W NUMERZE 3(265)/2018 


73 Artykuł wstępny
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZĄDZEŃ
74 Przemysław JAKÓBOWSKI Ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji o nominalnej wydajności chłodniczej powyżej 2 kW w świetle obowiązującego prawa. Część 2

Artykuł poświęcony efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych o wydajności (mocy) powyżej 12 kW, stosowanych dość powszechnie w systemach klimatyzacji. W jego części pierwszej („TCHiK”, nr 8/2017) Autor dokonał przeglądu obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych na obszarze UE. W części drugiej omówił sposób wykonania oceny efektywności energetycznej rzeczywistego urządzenia klimatyzacyjnego, wyposażonego w układ chłodniczy o wydajności powyżej 12 kW. Efektem końcowym takiej oceny, zgodnie z obowiązującymi przepisami jest wypełniony protokół, którego wzór określają przepisy szczegółowo omówione w części pierwszej publikacji
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
82 Natalia KOŁACIŃSKA Wentylacja budynków mieszkalnych: odzysk ciepła z usuwanego powietrza i z energii geotermalnej

Odpowiednio zaprojektowany systemu wentylacji mechanicznej dla domu jednorodzinnego z zastosowaniem odzysku ciepła z gruntu oraz z powietrza usuwanego z budynku, pozwala zaoszczędzić znaczne ilości energii w całym okresie jego eksploatacji. Oszczędność ta nie tylko zwiększa efektywność energetyczną pojedynczego gospodarstwa domowego, ale również przynosi korzyści w ujęciu globalnym przez odciążenie krajowego systemu elektroenergetycznego. Wzbogacenie układu wentylacji z odzyskiem ciepła w gruntowy wymiennik ciepła nie tylko pozwala zaoszczędzić energię, ale również eliminuje ryzyko zamarzania elementów centrali wentylacyjnej
89 Grzegorz MADZIĄG Alfabet PIUSWIKa (11) – F – jak F-gazy (część 2)

Kolejna część stałej pozycji „Alfabet PIUSWIKa”, ponownie poświęcona literze F, czyli F-gazom. Publikacja stanowi kontynuację problematyki F-gazowej poruszonej w materiale opublikowanym w nr 9/2017 TCHiK. Zamieszczenie w Dzienniku Ustaw RP w miesiącach listopadzie i grudniu zestawu sześciu Rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów umożliwiło usystematyzowanie i uszczegółowienie między innymi zasad egzaminowania i certyfikowania personelu, sposobu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców, minimalnego wyposażenia technicznego, zawartości procedur i sposobu dokumentowania wykonywanych czynności. W tym materiale omówione zostały wszystkie wprowadzone rozporządzenia wraz ze zmianami jakie wprowadzają one w życie oraz terminami ich obowiązywania
UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH
92 Roksana BOCHNIAK
Aleksandra GOŁĄBEK
Jan WAJS
Stan prawny w zakresie utylizacji odpadów medycznych w Polsce i UE

Wzrost liczby osób korzystających z leczenia domowego, a także rosnąca ilość gabinetów zajmujących się medycyną estetyczną i tatuażem prowadzi do tego, że problem odpadów potencjalnie niebezpiecznych zaczyna dotykać coraz większej grupy społeczeństwa, a nie tylko wykwalifikowanego personelu szpitalnego. W związku z tym istotna jest zarówno edukacja w zakresie gospodarki opadami medycznymi, jak i wypracowanie możliwości ich bezpiecznej utylizacji. W artykule przedstawiona została klasyfikacja i właściwości odpadów medycznych oraz ich oddziaływanie na środowisko. Omówiony został również stan prawny w zakresie utylizacji takich odpadów w Polsce i dla porównania w Niemczech
CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU
99 Krzysztof NIEZNALSKI Aspekt techniczny i ekonomiczny działań termomodernizacyjnych na charakterystykę cieplną budynku mieszkalnego. Część 1

Termomodernizacja ma istotny wpływ na zmniejszenie zużycia i zapotrzebowania energii cieplnej w budynku. Przekłada się to na mniejszą emisję CO2 do atmosfery, ale również na oszczędności związane z ogrzaniem budynku. Działania termomodernizacyjne ze względu na swój koszt są inwestycją długoterminową. Aby należycie przeprowadzić ten proces, wymagana jest dokładna ocena cieplna obiektu budowlanego. W części pierwszej artykułu przedstawione zostały wyniki obliczeń i wnioski dotyczące charakterystyki cieplnej dla analizowanego budynku mieszkalnego. Na ich podstawie Autor ocenił, które przegrody budowlane wymagają szybkiej poprawy termicznej. W części drugiej przedstawione zostaną wybrane warianty termomodernizacji budynku, a także koszty związane z ich realizacją
URZĄDZENIA CHŁODNICZE
103 Stefan GOLUS Poziomy Oddzielacz Cieczy (POC) dla amoniaku (R717)

109 Piotr KAMECKI Optymalizacja procesu odszraniania parowników. Część 2

Celem publikacji jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zoptymalizować proces odszraniania parowników? Przedmiotem oceny jest proces odszraniania przy pomocy gorącego gazu (gorących par czynnika) w warunkach komory mroźniczej z parownikiem podsufitowym. W części pierwszej artykułu („TCHiK”, nr 1-2/2018) Autor rozważał efektywność tego procesu realizowanego za pomocą gorącej pary czynnika chłodniczego. W części drugiej tematyka ta jest kontynuowana w kierunku m. innymi optymalizacji użytecznej wydajności chłodnicy powietrza i dodatkowo odniesiona do zagadnień niezawodnej i bezpiecznej eksploatacji
INFORMACJE OGÓLNE
113 ELEKTRONIKA S.A.: relacja z targów FWSK 2018
114 Kolejne szkolenia i certyfikaty kompetencji w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
116 Odwiedź firmę Emerson na targach Mostra Convegno 2018
117 Adam KONISZEWSKI Pompy ciepła o dużej wydajności i zwartej konstrukcji
GDZIE I JAK
120 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach
TABLE OF CONTENTS FOR ISSUE 3(265)/2018


73 Editorial
ENERGETIC EFFICIENCY
74 Przemysław JAKÓBOWSKI Energy efficiency of refrigerating plants in air conditioning systems of nominal capacity above 12 kW according to current regulations (part 2)

Refrigerating units with cooling capacity above 12 kW are quite common equipment of air conditioning systems. In the first part of the paper („TCHiK” no 8/2017) the overview of relevant European regulations has been presented. In this part the problem of correct compilation of report for energy efficiency evaluation is discussed for chosen real plant
VENTILATION AND AIR CONDITIONING
82 Natalia KOŁACIŃSKA Ventilation of residential buildings: heat recovery from exhaust air and the use of geothermal energy

Recently designed mechanical ventilating system for a detached house, using heat from the ground and the exhaust air offers significant energy savings in the whole time of operation. It brings advantage not only for the single house balance but also for the national electric grid. Ground heat exchanger also reduces the risk of frost formation on the elements of air handling unit
89 Grzegorz MADZIĄG The alphabet of PIUSWIK (11) – F for F–gases (part 2)

This is the next part of series of papers dedicated to Designers, Installers and Users of Ventilating and Air Conditioning systems (PIUSWIK), dealing again with F-gases (first part in “TCHiK” no 9/2017). Six new national regulations published in November and December bring clear rules for procedures of certification and enterprises evaluation, requirements on minimal equipment, service procedures and service registry. These regulations and applicable dates are described in this paper
MEDICAL WASTE UTILIZATION
92 Roksana BOCHNIAK
Aleksandra GOŁĄBEK
Jan WAJS
Polish and European regulations on medical waste utilization

The problem of potentially dangerous waste applies not only to hospitals since the number of home treatments, aesthetic medicine and tattoo offices is growing. So importance of education and proper methods of waste utilization becomes crucial. In the paper the classification and properties of medical waste are presented. Appropriate Polish an German regulations are compared
THERMAL CHARACTERISTIC OF BUILDINGS
99 Krzysztof NIEZNALSKI Technical and economical impact of thermomodernization on thermal characteristic of residential building. Part 1

Thermomodernization has significant influence on heat demand reduction in a building. This means lower CO2 emissions and money saving. Since this is a long term investment, accurate thermal evaluation of the building is needed. In this first part calculation results and conclusions on thermal characteristic for the analysed building are presented. The most urgent modernization actions are pointed. In the second part chosen variant of thermomodernization will be discussed
REFRIGERATING PLANTS
103 Stefan GOLUS Horizontal liquid separator for ammonia (R717)

109 Piotr KAMECKI Optimization of evaporator defrosting process. Part 2

The paper deals with the question of hot gas defrosting optimization in a low temperature system equipped with under-ceiling air cooler. This is the continuation of the first part („TCHiK” no 1-2/2018) with a special regard to useful capacity of the air cooler, reliability and safety of operation
GENERAL INFORMATION
113 ELEKTRONIKA S.A.: The Fairs FWSK 2018
114 Training and personal certification on F-gases in Examination Centre of Gdansk University of Technology
COMMERCIAL PAPERS
116 Visit Emmerson during the Fairs Mostra Convegno 2018
117 Adam KONISZEWSKI Heat pumps with high capacity and compact design
WHERE AND HOW
120 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej