W NUMERZE 9(210)/2013 


379 Artykuł wstępny
TECHNIKA CHŁODNICZA W KOMPUTERACH
382 Rafał ANDRZEJCZYK
Tomasz MUSZYŃSKI
Chłodzenie współczesnych procesorów komputerowych. Część 2. Badania doświadczalne mikrostrugowo – minikanałowego modułu do chłodzenia procesora

Artykuł poświęcony ocenie standardowych i współczesnych metod chłodzenia procesorów komputerowych. W jego części pierwszej („TCHK”, nr. 8/2013, s. 332-338) przedstawiono charakterystykę techniczną typowych układów chłodzenia takich procesorów oraz wyniki badań doświadczalnych wykonanych przez autorów z konwencjonalnymi konstrukcjami radiatorów. W publikacji pokazano zdjęcia wykonane kamera termowizyjną, obrazujące m. innymi rozkład przepływu strumienia powietrza w badanych wymiennikach ciepła, a także przedstawiono ich charakterystyki pracy. W części drugiej artykułu zaprezentowano specjalne stanowisko przeznaczone do badania zaprojektowanego modułu mikrostrugowo-mikrokanałowego, przeznaczonego do chłodzenia procesora komputerowego wraz wstępnymi wynikami jego badań cieplnych
BUDYNKI PASYWNE I PLUSENERGETYCZNE
387 Agnieszka ANTOSZEWSKA
Zbigniew Klimczak
Michał WAJMAN
Instalacja grzewczo-wentylacyjna budynku pasywnego na przykładzie wyróżnionego projektu „Mądrian”

W artykule zaprezentowano rozwiązanie instalacji grzewczo-wentylacyjnej zastosowane w projekcie budynku pasywnego „Mądrian”, wyróżnionego w ogólnopolskim konkursie „Energooszczędny Dom Dostępny 2013”, zorganizowanym przez czasopismo „Murator”. W materiale omówiono charakterystykę energetyczną tego budynku, oraz zastosowane w projekcie rozwiązania instalacji grzewczo-wentylacyjnej. Przedstawiono warianty eksploatacji systemu wentylacji obiektu oraz układu przygotowania c.w.u., w różnych warunkach ich pracy, w trybie zimowym, przejściowym i letnim. Istotnym elementem opracowania jest zaprezentowany bilans cieplny budynku oraz wskazanie zasad, o których należy pamiętać projektując budynek pasywny
KOLEKTORY SŁONECZNE W SUSZARNIACH ZBOŻA
397 Aleksandra KOPEĆ Niskotemperaturowa suszarnia zboża z wykorzystaniem energii solarnej. Część 2. Niskotemperaturowa suszarnia zboża z wykorzystaniem energii solarnej

Zastosowanie powietrznych kolektorów słonecznych w suszarnictwie płodów rolnych prowadzi do ograniczenia zużycia paliw i w konsekwencji do redukcji emisji gazów cieplarnianych. W pierwszej części publikacji („TCHK”, nr. 8/2013, s. 341-346) omówiono wpływ zawilgocenia ziarna na proces jego przechowywania w masie zbożowej. Przedstawiono ogólną charakterystykę procesu suszenia w odniesieniu do wymiany ciepła i masy. Dokonano przeglądu rozwiązań konwencjonalnych suszarni zbóż wraz z ich ogólną oceną techniczną. W części drugiej artykułu wskazano na możliwości wykorzystania energii słonecznej w suszeniu zbóż w warunkach klimatu Pomorza. Zaprezentowano dwa alternatywne rozwiązania koncepcyjne takiego obiektu z wykorzystaniem powietrznych kolektorów słonecznych. Dla wskazanego rozwiązania suszarni podłogowej z kolektorami powietrznymi zakrytymi, umieszczonymi na dachu budynku, przedstawiono wyniki obliczeń wraz z dobranymi podstawowymi elementami systemu
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
404 Krzysztof KAISER Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w obowiązującym prawie. Część 5. Produkcja żywności i przemysł spożywczy

Piąta część cyklu artykułów poświęconych błędom projektowym i wykonawczym, występującym w systemach wentylacji i klimatyzacji (cz. 1 - nr. 4/2013, cz. 2 - nr. 5/2013, cz. 3 - nr. 6-7/2013, cz. 4 - nr. 8/2013). Artykuł zawiera treści zapisów ustaw i rozporządzeń dotyczących tematu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz praktyczne uwagi i spostrzeżenia autora, sformułowane na podstawie dostrzeżonych podczas jego wieloletniej praktyki zawodowej błędów projektowych, wykonawczych, i wynikających z niewłaściwej eksploatacji instalacji. Jego piąta część poświęcona jest problemom związanym ze stosowaniem wentylacji i klimatyzacji w przemyśle spożywczym, czyli szeroko rozumianej produkcji żywności.
URZĄDZENIA CHŁODNICZE W TRANSPORCIE MORSKIM
406 Włodzimierz MIERZWIŃSKI Chłodnictwo na statkach budowanych w Stoczni Gdańskiej w latach 1949 – 1995

EKSPLOATACJA
410 Dariusz NANOWSKI Eksploatacja okrętowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (10). Ocena pracy tłokowych sprężarek ładunkowych na statkach LPG na podstawie analizy procesów schładzania etylenu

Kolejna część cyklu artykułów poświęconych eksploatacji okrętowych urządzeń chłodniczych, tym razem autor omawia w niej problem oceny pracy tłokowych sprężarek ładunkowych na statku LPG, dokonaną na podstawie analizy procesu schładzania etylenu. W materiale przedstawiono sytuację zbyt niskiej wydajności chłodniczej instalacji gazowca podczas morskiego transportu tego gazu, dla której przeprowadzono analizę pracy wspomnianych sprężarek.
INFORMACJE OGÓLNE
413 (DANFOSS) Od pojedynczego przedsiębiorstwa do światowego lidera
414 Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku
415 Zenon Bonca Wspomnienie o dr. inż. Bogumile STENCLU (1938 – 2013)
416 Regaty Branży HVACR 2013
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
417 Andrzej ROMANOWSKI Instalacje HVAC w procesach certyfikacji budynków
Budownictwo zrównoważone w ostatnich latach jest kierunkiem ogólnoświatowym, niosącym szereg korzyści przede wszystkim natury ekonomicznej, ale i dla środowiska, zdrowia i społeczeństwa. W artykule omówione zostały uznane w różnych krajach certyfikaty wielokryterialne, a są to takie systemy, jak: niemiecki DGNB, amerykański LEED, brytyjski BREEAM, czy obowiązujący w UE od 2005 roku certyfikat „Green Building”
421 (BITZER) Kompaktowe rozwiązanie chłodnicze nad dachami Rygi
GDZIE I JAK
424 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

379 Editorial
REFRIGERATING TECHNOLOGY IN COMPUTERS
382 Rafał ANDRZEJCZYK
Tomasz MUSZYŃSKI
Cooling of modern central processing units. Part 2. Experimental tests of microjet – microchannel cooling module

PASSIVE AND PLUSENERGY BUILDINGS
387 Agnieszka ANTOSZEWSKA
Zbigniew Klimczak
Michał WAJMAN
Heating and ventilating system in the „Mądrian” passive building

SOLAR COLLECTORS FOR GRAIN DRYING STOVES
397 Aleksandra KOPEĆ Low temperature grain drying plant using solar energy. Part 2. The plant

AIR CONDITIONING AND VENTILATION
404 Krzysztof KAISER Ventilating and air conditioning technology in present-day law. Part 5. Food processing industry

REFRIGERATING PLANTS IN SEA TRANSPORT
406 Włodzimierz MIERZWIŃSKI Refrigerating systems on vessels built in Gdansk Shipyard during 1949 – 1995

OPERATION AND MAINTENANCE
410 Dariusz NANOWSKI Operation and maintenance of naval refrigerating and air conditioning plants (10). Evaluation of operation of reciprocating compressors in ethylene cooling systems on LPG vessels
GENERAL INFORMATION
413 (DANFOSS) From a single enterprise to the worldwide leader
414 Certificates of Qualification in Examination Centre of Gdansk University of Technology
415 Zenon Bonca In memory of PhD. Eng. Bogumił STENCEL (1938 – 2013)
416 Regatta of the HVACR branch 2013
COMMERCIAL PAPERS
417 Andrzej ROMANOWSKI HVAC systems in buildings under certification process
421 (BITZER) Compact refrigerating solution over the roofs of Riga
WHERE AND HOW
424 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

powrót do strony głównej