W NUMERZE 3(205)/2013 107 Artykuł wstępny
WYMIANA CIEPŁA I WYMIENNIKI
108 Beata NIEZGODA-ŻELASKO
Jerzy ŻELASKO
Proces wymiany ciepła na zewnętrznej powierzchni pionowych rur ożebrowanych wzdłużnie w warunkach niskich prędkości przepływu powietrza

W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu wymiany ciepła na zewnętrznej powierzchni rur wzdłużnie ożebrowanych. Omówiono budowę stanowiska badawczego i opisano wykorzystane metody pomiarów. Współczynniki przejmowania ciepła po stronie powietrza wyznaczono dwiema metodami, pierwszą opartą na określeniu średnich, doświadczalnych wartości współczynnika przenikania ciepła. Druga metoda polegała na wyznaczeniu średnich wartości współczynników przejmowania ciepła po stronie wody. Eksperymentalne wartości współczynników przejmowania ciepła wyznaczono w warunkach zarówno konwekcji swobodnej, jak i konwekcji wymuszonej dla małych prędkości przepływu powietrza. Rozważono dwa przypadki przepływu tego płynu, a mianowicie wzdłuż i poprzecznie do osi rury
NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII
115 Dariusz BUTRYMOWICZ
Kamil ŚMIERCIEW
Marian TRELA
Zbigniew GNUTEK
Zagadnienia zastosowania ekspandera śrubowego w układzie siłowni ORC

Siłownie parowe pracują głównie w oparciu o obieg Clausiusa-Rankine’a lub jego modyfikacje. Ich wybór i szczegółowa architektura wynika z wielkości uzyskiwanej pracy, charakteru źródła ciepła i jego wydajności, oraz szeregu innych aspektów. W przypadku zastosowania w obiegu czynników będących pochodnymi węglowodorów bądź innych płynów organicznych, obieg taki nazywa się organicznym obiegiem Clausiusa (ORC). W artykule przedstawiono wyniki analizy dotyczącej zastosowania ekspandera śrubowego, jako rozprężarki w siłowniach ORC. Uwzględniono w niej pracę układu z trzema czynnikami chłodniczymi: amoniakiem, R134a oraz R245fa
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
123 Krzysztof KAISER Automatyka w instalacjach klimatyzacji i wentylacji. Część 4

Czwarta i ostatnia część cyklu artykułów poświęconych automatyzacji w instalacjach klimatyzacji i wentylacji. W części pierwszej („TCHK” nr 3/2012) autor omówił podstawowe pojęcia związane z zagadnieniem sterowania. Część druga cyklu („TCHK” nr 3/2012) poświęcona była przybliżeniu takich zagadnień, jak: korekcja dynamiczna układów liniowych, stabilność układu sterowania, dokładność regulacji, czy wskaźniki jakości regulacji. Przedstawione zostały w niej również sterowniki oraz wielkości pomiarowe w układach klimatyzacji i wentylacji. W części trzeciej („TCHK” nr 1/2013) autor przybliżył podstawy tworzenia układów sterowania. Omówił również podstawowe procesy obróbki cieplno-wilgotnościowej powietrza, które ilustruje wykresem Molliera dla każdego analizowanego przypadku. W części czwartej przedstawiona została charakterystyka techniczna urządzeń pomiarowych i wykonawczych stosowanych w układach automatyki instalacji klimatyzacji i wentylacji
128 Katarzyna GŁADYSZEWSKA-
FIEDORUK
Piotr SZMYCIŃSKI
Porównanie dwóch układów klimatyzacyjnych w budynku biurowym. Część 2

W artykule przedstawiono porównanie dwóch alternatywnych układów klimatyzacji dla wybranego budynku biurowego. Pierwszy z nich oparto o system klimatyzatorów typu VRV z urządzeniami ściennymi i kasetonowymi, natomiast drugi na wykorzystaniu wody lodowej z klimakonwektorami kasetonowymi i ściennymi. Przewidywane oba rozwiązania w założeniu będą pracowały w układzie dwururowym. W pierwszej części artykułu („TCHK” nr 11/2012) przedstawiona została charakterystyka techniczna wybranego budynku biurowego wraz z obliczeniem występujących w nim zysków ciepła i wynikającej z nich ilości powietrza wentylacyjnego. W części drugiej przedstawiono dobór elementów obu systemów oraz porównanie kosztów inwestycyjnych dla tych rozwiązań klimatyzacji pomieszczeń biurowych
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
137 Waldemar ANDRZEJEWSKI Dynamiczna Kontrolowana Atmosfera w komorach owocowo-warzywnych

INFORMACJE OGÓLNE
140 Jerzy STACHOWIAK Spotkanie branży HVAC w Warszawie
143 Firma TERMO SCHIESSL otworzyła drugi oddział w WARSZAWIE„TCHiK”
144 XIII Spotkanie Krajowej Sieci Serwisowej „Serwis Polska”
147 Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
149 (EMERSON) Odnawialne źródła energii w gminach i obszarach wiejskich
153 „ROYAL ADVENTURE – Poznaj Klimat przygody”: KLIMA-THERM wdraża program wsparcia sprzedaży
154 Firma Panasonic z nową, bardziej wydajną serią agregatów systemu ECOi
GDZIE I JAK
156 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach.107 Editorial
HEAT TRANSFER AND HEAT EXCHANGERS
108 Beata NIEZGODA-ŻELASKO
Jerzy ŻELASKO
Heat transfer on vertical tubes with longitudinal fins in low air flow conditions

Experimental tests results are presented for heat transfer on outer surface of vertical tubes with lengthwise fins. The test stand and experimental procedure are described including two methods of determination of air side hest transfer coefficient – the first is based on average overall hest transfer coefficient and the second on water side heat transfer coefficient. Tests have been carried out in the conditions of natural and forced convection with low air velocity. Longitudinal and cross air flow have been realized
NONCONVENTIONAL ENERGY SOURCES
115 Dariusz BUTRYMOWICZ
Kamil ŚMIERCIEW
Marian TRELA
Zbigniew GNUTEK
Problems of a screw expander use in ORC plant

Vapor power plants usually realize simple or modified Clausuis-Rankine cycle. Actual configuration is fit to the plant capacity, type of heat source and many other factors. When working fluids based on hydrocarbons or other organic substances are used, the system is called organic Rankine cycle (ORC). In the paper the ORC plant with a screw expander is analyzed. Three working fluids have been used: ammonia, R 134a and R 245fa
AIR CONDITIONING AND VENTILATION
123 Krzysztof KAISER Automatic control in air conditioning and ventilating systems. Part 4

This is the last, fourth part of paper dealing with automatic control systems in ventilation. In the first part (“TCHK” nr 3/2012) basic definitions have been given for control, signal, system of regulation, transmittance, element of regulating system etc. The second part (“TCHK” nr 9/2012) dealt with such problems as dynamic correction of linear systems, stability of regulating systems and accuracy of control. Measured parameters in ventilating systems have been pointed. In the third part (“TCHK” nr 1/2013) basic configurations of automatic control systems have been described. Heat treatment processes in ventilating systems have been illustrated on the Mollier chart. In the fourth part technical data of measuring equipment and actuators of automatic control systems used in air conditioning technology are presented
128 Katarzyna GŁADYSZEWSKA-
FIEDORUK
Piotr SZMYCIŃSKI
The comparison of two air conditioning systems for office building. Part 2

Two alternative air conditioning systems for chosen office building are compared. The first system is based on VRV air conditioners with wall mounted and ceiling mounted units. The second one uses wall and ceiling mounted fan-coils supplied with cold water. Both options are two-pipes systems. In the first part of paper (“TCHK” nr 11/2012) the chosen building has been described and heat gains as well as fresh air demand have been calculated. In the second part components of both air conditioning systems are selected and their investment costs are compared
REFRIGERATION FOOD TECHNOLOGY
137 Waldemar ANDRZEJEWSKI Dynamic controlled atmosphere in cold rooms for fruits and vegetables

GENERAL INFORMATION
140 Jerzy STACHOWIAK HVAC contractors meeting in Warsaw
143 TERMO SCHIESSL
144 XIIIth Meeting of Polish Service Network „Serwis Polska”
147 Certificates of Qualification in Examination Centre of Gdansk University of Technology
COMMERCIAL PAPERS
149 (EMERSON) Renewable energy sources in rural regions
153 „ROYAL ADVENTURE”: KLIMA-THERM launches the program for sale enhancement
154 Panasonic with the new, more efficient series of ECOi units
WHERE AND HOW
156 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej