W NUMERZE 6-7(112-113)/2005

 

213 Artykuł wstępny
PODSTAWY TEORETYCZNE
214 Dariusz NANOWSKI,
Mieczysław MIECZYŃSKI
Druga zasada termodynamiki w analizie obiegów lewobieżnych. Część 2. Wielkości charakteryzujące obieg lewobieżny
Opracowanie, na które składa się pięć części zawierających analizę odbiegającą od typowych, spotykanych w literaturze opisów termodynamicznych obiegów lewobieżnych. W oparciu o drugą zasadę termodynamiki autorzy opisali jednostopniowy obieg lewobieżny przy pomocy odpowiednich przyrostów entropii oraz związanych z nimi przyrostów pracy napędowej, które generują rzeczywiste procesy nieodwracalne. W części pierwszej cyklu przedstawiono podstawowe zależności termodynamiczne, które wykorzystano do analizy obiegów. W części drugiej opisano wielkości charakteryzujące obieg lewobieżny, a także relację Gouy'a-Stodoli oraz pojęcie sprawności egzergetycznej. W części trzeciej przedstawione zostanie rzeczywiste oddziaływanie termiczne czynnika obiegowego i źródeł ciepła w obiegu Carnota pompy ciepła, a także efekt dochłodzenia czynnika.
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
218 Jacek POSTOLSKI Prawie wszystko o ... TECHNOLOGII CHŁODNICZEJ ŻYWNOŚCI (13) 1.5 Podstawowe procesy, ich ważniejsze modyfikacje i warianty technologiczne. Część 4. Przechowywanie mrożonej żywności
Kolejny odcinek cyklu poświęconego podstawowym procesom wykorzystywanym w technologii chłodniczej żywności. W tej części autor podejmuje temat przechowywania mrożonej żywności, zwracając szczególną uwagę na problem jej trwałości. Kolejny odcinek poświęcony będzie niezwykle ważnym, a często niedocenianym procesom odchładzania i rozmrażania.
EKSPLOATACJA
221 Roman LIPOWICZ Ekonomiczny dobór silnika elektrycznego do napędu sprężarki chłodniczej
W artykule omówiono wpływ zmian temperatury parowania i temperatury skraplania na zmianę poboru mocy napędowej przez sprężarkę. Zwrócono uwagę na fakt, iż dochłodzenie ciekłego czynnika zwiększa wydajność chłodnicza sprężarki, a jednocześnie nie wpływa na wielkość poboru mocy napędowej przez sprężarkę. Jest to publikacja, która ukazała się w zeszycie 14-tym "Przeglądu Mechanicznego" w roku 1960.
224 Tomasz HAJDUK,
Zenon BONCA
Symulator komputerowy "Refrigerating Plant" nowoczesnym narzędziem w kształceniu mechaników okrętowych
Przedstawiono możliwości kształcenia prowadzonego w oparciu o program komputerowy typu cbt - Chłodnia Prowiantowa. Omówiono jego strukturę i zawartość merytoryczną. Przedstawiono sposób oceny osoby szkolonej wykorzystującej ten program. Wskazano na korzyści płynące z zastosowania programów tego typu w kształceniu mechaników okrętowych. Materiał bogato ilustrowano przykładami ekranów z prezentowanego programu.
229 Stanisław CZAPP Środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zasilających urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
W artykule przedstawiono środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (do 1 kV). Szczególną uwagę zwrócono na czynniki wpływające na dobór tych środków i ochronę przy dotyku pośrednim (ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa). Zaprezentowano zasady ochrony przeciwporażeniowej w pomieszczeniach o ekstremalnym zagrożeniu porażeniowym, jakie może mieć miejsce podczas eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
233 Aleksander PALIWODA Czytelnicy pytają - dr PALIWODA odpowiada (27): Instalowanie, obsługa i konserwacja zaworów
235 Józef A. SOKOŁOWSKI Odzysk ciepła przegrzania i skraplania amoniaku dla zgazowania dwutlenku węgla
Prezentowana w artykule instalacja odzysku ciepła skraplania z amoniakalnej instalacji chłodniczej rozwiązana jest z użyciem czynnika pośredniczącego krążącego w obiegu zamkniętym. Czynnik ten zagazowuje i przegrzewa skroplony dwutlenek węgla, który następnie jest wykorzystywany w procesach technologicznych. Zapotrzebowanie gazowego dwutlenku węgla jest bardzo zmienne. Prezentowana w materiale instalacja zapewnia pełne bezpieczeństwo dla stosowania CO2 w postaci gazowej dla procesów technologicznych. Automatyzacja procesów wymiany ciepła stabilizuje analizowany proces, a ponadto zapewnia niezmienność końcowej temperatury przegrzania dwutlenku węgla.
INFORMACJE OGÓLNE
243 Michał DOBRZYŃSKI Kartka z kalendarza... Walne Zebranie Członków KFCh 2005
249 Otwarcie biura regionalnego AERECO w Gdańsku
251 Świadectwa Kwalifikacji w Ośrodku Egzaminacyjnym Politechniki Gdańskiej
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
260 (ELEKTRONIKA S.A.) Parowniki wentylatorowe FRIGA-BOHN
GDZIE I JAK
262 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerachCONTENTS Of No. 6-7(112-113)/2005

 

213 Editorial
BASIC PRINCIPLES
214 Dariusz NANOWSKI,
Mieczysław MIECZYŃSKI
Second law of thermodynamics in application to refrigeration cycles. Part 2. Quantities characterising refrigeration cycle
This is the first part of the article consisting of five parts dealing with non-conventional thermodynamic analysis of the refrigeration cycles. On the basis of the second law of thermodynamics the refrigeration cycle has been described by means of the differences of entropy and appropriate works as effects of irreversible processes. Basic thermodynamic relationships useful for the analysis of the cycles have been presented in the first part of the paper. In the second part will be presented basic quantities characterizing of the refrigeration cycles such as: work of the cycle, Gouy-Stodola relationship and exergy efficiency. In the third part of the paper real thermal impact of working medium and heat sources in Carnot cycle of heat pump as well as an effect of refrigerant subcooling will be presented.
REFRIGERATION FOOD TECHNOLOGY
218 Jacek POSTOLSKI Almost everything about... REFRIGERATION FOOD TECHNOLOGY (13). 1.5 Basic processes, important modifications and technological variants. Part 4. Frozen food storage
This is the next part of the cycle of papers dealing with refrigeration food technology. In the present part the author deals with various aspects of frozen food storage. A close attention has been paid to food durability. The next part will be devoted to very important processes of re-cooling and thewing.
OPERATION
221 Roman LIPOWICZ Economical choice of electric motor for drive of refrigeration compressor
The effect of changes of evaporation and condensation temperatures on the power drive for compressor has been presented in the paper. A close attention has been paid to the fact that liquid refrigerant cubcooling lead to increase in refrigeration capacity of a compressor and does not affect on power drive of a compressor. This paper was published in Vol. 14 of Polish journal "Mechanical review" in 1960.
224 Tomasz HAJDUK,
Zenon BONCA
Computer simulator "Refrigerating Plant" as modern tool for training of marine engineers
The possibilities of training by means of a computer simulator of the type cbt - Refrigeration Plant have been showed. The main features such as the programme structure and contents have been presented. The approach of the evaluation of a trained person skills has been discussed. The benefits due to the application of this programme in the training of marine engineers have been showed.
229 Stanisław CZAPP Means for surge protection in electric installations for power of refrigeration and air conditioning devices
Means for surge protection in electric installation of low voltage (up to 1 kV) have been presented in the paper. A close attention has been paid to determining factors of choice of these means as well as protection against tactual voltage (tactual surge protection). Principles of surge protection for rooms of extreme surge hazard which may occur during operation of refrigeration and air conditioning devices have been presented.
233 Aleksander PALIWODA readers ask - Dr. PALIWODA answers (27): Installation and maintenance of valves
235 Józef A. SOKOŁOWSKI Superheating and condensation heat recovery of ammonia for vaporisation of carbon dioxide
The installation for condensation heat recovery in ammonia refrigeration plant by means of secondary fluid closed cycle has been presented in the paper. By means of heat recovery the vaporisation and superheating of carbon dioxide for technological processes occur. Demands for carbon dioxide varies in this installation. The automatic control of heat transfer makes the process of CO2 vaporisation and superheating very stable. The terminal temperature of superheated carbon dioxide is maintained at a constant level in the presented installation.
GENERAL INFORMATION
243 Michał DOBRZYŃSKI Leaf from a calendar... General Meeting of members of national refrigeration Forum 2005
249 New regional office of AERECO in Gdansk
251 Certificates of Qualification in Examination Centre of Gdansk University of Technology
COMMERCIAL PAPERS
260 (ELEKTRONIKA S.A.) Fan coolers FRIGA-BOHN
WHERE & HOW
262 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej