W NUMERZE 10(116)/2005

 

369 Artykuł wstępny
PODSTAWY TEORETYCZNE
370 Dariusz NANOWSKI Druga zasada termodynamiki w analizie obiegów lewobieżnych. Część 3. Procesy nieodwracalne w lewobieżnym obiegu Carnota pompy ciepła
Opracowanie, na które składa się pięć części zawierających analizę odbiegającą od typowych, spotykanych w literaturze opisów termodynamicznych obiegów lewobieżnych. W oparciu o drugą zasadę termodynamiki, w materiale opisano jednostopniowy obieg lewobieżny przy pomocy odpowiednich przyrostów entropii oraz związanych z nimi przyrostów pracy napędowej, które generują rzeczywiste procesy nieodwracalne. W części pierwszej cyklu przedstawiono podstawowe zależności termodynamiczne, które wykorzystano do analizy obiegów ("TCHK" nr 4/2005). W części drugiej opisano wielkości charakteryzujące obieg lewobieżny, a także relację Gouya-Stodoli oraz pojęcie sprawności egzergetycznej ("TCHK" nr 6-7/2005 ). W części trzeciej przedstawiono rzeczywiste oddziaływanie termiczne czynnika obiegowego i źródeł ciepła w obiegu Carnota pompy ciepła, a także znaczenie dochłodzenia ciekłego czynnika.
POMPY CIEPŁA
374 Justyna SIENIUC,
Zenon BONCA
Ocena techniczno-ekonomiczna stosowania pomp ciepła w systemach ogrzewania wolnostojących budynków mieszkalnych. Część 2.
W artykule przedstawiono ocenę techniczno-ekonomiczną ogrzewania wolnostojącego budynku mieszkalnego, realizowanego w oparciu o dwa systemy. Analizę opłacalności przeprowadzono dla układów, których porównanie jest w wysokim stopniu adekwatne do rzeczywistych warunków ekonomicznych i technicznych. Ocenie poddano systemy C.O. i C.W.U. wykorzystujące sprężarkową pompę ciepła lub kocioł olejowy, przy założeniu, że parametry obu systemów są zbliżone. W części drugiej tego opracowania przedstawiono ocenę techniczno-ekonomiczną analizowanych systemów ogrzewania opartą na metodzie LCC (Life Cycle Cost) oraz wnioski w odniesieniu do rozważanego problemu.
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
379 Edmund NOWAKOWSKI Strumienie objętości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach zakładów żywienia zbiorowego
Artykuł poświęcony zasadom obliczania strumieni objętości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach, w tym przypadku w odniesieniu do zakładów żywienia zbiorowego, z rozbiciem na poszczególne ich działy : handlowy, ekspedycyjny, produkcyjny, magazynowy, socjalno-administracyjny oraz obsługi technicznej zakładu. Dla każdego z nich autor przedstawia zasady wyznaczania ilości powietrza wentylacyjnego. Cennym uzupełnieniem artykułu są tabele zawierające orientacyjne krotności wymian powietrza w wybranych pomieszczeniach zakładów żywienia zbiorowego, a także bogaty zestaw literatury źródłowej.
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
385 Jacek POSTOLSKI Prawie wszystko o ... TECHNOLOGII CHŁODNICZEJ ŻYWNOŚCI (15). 1.6. Podstawowe zadania i terminologia
Kolejny odcinek cyklu poświęconego podstawowym procesom wykorzystywanym w technologii chłodniczej żywności. Ten materiał zamyka pierwszą część cyklu obejmującego omówienie takich zagadnień, jak: skład chemiczny i podstawowe właściwości produktów żywnościowych, psucie się żywności nieutrwalonej, przemysłowe techniki utrwalania żywności, utrwalanie żywności w niskich temperaturach, podstawowe procesy wraz z ich ważniejszymi modyfikacjami i wariantami technologicznymi. W części szóstej autor dzieli się uwagami i spostrzeżeniami m. innymi w zakresie stosowanej terminologii.
INFORMACJE OGÓLNE
389 Adam BARYLSKI Walter NERST - autor III zasady termodynamiki.
392 Waldemar TARGAŃSKI RECENZJE (35): Kazimierz ŻARSKI: TERMODYNAMIKA. Zagadnienia praktyczne w ogrzewnictwie i klimatyzacji
393 Waldemar TARGAŃSKI XIX Zjazd Termodynamików w Gdańsku
397 Jerzy STACHOWIAK Seminarium firmy GEOCLIMA w Gdańsku
398 Michał DOBRZYŃSKI II Forum Chłodnictwa na targach Polagra Food 2005
403 Świadectwa Kwalifikacji w Ośrodku Egzaminacyjnym Politechniki Gdańskiej
GDZIE I JAK
408 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerachCONTENTS Of No. 10(116)/2005

 

369 Editorial
BASIC PRINCIPLES
370 Dariusz NANOWSKI Second law of thermodynamics in application to refrigeration cycles. Part 3. Non-reversible processes in refrigeration Carnot cycle of heat pump
This is the third part of the article consisting of five parts dealing with non-conventional thermodynamic analysis of the refrigeration cycles. On the basis of the second law of thermodynamics the refrigeration cycle has been described by means of the differences of entropy and appropriate works as effects of irreversible processes. Basic thermodynamic relationships useful for the analysis of the cycles have been presented in the first part of the paper ("TCHK" No. 4/2005). In the second part the basic quantities characterizing of the refrigeration cycles such as: work of the cycle, Gouy-Stodola relationship and exergy efficiency have been presented ("TCHK" No. 6-7 2005). In the present third part of the paper real thermal impact of working medium and heat sources in Carnot cycle of heat pump as well as an effect of refrigerant subcooling have been presented.
HEAT PUMPS
374 Justyna SIENIUC,
Zenon BONCA
Technical and economical assessment of application of heat pumps for heating of detached residential buildings. Part 2
The technical and economical assessment of two heating systems of a detached residential building have been showed in the paper. The economical analysis has been based on the data obtained for actual heating systems operating under real technical and economical conditions. The assessment has covered a tap water heating system and a central heating system equipped with compression heat pump and oil boiler. The authors assumed the same operation parameters for the systems equipped with heat pump and boiler. The technical and economical assessment of both systems based on LCC (Life Cycle Cost) method along with conclusions have been presented in the second part of the paper.
AIR CONDITIONING AND VENTILATION
379 Edmund NOWAKOWSKI Strumienie objętości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach zakładów żywienia zbiorowego
The paper deals with the principles of calculation methodology of ventilation air rate in application to buildings of mass nutrition companies. The required ventilation air rate of the following departments of the building: commercial, expedition, production, storage, office and technical service have been discussed in the paper. The tables presenting required numbers of air changes per hour for these departments as well as a large list of references have been presented in the paper.
REFRIGERATION FOOD TECHNOLOGY
385 Jacek POSTOLSKI Almost everything about... REFRIGERATION FOOD TECHNOLOGY (15). 1.6. Basic problems and terminology
This is the succeeding part of the paper dealing with the basic principles of refrigeration food technology. The present part of the paper deals with basic problems of food technology such as: chemical composition and basic physical properties of food, decay of non-preserved food, industrial method of food preservation, low temperature food preservation methods, basic food processes and their modifications. The author's remarks and comments have been discussed in the present part of the paper.
GENERAL INFORMATION
389 Adam BARYLSKI Professor Walter NERNST - founder of third law of thermodynamics
392 Waldemar TARGAŃSKI Critical reviews (35): Kazimierz ŻARSKI: Thermodynamics. Practical problems in heating and air conditioning engineering
393 Waldemar TARGAŃSKI 19th National Congress of Thermodynamicists in Gdańsk
397 Jerzy STACHOWIAK Seminar of GEOCLIMA in Gdańsk
398 Michał DOBRZYŃSKI 2nd Refrigeration Forum at fair Polagra Food 2005
403 Certificates of Qualification in Examination Centre of Gdansk University of Technology
WHERE & HOW
408 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej