak: praca obiegu lewobieżnego, relacja Gouy'a-Stodoli oraz sprawność egzergetyczna.
CZYNNIKI CHŁODNICZE
132 J. Steven BROWN,
Yongchan KIM,
Piotr A. DOMAŃSKI
Dwutlenek węgla jako zamiennik R 22 w domowych urządzeniach klimatyzacyjnych. Część 2
W artykule porównano pracę dwutlenku węgla i czynnika R 22 w domowym urządzeniu klimatyzacyjnym, z wykorzystaniem półempirycznych modeli obiegu sprężarkowego parowego i nadkrytycznego. Analizę przeprowadzono dla mikrokanałowych wymienników ciepła o różnej wielkości zastosowanych w konstrukcji urządzeń. Układ z R 22 uzyskał znacznie wyższy współczynnik COP niż obieg R 744, co oznacza, że lepsze własności kinetyczne tego ostatniego i wyższa sprawność izentropowa jego sprężarki nie rekompensują wad obiegu nadkrytycznego w zastosowaniu do klimatyzacji komfortu. Wyniki analizy produkcji entropii w poszczególnych podzespołach wskazują, że procesy w parowniku cechują się mniejszym stopniem nieodwracalności w przypadku dwutlenku węgla. Jednak chłodnica gazu i zawór rozprężny dla tego czynnika przyczyniają się do większej produkcji entropii nich w ich odpowiednikach dla R 22 i w największym stopniu wpływają na niskie wartości współczynnika COP w przypadku układu z R 7 44.
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
138 Edmund NOWAKOWSKI Problemy wentylacyjne ustępów ogólnych
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
141 Jacek POSTOLSKI Prawie wszystko o... TECHNOLOGII CHŁODNICZEJ ŻYWNOŚCI (12). 1.5 Podstawowe procesy, ich ważniejsze modyfikacje i warianty technologiczne. Część 3. Warunki klimatyczne, przechowywanie produktów w stanie schłodzonym
144 Dariusz GÓRAL Wybrane wyróżniki jakości rzodkiewki jako skutek wykorzystania sposobu rozmrażania
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu technik rozmrażania na wybrane wyróżniki jakości produktu. Rozmrażaniu poddawano rzodkiewkę w środowisku wodnym oraz w powietrzu i technikę impingement. Jakość końcową produktu oceniano poprzez analizę wycieku rozmrażalniczego oraz ocenę sensoryczną w skali pięciopunktowej. Na tej podstawie stwierdzono m. innymi, że wykorzystanie techniki odwróconej fluidyzacji do rozmrażania zapewnia uzyskanie smaku rzodkiewki najbardziej zbliżonego do smaku produktu świeżego, co potwierdziły wyniki badań sensorycznych. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że wykorzystanie techniki impingment do rozmrażania umożliwia uzyskanie surowca o jakości najbardziej zbliżonej do wyjściowej jakości produktu świeżego.
INFORMACJE OGÓLNE
148 Jerzy OBERG Wizyta Prezydenta ASHRAE Pana Rona Vallorta w Polsce.
Relacja bogato ilustrowana materiałem fotograficznym z pobytu Prezydenta Stowarzyszenia ASHRAE p. Rona Vallorta w Polsce, podczas którego odwiedził Politechnikę Gdańską, Politechnikę Krakowską oraz Politechnikę Warszawską, a także Forum Wentylacji i spotkał się z Zarządem Krajowego Forum Chłodnictwa. Ponadto odwiedził kilka znanych firm produkcyjnych i biur projektowych.
151 Kolejne Świadectwa Kwalifikacji w Ośrodku Egzaminacyjnym Politechniki Gdańskiej
155 Jerzy STACHOWIAK XI Targi Książki Naukowej
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
157 Mikołaj KLENKIEWICZ Nowa generacja zaworów do przemysłowych instalacji chłodniczych
164 ELEKTRONIKA S.A. Nowe systemy VRV Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
GDZIE I JAK
166 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerachCONTENTS Of No. 3(109)/2005

 

127 Editorial
BASIC PRINCIPLES
128 Dariusz NANOWSKI,
Mieczysław MIECZYŃSKI
Second law of thermodynamics in application to refrigeration cycles. Part 1. Basic thermodynamic relationships
This is the first part of the article consisting of five parts dealing with non-conventional thermodynamic analysis of the refrigeration cycles. On the basis of the second law of thermodynamics the refrigeration cycle has been described by means of the differences of entropy and appropriate works as effects of irreversible processes. Basic thermodynamic relationships useful for the analysis of the cycles have been presented in the first part of the paper. In the second part will be presented basic quantities characterizing of the refrigeration cycles such as: work of the cycle, Gouy-Stodola relationship and exergy efficiency.
REFRIGERATING MEDIA
132 J. Steven BROWN,
Yongchan KIM,
Piotr A. DOMAŃSKI
Evaluation of carbon dioxide as R 22 substitute for residential air conditioning. Part 2
The paper compares the performance of CO2 and R 22 in residential air conditioning applications using semi-theoretical vapour compression and trans-critical cycle methods. The microchannel heat exchangers have been analysed in the paper. The R 22 system had a significantly better coefficient of performance then the CO2 system when equivalent heat exchangers were used in both systems. This indicates that the better transport properties and compressor isentropic efficiency of CO2 did not compensate for the thermodynamic disadvantage of the transcritical cycle in comfort cooling applications. An entropy generation analysis showed that CO2 evaporator operated with fewer irreversibilities then did R 22 evaporator. However, the CO2 gas cooler and expansion device generated more entropy than their R 22 counterparts and were mainly responsible for the low COP of the R 744 system.
AIR CONDITIONING AND VENTILATION
138 Edmund NOWAKOWSKI Problems of ventilation of public lavatories
REFRIGERATION FOOD TECHNOLOGY
141 Jacek POSTOLSKI Almost everything about... REFRIGERATION FOOD TECHNOLOGY (11). 1.5 Basic processes, important modifications and technological variants. Part 3. Climate conditions, cooled food storage
144 Dariusz GÓRAL Selected indices of radish quality as effect of thawing method
Results of investigations of effect of thawing methods on selected indices of food quality have been presented in the paper. The investigations dealt with various thawing methods of radish: in water, in air and impingement method. The final quality has been assessed on the basis of thaw dripping and five-grade sensory assessment. On the basis of these results the author has concluded that application of a method of inverted fluidization for thawing ensure taste of thawed vegetables very similar to fresh ones. The impingement method of thawing ensured the quality of thawed radishes the most close to quality of fresh ones.
GENERAL INFORMATION
148 Jerzy OBERG Visit of the President of ASHRAE Mr. Ron Vallort in Poland.
This is an illustrated relation of visit of the President of ASHRAE Mr. Ron Vallort in Poland. Mr. R. Vallort visited technical Universities of Gdansk, Krakow and Warsaw, Ventilation Forum as well as met with the Board of the national refrigeration Forum. He visited also a few important Polish manufacturing enterprises and design offices.
151 Consecutive certificates of qualifications issued by Examination Centre at Technical University of Gdansk
155 Jerzy STACHOWIAK XI Fair of Scientific Books
COMMERCIAL PAPERS
157 Mikołaj KLENKIEWICZ New generation of valves for industrial refrigeration systems
164 ELEKTRONIKA S.A. New VRV Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. systems
WHERE & HOW
166 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej