W NUMERZE 4(266)/2018 


123 Artykuł wstępny
WYMIANA CIEPŁA I WYMIENNIKI
124 Bartosz MURAWSKI Niestabilności podczas wrzenia czynnika chłodniczego w parowniku w warunkach automatycznej regulacji jego zasilania

W artykule omówione zostały niestabilności występujące podczas procesu wrzenia czynników chłodniczych w przepływie oraz towarzyszące temu zjawiska falowe. Autor szczególną uwagę skupił na niestabilności w pracy sprężarkowych urządzeń chłodniczych w warunkach regulacji automatycznej. Wyjaśnione zostały wyniki badań dotyczących niestabilności pracy przy stosowaniu termostatycznych zaworów rozprężnych, które najbardziej widoczne są podczas zmiennych warunków obciążenia cieplnego urządzenia. Porównano współpracę układu z elektronicznym zaworem rozprężnym. W podsumowaniu Autor stwierdza, że w warunkach ustalonych współczynnik wydajności chłodniczej dla obu rodzajów regulatorów jest praktycznie jednakowy
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA URZĄDZEŃ
130 Grzegorz MIZERA
Jarosław KARWACKI
Tomasz PRZYBYLIŃSKI
Wyznaczenie sprawności energetycznej i całkowitej akumulatora chłodu typu PCM metodą pomiarów na stanowisku badawczym

W publikacji przedstawione zostały wyniki badań prowadzonych w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Ich celem jest ocena techniczna i ekonomiczna celowości zastosowania akumulatorów chłodu w instalacjach chłodniczych z płynną regulacją wydajności wentylatorowych chłodnic powietrza. Zalety technologiczne tego typu instalacji w przechowalnictwie warzyw potwierdziły badania prowadzone w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach
134 Alicja SIEMIENKIEWICZ Algorytm obliczeń sezonowego współczynnika wydajności grzewczej SCOP dla pompy ciepła w trybie grzania

Efektywność energetyczna pompy ciepła deklarowana przez producenta poprzez współczynnik COP określa jedynie jej osiągi w danym punkcie pomiarowym, co czyni go parametrem mało miarodajnym przy doborze urządzenia. Analizując metodologię obliczeń zamieszczoną w normie PN-EN 14825:2014- 02 można zauważyć, że współczynnik ten zależy również od projektowego obciążenia cieplnego budynku, w którym ma pracować urządzenie. Z obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących etykietowania ogrzewaczy pomieszczeń wynika, że producent nie ma obowiązku podawania obciążenia częściowego budynku dla którego współczynnik SCOP został obliczony. Pozwala to postawić tezę, że podawane w katalogach sprawności są odniesione do możliwie najbardziej korzystnej sytuacji, która niezupełnie ma odniesienie do rzeczywistości
141 Michał ZALEWSKI Co zawiera norma EN 14825 odpowiedzialna za określenie sezonowego wskaźnika efektywności energetycznej ?

144 ELEKTRONIKA S.A. Wspieramy nowe technologie
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
146 Grzegorz MADZIĄG Alfabet PIUSWIKa (12) – K jak KOMFORT CIEPLNY

Kolejna część stałej pozycji „Alfabet PIUSWIKa”, poświęcona jest komfortowi cieplnemu, który zapewniony jest wówczas, gdy człowiek odczuwa temperaturę powietrza, jego wilgotność i ruch, a także ciepło promieniowania jako optymalne w swoim otoczeniu. Komfort ten jest określany przez szereg czynników, do których można zaliczyć: wiek, płeć, sposób ubrania, stopień aktywności fizycznej, stan zdrowia, porę dnia i roku, wystrój pokoju, jego usytuowanie względem stron świata etc. Stąd też funkcjonowanie systemu klimatyzacji, tworzącego swoisty klimat w pomieszczeniu wiąże się z wieloma czynnikami wpływającymi na stan powietrza
URZĄDZENIA CHŁODNICZE
148 Stefan GOLUS Aparatura chłodnicza dla amoniaku w postaci zbiorników pionowych: pionowy oddzielacz cieczy, zbiorniki magazynowe ciekłego czynnika, chłodnice międzystopniowe – dobór aparatów do zadanej wydajności układu chłodniczego

INFORMACJE OGÓLNE
156 Józef KISIELNICKI O targach Mostra Convengo Expocomfort
158 Kolejne szkolenia i certyfikaty kompetencji w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
160 Adam KONISZEWSKI Grzejemy na całym świecie
GDZIE I JAK
166 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

123 Editorial
HEAT TRANSFER AND HEAT EXCHANGERS
124 Bartosz MURAWSKI Non-stable working conditions during flow boiling of refrigerant in an evaporator with automatic supply control

The paper deals with flow boiling of refrigerants accompanied by non-stable conditions and wave phenomena. Compressor refrigerating systems with automatic control are taken into account. The phenomena observed under changing thermal load in systems equipped with thermostatic expansion valves are discussed and compared to the operation of installations with electronic control systems
ENERGETIC EFFICIENCY
130 Grzegorz MIZERA
Jarosław KARWACKI
Tomasz PRZYBYLIŃSKI
Determination of energetic efficiency and overall efficiency of a PCM cold storage on a test stand

Test results obtained in the Institute of Fluid Flow Machinery of Polish Academy of Science in Gdańsk are presented. Their purpose was technical and economical analysis of the use of cold storage devices in refrigerating systems with infinitely variable capacity control of air coolers. Advantages of such a solution have been confirmed during tests in the Horticulture Institute in Skierniewice
134 Alicja SIEMIENKIEWICZ Calculations algorithm of seasonal coefficient of performance SCOP for a heat pump in the heating mode

Energy efficiency of a heat pump defined by the coefficient of performance COP published by the manufacturer is determined only for given working conditions and is not useful during heat pump selection. From analysis of the standard PN-EN 14825:2014-02 it can be observed that this coefficient also depends on heat demand of the building and the manufacturer is not obliged to publish the partial heat demand used for SCOP determination. So the values given in catalogues may be related to the best working conditions which may not be representative for the actual case
141 Michał ZALEWSKI What is the content of the standard EN 14825 for determination of seasonal coefficient of performance?

144 ELEKTRONIKA S.A. We support new technologies
VENTILATION AND AIR CONDITIONING
146 Grzegorz MADZIĄG The alphabet of PIUSWIK (12) – K for THERMAL COMFORT

This is the next part of series of papers dedicated to Designers, Installers and Users of Ventilating and Air Conditioning systems (PIUSWIK), dealing with the thermal comfort in the terms of optimal air temperature, humidity and velocity as well as radiation of surrounding surfaces. The sensation of thermal comfort depends on a number of factors such as age, sex, dress, activity, health of a person as well as the season of the year and day, indoor arrangement and position of the building and the room etc. Thus all these factors have impact on the operation of air conditioning systems
REFRIGERATING PLANTS
148 Stefan GOLUS Vertical tanks for refrigerating systems with ammonia: liquid separators, receivers, interstage coolers – and their selection for given capacity of the system

GENERAL INFORMATION
156 Józef KISIELNICKI On the fairs Mostra Convengo Expocomfort
158 Training and personal certification on F-gases in Examination Centre of Gdansk University of Technology
COMMERCIAL PAPERS
160 Adam KONISZEWSKI Heating systems all over the world
WHERE AND HOW
166 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej