W NUMERZE 1-2(263-264)/2018 


5 Artykuł wstępny
USTAWA F-GAZOWA - NOWELIZACJA
9 Waldemar TARGAŃSKI Najnowsze zmiany w przepisach F-gazowych

Dnia 12 lipca 2017 r. uchwalono zmiany w pochodzącej sprzed dwóch lat ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Zmian tych dokonano, aby dostosować polskie prawo do aktualnie obowiązujących przepisów unijnych, przede wszystkim Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Do końca 2017 roku ukazały się ministerialne rozporządzenia regulujące wybrane aspekty stosowania tego prawa. W artykule omówione zostały istotne zmiany w przepisach F-gazowych
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZĄDZEŃ
14 Alicja SIEMIENKIEWICZ Ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych i pomp ciepła za pomocą wskaźnika SEER

Artykuł poświęcony zagadnieniu efektywności energetycznej w odniesieniu do systemów chłodzenia oraz pomp ciepła działających w trybie chłodzenia. Deklarowany przez np. producenta współczynnik EER określa jedynie efektywność energetyczną urządzenia chłodniczego w danym punkcie pomiarowym, a zatem jest wielkością mało wiarygodną przy jego doborze. Bardziej wiarygodnym parametrem jest sezonowa efektywność energetyczna (SEER), wyznaczana z uwzględnieniem obciążeń częściowych oraz czasu „trwania danej temperatury” zewnętrznej w ciągu roku. W materiale przedstawiono tok obliczania tego wskaźnika na podstawie danych klimatyzatora firmy Fujitsu
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
43 Grzegorz MADZIĄG Alfabet PIUSWIKa (10) – J jak JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO

Kolejna część stałej pozycji „Alfabet PIUSWIKa”, czyli Projektanta, Instalatora, Użytkownika Systemów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych, poświęcona jest literze J, czyli jakości powietrza. Jest to problem niezwykle istotny, bowiem inwestorzy dążą do zminimalizowania zarówno kosztów inwestycyjnych jak i eksploatacyjnych, co w ostatnich latach staje się w Polsce powszechnym „procederem”. Zdaniem Autora takie podejście nie powinno, a wręcz nie może prowadzić do rezygnowania z odpowiedniej wentylacji !!!
CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU
22 Krzysztof NIEZNALSKI Zużycie energii w Polsce i UE a termomodernizacja budynków

Przystępując do Unii Europejskiej, zostaliśmy zobowiązani do podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, m. in. na mocy pakietu klimatyczno – energetycznego „3x20” oraz dyrektyw 2002/91/EC i 2010/31/UE. Sektorem wymagającym szczególnej uwagi jest sektor drobnych odbiorców (w tym gospodarstw domowych), który wykorzystuje ponad połowę wyprodukowanej w Polsce energii elektrycznej i cieplnej. Dlatego ważne jest, aby ograniczyć zapotrzebowanie w ww. energię, co można uzyskać m.in. przez termomodernizację budynków. W artykule opisano wybrane zabiegi techniczne, których przeprowadzenie w różnym stopniu wpływa na charakterystykę cieplną budynku
GAZY TECHNICZNE
29 Krzysztof KAISER Instalacje gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni. Część 2. Sprężone powietrze (część 5)

Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 5 tego cyklu poświęcona jest zaleceniom projektowym i eksploatacyjnym dotyczącym prawidłowej konstrukcji instalacji sprężonego powietrza
URZĄDZENIA CHŁODNICZE
34 Grzegorz MIZERA Przegląd literatury technicznej dotyczącej badania i modelowania matematycznego urządzeń chłodniczych z płynną regulacją wydajności

37 Piotr KAMECKI Optymalizacja procesu oszraniania parowników. Część 1

W nawiązaniu do wcześniej publikowanego w „TCHiK” artykułu Mikołaja Klenkiewicza, prezentowana publikacja stanowi kontynuacją zapoczątkowanego wówczas tematu. Autor postawił sobie za cel udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ten proces zoptymalizować? Przedmiotem oceny jest proces odszraniania przy pomocy gorącego gazu (gorących par czynnika) w warunkach komory mroźniczej z parownikiem podsufitowym
INFORMACJE OGÓLNE
41 Grzegorz MIZERA To nie moja wina, że zostałem chłodnikiem
44 Anna WASILEWSKA Kształcenie kadr dla chłodnictwa i klimatyzacji – w CONRADINUM otwarto nową pracownię chłodnictwa i klimatyzacji
47 KLIMOR najbardziej dynamiczną firmą według Forbesa i Pulsu Biznesu
49 Tematyczny spis treści rocznika 2017 (rocznik XXIV)
53 Tematyka kolejnych zeszytów „TCHiK” w roku 2018 (rocznik XXV)
54 Kolejne szkolenia i certyfikaty kompetencji w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
56 (PPUH MIZERA S.C.) Innowacyjny system grzewczy oparty na wirowym generatorze ciepła typu NTG
60 ELEKTRONIKA S.A. Copeland Stream – najnowocześniejsze ...
63 Adam Koniszewski System ZERO – nowe możliwości, przykłady zastosowań
67 Firma TRANE wprowadza nowy, przyjazny dla środowiska agregat wody lodowej ze sprężarką śrubową SintesisTM
GDZIE I JAK
68 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach
TABLE OF CONTENTS FOR ISSUE 1-2(263-264)/2018


5 Editorial
REGULATION ON F-GASES
9 Waldemar TARGAŃSKI The latest changes in the Polish Act on F-gases

The novelization of the Polish Act on F-gases has been established on the 12 July 2017 in order to implement the European Regulation No 517/2014. Then a few detailed ministerial regulations have been released just before the end of 2017. In this paper the most important changes in the law on F-gases are presented
ENERGETIC EFFICIENCY URZĄDZEŃ
14 Alicja SIEMIENKIEWICZ Energetic efficiency evaluation for refrigerating plants and heat pumps with the use of SEER

The paper deals with energetic efficiency of cooling devices. The EER coefficient given by manufacturer describes the efficiency in specific conditions so it is not fully representative and useful for the purpose of the device selection. More reliable coefficient is the seasonal energetic efficiency (SEER) taking into account partial loads and times of operation with different outdoor temperatures all year round. In the paper the methodology of SEER calculation is presented for the example of a Fujitsu air conditioner
VENTILATION AND AIR CONDITIONING
43 Grzegorz MADZIĄG The alphabet of PIUSWIK (10) – INDOOR AIR QUALITY

This is the next part of series of papers dedicated to Designers, Installers and Users of Ventilating and Air Conditioning Systems (PIUSWIK). It deals with air quality inside buildings. It is a very important problem to maintain proper ventilation when investment and operation costs are to be reduced
THERMAL CHARACTERISCIC OF BUILDINGS
22 Krzysztof NIEZNALSKI Energy consumption in Poland and EU and thermomodernization of buildings

There is an increase in energy demand in Poland and in European Union countries. The sector that absorbs a significant part of the energy produced is the sector of small customers, including households. The article presents ways to reduce energy consumption by thermomodernization of buildings. Methods, thermomodernization treatments and insulation materials have been described, with particular emphasis on the heat transfer coefficient λ. The last part presents methods of financing thermo-modernization activities using bank loans
TECHNICAL GASES
29 Krzysztof KAISER Installations for medical gases, compressed air and vacuum. Part 2. Compressed air (5)

Compressed gases and vapors are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The most common compressed media are: air, refrigerants, ammonia, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, helium, argon, methane. Taking into account desired parameters and application area, technical, medical and food processing compressed gases can be distinguished. The series of papers deals - except others - with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. Manufacturing technologies and safety aspects are also described
REFRIGERATING PLANTS
34 Grzegorz MIZERA Technical literature on investigations and numerical modeling of refrigerating systems with continuously capacity control

37 Piotr KAMECKI Optimization of evaporator defrosting process. Part 1

This is a continuation of the subject of defrosting process. The paper deals with optimization of defrosting by the use of hot gas for under-roof evaporator inside a low temperature cold room
GENERAL INFORMATION
41 Grzegorz MIZERA It is not my fault that I am refrigeration engineer
44 Anna WASILEWSKA Education for refrigerating and air conditioning technology – the new laboratory in CONRADINUM
47 KLIMOR is the most dynamic enterprise according to Forbes and Puls Biznesu
49 2017 thematic annual contents of „TCHK” (the year XXIV)
53 Contents of „TCHiK” in 2018 (the year XXV)
54 Training and personal certification on F-gases in Examination Centre of Gdansk University of Technology
COMMERCIAL PAPERS
56 (PPUH MIZERA S.C.) Innovative heating system based on NTG vortex heat generator
60 ELEKTRONIKA S.A. Copeland Strem – latest...
63 Adam Koniszewski System ZERO – new possibilities, application examples
67 The new, environmentally friendly chiller with the SintesisTM screw compressor from TRANE
WHERE AND HOW
68 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej