W NUMERZE 4(206)/2013 159 Artykuł wstępny
TECHNIKA WENTYLACYJNA W MEDYCYNIE
160 Eliza BISEWSKA Laboratoria hodowli komórek: klasyfikacja bezpieczeństwa i wyposażenie

Hodowla pozwala na utrzymanie poza organizmem żywym komórek przez ponad 24 godziny. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie badań sprawdzających wpływ innowacyjnych związków chemicznych (w tym leków) na komórki. Zaletą hodowli jest również koszt badań, który jest wielokrotnie niższy niż koszt prowadzenia eksperymentów na zwierzętach. Do tego celu niezbędne jest odpowiednio przygotowane laboratorium. W artykule przedstawiono klasyfikację bezpieczeństwa biologicznego dla takich pomieszczeń oraz stosowane w nich techniki aseptyczne. Omówiono standardowe wyposażenie laboratorium przeznaczonego do prowadzenia hodowli komórek
POMPY CIEPŁA I ICH ZASTOSOWANIE
167 Jakub PICHETA Pionowy gruntowy wymiennik ciepła jako dolne źródło dla pompy ciepła w warunkach powiatu kościerskiego

W artykule przedstawiono możliwość pozyskiwania energii z gruntu, jako dolnego źródła dla sprężarkowej pompy ciepła, na przykładzie budynku w zabudowie bliźniaczej, położonego w centrum miasta Kościerzyna. Omówiono charakterystykę gruntu, jako niskotemperaturowego źródła energii odnawialnej oraz przedstawiono budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne występujące na terenie powiatu kościerskiego. Przedstawiono zasady projektowania pionowych wymienników ciepła. Dla przyjętego budynku zaprojektowano sondę pionową, jako dolne źródło ciepła dla dobranej dla tego obiektu sprężarkowej pompy ciepła typu Logatherm WPS 11
174 Andrzej IDZI Modernizacja systemu ogrzewania i przygotowania c.w.u. przez zastosowanie powietrznej pompy ciepła i płaskich kolektorów słonecznych

Tematem artykułu jest modernizacja istniejącego systemu ogrzewania i przygotowania c.w.u. przez zaprojektowanie układu hybrydowego z powietrzną pompą ciepła i płaskimi kolektorami słonecznymi. Dla wybranego do projektu budynku wyznaczono charakterystykę cieplną zawartą w jego świadectwie charakterystyki energetycznej. Dla wybranej koncepcji biwalentnego systemu ogrzewania z powietrzną pompą ciepła, kotłem gazowym i kolektorami słonecznymi, przedstawiono projekt instalacji grzewczej. Przedstawiono ocenę techniczną i ekonomiczna zaproponowanego rozwiązania w odniesieniu do systemu obecnie użytkowanego w budynku. W ocenie ekonomicznej posłużono się metodą LCC (Life Cycle Cost)
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
185 Krzysztof KAISER Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w obowiązującym prawie. Część 1

Pierwsza część cyklu artykułów poświęconych błędom projektowym i wykonawczym, występującym w systemach wentylacji i klimatyzacji. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy budżet na realizację pewnych rozwiązań technicznych jest budżetem skromnym, czy też bogatym, czy finanse na cele inwestycyjne są publiczne, czy też pochodzą one od inwestorów prywatnych. Artykuł zawiera treści zapisów ustaw i rozporządzeń dotyczących tematu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz praktyczne uwagi i spostrzeżenia autora
INFORMACJE OGÓLNE
192 Zenon BONCA
Waldemar TARGAŃSKI
60 lat „CHŁODNICTWA” na Politechnice Gdańskiej
201 Jerzy STACHOWIAK Pierwsze Sympozjum i wystawa Klastra KlimaPomerania
203 Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
204 (GAZUNO) Technologia absorpcyjna jako alternatywa dla konwencjonalnych źródeł ciepła
209 Nowy Magazyn Centralny firmy Termo Schiessl
GDZIE I JAK
210 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach.159 Editorial
VENTILATING TECHNOLOGY IN MEDICINE
160 Eliza BISEWSKA Laboratories for cell cultures: security classification and equipment

Cells kept in cultures are able to stay alive out of the organism for over 24 hours. Thus the influence of new medicines and chemicals on the cells is possible to test. Costs of such investigations is much lower than costs of experiments on animals. For this purpose well prepared and equipped laboratory is needed. In the paper biological safety classification of such laboratories and used aseptic techniques are presented. Standard equipment of laboratories for cell cultures is described
HEAT PUMPS
167 Jakub PICHETA Vertical ground heat exchanger as the lower heat source for a heat pump in the region of Kościerzyna

The possibilities of ground heat utilization with the use of a heat pump are discussed for the case of semi-detached house located in the center of Kościerzyna. Thermal and hydro-geological properties of the ground in this region are described. Methods of vertical ground heat exchangers arrangement are presented and the heating system with Logatherm WPS 11 heat pump for analyzed building is designed
174 Andrzej IDZI Modernization of a heating system with the use of air-to-air heat pump and flat plate solar collectors

The paper deals with the idea of a heating system upgrade to a hybrid system equipped with air-to-air heat pump and flat plate type solar collectors. For the chosen building the data for its energy certificate is prepared. Bivalent system with heat pump, gas boiler and solar collectors is designed and compared with the existing installation. The economical analysis is based on the LCC method
AIR CONDITIONING AND VENTILATION
185 Krzysztof KAISER Ventilating and air conditioning technology in present-day law. Part 1

This is the first part of paper dealing with mistakes in design and installation of ventilating and air conditioning systems. This is assumed that analyzed mistakes are not dependent neither on the scale of budget nor on the provenance of funds. Current regulations on ventilation are presented and discussed
GENERAL INFORMATION
192 Zenon BONCA
Waldemar TARGAŃSKI
60 years of Refrigeration at Gdansk University of Technology
201 Jerzy STACHOWIAK The first symposium and exhibition of KlimaPomerania Cluster
203 Certificates of Qualification in Examination Centre of Gdansk University of Technology
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
204 (GAZUNO) Absorption technology as an alternative for conventional heat sources
209 Termo Schiessl's new central warehouse
WHERE AND HOW
210 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej