W NUMERZE 8(270)/2018 
283 Artykuł wstępny
WYMIANA CIEPŁA I WYMIENNIKI
284 Bartosz MURAWSKI Projekt lamelowanego parownika wężownicowego dla wentylatorowej chłodnicy powietrza pompy ciepła. Część 2. Analiza pracy parownika z zaworami rozprężnymi: termostatycznym i alternatywnie elektronicznym

Publikacja, której celem jest prezentacja modelu obliczeniowego parownika zasilanego ciśnieniowo o określonej budowie i powierzchni wymiany ciepła, będącego częścią składową wentylatorowej chłodnicy powietrza jako istotnego elementu konstrukcji powietrznej, sprężarkowej pompy ciepła. Na podstawie danych projektowych oraz wyników wykonanej optymalizacji został stworzony Model 3D wymiennika w programie SolidWorks w celu przedstawienia i zobrazowania jego geometrii. W części drugiej tej publikacji przedstawiony model poddany został analizie wykonanej dla dwóch wariantów jego zasilania zaworem rozprężnym, termostatycznym i alternatywnie elektronicznym przy różnych parametrach pracy wymiennika. W tym drugim przypadku obliczenia wykazały oszczędność energii w skali całego roku na poziomie ok. 11%
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
289 Grzegorz MADZIĄG Alfabet PIUSWIKa (16) – P jak PRZEMIANY POWIETRZA

Kolejna część „Alfabetu PIUSWIKa” poświęcona jest literze „P”, czyli przemianom powietrza wilgotnego na wykresie Molliera w układzie współrzędnych „h-x”. Określenie wielkości charakterystycznych stanu powietrza wilgotnego jest możliwe zarówno przy pomocy wzorów matematycznych, wykorzystaniu specjalnych suwaków logarytmicznych lub dzięki skorzystaniu z wykresu „h-x”. Z tego wykresu przy znajomości podstawowych parametrów można odczytać wszystkie wielkości charakterystyczne stanu powietrza wilgotnego, tj. temperaturę i wilgotność względną, entalpię właściwą, zawartość wilgoci, gęstość i objętość właściwą, ciśnienie cząstkowe pary wodnej. W artykule przedstawione zostały podstawowe procesy obróbki cieplno- -wilgotnościowej powietrza
GAZY TECHNICZNE
291 Krzysztof KAISER Instalacje gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni. Część 4. Gazy medyczne (część 8)

Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 8 tego cyklu poświęcona jest wymaganiom normatywnym oraz zaleceniom projektowym i eksploatacyjnym dotyczącym instalacji gazów medycznych
URZĄDZENIA CHŁODNICZE
303 Andrzej WESOŁOWSKI Sprężarki układów chłodniczych – ich obecne i przyszłe technologie. Część 1

Pierwsza część obszernego opracowania poświęconego najogólniej sprężarkom stosowanym obecnie i w przyszłości w urządzeniach i układach chłodniczych. Na początek Autor w skondensowanej formie omawia teoretyczne i mechaniczne zasady działania tego typu maszyn roboczych. Zwraca uwagę na wpływ sprężarki na sprawność energetyczną układu chłodniczego oraz na prawidłowy jej dobór do projektowanego układu chłodniczego. W dalszej części przedstawia współczesne sprężarki stosowane w technice chłodniczej, w tym przede wszystkim sprężarki rotacyjne i spiralne
313 Stefan GOLUS Odpowietrznik centralny amoniakalnej instalacji chłodniczej

INFORMACJE OGÓLNE
319 Waldemar TARGAŃSKI CHILLVENTA 2018 – zbliża się kolejna edycja prestiżowych targów
322 Kolejne szkolenia i certyfikaty kompetencji w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji
GDZIE I JAK
325 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

283 Editorial
HEAT TRANSFER AND HEAT EXCHANGERS
284 Bartosz MURAWSKI The design of coil-and-fins evaporator for a fan air cooler of a heat pump. Part 2. Analysis of the evaporator cooperation with thermostatic or electronic expansion valves

The aim of this paper is to describe the modelling process for direct expansion evaporator with specific design and heat transfer area as a very important part of an air cooler in a compressor heat pump. Based on project data and optimization process the 3D model of the heat exchanger is created with the use of SolidWorks software in order to show its geometry. In this second part this model is used for the heat exchanger operation analysis with different working parameters and with two alternative expansion valves: thermostatic and electronic. For the second option 11% energy savings are estimated
VENTILATION AND AIR CONDITIONING
289 Grzegorz MADZIĄG The alphabet of PIUSWIK (16) – P for CHANGES OF AIR PARAMETERS

This is the next part of the series of papers dedicated to Designers, Installers and Users of Ventilating and Air Conditioning systems (PIUSWIK). It deals with changes of the state of humid air and their interpretation on the Mollier “h-x” diagram. This diagram, beside proper mathematics formulas, specialized sliders, dedicated software and applications, is a very useful tool to determine all parameters and functions of the state for humid air, such as: temperature, relative humidity, specific enthalpy, moisture content, density and specific volume as well as partial pressure of water vapour. The basic processes for humid air are described
TECHNICAL GASES
291 Krzysztof KAISER Installations for medical gases, compressed air and vacuum. Part 4. Medical gasses (part 8)

Compressed gases and vapours are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The series of papers deals - among others - with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. This part deals with standards, design recommendations and operation guidelines for installations with medical gases
REFRIGERATING PLANTS
303 Andrzej WESOŁOWSKI Compressors for cooling systems – present and future technologies. Part 1

This is the first part of the series of papers dealing with compressors used in present and future cooling systems. For the beginning working principles of compressors are presented. The influence of compressor selection on energetic efficiency of the cooling system is discussed. Next, modern refrigerating compressor types are described with the special regard to rotational and scroll ones
313 Stefan GOLUS Central purger for ammonia refrigerating plant

GENERAL INFORMATION
319 Waldemar TARGAŃSKI CHILLVENTA 2018 – The next edition of prestigious fair is coming
322 Training and personal certification on F-gases in Examination Centre of Gdansk University of Technology
WHERE AND HOW
325 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej