W NUMERZE 4(218)/2014 141 Artykuł wstępny
POMPY CIEPŁA I ICH ZASTOSOWANIE
142 Mateusz KALINOWSKI Budowa i działanie systemu grzewczego dla budynku gimnazjum opartego na absorpcyjnych pompach ciepła

W artykule przedstawiono charakterystykę cieplną budynku istniejącego gimnazjum, obejmującą występujące w nim zyski i straty ciepła, i ostatecznie jego bilans cieplny dla sezonu grzewczego. W części projektowej ocenie poddanych zostało sześć standardowych rozwiązań systemu ogrzewania opartego na powietrznej absorpcyjnej pompie ciepła, proponowanych przez firmę Robur. Na podstawie przyjętych, odpowiednio wyselekcjonowanych kryteriów wybrano rozwiązanie, zdaniem autora najkorzystniejsze dla rozważanego obiektu. Na jego podstawie zaprojektowano system grzewczy przyjazny dla środowiska, który wykorzystuje niewielkie ilości energii elektrycznej.
CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA OBIEKTU SPORTOWEGO
151 Paweł KOSZOREK Zastosowanie rurki ciepła w systemie ogrzewania płyty boiska piłkarskiego kompleksu sportowego „Orlik 2012”

Publikacja stanowi drugą część artykułu autora zamieszczonego w nr 2/2014 (s. 58-62), w którym przedstawiono sposób wyznaczenia obciążenia cieplnego dla systemu ogrzewania płyty boiska piłkarskiego wybranego kompleksu sportowego „Orlik 2012”. Bilans cieplny boiska wykonany został w dwóch wersjach: rozruchowej i eksploatacyjnej. W tej części autor prezentuje trzy koncepcje podgrzewania murawy boiska z wykorzystaniem „rurek ciepła”. Na podstawie oceny technicznej opartej na przyjętych kryteriach autor wytypował rozwiązanie najkorzystniejsze z punktu widzenia funkcji celu, oparte na dużej ilości krótkich rurek ciepła. W artykule przedstawiono obliczenia wstępne wybranych elementów projektowanego systemu, np. masowe natężenie przepływu nośnika ciepła, minimalną powierzchnię wymiany ciepła dla systemu rurek ciepła i in. istotne wielkości. W końcowej części materiału przedstawiona została ocena techniczna zaproponowanego systemu ogrzewania murawy boiska.
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
158 Małgorzata POCHWATKA Ocena ekonomiczna układu klimatyzacji precyzyjnej serwerowni z wykorzystaniem tzw. swobodnego chłodzenia („free cooling”)

To kolejna publikacja autorki poświęcona klimatyzacji precyzyjnej pomieszczenia serwerowni. W nr 3/2014 „TCHK” (s.108- 113) przedstawiony został projekt koncepcyjny układu chłodzenia wybranej serwerowni opartego na szafach klimatyzacji precyzyjnej z nadmuchem powietrza pod podniesioną podłogę. Rozwiązanie to oparte zostało na agregatach chłodniczych z opcją „free cooling”. W tej publikacji autorka prezentuje ocenę ekonomiczną układu klimatyzacji z opcją tzw. swobodnego chłodzenia w porównaniu do rozwiązania wykorzystującego tradycyjne, sprężarkowe urządzenia chłodnicze. Analiza oparta na metodzie LCC (Life Cycle Cost) uwzględniającej zarówno koszty inwestycyjne, jak i eksploatacyjne systemu wykazała, że nakłady poniesione na układ chłodzenia z opcją „free cooling” zapewnią tańszą eksploatacją systemu klimatyzacji i w rozważanym przypadku zwrócą się po upływie ok. 3,5 roku
161 Krzysztof KAISER Wentylacja i klimatyzacja obiektów zabytkowych i ochrona zbiorów. Część 1

Obiekty zabytkowe powinny umożliwiać jak najdłuższe przetrwanie w stanie niepogorszonym gromadzonych w nich eksponatów, zbiorów i dzieł sztuki. Czynnikami wysokiego ryzyka w tego typu obiektach są: nieodpowiednie warunki klimatyczne, oświetleniowe oraz niewłaściwy sposób ich eksponowania. Prezentujemy pierwszą część artykułu poświęconego wentylacji i klimatyzacji obiektów zabytkowych i ochronie zbiorów. W części tej autor omawia czynniki wpływające bezpośrednio na stan zachowania obiektów zabytkowych, a są to takie parametry powietrza, jak: temperatura, wilgotność, prędkość jego przepływu i czystość. Autor zwraca uwagę miedzy innymi na warunki przechowywania zbiorów
INFORMACJE OGÓLNE
169 Zenon BONCA Recenzje(51). Stanisław WITCZAK „Wrzenie naturalnych czynników chłodniczych podczas przepływu w kanałach i minikanałach”
171 Józef KISIELNICKI 39-ta edycja targów „Mostra Convegno Expocomfort” w Mediolanie
172 XX Wrocławskie Targi Książki Naukowej
175 Szkolenie firmy AC PROREF na zamku w Rydzynie
177 VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy w Raciborzu
178 Zenon BONCA Nowoczesne stanowisko dydaktyczne w Laboratorium Maszynowym Politechniki Gdańskiej od firmy FLOWAIR
180 Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku
GDZIE I JAK
184 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

141 Editorial
HEAT PIPES
142 Mateusz KALINOWSKI Design and operation of the absorption heat pump heating system for a school

Thermal data of the school building is presented and heat balance in heating season is given. Six standard configurations of heating system with air absorption heat pumps by Robur are analyzed. According to chosen criteria the best solution for the school is pointed. Based on this an environmental friendly, low energy heating system is designed
THERMAL CHARACTERISTICS OF A SPORTS OBJECT
151 Paweł KOSZOREK Heat pipe application in a heating system for the football field „Orlik 2012”

This is the second part of the paper published in nr 2/2014 (pp. 58-62) where the heat demand has been determined. The heat balance has been formulated both for start-up and operating conditions. In this part three configurations of the heating system with heat pipes are compared. The best solution with large number of short heat pipes is chosen. Initial calculations of heating liquid mass flow, heat exchange area of the heat pipes system and other important parameters are included. Technical validation of the designed system is also presented
AIR CONDITIONING AND VENTILATION
158 Małgorzata POCHWATKA Economic validation of air conditioning system equipped with free cooling and precise control for a server room

This is the next publication on air conditioning of a server room with the use of precise control. In nr 3/2014 „TCHK” (pp.108-113) the idea of server room air conditioning system has been described with the special regard to under floor air distribution system and free cooling option. In this paper the economic validation of the air conditioning system with free cooling is done in comparison to traditional solutions. With the use of the LCC method it is improved that in this case higher investment cost of the system with free cooling will pay back in approximately 3,5 years thanks to lower operating cost
161 Krzysztof KAISER Ventilation and air conditioning of historical objects and preservation of collections of antiquities. Part 1

Historical object should have proper conditions for conservation and preservation of antiquities, collections and works of art. The main threats are inadequate air parameters, light and method of exposition. In the first part of the series of papers the air parameters like temperature, humidity, flow velocity and purity are analyzed
GENERAL INFORMATION
169 Zenon BONCA Reviews (51). Stanisław WITCZAK „Wrzenie naturalnych czynników chłodniczych podczas przepływu w kanałach i minikanałach” („Flow boiling of natural refrigerants inside channels and minichannels”)
171 Józef KISIELNICKI 39-th edition of „Mostra Convegno Expocomfort” Fairs in Milano
172 XX Fairs of Scientific Books in Wrocław
175 Training session of AC PROREF in the castle of Rydzyna
177 VII Forum of Solar Energetics and Biomass Industry in Racibórz
178 Zenon BONCA Modern didactic stand by FLOWAIR in Machinery Laboratory of Gdańsk University of Technology
180 Certificates of Qualification in Examination Centre of Gdansk University of Technology
WHERE AND HOW
184 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej