W NUMERZE 8(210)/2013 


331 Artykuł wstępny
TECHNIKA CHŁODNICZA W KOMPUTERACH
332 Rafał ANDRZEJCZYK
Tomasz MUSZYŃSKI
Chłodzenie współczesnych procesorów komputerowych. Część 1. Badania doświadczalne typowych układów chłodzenia powietrznego

Artykuł poświęcony jest ocenie standardowych i współczesnych metod chłodzenia procesorów komputerowych. W jego części pierwszej przedstawiono charakterystykę techniczną typowych układów chłodzenia takich procesorów oraz wyniki badań doświadczalnych konwencjonalnych konstrukcji radiatorów przeznaczonych do chłodzenia procesorów komputerowych, stosowanych przez firmy Pentalpha i Xilence. W tym drugim przypadku radiator aluminiowy wyposażony jest w rurki ciepła. W publikacji pokazano zdjęcia z kamery termowizyjnej obrazujące m. innymi rozkład przepływu strumienia powietrza w wymienniku ciepła oraz podano charakterystyki pracy dla obu badanych radiatorów
KOLEKTORY SŁONECZNE W SUSZARNIACH ZBOŻA
341 Aleksandra KOPEĆ Niskotemperaturowa suszarnia zboża z wykorzystaniem energii solarnej. Część 1. Konwencjonalne suszarnie zbóż

Ziarna zbóż wymagają niskotemperaturowego procesu suszenia z temperaturą powietrza suszącego nie przekraczającą 40oC, co stwarza dogodne warunki do wykorzystania do tego celu energii słonecznej. Zastosowanie powietrznych kolektorów słonecznych w suszarnictwie płodów rolnych prowadzi do ograniczenia zużycia paliw i w konsekwencji do redukcji emisji gazów cieplarnianych. W pierwszej części publikacji omówiono wpływ zawilgocenia ziarna na proces jego przechowywania w masie zbożowej oraz właściwości ziarna i masy zbożowej. Przedstawiono ogólną charakterystykę procesu suszenia w odniesieniu do wymiany ciepła i masy. Dokonano przeglądu rozwiązań konwencjonalnych suszarni zbóż wraz z ich ogólną oceną techniczną
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
348 Krzysztof KAISER Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w obowiązującym prawie. Część 4

Czwarta część cyklu artykułów poświęconych błędom projektowym i wykonawczym, występującym w systemach wentylacji i klimatyzacji (cz. 1 nr 4/2013, cz. 2 nr 5/2013, cz. 3 nr 6-7/2013). Dzieje się tak niezależnie od tego, czy budżet na realizację pewnych rozwiązań technicznych jest budżetem skromnym, czy też bogatym, czy finanse na cele inwestycyjne są publiczne, czy też pochodzą one od inwestorów prywatnych. Artykuł zawiera treści zapisów ustaw i rozporządzeń dotyczących tematu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz praktyczne uwagi i spostrzeżenia autora sformułowane na podstawie dostrzeżonych podczas jego wieloletniej praktyki zawodowej błędów projektowych, wykonawczych, i wynikających z niewłaściwej eksploatacji instalacji. Jego część czwarta poświęcona jest problemom związanym ze stosowaniem wentylacji i klimatyzacji w przemyśle i usługach
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
355 Przemysław MIŁOSZ Warunki przechowywania owoców i skutki ich nieprzestrzegania

Artykuł poświęcony warunkom przechowywania owoców i skutków ich nieprzestrzegania w komorach chłodniczych. Przedstawione zostały w nim procesy fizjologiczne zachodzące w owocach i warzywach: proces oddychania, proces dojrzewania i rola etylenu w jego przebiegu oraz proces transpiracji. Omówione zostały wymagane warunki przechowywania, aby produkt dostępny był kilka miesięcy po zbiorze i nie odbiegał jakością od świeżo zerwanych owoców. Warunki te tworzą: temperatura i wilgotność powietrza, jego skład gazowy i cyrkulacja w objętości komory. Zwrócono uwagę na popularne choroby jabłek wywołane złymi warunkami ich przechowywania
INFORMACJE OGÓLNE
362 Wspomnienie o Profesorze Wiktorze WASILUKU (1924 - 2013)
363 Wspomnienie o Profesorze Brunonie GROCHALU (1942 - 2013)
365 Zenon Bonca Cenne, pouczające, a zatem niezbędne doświadczenie dydaktyczne?
367 Historia firmy GRASSO (1858 – 2008)
371 Jakub Picheta Studenci Politechniki Gdańskiej w zakładach firmy „ebmpapst” w Niemczech
374 Jan Górski RECENZJE (50); „Przechowalnictwo żywności” pod red. B. Gazińskiego
GDZIE I JAK
376 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

331 Editorial
REFRIGERATING TECHNOLOGY IN COMPUTERS
332 Rafał ANDRZEJCZYK
Tomasz MUSZYŃSKI
Cooling of modern data processors in computers. Part 1. Experimental investigation of typical cold air systems

The paper deals with standard and modern cooling methods for central processing units. In the first part the technical data of typical cooling systems is presented. Experimental tests results for conventional CPU radiators produced by Pentalpha and Xilence are discussed. In the second case the radiator was equipped with heat pipes. Thermal characteristics of the radiators and their views in thermovision are presented
SOLAR COLLECTORS FOR GRAIN DRYING STOVES
341 Aleksandra KOPEĆ Low-temperature corn drying stove using solar energy. Part 1. Conventional drying technology for food grain

Food grain requires low-temperature drying methods with the air temperature not higher than 40oC. That makes the use of solar energy suitable for this purpose. The use of air solar collectors results in reduction of fuel consumption and thus in lowering of the greenhouse gases emission. In the first part of the paper the influence of moisture content in grain on storage conditions is discussed. The properties of corn and bulk food grain are presented. The heat and mass exchange in corn drying process are briefly analysed. Conventional corn drying stoves are described and their technical data is given
AIR CONDITIONING AND VENTILATION
348 Krzysztof KAISER Ventilating and air conditioning technology in present-day law. Part 4

This is the fourth part of paper dealing with mistakes in design and installation of ventilating and air conditioning systems („TCHK” nr 4/2013, 5/2013 and 6-7/2013). This is assumed that analysed mistakes are not dependent neither on the scale of budget nor on the provenance of funds. Current regulations on ventilation are presented and discussed and practical comments and remarks based on rich Author’s experience are included. The fourth part deals with problems related to ventilating systems used in industry and service sector
FOOD REFRIGERATING TECHNOLOGY
355 Przemysław MIŁOSZ Required conditions for fruits storage and the results of wrong storage practice

The paper deals with the conditions of fruits storage in cold stores. The processes in stored fruits like respiration, ripening and transpiration are described. Storage conditions required for a few months period of storage are discussed. Analysed parameters are air temperature and humidity, air composition and circulation inside the cold store. The most common apple diseases caused by improper storage conditions are mentioned
GENERAL INFORMATION
362 In memory of Professor Wiktor WASILUK (1924 – 2013)
363 In memory of Professor Brunon GROCHAL (1942 - 2013)
365 Zenon Bonca Valuable, enlightening and thus necessary didactic experience?
367 The history of GRASSO (1858 – 2008)
371 Jakub Picheta The students of Gdansk University of Technology in the factory of „ebmpapst” in Germany
374 Jan Górski Reviews (50): „Przechowalnictwo żywności” („Food storage”) edited by B. Gaziński
WHERE AND HOW
376 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej