W NUMERZE 8-9(222-223)/2014 


299 Artykuł wstępny
KRIOTECHNIKA
300 Anna MARÉE Terapeutyczne działanie niskich temperatur

Artykuł ma charakter przeglądowy i składa się z dwóch części. W jego części pierwszej autorka wskazuje obszary zastosowania kriogeniki w medycynie, z jednej strony jest to diagnostyka medyczna (np. obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego). Innym obszarem jest przechowywanie oraz transport komórek. oraz tkanek biologicznych. Kriogenikę wykorzystuje się również do bezpośredniego oddziaływania niskimi temperaturami na organizm pacjenta. W dalszej części publikacji omówione zostało oddziaływanie niskich temperatur na organizm człowieka, w tym złożone zagadnienie jego termoregulacji. W części drugiej opracowania prezentowany jest przegląd istniejących rozwiązań komór przeznaczonych do zabiegów krioterapii, czyli tzw. kriokomór. Część końcowa poświęcona jest diagnostyce termowizyjnej jako skutecznej metodzie oceny skutków oddziaływania niskich temperatur na organizm człowieka
TECHNIKA CHŁODNICZA W MEDYCYNIE
312 Eliza DOBKA System przygotowania i doprowadzenia płynu niskotemperaturowego do zabiegu krioablacji mięśnia sercowego

Artykuł jest kontynuacją opublikowanego w numerze 6-7/2014 „TCHK” opracowania autorki poświęconego wykorzystaniu techniki chłodniczej w zabiegu krioablacji w leczeniu arytmii serca. W tej publikacji na wstępie przedstawione zostały przykładowe, dostępne na rynku urządzenia przeznaczone do wykonywania takich zabiegów. Istotnym zagadnieniem są przedstawione wyniki modelowania rozkładu temperatur w tkance sercowej podczas omawianego zabiegu. Zasadniczym elementem artykułu jest prezentacja autorskiej koncepcji systemu przygotowania i doprowadzenia płynu niskotemperaturowego do kriosondy wraz z wybranymi obliczeniami cieplnymi układu. Prezentowany system składa się z dwóch obiegów: obiegu otwartego w którym przepływa podtlenek azotu i zamkniętego obiegu chłodniczego z czynnikiem R404A, dochładzającego wstępnie ciecz kriogeniczną do wymaganej temperatury.
RURKI CIEPŁA
321 Paweł SZYMAŃSKI
Dariusz MIKIELEWICZ
Badania eksperymentalne obiegu z pompowaniem kapilarnym

W publikacji przedstawiono zbudowane w Laboratorium Maszynowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej stanowisko doświadczalne przeznaczone do badań obiegu z pompowaniem kapilarnym CPL (ang, Capillary Pumped Loop). Na wstępie autorzy stwierdzają, że w obiegach CPL stosuje się podobne materiały konstrukcyjne i płyny robocze jak w przypadku rurki ciepła LHP (ang. Loop Heat Pipe). W związku z tym omawiają najczęściej wykorzystywane materiały i płyny w obu urządzeniach. Szczegółowo prezentują budowę zarówno wspomnianego stanowiska eksperymentalnego jak i dwóch zaprojektowanych i wykonanych konstrukcji parowników z wypełnieniem porowatym. W części końcowej artykułu przedstawiają wybrane wyniki badań doświadczalnych stwierdzając, że mogą one być wykorzystane w wielu perspektywicznych zastosowaniach technicznych, na przykład do budowy nowoczesnych, zwartych wymienników ciepła pracujących w mikrosiłowniach domowych
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
331 Krzysztof KAISER Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w obowiązującym prawie. Część 10. Wentylacja i klimatyzacja w prawie unijnym

335 Leszek Madej Wpływ rodzaju odzysku ciepła i konstrukcji central wentylacyjnych na higienę procesu uzdatniania powietrza

TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
338 Andrzej RÓŻYCKI
Przemysław JAKÓBOWSKI
Profesjonalne przechowywanie wina

Artykuł poświęcony problemowi profesjonalnego przechowywania wina na przykładzie wybranego, poddanego modernizacji obiektu. Na wstępie autorzy szczegółowo omawiają wymagania dotyczące warunków właściwego przechowywania tego wymagającego produktu, a są to: temperatura, wilgotność, wentylacja, drgania i oświetlenie. W dalszej części prezentują stan techniczny wybranego obiektu zarówno pod względem budowlanym jak i istniejącej w nim instalacji chłodniczej. Na podstawie dokonanej oceny określono zakres niezbędnych do wykonania prac modernizacyjnych w odniesieniu do systemu chłodniczego, koniecznego systemu nawilżania powietrza w przestrzeni wewnętrznej komory oraz niezbędnej automatyki gwarantującej utrzymanie wymaganych i stabilnych parametrów cieplno-wilgotnościowych. Publikacja stanowi interesujące studium modernizacji istniejącego obiektu z przeznaczeniem do przechowywania w nim tak wymagającego produktu jakim są wina
INFORMACJE OGÓLNE
344 Marek GAZIŃSKI
Michał OCIEPA
Rozwój technologii produkcji i zastosowania powietrznych pomp ciepła
351 (RENEXPO Poland) Dom energooszczędny – inteligentna technologia budownictwa
352 (RENEXPO Poland) Polacy coraz chętniej inwestują w kolektory słoneczne
353 (RENEXPO Poland) Czy biogazownie są opłacalne
354 Firma Emerson Climate Technologies na targach Chilventa 2014
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
356 Wielofunkcyjny miernik testo 435 – profesjonalna technologia pomiarowa dla systemów VAC
358 Nowoczesne agregaty wody lodowej do klimatyzacji AQUACOOL
360 Centrale wentylacyjne w ofercie firmy IGLOTECH
GDZIE I JAK
362 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

powrót do strony głównej