W NUMERZE 5(207)/2013 


213 Artykuł wstępny
TECHNIKA WENTYLACYJNA W MEDYCYNIE
216 Eliza BISEWSKA Komora laminarna jako podstawowe urządzenie wyposażenia laboratorium biologicznego. Część 1. Ogólna charakterystyka komór laminarnych

Artykuł poświęcony komorom laminarnym, urządzeniom wentylacyjnym, w których stosuje się niewzburzony przepływ powietrza oczyszczonego w filtrach absolutnych HEPA lub ULPA. Ich obecność w laboratoriach np. biologicznych czy medycznych jest szczególnie istotna, aby uzyskać sterylne warunki do prowadzenia prac wymagających zabezpieczenia preparatu lub preparatu i pracownika. W pierwszej części publikacji przedstawiona została ogólna charakterystyka komór laminarnych, w tym ich klasyfikacja oparta o normę PN-EN 12469:2002, a także najczęściej stosowane akcesoria podczas pracy z takimi urządzeniami, zwrócono w niej również uwagę na bezpieczeństwo i higienę pracy podczas ich użytkowania
CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU
222 Jakub PICHETA Wymagania stawiane charakterystyce cieplnej budynków mieszkalnych

W artykule omówione zostały ogólne wymagania stawiane tzw. budynkom energooszczędnym, w których uzasadnione pod względem ekonomicznym jest wykorzystanie w systemach grzewczych pomp ciepła. Szczególna uwaga zwrócona została przez autora na omówienie wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło E oraz stosowane mierniki oceny jakości charakterystyki energetycznej budynku. Sporo miejsca poświęcono Dyrektywie EPBD dotyczącej jakości energetycznej budynków z uwzględnieniem warunków klimatycznych danego kraju członkowskiego, w tym jej nowelizacji z 18 maja 2010 roku
POMPY CIEPŁA I ICH ZASTOSOWANIE
230 Piotr JASIUKIEWICZ Wykorzystanie pomp ciepła do ogrzewania kościołów. Część 1

W publikacji podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy można skutecznie, a jednocześnie ekonomicznie ogrzewać kościoły? Odpowiedź na to pytanie, szczególnie w aspekcie ekonomicznym nie jest łatwa, przede wszystkim dla obiektów zabytkowych, w których nie ma możliwości wykonania izolacji cieplnej ścian, stropu nad dachem, a często również podłogi. Autor w części pierwszej opracowania przybliża rozwiązanie zastosowane kilkaset lat temu przez ówczesnych budowniczych w głównej siedzibie zakonu Najświętszej Marii Panny w Malborku. Przedstawia budowę i działanie systemu grzewczego zastosowanego w tym obiekcie, który oparty był na tak popularnym obecnie ogrzewaniu podłogowym. W drugiej części artykułu przedstawione zostało współczesne rozwiązanie takiego systemu zastosowane w kościele pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła w miejscowości Przodkowo koło Gdańska na Kaszubach, z wykorzystaniem jako źródła ciepła gruntowej pompy ciepła
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
239 Krzysztof KAISER Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w obowiązującym prawie. Część 2

Druga część cyklu artykułów poświęconych błędom projektowym i wykonawczym, występującym w systemach wentylacji i klimatyzacji (część 1 w numerze 4/2013 „TCHK”, s. 185). Dzieje się tak niezależnie od tego, czy budżet na realizację pewnych rozwiązań technicznych jest budżetem skromnym, czy też bogatym, czy finanse na cele inwestycyjne są publiczne, czy też pochodzą one od inwestorów prywatnych. Artykuł zawiera treści zapisów ustaw i rozporządzeń dotyczących tematu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz praktyczne uwagi i spostrzeżenia autora sformułowane na podstawie dostrzeżonych podczas jego wieloletniej praktyki zawodowej błędów projektowych, wykonawczych, i wynikających z niewłaściwej eksploatacji instalacji
EKSPLOATACJA
247 Dariusz NANOWSKI Eksploatacja okrętowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (9). Transport mieszaniny propan – etan na statku LPG bez obiegu kaskadowego

Kolejna część cyklu artykułów poświęconych eksploatacji okrętowych urządzeń chłodniczych, tym razem autor omawia w niej problem transportu mieszaniny propan-etan na statku LPG, w którym brak kaskadowego układu chłodzenia. W końcowej części materiału dzieli się cennymi doświadczeniami w odniesieniu do transportu ładunku skroplonych gazów o oznaczeniu HD-5, czyli tytułowej mieszaniny propanu i etanu
INFORMACJE OGÓLNE
250 Maciej TRAWIŃSKI Historia wejścia na rynek polski holenderskiej firmy GRENCO
254 Jerzy STACHOWIAK XIX Targi Książki Naukowej we Wrocławiu
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
257 Norbert KAMMER (EMERSON) Regulacja wydajności typu Digital dla supermarketów
GDZIE I JAK
266 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach.powrót do strony głównej