W NUMERZE 6-7(220-221)/2014 


233 Artykuł wstępny
TECHNIKA CHŁODNICZA W MEDYCYNIE
234 Eliza BISEWSKA Technika chłodnicza wykorzystywana do zabiegu krioablacji w leczeniu arytmii serca

Arytmia, to zaburzony rytm pracy serca, w którym pobudzenie czynnościowe jego struktur następuje w sposób niemiarowy, opóźniony bądź przyśpieszony. Artykuł poświęcony jest charakterystyce zabiegu krioablacji, który jest zabiegiem kriochi- rurgicznym. Jego celem jest usunięcie ogniska arytmii serca przez zastosowanie punktowe temperatur kriogenicznych. Przedstawiono w nim biomechanizm uszkodzenia komórki przez jej zamrożenie, ogólną charakterystykę zabiegu krioablacji i jego ocenę w porównaniu do innych, stosowanych w praktyce metod leczenia arytmii serca
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W BUDYNKACH PASYWNYCH
242 Andrzej IDZI Analiza i ocena techniczna możliwości wykorzystania OŹE w budynkach pasywnych

W publikacji przedstawiono analizę użytkową i ocenę techniczną możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w systemach grzewczych budynków pasywnych. Autor szerzej analizuje możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego zarówno na sposób pasywny jak i aktywny (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne), energii odpadowej z układów wentylacji czy ścieków, energii otoczenia budynku zawartej w jego naturalnym środowisku (pompy ciepła), energii biomasy i energii wiatru. Autor zwraca również uwagę na sezonowe magazynowanie energii cieplnej w postaci jej akumula- torów, np. przez zastosowanie w nich materiałów zmieniających fazę (wosk, parafina)
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
248 Krzysztof KAISER Kondensacja wilgoci na powierzchni i we wnętrzu przegród budowlanych

W części wstępnej autor przypomina podstawowe pojęcia związane z opisem zawartości wody w powietrzu. Przybliża me- chanizm transportu wilgoci w materiałach o strukturze kapilarno-porowatej. Omawia warunki kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrody budowlanej oraz w jej wnętrzu na drodze kondensacji kapilarnej bądź objętościowej. Zwraca uwagę na skutki zawilgocenia takich przegród, w tym na istotną rolę mostków cieplnych w kreowaniu tego negatywnego zjawiska. Podkreśla rolę skutecznej wentylacji budynku dla ograniczenia tzw. eksploatacyjnego zawilgocenia jego przegród, przede wszystkim zewnętrznych
MASZYNY I URZĄDZENIA
254 Krzysztof DUNOWSKI Niskotemperaturowe sprężarki firmy Copeland przeznaczone do systemów z czynnikami R 407F i R 407A

W opracowaniu przedstawione zostały proponowane rozwiązania obniżenia temperatury tłoczenia w sprężarkach herme- tycznych marki Copeland przeznaczonych do niskotemperaturowych urządzeń chłodniczych. Omawiany problem wynika z zastosowania nowych czynników chłodniczych grupy HFC o oznaczeniu R 407F i R 407A, które stają się popularnymi za- miennikami dotychczas stosowanych czynników R 404A i R 507. Oba nowe czynniki cechują się m. in. wyższą temperaturą tłoczenia, stąd też pojawił się problem jej obniżenia w sprężarce
INFORMACJE OGÓLNE
258 Jerzy LOTH (1942 – 2014)
259 VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy w Raciborzu
268 Firma „Bitzer” wypowiada wojnę fałszerzom!
270 Krajowe Forum Chłodnictwa: czynniki chłodnicze – ważne terminy!
273 Joanna RYŃSKA PROZON Fundacja Ochrony Klimatu
276 Seifi Ghasemi nowym prezesem i dyrektorem generalnym firmy AIR PRODUCTS
277 Waldemar TARGAŃSKI Targi CHILLVENTA już w październiku
282 Dariusz CHRZANOWSKI
(Klaster KlimaPomerania)
Czyste powietrze w standardzie
283 Jerzy STACHOWIAK V Sympozjum firmy GÜNTNER POLSKA
285 KLIMA-THERM Firma przyjazna studentom
286 Dariusz GALICKI Stanowisko do testowania schładzaczy cieczy w firmie PPH COOL
287 Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
289 ATLAS COPCO POLSKA Ziębnicze osuszacze sprężonego powietrza
292 TRANE Pięć nowych agregatów chłodniczych o szerokim zakresie wydajności
293 Firma Panasonic ogranicza wycieki czynnika chłodniczego w systemach VRF
GDZIE I JAK
294 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

189 Editorial
REFRIGERATING TECHNOLOGY IN MEDICINE
234 Eliza BISEWSKA Refrigerating technology in cryoablation surgery of irregular heartbeat

The paper deals with cryoablation treatment which is a kind of cryogenic surgery. Its purpose is to deactivate the centre of heartbeat irregularity by local application of cryogenic temperatures. The destruction mechanism in frozen cells is described and the cryoablation treatment is presented and compared to other therapies of irregular heartbeat
RENEWABLE ENERGY SOURCES IN PASSIVE BUILDINGS
242 Andrzej IDZI Possibilities of renewable energy sources use in passive buildings

Applications of renewable energy sources in heating systems of passive buildings are discussed and evaluated from the technical and operational point of view. Passive and active solar systems, heat recovery from ventilating air or sewage, heat pumps as well as systems using biomass and wind energy are taken into account. Heat storage methods with the use of changing phase materials are also pointed
AIR CONDITIONING AND VENTILATION
248 Krzysztof KAISER Water condensation on the surface and inside walls

The basic parameters dealing with water content in the air are pointed first. The mechanism of water transport in porous ma- terials is described. The conditions for water condensation on the surface and inside a wall are formulated and consequences of these effects are given. The important role of efficient ventilation in prevention against water condensation is mentioned
MACHINES AND DEVICES
254 Krzysztof DUNOWSKI Copeland low temperature compressors for R 407F and R 407A systems

The paper deals with methods of discharge temperature reduction in low temperature hermetic compressors by Copeland. This problem is especially important in the case of the new HFC refrigerants R 407F and R 407A, which are replacements for R 404A and R 507 but have higher discharge temperature
GENERAL INFORMATION
258 Jerzy LOTH (1942 – 2014)
259 VII Forum of Solar Energetic and Biomass Industry in Racibórz
268 Bitzer declares war on counterfeits!
270 National Congress of Refrigeration: refrigerants – important dates!
273 Joanna RYŃSKA Climate Protection Foundation PROZON
276 Seifi Ghasemi is the new chairman and general manager of AIR PRODUCTS
277 Waldemar TARGAŃSKI CHILLVENTA coming soon in October
282 Dariusz CHRZANOWSKI
(Klaster KlimaPomerania)
Clean air as a standard
283 Jerzy STACHOWIAK V Symposium of GÜNTNER POLSKA
285 KLIMA-THERM A student-friendly corporation
286 Dariusz GALICKI The stand for chillers testing in PPH COOL
287 Certificates of Qualification in Examination Centre of Gdansk University of Technology
COMMERCIAL PAPERS
289 ATLAS COPCO POLSKA Refrigerating dehumidifiers for compressed air
292 TRANE Five new refrigerating units in wide range of cooling capacity
293 Panasonic reduces leakages of refrigerants from VRF systems
WHERE AND HOW
294 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej