W NUMERZE 10(212)/2013 


427 Artykuł wstępny
PODSTAWY TEORETYCZNE
428 Roman KWIDZIŃSKI
Dariusz BUTRYMOWICZ
Jarosław KARWACKI
Marian TRELA
Kamil ŚMIERCIEW
Badania własności termo-hydraulicznych około krytycznej strumienicy parowo-wodnej w aspekcie jej aplikacji w układach chłodniczych

W artykule przedstawiono wyniki doświadczalnych i teoretycznych badań własności przepływu w strumienicy parowo-wodnej. Strumienice tego rodzaju mogą znaleźć zastosowanie jako pompy w obiegach chłodniczych, zasilane częścią pary uzyskiwanej w generatorze pary napędowej. Przedstawione wyniki badań eksperymentalnych uzyskano dla strumienicy laboratoryjnej. Pomiędzy pomiarami zmieniano wartość przeciwciśnienia na wylocie strumienicy i/lub wydatek zasysanej wody. Na podstawie zebranych danych doświadczalnych wyznaczono współczynnik wnikania ciepła dla komory mieszania strumienicy, gdzie ma miejsce kondensacja pary napędowej w kontakcie z cieczą zasysaną
CZYNNIKI CHŁODNICZE
437 Rafał ANDRZEJCZYK
Tomasz MUSZYŃSKI
Alternatywne do R134a czynniki proponowane jako płyny robocze w klimatyzacji samochodowej i innych instalacjach chłodniczych o małej wydajności. Część 3. Zamienniki dla R134a w kontekście projektowania parowników instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych

Kolejny etap „ekologicznej polityki UE” znalazł swój wyraz w dyrektywie 2006/40/EU, na mocy której we wszystkich nowo produkowanych urządzeniach chłodniczych i klimatyzacjach zastosowanie mogą mieć tylko czynniki o wskaźniku GWP nie większym niż 150. Oznacza to, że również stosowany powszechnie w motoryzacji oraz w niewielkich urządzeniach chłodniczych czynnik R134a odejdzie do historii. Proces ten trwa, bowiem wspomniana dyrektywa obowiązuje już od 1 stycznia 2011 roku. Wydawałoby się, że naturalnymi zamiennikami dla wycofywanego czynnika R134a mogą być czynniki naturalne, już obecnie szeroko stosowane w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, np. dwutlenek węgla (R744), propan (R290), czy izobutan (R600a). W trzeciej części cyklu porównano wytypowane do analizy czynniki: R134a, R290, R600a, R 744 oraz R1234yf pod względem cech, które mają zasadniczy wpływ na projektowanie wymienników ciepła
POMPY CIEPŁA I ICH ZASTOSOWANIE
440 Jakub PICHETA Efektywność energetyczna systemów ogrzewania z pompami ciepła w rzeczywistych warunkach ich eksploatacji

W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Fraunhofera w Niemczech, które zostały przedstawione w specjalnym raporcie zatytułowanym „Analiza i ocena sprawności systemów z pompami ciepła w warunkach rzeczywistych”. Projekt realizowany był w dwóch etapach począwszy od października 2005 roku do września roku 2010. Podstawą do opracowania wspomnianego raportu były badania 110 pomp ciepła zamontowanych w konkretnych obiektach, spośród których oszacowano efektywność 77 systemów. W artykule przedstawiono wykorzystaną w badaniach aparaturę pomiarową, charakterystykę wybranych systemów oraz wykorzystane kryteria ich oceny, a są to współczynnik wydajności grzewczej COP i wskaźnik SPF
KOLEKTORY SŁONECZNE W SUSZARNIACH ZBOŻA
453 Aleksandra KOPEĆ Niskotemperaturowa suszarnia zboża z wykorzystaniem energii solarnej. Część 3. Ocena ekonomiczna wykorzystania kolektorów słonecznych w suszarni zboża

Zastosowanie powietrznych kolektorów słonecznych w suszarnictwie płodów rolnych prowadzi do ograniczenia zużycia paliw i w konsekwencji do redukcji emisji gazów cieplarnianych. W pierwszej części publikacji („TCHK”, nr. 8/2013) omówiono m. innymi wpływ zawilgocenia ziarna na proces jego przechowywania w masie zbożowej, dokonano przeglądu rozwiązań konwencjonalnych suszarni zbóż wraz z ich ogólną oceną techniczną. W części drugiej („TCHK”, nr. 9/2013) zaprezentowano dwa alternatywne rozwiązania koncepcyjne takiego obiektu z wykorzystaniem powietrznych kolektorów słonecznych. Dla wskazanego rozwiązania suszarni podłogowej z kolektorami powietrznymi zakrytymi, umieszczonymi na dachu budynku, przedstawione zostały wyniki obliczeń wraz z dobranymi podstawowymi elementami systemu. W części trzeciej przedstawiona została analiza ekonomiczna dla wybranego rozwiązania z wykorzystaniem metody LCC (Life Cycle Cost). Porównania dokonano w odniesieniu do nagrzewnicy elektrycznej, nagrzewnicy na olej opałowy i nagrzewnicy na węgiel kamienny
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
456 Krzysztof KAISER Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w obowiązującym prawie. Część 6. Medycyna, lecznictwo uzdrowiskowe i farmacja

Szósta część cyklu artykułów poświęconych błędom projektowym i wykonawczym, występującym w systemach wentylacji i klimatyzacji. Każdy z artykułów zawiera treści zapisów ustaw i rozporządzeń dotyczących tematu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz praktyczne uwagi i spostrzeżenia autora, sformułowane na podstawie dostrzeżonych podczas jego wieloletniej praktyki zawodowej błędów projektowych, wykonawczych, i wynikających z niewłaściwej eksploatacji instalacji. Szósta część cyklu poświęcona jest problemom związanym ze stosowaniem wentylacji i klimatyzacji w medycynie, lecznictwie uzdrowiskowym i farmacji
459 Katarzyna
GŁADYSZEWSKA-FIEDORUK
Wpływ wiatru na skuteczności wentylacji grawitacyjnej

INFORMACJE OGÓLNE
462 Prof. dr hab. inż. Dariusz MIKIELEWICZ
467 Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku
468 Zenon Bonca III Edycja warsztatów poświęconych sprężarkowym pompom ciepła w ogrzewaniu budynków w Katedrze E i AP Politechniki Gdańskiej
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
470 (TRANE) Urządzenia mobilne w zarządzaniu budynkiem
GDZIE I JAK
472 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

427 Editorial
FUNDAMENTALS
428 Roman KWIDZIŃSKI
Dariusz BUTRYMOWICZ
Jarosław KARWACKI
Marian TRELA
Kamil ŚMIERCIEW
Investigations of thermo-hydraulic properties of water-vapour ejector near the critical point, for the application in refrigerating systems

REFRIGERANTS
437 Rafał ANDRZEJCZYK
Tomasz MUSZYŃSKI
R134a-alternative refrigerants for the use in car air conditioning systems and other low capacity units. Part 3. The influence of alternative refrigerants properties on the designing process of evaporators in cooling and air conditioning systems

HEAT PUMPS
440 Jakub PICHETA Energetic efficiency of heating systems equipped with heat pumps in the real operating conditions

SOLAR COLLECTORS FOR GRAIN DRYING STOVES
453 Aleksandra KOPEĆ Low-temperature corn drying stove using solar energy. Part 3. Economic evaluation of the use of solar collectors in corn drying stoves

AIR CONDITIONING AND VENTILATION
456 Krzysztof KAISER Ventilating and air conditioning technology in present-day law. Part 6. Medicine, health resort and pharmacy

459 Katarzyna
GŁADYSZEWSKA-FIEDORUK
The influence of wind on the natural ventilation effectiveness

GENERAL INFORMATION
462 Prof. dr hab. inż. Dariusz MIKIELEWICZ
467 Certificates of Qualification in Examination Centre of Gdansk University of Technology
468 Zenon Bonca The third edition of workshop on heat pump heating systems in Gdansk University of Technology
COMMERCIAL PAPERS
470 (TRANE) Mobile units in building management
WHERE AND HOW
472 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej