W NUMERZE 2(204)/2012 53 Artykuł wstępny
WYMIANA CIEPŁA I WYMIENNIKI
54 Tomasz Z. KACZMARCZYK
Janusz T. CIEŚLIŃSKI
Przejmowanie ciepła przy wrzeniu nanocieczy w dużej objętości. Część 4. Wyniki badań eksperymentalnych wrzenia nanocieczy woda-Al2O3 i woda-Cu na poziomych rurkach

Cykl artykułów poświęconych zagadnieniu przejmowania ciepła podczas wrzenia nanocieczy w dużej objętości. W drugiej części tego cyklu („TCHK”, nr 12/2012) autorzy dokonali przeglądu publikowanych wyników dostępnych prac badawczych, dotyczących wrzenia nanocieczy na powierzchniach gładkich i chropowatych. W części trzeciej („TCHK”, nr 1/2013) przedstawiony został ciąg dalszy publikowanych w dostępnej literaturze wyników badań, w tym przypadku dotyczących wrzenia nanocieczy na powierzchniach rozwiniętych. W czwartej części autorzy prezentują wybrane wyniki własnych badań doświadczalnych wrzenia nanocieczy woda-Al2O3 i woda-Cu na rurkach poziomych, które m. innymi dotyczyły wpływu materiału rurki, wpływu materiału nanocząsteczek, i in. Na wstępie prezentują wykorzystane w badaniach stanowisko badawcze, przygotowanie i charakterystykę cieczy badawczych, procedury pomiarowe, metodykę opracowania wyników i oszacowanie niedokładności pomiarów
CZYNNIKI CHŁODNICZE I NOŚNIKI CIEPŁA
67 Beata NIEZGODA - ŻELASKO
Jerzy ŻELASKO
Właściwości reologiczne zawiesiny lodowej wodnego roztworu etanolu

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych zawiesiny lodowej wodnego roztworu etanolu o stężeniu początkowym xai =10,6% i udziałach masowych lodu 0≤xai≤30% w przypadku przyporządkowania tej zawiesiny modelowi reologicznemu Herschela-Bulkley’a. Przedstawione wyniki badań autorzy przeanalizowali w kontekście struktur przepływu tworzonych przez tą zawiesinę. W drugiej części materiału przedstawiono obliczenia oporów przepływu zawiesiny lodowej w rurach, a również weryfikację przyjętego modelu reologicznego zawiesiny dla jej przepływu w kanale o przekroju szczelinowym. Do publikacji dołączono bogate zestawienie literatury źródłowej
MASZYNY I URZĄDZENIA
78 Krzysztof KAISER Sprężarki i sprężone powietrze. Część 2

Druga część cyklu artykułów poświęconych procesowi sprężania powietrza i maszynom roboczym stosowanym do jego realizacji, czyli sprężarkom. W części pierwszej („TCHK”, nr 5/2011) przedstawione zostały obszary zastosowania sprężarek i ich podział ze względu na ciśnienie i zasadę działania, zdefiniowane wielkości charakteryzujące takie maszyny robocze, w tym niezwykle istotny stopień dostarczania (sprawność objętościowa). W części drugiej autor omawia parametry opisujące powietrze oraz przemiany, którym ono podlega, natomiast trzecia część poświęcona będzie jakości powietrza w instalacjach sprężonego powietrza, w tym stosowanym w nich filtrom
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
82 Krzysztof KAISER Wentylacja tuneli drogowych. Część 2

W pierwszej części artykułu („TCHK”, nr 12/2012) przedstawione zostały zadania stawiane wentylacji tuneli, na realizację których wpływ mają: geometria tunelu, cechy ruchu poruszających się w nim pojazdów, bilans wydzielanych gazów, masa powietrza w tunelu, składniki i stężenie gazów. Przedstawiona została również charakterystyka zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery tunelu wraz z ich dopuszczalnym poziomem. Omówiono stosowane w takich obiektach systemy wentylacji naturalnej i mechanicznej. Prezentowana część druga artykułu poświęcona jest wentylacji pożarowej tuneli drogowych. Cennym jej uzupełnieniem jest prezentacja wymagań w zakresie wentylacji takich obiektów w wybranych krajach Unii Europejskiej
INFORMACJE OGÓLNE
90 Andrzej NAFALSKI
AHR EXPO 2013
92
Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
94 Bachir BELLA Jaki jest najlepszy czynnik chłodniczy?
97 Mikołaj KLENKIEWICZ Nowe, jedno- i dwukrokowe zawory elektromagnetyczne typu ICLX
GDZIE I JAK
102 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach.53 Editorial
HEAT TRANSFER AND HEAT EXCHANGERS
54 Tomasz Z. KACZMARCZYK
Janusz T. CIEŚLIŃSKI
Heat transfer during pool boiling of nanofluids. Part 4. Experimental test results of water-Al2O3 and water-Cu nanofluids pool boiling on horizontal tubes

This is the fourth part of the series of papers dealing with heat transfer during pool boiling of nanofluids. In the second part („TCHK”, nr 12/2012) a few published pool boiling test results have been discussed. The third part („TCHK”, nr 1/2013) dealt with published test results for enhanced surfaces. In this fourth part own test results are published for pool boiling of nanofluids composed of water-Al2O3 and water-Cu on horizontal tubes. The influence of the material of tubes and nanoparticles was taken into account. The test stand and preparation of nanofluids are described. Data acquisition and reduction are presented
REFRIGERANTS AND HEAT CARRYING FLUIDS
67 Beata NIEZGODA - ŻELASKO
Jerzy ŻELASKO
Physical properties of slurry ice in ethanol water solution

Experimental test results are presented for ethanol in water solution of initial concentration xai =10,6% and ice concentration 0≤xai≤30%. The Herschel-Bulkley model was taken into account. The flow structures of tested fluids are discussed. Pressure drops were calculated and the model was verified for the flow in slit channels. A large bibliography is included
MACHINES AND PLANTS
78 Krzysztof KAISER Compressors and compressed air. Part 2

This is the second part of series of papers dealing with air compression and air compressors. In the first part („TCHK”, nr 5/2011) the range of application and classification of air compressors have been presented. Characteristic quantities have been defined. In the second part parameters of air and thermodynamic processes are described. The third part will deal with air quality in compressed air installations and air filters
AIR CONDITIONING AND VENTILATION
82 Krzysztof KAISER Ventilating systems in road tunnels. Part 2

In the first part of paper („TCHK”, nr 12/2012) the requirements for ventilating systems in tunnels have been presented. The influence of tunnel configuration, traffic organization, emission and composition of gases and air quantity in a tunnel has been taken into account. Emitted air pollutants and their maximal concentrations have been characterized. Natural and mechanical ventilating systems have been described. This second part deals with fire ventilation of road tunnels. The requirements stated in chosen European Union countries are discussed
GENERAL INFORMATION
90 Andrzej NAFALSKI
AHR EXPO 2013
92
Certificates of Qualification in Examination Centre of Gdansk University of Technology
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
94 Bachir BELLA What is the best refrigerant?
97 Mikołaj KLENKIEWICZ The new one-step and two-steps solenoid valves ICLX
WHERE AND HOW
102 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej