W NUMERZE 3(217)/2014 89 Artykuł wstępny
RURKI CIEPŁA: BADANIA, ZASTOSOWANIE
90 Krzysztof BŁAUCIAK
Dariusz MIKIELEWICZ
Koncepcja stanowiska do badania możliwości bezpompowego przetłaczania czynnika w rurce ciepła z pętlą obiegową za pomocą sił kapilarnych. Część 1

Bezpompowa cyrkulacja czynnika roboczego występuje w rurkach ciepła z pętlą obiegową (LHP, ang. Loop Heat Pipe). Rurki ciepła oparte na pętli, to urządzenia dwufazowe służące do transportu ciepła, wykorzystujące grawitacyjne i kapilarne siły do wzbudzania obiegu czynnika roboczego. LHP stało się bardzo obiecującym urządzeniem, możliwym do wykorzystania w różnego rodzaju zaawansowanych urządzeniach pracujących naziemnie. W pierwszej części publikacji przedstawiono konstrukcję zbudowanego w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej PG stanowiska doświadczalnego obiegu LHP. Omówiono zastosowaną w nim procedurę pomiarową oraz wstępne wyniki badań wraz z ich oceną
PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
97 Grzegorz MIZERA
Dariusz BUTRYMOWICZ
Jarosław KARWACKI
Maria GRZEGORZEWSKA
Franciszek ADAMICKI
Badania prototypowego rozwiązania komory składowej marchwi

W artykule zwrócono uwagę na wymagania technologiczne związane z przechowywaniem warzyw, w tym na zachodzące w nich po zbiorze procesy życiowe, przede wszystkim oddychanie i transpirację. Poddano ocenie konwencjonalne, bezpośrednie systemy chłodzenia stosowane w chłodniach. Zaprezentowano zaprojektowane i wykonane, prototypowe urządzenie chłodnicze przeznaczone do przechowywania marchwi, będące pośrednim układem chłodzenia. W celu weryfikacji założeń, poddano je praktycznej ocenie w warunkach eksploatacyjnych. Omówiono przebieg testu przechowalniczego wraz z oceną jakości marchwi po półrocznym okresie jej przechowywania
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
105 Małgorzata POCHWATKA Klimatyzacja precyzyjna serwerowni z wykorzystaniem tzw. swobodnego chłodzenia („free cooling”)

W układach chłodzenia serwerowni istnieje możliwość zastosowania opcji naturalnego chłodzenia (tzw. „free cooling”), która pozwala na dużą oszczędność zużycia energii elektrycznej w systemach klimatyzacji takich pomieszczeń. W artykule omówiono projekt koncepcyjny układu chłodzenia wybranej serwerowni opartego na szafach klimatyzacji precyzyjnej z nadmuchem powietrza pod podniesioną podłogę. Podano założenia przyjęte do doboru tego typu szaf oraz agregatów wody lodowej wraz charakterystyką techniczną dobranych urządzeń. Omówiono cykle pracy zaprojektowanego układu chłodzącego dla trzech okresów klimatycznych: letniego, przejściowego i zimowego
114 Paweł ROSZTAJN Klimatyzacja serwerowni

117 Katarzyna
GŁADYSZEWSKA-FIEDORUK
Ocena powszechności stosowania systemów wentylacji

Przedstawiono wyniki ankiety dotyczącej powszechności stosowania systemów wentylacyjnych. Ankietę prowadzono na grupie ponad 200 osób, w tym połowę stanowili studenci politechniki przed zajęciami z wentylacji i klimatyzacji. Zasadniczym pytaniem ankiety było: jaki rodzaj wentylacji znajduje się w określonych pomieszczeniach? Okazało się, że prawie 80% ankietowanych nie wiedziało nic lub prawie nic o wentylacji. W Białymstoku, gdzie prowadzono badania, najbardziej popularną instalacją wentylacyjną w budynkach użyteczności publicznej jest wentylacja grawitacyjna
INFORMACJE OGÓLNE
119 Rozmowa z Michałem DOBRZYŃSKIM na temat nowych czynników w klimatyzacji samochodowej i zmian legislacyjnych dotyczących F-gazów
121 Piotr CYKLIS Propozycja innego podejścia do oceny pracy pracowników naukowych i punktacji jednostek naukowych w zakresie nauk technicznych
123 VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy
124 Waldemar Targański Forum WENTYLACJA – Salon KLIMATYZACJA 2014
128 Air Products wspiera organizatorów Mistrzostw Świata w skokach narciarskich w Harrachowie
129 Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
132 Sprężarki hermetyczne Bristol
GDZIE I JAK
136 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

89 Editorial
HEAT PIPES: INVESTIGATIONS, APPLICATION
90 Krzysztof BŁAUCIAK
Dariusz MIKIELEWICZ
The design of the test stand for investigations of fluid circulation caused by capillary forces inside the loop heat pipe. Part 1

In loop heat pipes pumpless circulation of working fluid occurs. They are two-phase devices designed for heat transfer with the use of gravity and capillary forces. Loop heat pipes have very promising scope of applications. In the first part of the paper the design of the loop heat pipe test stand built in Gdansk University of Technology is described. Experimental procedure is presented and first results are discussed
FOOD STORAGE
97 Grzegorz MIZERA
Dariusz BUTRYMOWICZ
Jarosław KARWACKI
Maria GRZEGORZEWSKA
Franciszek ADAMICKI
Investigations of cold chamber prototype for carrots

The requirements for storage of vegetables are presented and metabolic changes in these products are described. Conventional direct refrigerating systems for these applications are analyzed. The new design of indirect refrigerating plant for carrots is presented. Assessment in real operating conditions is done. The quality of carrots after six months of cold storage is examined
AIR CONDITIONING AND VENTILATION
105 Małgorzata POCHWATKA Air conditioning of a server room with the use of free cooling and precise control

In the case of server rooms there is a possibility of huge reduction of energy consumption for cooling with the use of free cooling. The idea of such a system is presented in the paper. The assumptions for components selection and their technical data is given. The modes of operation in different seasons are described
114 Paweł ROSZTAJN Air conditioning of a server room

117 Katarzyna
GŁADYSZEWSKA-FIEDORUK
The assessment of ventilating systems popularity

The results of survey on ventilating systems applications are presented. The survey includes opinions of over 200 persons, while about half of this number were students of a technical university before lectures on ventilations. The main question was, what kind of ventilating system is operated in particular object. Almost 80% respondents showed lack of knowledge on this matter. The survey was made in Białystok, where natural systems are the most popular ventilating installations in public buildings
GENERAL INFORMATION
119 Interview with Michał DOBRZYŃSKI on new refrigerants in car air conditioning systems and changes in F-gases legislation
121 Piotr CYKLIS Proposition of different approach to the assessment of scientific personnel and institutions activity in the field of technical sciences
123 VII Forum of Solar Energetic and Biomass Industry Słonecznej i Biomasy
124 Waldemar Targański The fares „Forum WENTYLACJA – Salon KLIMATYZACJA 2014”
128 Air Products supports the organizers of ski jumping championships in Harrachow
129 Certificates of Qualification in Examination Centre of Gdansk University of Technology
COMMERCIAL PAPERS
132 Hermetic compressing units by Bristol
WHERE AND HOW
136 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej