W NUMERZE 5(267)/2018 


169 Artykuł wstępny
UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH
170 Roksana BOCHNIAK
Aleksandra GOŁĄBEK
Jan WAJS
Termiczne metody utylizacji odpadów medycznych

W artykule przedstawiono dopuszczone przez polskie prawo metody unieszkodliwiania odpadów medycznych, ze szczególnym wyróżnieniem najczęściej stosowanych metod termicznych. Omówiono wytyczne dotyczące prowadzenia procesu utylizacji odpadów w instalacji termicznej przeróbki opadów. W końcowej części publikacji opisane zostały dwie jednostki przeznaczone do utylizowania odpadów medycznych, a są to instalacja w Zakładzie Utylizacji Odpadów Medycznych przy Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych Raf- -Ekologia Sp. z o.o. w Jedliczu
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
176 Natalia KOŁACIŃSKA Zrównoważona wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i wymiennikiem gruntowym dla budynku mieszkalnego. Część 1

Publikacja poświęcona praktycznemu zastosowaniu wybranych metod odzysku ciepła oraz wymiernym korzyściom wynikającym z tego faktu. Przedstawiono w niej koncepcję systemu wentylacji wraz z omówieniem jej działania w zależności od pory roku. Szczegółowo opisana została zasada działania zaprojektowanego systemu zrównoważonej wentylacji mechanicznej, który porównano z rozwiązaniem uproszczonym realizującym ogrzewanie powietrza wentylacyjnego wyłącznie za pomocą nagrzewnicy elektrycznej. Artykuł jest kontynuacją tej problematyki przedstawionej przez Autorkę w nr 3/2018 „TCHiK”
185 Grzegorz MADZIĄG Alfabet PIUSWIKa (13) – M jak METODY POMIAROWE

Kolejna część „Alfabetu PIUSWIKa” poświęcona jest sposobom wykonywania pomiarów podstawowych parametrów powietrza, istotnych dla systemów wentylacji i klimatyzacji. Dla zapewnienia prawidłowego działania systemów wentylacyjnych zgodnego z założeniami projektowymi wynikającymi z wymogów bytowych lub technologicznych, na etapie wykonawczym należy przeprowadzić szereg pomiarów zarówno od strony przepływu powietrza i jego rozpływu w poszczególnych strefach, jak i pomiarów mających na celu utrzymanie poprawnych wielkości fizycznych, w tym podstawowych: temperatury i wilgotności względnej
CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU
186 Krzysztof NIEZNALSKI Aspekt techniczny i ekonomiczny działań termomodernizacyjnych na charakterystykę cieplną budynku mieszkalnego. Część 2

W części pierwszej artykułu („TCHiK” nr 3/2018) przedstawione zostały wyniki obliczeń i wnioski dotyczące charakterystyki cieplnej dla wybranego, wolnostojącego budynku mieszkalnego. Na ich podstawie Autor ocenił, które przegrody budowlane tego obiektu wymagają szybkiej poprawy termicznej. W części drugiej publikacji zwrócona została uwaga na aspekt ekonomiczny termomodernizacji przyjętego do analizy domu. Podano w niej koszty przeprowadzenia tego procesu i spośród kilku rozważanych wariant wybrano najkorzystniejszy. Przedstawione zostało zapotrzebowanie na energię cieplną analizowanego budynku po jego termomodernizacji
GAZY TECHNICZNE
191 Krzysztof KAISER Instalacje gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni. Część 3. Próżnia medyczna (część 6)

Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 6 tego cyklu poświęcona jest zagadnieniu próżni medycznej. Autor omawia w niej zasadę działania i rodzaje pomp próżniowych oraz zalecenia projektowe i eksploatacyjne, w tym problem zapewnienia prawidłowej wentylacji pomieszczeń centralnej sprężarkowi
URZĄDZENIA CHŁODNICZE
198 (ARKTON), (BERLING S.A.) Zastosowanie CO2 (R744) w nadkrytycznych instalacjach przemysłowych. Dwutlenek sprawdza się nie tylko w marketach

200 Stefan GOLUS Urządzenia magazynujące energię chłodniczą: zasobniki zimna, akumulacyjne oziębiacze wody, ice chillery. Część 1

INFORMACJE OGÓLNE
208 Konferencja KFCh na Targach INSTALACJE 2018 w Poznaniu
210 Kolejne szkolenia i certyfikaty kompetencji w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
116 Adam KONISZEWSKI Wycieczka do fabryki Glen Dimplex w Kulmbach w Górnej Frankonii (Bawaria)
GDZIE I JAK
214 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

169 Editorial
MEDICAL WASTE UTILIZATION
170 Roksana BOCHNIAK
Aleksandra GOŁĄBEK
Jan WAJS
Thermal methods for medical waste utilization

The paper deals with medical waste utilization methods allowed by Polish law, with special regard to the most commonly used thermal methods. Guidelines for thermal waste processing in proper plants are discussed. Two existing Polish plants are described
VENTILATION AND AIR CONDITIONING
176 Natalia KOŁACIŃSKA Balanced mechanical ventilation with heat recovery and ground heat exchanger for a residential building. Part 1

The paper deals with practical application of chosen heat recovery methods and their benefits. The design of a ventilating system and its operation in different seasons are described. The balanced mechanical ventilating system is compared to a simplified system with a single electric heater. This is a continuation of the paper published in „TCHiK” No 3/2018
185 Grzegorz MADZIĄG The alphabet of PIUSWIK (13) – M for MEASURING METHODS

This is the next part of series of papers dedicated to Designers, Installers and Users of Ventilating and Air Conditioning systems (PIUSWIK), dealing with techniques of basic air parameters measurement. In order to assure proper operation of ventilating systems according to the project assumptions, during construction it is necessary to perform number of measurements for air flow, air distribution as well as temperature and relative humidity in the ventilated compartments
THERMAL CHARACTERISTIC OF BUILDINGS
186 Krzysztof NIEZNALSKI Technical and economical impact of thermomodernization on thermal characteristic of residential building. Part 2

In the first part of the paper („TCHiK” No 3/2018) calculation results and conclusions on thermal characteristic for the analysed building have been presented. The most urgent modernization actions have been pointed. In the second part the chosen variant of thermomodernization is discussed. Heat demand of the analysed building after modernization is determined
TECHNICAL GASES
191 Krzysztof KAISER Installations for medical gases, compressed air and vacuum. Part 3. Vacuum in medical applications (6)

Compressed gases and vapors are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The series of papers deals - among others - with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. This part deals with the medical vacuum. Working principle and types of vacuum pumps are presented. Design and operating guidelines are pointed with special regard to proper ventilation of the central compressor room
REFRIGERATING PLANTS
198 (ARKTON), (BERLING S.A.) CO2 (R744) application in transcritical industrial systems. Reliable refrigerant not only in supermarkets

200 Stefan GOLUS Cooling capacity storage: cold accumulators, water chillers, ice chillers. Part 1

GENERAL INFORMATION
208 Conference of the National Congress of Refrigeration on the fairs INSTALACJE 2018 in Poznań
210 Training and personal certification on F-gases in Examination Centre of Gdansk University of Technology
COMMERCIAL PAPERS
116 Adam KONISZEWSKI The visit to Glen Dimplex factory in Kulmbach in Upper Franconia (Bavaria)
WHERE AND HOW
214 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej