W NUMERZE 6-7(208-209)/2013 


269 Artykuł wstępny
TECHNIKA WENTYLACYJNA W MEDYCYNIE
270 Eliza BISEWSKA Komora laminarna jako podstawowe urządzenie wyposażenia laboratorium biologicznego. Część 2. Przegląd wybranych konstrukcji komór laminarnych

Artykuł poświęcony komorom laminarnym, w których stosuje się niewzburzony przepływ powietrza oczyszczonego w filtrach absolutnych HEPA lub ULPA. Ich obecność w laboratoriach np. biologicznych czy medycznych jest szczególnie istotna, aby uzyskać sterylne warunki do prowadzenia prac wymagających zabezpieczenia preparatu lub preparatu i pracownika. W pierwszej części publikacji („TCHK”, nr 5/2013) omówiona została ogólna charakterystyka komór laminarnych, w tym ich klasyfikacja oparta o normę PN-EN 12469:2002, a także najczęściej stosowane akcesoria podczas pracy z takimi urządzeniami, zwrócono w niej również uwagę na bezpieczeństwo i higienę pracy podczas ich użytkowania. W części drugiej przedstawiono charakterystykę techniczną wybranych komór laminarnych, dostępnych na rynku
POMPY CIEPŁA I ICH ZASTOSOWANIE
272 Michał WAJMAN Pionowa sonda gruntowa typu TIL jako dolne źródło ciepła dla sprężarkowych pomp ciepła. Część 1

Artykuł poświęcony pionowej sondzie gruntowej typu „TIL”, będącej możliwym do zastosowania dolnym źródłem ciepła dla sprężarkowych pomp ciepła. W jego części pierwszej przedstawiona została charakterystyka wymiennika typu „U”, w tym wpływ natężenia przepływu nośnika ciepła na jego opór cieplny i na efekt bocznikowej wymiany ciepła oraz praktyczne wyznaczanie punktu pracy takiej sondy. Wskazano na potencjalne możliwości ulepszenia pionowej sondy gruntowej typu „U-rura”. Omówiono wyniki pierwszych prac badawczych prowadzonych z nowym wymiennikiem typu „TIL”
KOLEKTORY SŁONECZNE I ICH WYKORZYSTANIE
276 Adam KONISZEWSKI
Zenon BONCA
Aspekt ekonomiczny przygotowania c.w.u. dla obiektu użyteczności publicznej za pomocą kolektorów słonecznych

Tematem artykułu jest ocena ekonomiczna zaprojektowanego systemu przygotowania c.w.u. dla wybranego obiektu użyteczności publicznej zlokalizowanego w Gdyni. Ocena ta oparta została na metodzie LCC (Life Cycle Cost). Na wstępie omówiony został, będący przedmiotem analizy system podgrzewania wody użytkowej oparty na kolektorach słonecznych, a następie przeprowadzona analiza kosztów życia tego systemu w porównaniu z innymi, wybranymi rozwiązaniami, opartymi na: gruntowej pompie ciepła oraz kotle na olej opałowy, na gaz płynny i na gaz ziemny. W końcowej części publikacji przedstawiono wnikliwą analizę uzyskanych wyników obliczeń prezentowanej symulacji
MASZYNY I URZĄDZENIA
278 Krzysztof KAISER Sprężarki i sprężone powietrze. Część 3

Trzecia część cyklu artykułów poświęconych procesowi sprężania powietrza i maszynom roboczym stosowanym do jego realizacji, czyli sprężarkom. W części pierwszej („TCHK”, nr 5/2011) przedstawione zostały obszary zastosowania sprężarek i ich podział ze względu na ciśnienie i zasadę działania, a również zdefiniowane wielkości charakteryzujące takie maszyny robocze. W części drugiej („TCHK”, nr 2/2013) autor omówił parametry opisujące powietrze oraz przemiany, którym ono podlega, natomiast trzecia część poświęcona jest jakości powietrza w instalacjach sprężonego powietrza, w tym stosowanym w nich filtrom
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
302 Krzysztof KAISER Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w obowiązującym prawie. Część 3

Trzecia część cyklu artykułów poświęconych błędom projektowym i wykonawczym, występującym w systemach wentylacji i klimatyzacji („TCHK” cz. 1 nr 4/2013, cz. 2 nr 5/2013). Dzieje się tak niezależnie od tego, czy budżet na realizację pewnych rozwiązań technicznych jest budżetem skromnym, czy też bogatym, czy finanse na cele inwestycyjne są publiczne, czy też pochodzą one od inwestorów prywatnych. Artykuł zawiera treści zapisów ustaw i rozporządzeń dotyczących tematu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz praktyczne uwagi i spostrzeżenia autora sformułowane na podstawie dostrzeżonych podczas jego wieloletniej praktyki zawodowej błędów projektowych, wykonawczych, i wynikających z niewłaściwej eksploatacji instalacji. Jego część trzecia poświęcona jest jakości powietrza w instalacjach sprężonego powietrza. Zamieszczone zostały w niej również wskazówki projektowe i eksploatacyjne
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
305 Natalia IDASZEWSKA
Krzysztof BIEŃCZAK
Wpływ warunków transportowania wybranych owoców i warzyw na zmiany ich właściwości fizykochemicznych

Artykuł prezentujący wybrane wyniki badań prowadzonych przez autorów, których celem było porównanie stanu wybranych owoców i warzyw transportowanych pojazdem plandekowym oraz chłodnią. Badano między innymi wpływ rodzaju pojazdu na tempo dojrzewania, którego intensywność określano na podstawie pomiarów zawartości cukrów, kwasowości soku, ubytku masy i jędrności surowca
INFORMACJE OGÓLNE
310 Sergiy FILIN XV International Forum on Thermoelectricity w Tallinie
312 Dariusz KONDRATOWICZ
Paweł ADAMSKI
Ewa GUMIŃSKA
25 lat firmy Systherm. Szkolenie LG w Białymstoku
315 Walne Zebranie Krajowego Forum Chłodnictwa 2013 w Krakowie
317 VII Zjazd Dystrybutorów marki SINCLAIRE
319 Relacja z otwarcia nowego oddziału firmy IGLOTECH w Warszawie
320 Otwarcie nowej siedziby firmy CREON
322 Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
323 Termostaty Danfoss living connect nagrodzone najwyższą oceną A+
325 Air Products wprowadza na polski rynek wielofunkcyjny tunel zamrażalniczy Freshline MP
326 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach


269 Editorial
VENTILATING TECHNOLOGY IN MEDICINE
270 Eliza BISEWSKA Laminar flow chamber as the basic equipment in a biological laboratory. Part 2. Design of chosen laminar flow chambers

The paper deals with laboratory ventilating chambers where laminar flow of air treated in HEPA or ULPA filters occurs. The purpose of these chambers is to maintain sterile working conditions in biological or medical laboratories. In the first part of the paper („TCHK”, nr 5/2013) the general characteristics of such chambers and their classification according to the standard PN-EN 12469:2002 have been presented. Most commonly used accessories and operational safety measures have been also described. In the second part technical characteristics of chosen commercially available laminar flow chambers are presented
HEAT PUMPS
272 Michał WAJMAN TIL – the new vertical ground heat exchanger for heat pumps. Part 1

The paper deals with the vertical ground heat exchanger of “TIL” type designed as the lower heat source for compressor heat pumps. In the first part the “U” design of such a heat exchanger is described and the influence of heat carrying fluid flow on heat transfer resistance is discussed. Possibilities of “U-tube” heat exchanger improvement are identified. The first experimental results for the new “TIL” heat exchanger are presented
SOLAR COLLECTORS AND THEIR APPLICATIONS
276 Adam KONISZEWSKI
Zenon BONCA
Economical analysis of tap water heating for a public building with the use of solar collectors

The economical analysis of tap water heating system designed for a public building in Gdynia is presented. The LCC method has been used in calculations. The heating system equipped with solar collectors is described and compared to chosen alternative solutions using a heat pump or boilers. The results of the comparison are discussed
MACHINES AND PLANTS
278 Krzysztof KAISER Compressors and compressed air. Part 3

This is the third part of series of papers dealing with air compression and air compressors. In the first part („TCHK”, nr 5/2011) the range of application and classification of air compressors have been presented. Characteristic quantities have been defined. In the second part („TCHK”, nr 2/2013) parameters of air and thermodynamic processes have been described. The third part deals with air quality in compressed air installations and air filters
AIR CONDITIONING AND VENTILATION
302 Krzysztof KAISER Ventilating and air conditioning technology in present-day law. Part 3

This is the third part of paper dealing with mistakes in design and installation of ventilating and air conditioning systems („TCHK” nr 4/2013 and 5/2013). This is assumed that analyzed mistakes are not dependent neither on the scale of budget nor on the provenance of funds. Current regulations on ventilation are presented and discussed and practical comments and remarks based on rich Author’s experience are included
FOOD REFRIGERATING TECHNOLOGY
305 Natalia IDASZEWSKA
Krzysztof BIEŃCZAK
The influence of the conditions during transport of chosen fruits and vegetables on their physical and chemical properties

The chosen results of the quality comparison for fruits and vegetables transported by cooled and not cooled vehicles are presented. Among others, the influence of the vehicle type on the ripening time is tested
GENERAL INFORMATION
310 Sergiy FILIN XV International Forum on Thermoelectricity in Tallin
312 Dariusz KONDRATOWICZ
Paweł ADAMSKI
Ewa GUMIŃSKA
25 years of Systherm. Training by LG in Białystok
315 Congress of National Refrigeration Forum in 2013 in Kraków
317 VII Meeting of SINCLAIRE Dealers
319 Launching the new division of IGLOTECH in Warszawa
320 The new office of CREON
322 Certificates of Qualification in Examination Centre of Gdansk University of Technology
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
323 The best grade A+ for the living connect thermostats by Danfoss
325 Air Products introduces the multipurpose freezing tunnel Freshline MP on Polish market
WHERE AND HOW
326 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej