W NUMERZE 11-12(225-226)/2014 


415 Artykuł wstępny
WYMIANA CIEPŁA I WYMIENNIKI
416 Tomasz MUSZYŃSKI
Rafał ANDRZEJCZYK
Badania mikrostrugowego mikro wymiennika ciepła. Część 2. Charakterystyka cieplno-przepływowa

Jednym z istotnych problemów techniki chłodniczej są wysokoefektywne wymienniki ciepła (parowniki, skraplacze). W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych intensyfikacji procesu wymiany ciepła w modelowym wymienniku mikro strugowym złożonym z szeregu płyt. W części pierwszej publikacji („TCHK” nr 10/2014, s. 368-371) omówiono budowę układu badawczego oraz konstrukcję badanego wymiennika mikro strugowego. Druga część publikacji poświęcona jest wynikom wstępnych badań doświadczalnych, dotyczących pracy tego wymiennika w układzie woda-woda. Na ich podstawie autorzy wyciągają wnioski odnośnie perspektywy zaadoptowania badanej konstrukcji do instalacji cieplnych i chłodniczych
POMPY CIEPŁA
422 Adam KONISZEWSKI Rozwiązania systemowe w zakresie grzania i chłodzenia

Dla zapewnienia doskonałego klimatu, obok efektywnej instalacji grzewczej, coraz ważniejsze staje się także chłodzenie pomieszczeń. Firma Dimplex proponuje do oferowanych systemów pomp ciepła innowacyjne rozwiązania ogrzewania i chłodzenia w jednym systemie. Zimą pompa ciepła pracuje jako efektywne urządzenie grzewcze, natomiast latem, wypełniona wodą instalacja grzewcza służy do chłodzenia. W przypadku rewersyjnych pomp ciepła tego producenta, ciepło odpadowe powstające w trybie chłodzenia może być użytecznie wykorzystane. W ten sposób oprócz przyjemnego klimatu, otrzymuje się bezpłatne ciepło służące np. do podgrzewania wody użytkowe
431 Wojciech PEPLIŃSKI Odszranianie powietrznej sprężarkowej pompy ciepła w oparciu o pomiar prądu doprowadzanego do silnika wentylatora chłodnicy powietrza

Proces powstawania i osadzania szronu na powierzchni parownika powietrznej pompy ciepła jest zjawiskiem wyjątkowo niekorzystnym, prowadzącym do obniżenia wydajności cieplnej tego urządzenia. Badania pokazały, że metoda inicjacji procesu w wykorzystaniem nastawy czasowej jest bardzo nieefektywna, ponieważ nie jest związana z dynamiką procesu szronienia zależną od zmieniających się warunków atmosferycznych („TCHK”, nr 10/2014, s. 383-389). W prezentowanym artykule przedstawiona została alternatywna metoda inicjacji procesu odszraniania przez pomiar prądu doprowadzanego do silnika wentylatora chłodnicy powietrza. Dzięki zbudowanemu przez autora układowi sterowania, metodę przetestowano i potwierdzono w praktyce jej wysoką skuteczność
INSTALACJE CHŁODNICZE I KLIMATYZACYJNE
436 Urszula STĘPLEWSKA
Magdalena WRÓBEL-
JĘDRZEJEWSKA
Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjna w aspekcie ograniczania śladu węglowego (CF)

Pojęcie śladu węglowego (CF, ang. Carbon Footprint) zostało formalnie wprowadzone w latach 90-tych. Tzw. ślad węglowy jest to ekwiwalentna ilość dwutlenku węgla wytworzonego pośrednio lub bezpośrednio w wyniku aktywności lub obecności gazów cieplarnianych, emitowanych w cyklu życia produktu lub procesu. Każdy proces technologiczny jest źródłem takiego śladu. Określenie CF staje się impulsem do podejmowania proekologicznych działań, które dają wymierne korzyści ekonomiczne. Zwiększanie efektywności energetycznej wysoko energochłonnych technologii przechowywania chłodniczego wpływa na zmniejszenie CF
MASZYNY I URZĄDZENIA
440 Artur WINKOWSKI
Bogdan MAZUR
Sprężarka śrubowa z automatyczną regulacją sprężu wewnętrznego: zasada działania, charakterystyczne parametry, zastosowanie

INFORMACJE OGÓLNE
444 Grzegorz KRZYŻANIAK XLVI Dni Chłodnictwa
451 Nowy PORADNIK wydawnictwa SYSTHERM
452 Co powinien umieć technik chłodnictwa i klimatyzacji
454 Piotr JASIUKIEWICZ Targi Chillventa 2014
459 Jan KANIA Firma UNIDEX na XIX. Międzynarodowych Targach „AGROPRODMASH” w Moskwie
460 Fundacja PROZON szkoli polskich techników w Czechach
462 Kolejne szkolenia i świadectwa kwalifikacji w Gdańsku
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
466 TRANE rozszerza ofertę agregatów chłodniczych w Polsce
GDZIE I JAK
470 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach
415 Editorial
HEAT TRANSFER AND HEAT EXCHANGERS
416 Tomasz MUSZYŃSKI
Rafał ANDRZEJCZYK
Investigations of micro-jet micro heat exchanger. Part 2. Thermal and flow characteristics

Construction of high efficiency heat exchangers (evaporators, condensers) is one of the most important tasks in refrigerating technology. In the paper results of heat transfer intensification in prototype micro-jet multi-plate heat exchanger are presented. Design of this apparatus is described in the first part („TCHK” nr 10/2014, pp. 368-371). The data collection system is also characterized. The second part deals with the results of experimental investigation of water-to-water heat transfer in the micro heat exchanger. These results are discussed in the scope of possible applications of this apparatus in heating and cooling systems
HEAT PUMPS
422 Adam KONISZEWSKI Combined systems for heating and cooling

To assure proper interior conditions in buildings - except heating - cooling of compartments is more and more vital. Innovative combined solution for heating and cooling is offered with heat pumps by Dimplex. In winter heat pump provides effective heating, while during summer the water loop is used as a cooling circuit. In the case of reverse heat pumps the waste heat during cooling mode can be used. As the result the proper interior conditions are obtained as well as free heat for tap water heating for example
431 Wojciech PEPLIŃSKI Control of evaporator defrosting in air heat pump based on measurements of current consumed by the fan

The frost formation on the surface of air heat pump evaporator causes significant drop of capacity of the whole system. Many tests proved that time based control of defrosting is not effective, because it does not take into account dynamic changes in external conditions and frost formation process („TCHK”, nr 10/2014, pp. 383-389). In the paper an alternative defrosting control method is described. It is based on measurements of electric current consumed by the evaporator fan. The method has been tested in a real working system and its reliability is proved
REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING PLANTS
436 Urszula STĘPLEWSKA
Magdalena WRÓBEL-
JĘDRZEJEWSKA
Refrigerating and air conditioning plants from the point of view of Carbon Footprint reduction

The concept of Carbon Footprint (CF) was formally approved in 1990s. This is the equivalent amount of carbon dioxide produced directly and indirectly because of greenhouse gases activity during the whole life of certain device or process. Carbon Footprint reduction has positive impact on ecology and economy as well. This reduction may be obtained by increase in the efficiency of refrigerating plants
MACHINES AND DEVICES
440 Artur WINKOWSKI
Bogdan MAZUR
Screw compressor with automatic control of inner pressure ratio: functioning, characteristic parameters, applicatione

GENERAL INFORMATION
444 Grzegorz KRZYŻANIAK XLVI Days of Refrigeration
451 The new handbook by SYSTHERM
452 Required competences of refrigeration and air conditioning technicians
454 Piotr JASIUKIEWICZ Chillventa 2014
459 Jan KANIA UNIDEX on XIX International Fairs „AGROPRODMASH” in Moscow w Moskwie
460 The PROZON Foundation trains polish technicians in Czech Republic
462 Certificates of Qualification in Examination Centre of Gdansk University of Technology
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
466 Wider offer of refrigerating plants by TRANE in Poland
WHERE AND HOW
470 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej