W NUMERZE 5(219)/2014 


189 Artykuł wstępny
WYMIANA CIEPŁA I WYMIENNIKI
190 Grzegorz MIZERA Uwagi praktyczne na temat chłodnic powietrza

Artykuł poświęcony rodzajom, budowie oraz wymaganiom technologicznym i konstrukcyjnym, stawianym tego typu wymiennikom ciepła. Przedstawiono w nim między innymi chłodnice powietrza z bezpośrednim odparowaniem czynnika oraz chłodnice z czynnikiem pośrednim, a również niezwykle ważne zagadnienia ich odszraniania i określania wydajności chłodniczej tego typu urządzeń
POMPY CIEPŁA I ICH ZASTOSOWANIE
194 Mateusz KALINOWSKI Ocena ekonomiczna użytkowania systemu grzewczego opartego na absorpcyjnych pompach ciepła w budynku użyteczności publicznej

Publikacja poświęcona ocenie ekonomicznej eksploatacji systemu grzewczego opartego na absorpcyjnych pomach ciepła w budynku użyteczności publicznej. Analizowany system zaprojektowano dla budynku gimnazjum znajdującego się w Elblągu („TCHK” nr 4/2014). Do analizy wykorzystano ocenę kosztu życia systemu wg metody LCC (Life Cycle Cost). Wyznaczone koszty dla systemu z absorpcyjnymi pompami ciepła odniesiono do źródeł konwencjonalnych opartych na kotłach gazowych, olejowych i węglowych. Dodatkowo analizę kosztów cyklu życia systemu przeprowadzono przy braku dofinasowania inwestycji oraz z jej dofinansowaniem na poziomie 25, 50 i 75%
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
198 Małgorzata POCHWATKA Automatyka sterująco-zabezpieczająca w układach chłodzenia serwerowni

Kolejna publikacja autorki cyklu poświęconego klimatyzacji pomieszczeń serwerowni. W tej części przedstawiony został układ sterowania Liebert iCOM Smart Aisle Control firmy Emerson Network zaadoptowany do systemu klimatyzacji precyzyjnej serwerowni z wydzielonym korytarzem zimnym. System ten został zaprezentowany w nr 3/2014 „TCHK”
205 Krzysztof KAISER Wentylacja i klimatyzacja obiektów zabytkowych i ochrona zbiorów. Część 2

Obiekty zabytkowe powinny umożliwiać jak najdłuższe przetrwanie w stanie niepogorszonym gromadzonych w nich eksponatów, zbiorów i dzieł sztuki. Czynnikami wysokiego ryzyka w tego typu obiektach są: nieodpowiednie warunki klimatyczne, oświetleniowe oraz niewłaściwy sposób ich eksponowania. W publikacji autor omawia problem wentylacji i klimatyzacji obiektów zabytkowych, w których gromadzone są zbiory wymagające skutecznej ochrony. Szczególną uwagę zwraca na czynniki wpływające bezpośrednio na stan zachowania obiektów zabytkowych, w tym przechowywanych w nich zbiorów
208 Krzysztof KAISER (Monografia 12): WENTYLACJA W AUDYCIE ENERGETYCZNYM

MASZYNY I URZĄDZENIA
212 Tomasz MUSZYŃSKI
Rafał ANDRZEJCZYK
Bezolejowe urządzenia napędowe w instalacjach sprężarkowych i pompowych

INFORMACJE OGÓLNE
215 Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa 2014
217 VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy: Zielone światło dla światowego przemysłu fotowoltaicznego
218 VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy: Rehabilitacja prosumenckiej i rozproszonej energetyki odnawialnej
219 Seminaria legislacyjne zorganizowane przez firmę SCHIESSL Polska
220 PORT PC: Pompy ciepła w Polsce wychodzą z cienia innych technologii OZE
221 Targi RENEXPO Poland 2014: Polska stawia na energię przyszłości!
222 Jakub PICHETA Seminarium firmy TROX w Gdańsku
223 Spotkanie Partnerów firmy AREA Cooling Solutions we Wrocławiu
223 Relacja ze szkolenia prowadzonego przez Area Cooling Solutions w Sopocie
226 Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
227 Panasonic zmodernizował linię pomp ciepła Aquarea T-CAP
GDZIE I JAK
228 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

189 Editorial
HEAT TRANSFER AND HEAT EXCHANGERS
190 Grzegorz MIZERA Practical comments on air coolers

The paper deals with types, design and parameters of air coolers. Direct expansion coolers and air-to-liquid heat exchangers are taken into account. Problems of defrosting and determination of cooling capacity are discussed
HEAT PUMPS
194 Mateusz KALINOWSKI Economical validation of a public building heating system equipped with absorption heat pumps

The paper deals with economical validation of the heating system working in a school building in Elbląg („TCHK” nr 4/2014). System equipped with absorption heat pumps is analysed with the use of LCC method and compared to conventional heating systems. Different financial incentives are taken into account
AIR CONDITIONING AND VENTILATION
198 Małgorzata POCHWATKA Control systems for air conditioned server rooms

This is the next paper dealing with air conditioning systems for server rooms. In this part the control system Liebert iCOM Smart Aisle Control by Emerson Network is presented. This system has been adopted to work in a precise control system for a server room with cold corridor described in nr 3/2014 „TCHK”
205 Krzysztof KAISER Ventilation and air conditioning of historical objects and preservation of collections of antiquities. Part 2

Historical object should have proper conditions for conservation and preservation of antiquities, collections and works of art. The main threats are inadequate air parameters, light and method of exposition. In the paper the proper conditions are analysed
208 Krzysztof KAISER (Monograph 12): VENTILATION IN THE SCOPE OF ENERGETIC AUDITS

MACHINES AND DEVICES
212 Tomasz MUSZYŃSKI
Rafał ANDRZEJCZYK
Oil-free driving devices in compressor and pump systems

GENERAL INFORMATION
215 Congress of National Refrigeration Forum in 2014
217 VII Forum of Solar Energetics and Biomass Industry: Green light for photovoltaic technology worldwide
218 VII Forum of Solar Energetics and Biomass Industry: Prosument and decentralized renewable energy technology
219 Seminars on newest regulations organized by SCHIESSL Polska
220 PORT PC: Heat pumps get out of the shade of other renewable energy sources in Poland
221 The fairs RENEXPO Poland 2014: Poland and the energy of the future!
222 Jakub PICHETA Seminar by TROX in Gdańsk
223 AREA Cooling SOlutions partners meeting in Wrocław
223 Training session of Area Cooling Solutions
226 Certificates of Qualification in Examination Centre of Gdansk University of Technology
COMMERCIAL PAPERS
227 Panasonic has modernized the Aquarea T-CAP heat pumps
WHERE AND HOW
228 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej