W NUMERZE 1(215)/2014 3 Artykuł wstępny
POMPY CIEPŁA I ICH ZASTOSOWANIE
5 Jakub PICHETA Ocena techniczno-ekonomiczna zastosowania gruntowej pompy ciepła w systemie ogrzewania budynków w warunkach powiatu kościerskiego

W artykule przedstawiono ocenę techniczno-ekonomiczną zastosowania sprężarkowej pompy ciepła współpracującej z gruntowym wymiennikiem ciepła w systemie ogrzewania domu mieszkalnego położonego w centrum miasta Kościerzyna (woj. Pomorskie). Dla tego budynku o projektowym obciążeniu cieplnym na poziomie ok. 11 kW, zaprojektowano biwalentny, monoenergetyczny system ogrzewania oparty na pompie ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym. Dla przyjętego rozwiązania dobrano elementy instalacji grzewczej, a następnie przeprowadzono jego ocenę techniczno-ekonomiczną. W tym drugim przypadku odniesieniem była instalacja grzewcza oparta na kotle gazowym. W analizowanym przypadku czas zwrotu inwestycji z pompą ciepła nastąpi po ok. 16 latach. Artykuł nawiązuje do publikacji autora zamieszczonej w nr 4/2013 „TCHK” (s.167)
KOLEKTORY SŁONECZNE I ICH WYKORZYSTANIE
10 Jan WAJS
Blanka Irena JAKUBOWSKA
Kolektory słoneczne w budownictwie jednorodzinnym. Część 2. Metoda F–CHART w analizie techniczno-ekonomicznej

W pierwszej części publikacji („TCHK”, nr 12/2013, s. 550) przybliżono algorytm obliczeń cieplnych związanych z konwersją promieniowania słonecznego w kolektorach słonecznych. Rozważania poparto przykładem obliczeniowym dla instalacji solarnej wykorzystywanej w celu przygotowania c.w.u. dla potrzeb budynku jednorodzinnego. W części drugiej artykułu szczegółowo omówiono podstawową odmianę metody f-chart, która jest obecnie najczęściej stosowaną metodą korelacyjną w energetyce słonecznej. Dla lepszego zrozumienia zagadnienia przedstawiono przykład obliczeniowy efektywności pracy instalacji solarnej wspomagającej układ przygotowania c.w.u. w wybranym wolnostojącym budynku mieszkalnym
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
14 Małgorzata POCHWATKA Systemy klimatyzacji precyzyjnej stosowane w pomieszczeniach ze sprzętem IT

Nowoczesny sprzęt IT charakteryzuje się coraz większą mocą obliczeniową i coraz mniejszymi wymiarami. Jednym z przykładów pomieszczeń z grupy „High Technology” są serwerownie. Ich wyposażenie stanowią systemy o fundamentalnym znaczeniu dla ciągłości funkcjonowania biznesu. Wraz ze zwiększeniem mocy obliczeniowej sprzętu IT, nastąpił również znaczny wzrost generowanych przez tego typu urządzenia zysków ciepła, stąd też prawidłowo rozwiązany układ chłodzenia pomieszczenia IT zapewni odpowiednie warunki jego mikroklimatu dla prawidłowej pracy tego typu urządzeń. W artykule omówiono stosowane obecnie systemy chłodzenia w pomieszczeniach ze sprzętem IT wraz z ich oceną techniczno-użytkową
27 Krzysztof KAISER Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w obowiązującym prawie. Część 9. Pomieszczenia naukowo-kulturalne i inne

Dziewiąta część cyklu artykułów poświęconych błędom projektowym i wykonawczym, występującym w systemach wentylacji i klimatyzacji. Każdy z artykułów zawiera treści zapisów ustaw i rozporządzeń dotyczących tematu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz praktyczne uwagi i spostrzeżenia autora, sformułowane na podstawie dostrzeżonych podczas jego wieloletniej praktyki zawodowej błędów projektowych, wykonawczych, i wynikających z niewłaściwej eksploatacji instalacji. Kolejna część tego cyklu poświęcona jest problemom związanym ze stosowaniem wentylacji m. in. w pomieszczeniach naukowo-kulturalnych, weterynaryjnych, obszarach zagrożonych wybuchem i innych
INFORMACJE OGÓLNE
32 Grzegorz KRZYŻANIAK Lodowisko na Stadionie Narodowym
Tematyczny spis treści rocznika 2013 „TCHiK”
34 Tematyka kolejnych zeszytów „TCHiK” w roku 2014 (rocznik XXI)
35 Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
37 Marcin MALICKI Ograniczenie zużycia energii elektrycznej na cele klimatyzacyjne w budynku biurowym przy pomocy adsorpcyjnych agregatów chłodniczych
W artykule przedstawiono możliwości ograniczenia zużycia energii elektrycznej na cele klimatyzacji w budynku biurowym przy pomocy zainstalowania trójzłożowych adsorpcyjnych agregatów chłodniczych. Do analizy wykorzystano dane rzeczywiste z eksploatowanego tego typu budynku o szczytowym zapotrzebowania na chłód na poziomie 550 kW zlokalizowanego w centralnej Polsce. Przedstawiono również wyniki obliczeń rocznego ograniczenia zużycia energii elektrycznej na potrzeby źródła chłodu w tym obiekcie
GDZIE I JAK
40 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

3 Editorial
HEAT PUMPS AND THEIR APPLICATIONS
5 Jakub PICHETA Technical and economical aspects of a ground heat pomp use in domestic heating systems in the region of Kościerzyna

Technical and economical valuations are presented for a heat pump with vertical ground heat exchanger working in the center of Kościerzyna, in a bivalent monoenergetic system of 11 kW nominal heating capacity. The analysis is carried out in comparison to a heating system with gas boiler. The calculated payback period is 16 years. The analysis is based on the Author’s paper published in nr 4/2013 „TCHK” (s.167)
SOLAR COLLECTORS AND THEIR APPLICATIONS
10 Jan WAJS
Blanka Irena JAKUBOWSKA
Solar collectors in detached houses. Part 2. The F–CHART method in technical and economical analysis

In the first part („TCHK”, nr 12/2013, s. 550) the method of heat exchange calculation in solar collectors has been presented. Es an example the analysis of tap water heating system for a detached house with solar collectors has been included. In the second part of the paper the basic form of the f-chart method commonly used in solar energy technology is described. An example of such an analysis is also included
AIR CONDITIONING AND VENTILATION
14 Małgorzata POCHWATKA Precision air conditioning systems for compartments with IT devices

Modern IT equipment is characterized by growing numeric capacity and smaller dimensions. Server rooms are examples of compartments with such devices. The uninterrupted work of their equipment is vital while growing capacity of IT devices is the reason of higher heat load in the compartment. So an efficient cooling system is necessary to provide proper working conditions of servers. In the paper the modern cooling systems for IT rooms are described and compared
27 Krzysztof KAISER Ventilating and air conditioning technology in present-day law. Part 9. Compartments of scientific, cultural and other purposes

This is the ninth part of paper dealing with mistakes in design and installation of ventilating and air conditioning systems. Current regulations on ventilation are presented and discussed and practical comments and remarks based on rich Author’s experience are included. In this part the problems of air conditioning and ventilating systems application for compartments of scientific, cultural, veterinary and other purposes are described
GENERAL INFORMATION
32 Grzegorz KRZYŻANIAK Skating rink in the National Stadium
2013 thematic annual contents of „TCHK”
34 Leading topics of the 2014 issues of „TCHK” (XXI)
35 Certificates of Qualification in Examination Centre of Gdansk University of Technology
COMMERCIAL PAPERS
37 Marcin MALICKI Reduction of electricity demand for an air conditioning system in an office building with the use of absorption refrigerating units
In the paper the use of three-beds absorption refrigerating units for energy consumption reduction in an office building equipped with air conditioning system is presented. The analysis is carried out for a building with the cooling demand of 550 kW, erected in the central part of Poland. The results of energy savings calculations are included
WHERE AND HOW
40 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej