W NUMERZE 6-7(268-269)/2018 
219 Artykuł wstępny
EFEKT CIEPLARNIANY A EMISJA CO2
220 Andrzej Wesołowski Globalne Ocieplenie Klimatu – co o tym powinniśmy wiedzieć?

W artykule Autor stara się przedstawić i przeanalizować fakty związane z tak szeroko dyskutowanym ociepleniem klimatu. Ocenia on, że po przeanalizowaniu przedstawionych wzorów na popularne wskaźniki GWP oraz TEWI łatwo zrozumieć, że dyskutowane od lat określenia na globalne ocieplenie klimatu nie są tak jasne i pewne jak się nam wcześniej wydawało. Zdaniem Autora globalne ocieplenie klimatu jest teorią nie popartą faktami i eksperymentami. Całkowicie zgadza się on z tym, że w przeszłości mieliśmy zmiany klimatyczne, ale nie były one spowodowane działalnością ludzką, tylko kierowało nimi otaczające nas środowisko jak np. fluktuacja położenia osi Ziemi i jej pola magnetycznego. Faktem jest, że od 2012 roku nastąpiła gwałtowna regeneracja lodu w Arktyce i to może świadczyć o tym, że powoli wkraczamy w proces ochłodzenia klimatu.
WYMIANA CIEPŁA I WYMIENNIKI
229 Bartosz MURAWSKI Projekt lamelowanego parownika wężownicowego dla wentylatorowej chłodnicy powietrza pompy ciepła. Część 1

Publikacja, której celem jest przedstawienie schematu tworzenia modelu parownika zasilanego ciśnieniowo o określonej budowie, wielkości oraz powierzchni wymiany ciepła, będącego częścią składową wentylatorowej chłodnicy powietrza jako istotnego elementu konstrukcji powietrznej, sprężarkowej pompy ciepła. Na podstawie danych projektowych oraz wyników wykonanej optymalizacji został stworzony Model 3D wymiennika w programie SolidWorks w celu przedstawienia i zobrazowania jego geometrii. W części drugiej tej publikacji przedstawiony model będzie podstawą do analizy pracy tego wymiennika przy różnych parametrach
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
235 Natalia KOŁACIŃSKA Zrównoważona wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i wymiennikiem gruntowym dla budynku mieszkalnego. Część 2

W prezentowanym opracowaniu Autorka skupiła się na wskazaniu wymiernych korzyści wynikających z zastosowania zaawansowanych metod wentylacji budynków. W celu dokonania oceny techniczno-ekonomicznej system zaprojektowany w części pierwszej artykułu („TCHiK nr 5/2018) Autorka porównała z uproszczonym układem wentylacji mechanicznej wyposażonym w nagrzewnicę elektryczną. Analiza przeprowadzona została w oparciu o metodę kosztów cyklu życia (LCC)
239 Grzegorz MADZIĄG Alfabet PIUSWIKa (14) – N jak NORMALIZACJA
Alfabet PIUSWIKa (15) – O jak ODZYSK CIEPŁA


Kolejna część „Alfabetu PIUSWIKa” poświęcona jest NORMALIZACJI. Spełnienie wymagań zawartych w poszczególnych dokumentach staje się warunkiem podpisywania umów w sprawie dostawy urządzeń lub wykonywania robót instalacyjnych. Obecnie nie wystarcza już wystawiona przez dostawcę deklaracja zgodności, zapewniająca że wyrób lub usługa są zgodne z określoną normą. Inwestorzy wymagają bowiem od wykonawców „efektywnego zarządzania jakością”, czyli zapobiegania powstawaniu wad, usterek lub braków we wszystkich fazach wykonywania instalacji: projektowania, montażu oraz serwisu. Drugim tematem jest ODZYSK CIEPŁA. Przy projektowaniu instalacji wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych projektant ma do wyboru różnego typu rozwiązania systemów odzysku ciepła. Dlatego przy wyborze rozwiązania optymalnego (ostatecznego) musi kierować się zarówno aktualnymi przepisami prawnymi, ogólnie rozumianymi możliwościami architektoniczno- -budowlanymi, ale przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym, i uwarunkowaniami technicznymi zastosowania określonego typu urządzenia.
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
242 Grzegorz MIZERA Wymagania technologiczne przechowywania owoców i warzyw

Autor publikacji zauważa, że obecnie stosowane rozwiązania układów chłodniczych nie w pełni uwzględniają wymagania technologiczne przechowywanych owoców i warzyw. Podczas wielomiesięcznego okresu przechowywania pracują one cyklicznie. Zastosowane w rozwiązaniach klasycznych chłodnice powietrza o dużej powierzchni wymiany ciepła nie pracują przez większość czasu przechowywania warzyw/owoców i stanowią jedynie źródło oporów przepływu dla cyrkulującego w komorze powietrza. Istota pracy zaworów termostatycznych (mechanicznych i elektronicznych) powoduje, że w okresach małych obciążeń cieplnych chłodnica powietrza pracuje przy różnicy temperatur między wrzącym czynnikiem chłodniczym a powietrzem na poziomie 6 -7 K, powodując obniżenie wilgotności względnej powietrza w komorze, co skutkuje zwiększeniem ususzki przechowywanych produktów
GAZY TECHNICZNE
246 Krzysztof KAISER Instalacje gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni. Część 4. Gazy medyczne (część 7)

Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 7 tego cyklu poświęcona jest problematyce gazów medycznych
URZĄDZENIA CHŁODNICZE
254 Stefan GOLUS Urządzenia magazynujące energię chłodniczą: zasobniki zimna, akumulacyjne oziębiacze wody, ice chillery. Część 2

INFORMACJE OGÓLNE
262 Sukces nigdy nie jest efektem „słomianego zapału”
265 Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa 2018
268 VII Sympozjum GÜNTNER Polska 2018
270 FUJITSU: „Made in Japan”
271 „Akademia kobiecości i piękna” – Klima-Therm & Klimor specjalnie dla kobiet
272 Urokliwa Sycylia z KLIMA-THERM
273 Kolejne szkolenia i certyfikaty kompetencji w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
275 Adam KONISZEWSKI Budynek biurowy typu „Open Space”
GDZIE I JAK
278 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

219 Editorial
GREENHOUSE EFFECT AND CO2 EMMISIONS
220 Andrzej Wesołowski Global warming – what should we know about it?

The paper deals with facts on the global warming. Based on the analysis of GWP and TEWI coefficients, it is stated that common opinions about global warming are not so sure and clear as they seem since they are not confirmed by facts and experiments. The significant climate changes in the past were not caused by human activity but were mainly the result of natural processes. Since 2012 we observe large regeneration of the Arctic ice so we can conclude the beginning of climate cooling
HEAT TRANSFER AND HEAT EXCHANGERS
229 Bartosz MURAWSKI The design of coil-and-fins evaporator for a fan air cooler of a heat pump. Part 1

The aim of this paper is to describe the modeling process for direct expansion evaporator with specific design and heat transfer area as a very important part of an air cooler in a compressor heat pump. Based on project data and optimization process the 3D model of the heat exchanger is created with the use of SolidWorks software in order to show its geometry. In the second part this model will be used for the heat exchanger operation analysis with different working parameters.
VENTILATION AND AIR CONDITIONING
235 Natalia KOŁACIŃSKA Balanced mechanical ventilation with heat recovery and ground heat exchanger for a residential building. Part 2

In the paper the benefits of advanced solutions application in a ventilating system are presented. For the purpose of technical and economical evaluation the ventilating system proposed in the first part („TCHiK” no 5/2018) is compared to a simple mechanical system equipped with an electric heater. The analysis was done according to the LCC method
239 Grzegorz MADZIĄG The alphabet of PIUSWIK (14) – N for STANDARDIZATION
The alphabet of PIUSWIK (15) – O for HEAT RECOVERY


These are next parts of the series of papers dedicated to Designers, Installers and Users of Ventilating and Air Conditioning systems (PIUSWIK). In the scope of standardization it is pointed that meeting the demands of specific documents is the condition of contracts. Now declarations of conformity with standards are not enough since investors demand effective quality management to prevent malfunctions on every step: from the design to installation and maintenance. The second topic is the heat recovery in ventilating and air conditioning systems. The selection of the optimal method of heat recovery must be done based on current regulations, architectonic conditions and first of all economical issues combined with technical possibilities
FOOD PROCESING AND REFRIGERATION TECHNOLOGY
242 Grzegorz MIZERA Demands for fruits and vegetables storage

In the paper it is stated that current solutions of refrigerating systems do not meet all the demands for the cold storage of fruits and vegetables. During many moths of the storage time such systems work in periodic mode. Most of the time air coolers with large heat transfer area do not work in cooling mode and are only the source of pressure loses in the air circulated inside the storage room. The working principle of expansion valves (both thermostatic and electronic) causes that under low heat load the air cooler is operated with the temperature difference between air and refrigerant on the level of 6-7 K. This is the reason of humidity drop inside the storage room and thus the moisture loss from stored prod
TECHNICAL GASES
246 Krzysztof KAISER Installations for medical gases, compressed air and vacuum. Part 4. medical gasses (part 7)

Compressed gases and vapors are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The series of papers deals - among others - with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. This part deals with the medical gases
REFRIGERATING PLANTS
254 Stefan GOLUS Cooling capacity storage: cold accumulators, water chillers, ice chillers. Part 2

GENERAL INFORMATION
262 Success is never any result of „a flash in the pan”
265 Congress of National Refrigeration Forum 2018
268 VII Symposium GUNTNER Polska 2018
270 FUJITSU: „Made in Japan”
271 „Academy of womanhood and beauty” – Klima-Therm & Klimor especially for women
272 Charming Sicily with KLIMA-THERM
273 Training and personal certification on F-gases in Examination Centre of Gdansk University of Technology
COMMERCIAL PAPERS
275 Adam KONISZEWSKI „Open Space” type office building
WHERE AND HOW
278 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej