W NUMERZE 10(224)/2014



 


367 Artykuł wstępny
WYMIANA CIEPŁA I WYMIENNIKI
368 Tomasz MUSZYŃSKI
Rafał ANDRZEJCZYK
Przemysław KOZAK
Badania mikrostrugowego mikro wymiennika ciepła. Część 1. Budowa wymiennika i układu pomiarowego

Jednym z istotnych problemów techniki chłodniczej są wysokoefektywne wymienniki ciepła (parowniki, skraplacze). W artykule przedstawiono wyniki systematycznych badań doświadczalnych intensyfikacji wymiany ciepła w modelowym wymienniku mikro strugowym złożonym z szeregu płyt. Płyty te zostały skręcone z kolektorami czołowymi tworząc modelowy wymiennik ciepła umożliwiający wykonanie podstawowych badań cieplnych i przepływowych. W części pierwszej publikacji przedstawiono budowę układu badawczego oraz konstrukcję badanego wymiennika mikro strugowego. Omawiane stanowisko laboratoryjne zostało zbudowane w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej Politechniki Gdańskiej
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W BUDYNKACH PASYWNYCH
372 Andrzej IDZI Koncepcja systemu grzewczego i wentylacyjnego dla budynku pasywnego

Artykuł poświęcony rozwiązaniom koncepcyjnym podstawowych systemów energetycznych dedykowanych dla budynku pasywnego, czyli budynku o zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania nie większym niż 15 kWh/m2rok. W materiale przeanalizowano możliwości zastosowania energii ze źródeł odnawialnych do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W prezentowanych czterech koncepcjach systemu grzewczego wykorzystano kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, sprężarkową pompę ciepła oraz sezonowy akumulator ciepła. Z kolei w systemie wentylacyjnym - centralę nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła oraz gruntowy wymiennik ciepła (GWC). W podsumowaniu publikacji stwierdzono, że magazyny energii cieplnej posiadają duże możliwości zastosowania, bowiem są one najlepszym sposobem bardziej efektywnego wykorzystania nadwyżek energii słonecznej
POMPY CIEPŁA
383 Wojciech PEPLIŃSKI Rzeczywiste warunki pracy powietrznej sprężarkowej pompy ciepła i ich ocena

Proces powstawania i osadzania szronu na powierzchni parownika powietrznej pompy ciepła (PPC) jest zjawiskiem wyjątkowo niekorzystnym, prowadzącym do obniżenia wydajności cieplnej tego urządzenia. Autor omawia wykorzystywane w praktyce metody odszraniania parowników zwracając szczególną uwagę na niezwykle ważny problem inicjacji tego procesu. Celem bardziej dokładnej oceny działania rzeczywistej PPC w warunkach jej eksploatacji w sezonie zimowym, wybrane urządzenie zostało opomiarowane. Na tej podstawie przeprowadzono analizę skuteczności działania jego sterownika fabrycznego. Badania pokazały, że metoda inicjacji procesu w wykorzystaniem nastawy czasowej jest bardzo nieefektywna, ponieważ nie jest związana z dynamiką procesu szronienia zależną od zmieniających się warunków atmosferycznych
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
390 Waldemar TARGAŃSKI Sprawność odzysku ciepła w układach wentylacji

Publikacja poświęcona zagadnieniu odzysku ciepła w układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zdefiniowane zostały w niej takie pojęcia, jak całkowita sprawność odzysku ciepła, oraz często wykorzystywana w praktyce temperaturowa sprawność odzysku ciepła. Autor omawia czynniki wpływające na sprawność wymiennika do odzysku ciepła, takie jak np. prędkość przepływu powietrza, stosunek strumienia powietrza nawiewanego do powietrza wywiewanego i inne. Kolejnym, przedstawionym w publikacji zagadnieniem, które często bywa obarczone pewnymi niedomówieniami i brakiem pełnego zrozumienia jest niezwykle istotna relacja między sprawnością odzysku ciepła a energochłonnością układu wentylacji
EKSPLOATACJA
394 Dariusz NANOWSKI Eksploatacja okrętowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Część 13. Wybrane obiegi chłodnicze stosowane w morskim transporcie ładunków skroplonych

INFORMACJE OGÓLNE
396 Zenon ŁOZIŃSKI (1948 – 2014)
397 Krajowe Forum Chłodnictwa: Nowa unijna legislacja f- gazowa – to już wkrótce!
398 Marian Deręgowski Nowy zawód „technik chłodnictwa i klimatyzacji”
399 Dariusz BUTRYMOWICZ Nowy poradnik z techniki chłodniczej
401 Zenon BONCA Recenzje (52). Krzysztof KAISER „Wentylacja i klimatyzacja laboratoriów”
402 Nowe laboratorium chłodnicze firmy Honeywell w Czechach
403 Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
405 Jonas SCHONENBERGER
Krzysztof BŁAUCIAK
Eżektor – pierwsza pomyślna aplikacja
407 Józef KISIELNICKI Przerwa wakacyjno-technologiczna w firmie CLIVET
GDZIE I JAK
410 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach




367 Editorial
HEAT TRANSFER AND HEAT EXCHANGERS
368 Tomasz MUSZYŃSKI
Rafał ANDRZEJCZYK
Przemysław KOZAK
Investigations of micro-jet micro heat exchanger. Part 1. Configuration of the heat exchanger and data collection system

Construction of high efficiency heat exchangers (evaporators, condensers) is one of the most important tasks in refrigerating technology. In the paper results of heat transfer intensification in prototype micro-jet multi-plate heat exchanger are presented. Design of this apparatus is described in the first part. The data collection system is also characterized
RENEWABLE ENERGY SOURCES IN PASSIVE BUILDINGS
372 Andrzej IDZI The design of heating and ventilating system for a passive building

The paper deals with concepts of basic energetic systems for passive buildings with the annual heat demand not higher than 15 kWh/m2. The possibilities of renewable energy use for heating and tap water preparation are analyzed. Four configurations are proposed with the use of solar collectors, photovoltaic cells, compressor heat pump and seasonal heat accumulator. In the ventilating system an unit with heat recovery system and a ground heat exchanger are proposed. Great advantages of heat accumulation are concluded
HEAT PUMPS
383 Wojciech PEPLIŃSKI Real working conditions of air-source compressor heat pump

The process of ice formation on the evaporator surface leads to drop of air-source heat pumps capacity. In the paper commonly applied deicing methods are described. The winter working conditions data of a real air-source heat pump are presented and used for valuation of the controller functioning. The results show that time-dependent method of deicing is not effective because of the influence of changing weather conditions
AIR CONDITIONING AND VENTILATION
390 Waldemar TARGAŃSKI Heat recovery efficiency in ventilating systems

The paper deals with the problem of heat recovery in ventilating and air conditioning systems. The overall heat recovery efficiency and very often used temperature efficiency are defined and the influence of chosen factors is discussed. Very important influence of heat recovery efficiency on energy consumption of ventilating systems is concluded
OPERATION AND MAINTENANCE
394 Dariusz NANOWSKI Operation and maintenance of naval refrigerating and air conditioning systems. Part 13. Chosen refrigerating cycles applied in naval transport of cryogenic liquids

GENERAL INFORMATION
396 Zenon ŁOZIŃSKI (1948 – 2014)
397 National Congress of Refrigeration: The new F- gas legislation coming soon!
398 Marian Deręgowski The new profession „refrigeration and air conditioning technician”
399 Dariusz BUTRYMOWICZ The new book on refrigerating technology
401 Zenon BONCA Reviews (52). Krzysztof KAISER „Wentylacja i klimatyzacja laboratoriów” („Ventilation and air conditioning in laboratories”)
402 The new laboratory of refrigeration by Honeywell in Czech Republic
403 Certificates of Qualification in Examination Centre of Gdansk University of Technology
COMMERCIAL PAPERS
405 Jonas SCHONENBERGER
Krzysztof BŁAUCIAK
Ejector – the first succesful application
407 Józef KISIELNICKI Vacation and technological break in CLIVET
WHERE AND HOW
410 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej