W NUMERZE 12(214)/2013 


519 Artykuł wstępny
522 Sylwetka i dorobek dr hab. inż. Joachima KOZIOŁA

Dorobek naukowy i dydaktyczny prof. dr hab. inż. Joachima Kozioła związany jest z jego pracą w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Zakres prowadzonej przez niego problematyki badawczej w dziedzinie chłodnictwa obejmuje m. in.: modelowanie matematyczne procesów chłodniczych, innowacyjne systemy chłodnicze, właściwości fizyczne produktów poddawanych technologiom chłodniczym, poprawę efektywności techniczno-ekonomicznej procesów chłodniczych, zastosowanie chłodziarek absorpcyjnych do utylizacji przemysłowej energii odpadowej, zagadnienia związane z przemysłową wodą chłodzącą. W opracowaniu przedstawiono bogate zestawienie publikacji i prac badawczych Profesora z zakresu chłodnictwa, które obejmuje 80 najważniejszych pozycji
531 Joachim KOZIOŁ Sprawność a efektywność ekonomiczna agregatów chłodniczych

Uzyskanie większej sprawności agregatu chłodniczego wiąże się z koniecznością ponoszenia większych nakładów inwestycyjnych. Przy jego wyborze powinno się dążyć do uzyskania najkorzystniejszej efektywności techniczno-ekonomicznej urządzenia. W artykule przeprowadzono analizę tego problemu z wykorzystaniem bezwymiarowych liczb podobieństwa techniczno-ekonomicznego. Zaproponowano zastosowanie wspomnianych liczb do wyznaczenia optymalnej sprawności energetycznej oraz przy wyborze rodzaju urządzenia klimatyzacyjnego w przemyśle
534 Joachim KOZIOŁ
Barbara MENDECKA
Wiesław GAZDA
Określenie czynników determinujących nieustalony przepływ ciepła w ścianach komór chłodniczych o nieznanych rozmiarach i właściwościach materiałowych

W publikacji przedstawiono bezinwazyjną metodę empirycznej oceny pojemności cieplnej, oporu przepływu ciepła oraz rozkładu temperatury dla ściany komory chłodniczej o nieznanych parametrach geometrycznych i materiałowych. Metoda ta polega na pomiarze zmiany w czasie temperatury w wybranym punkcie zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni ściany. Wykorzystując różnicową postać równania Fouriera-Kirchoffa, przy uwzględnieniu warunku brzegowego trzeciego rodzaju na wewnętrznej powierzchni ściany, można uzyskać układ równań umożliwiających wyznaczenie prawdopodobnych wartości poszukiwanych parametrów
537 Joachim KOZIOŁ
Agnieszka MARKWICKA
Ocena warunków przepływu ciepła przez ściany komory chłodniczej

W artykule przedstawiono teoretyczno-pomiarową metodę wyznaczania iloczynu średniego współczynnika przenikania ciepła i pola powierzchni przegród budowlanych (Ak) dla rzeczywistej komory chłodniczej. Wykorzystano w tym celu metodę grzania, która polega na ogrzewaniu komory przez źródło ciepła przy stałej temperaturze otoczenia.
540 Joachim KOZIOŁ
Maciej KANADYS
Wpływ strat ciśnienia w chłodniczych wymiennikach ciepła na efekty eksploatacyjne obiegu chłodziarek

W publikacji przedstawiono analizę wpływu strat ciśnienia w skraplaczu i parowniku chłodniczym na przyrost mocy napędowej sprężarki oraz ogólną sprawność obiegu chłodniczego. Określono efekty bezwzględne i względne wyżej wymienionych wskaźników. Obliczenia przeprowadzono dla strat ciśnienia wynoszących od 1 do 10% ciśnienia nasycenia (parownik lub skraplacz). W analizie uwzględniono cztery czynniki chłodnicze: R134a, R404A, R410A oraz R717
POMPY CIEPŁA I ICH ZASTOSOWANIE
544 Mateusz MIELCAREK Pompa ciepła napędzana silnikiem spalinowym w systemie ogrzewania budynku wielorodzinnego

W artykule zwrócono uwagę na korzyści płynące z zastosowania silnika spalinowego do napędu sprężarkowych pomp ciepła zastosowanych w systemie ogrzewania budynku wielorodzinnego. Najistotniejszą z nich jest możliwość wykorzystania ciepła odpadowego z silnika spalinowego, co skutkuje zmniejszeniem wydajności dolnego źródła pompy ciepła. Dla wybranego budynku wielorodzinnego zaproponowano schemat funkcjonalny systemu ogrzewania, dla którego przeprowadzono analizę ekonomiczną obejmującą koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne, pozwalające wyznaczyć czas zwrotu takiej inwestycji
KOLEKTORY SŁONECZNE I ICH WYKORZYSTANIE
550 Jan WAJS
Blanka Irena JAKUBOWSKA
Kolektory słoneczne w budownictwie jednorodzinnym. Część 1. Algorytm obliczeń cieplnych

W pierwszej części publikacji przybliżono algorytm obliczeń cieplnych związanych z konwersją promieniowania słonecznego w kolektorach słonecznych. Rozważania poparto przykładem obliczeniowym dla instalacji solarnej wykorzystywanej w celu przygotowania c.w.u. dla potrzeb budynku jednorodzinnego. Dla porządku omówiono również pokrótce podstawowe zagadnienia dotyczące płaskich i próżniowych kolektorów słonecznych
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
555 Krzysztof KAISER Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w obowiązującym prawie. Część 8. Transport

Ósma część cyklu artykułów poświęconych błędom projektowym i wykonawczym, występującym w systemach wentylacji i klimatyzacji. Każdy z artykułów zawiera treści zapisów ustaw i rozporządzeń dotyczących tematu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz praktyczne uwagi i spostrzeżenia autora, sformułowane na podstawie dostrzeżonych podczas jego wieloletniej praktyki zawodowej błędów projektowych, wykonawczych, i wynikających z niewłaściwej eksploatacji instalacji. Kolejna część tego cyklu poświęcona jest problemom związanym ze stosowaniem wentylacji w nowobudowanych oraz remontowanych jednostkach pływających, statków rybackich, a także wentylacji drogowych obiektów inżynierskich
EKSPLOATACJA
557 Dariusz NANOWSKI Eksploatacja okrętowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (12). Ocena wydajności chłodniczej obiegu skraplania ładunku z ekonomizerem i bez chłodzenia międzystopniowego w transporcie propanu na gazowcu LPG

INFORMACJE OGÓLNE
560 Grzegorz KRZYŻANIAK XLV Dni Chłodnictwa w Poznaniu.
564 Fundacja PROZON „REAL Alternatives”
566 Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku
GDZIE I JAK
570 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

powrót do strony głównej