W NUMERZE 9(271)/2018 
329 Artykuł wstępny
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
330 Grzegorz MIZERA Model dynamiczny innowacyjnego układu chłodniczego komory przechowalniczej warzyw (owoców). Część 1

Autor prezentuje innowacyjny układ chłodniczy przeznaczony dla komór przechowalniczych, w którym usunięte zostały wady technologiczne istniejące w obecnie budowanych przechowalniach warzyw i owoców, a także uwzględniono proekologiczne wymagania związane z zastosowaniem naturalnego czynnika chłodniczego, jakim jest w tym przypadku propan. Przy opracowaniu koncepcji systemu chłodzenia w celu poprawy efektywności energetycznej zastosowanego pośredniego układu chłodniczego wykorzystano odpadowe ciepło skraplania do odtajania chłodnicy powietrza oraz tzw. „free cooling” (swobodne chłodzenie) w okresie niskich temperatur zewnętrznych (chłodzenie czynnika pośredniego w okresie niskich temperatur zewnętrznych za pomocą powietrza zewnętrznego)
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
334 Grzegorz MADZIĄG Alfabet PIUSWIKa (17) – R jak RODZAJE SYSTEMÓW

Kolejna część „Alfabetu PIUSWIKa” poświęcona jest literze „R”, czyli rodzajom systemów klimatyzacji. Odcinek ten ma na celu prezentację najczęściej spotykanych rozwiązań systemowych w obiektach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach biurowych i usługowych. Jako wątek przewodni przyjęto omówienie aspektów technicznych charakteryzujących dane rozwiązania, bez zwrócenia uwagi na kwestie natury ekonomicznej
336 Grzegorz MADZIĄG Alfabet PIUSWIKa (18) – S jak STEROWANIE SYSTEMAMI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Kolejna część „Alfabetu PIUSWIKa” poświęcona jest literze „S”, czyli sterowaniu systemami wentylacji i klimatyzacji. Autor omawia w nim szeroko rozumianą problematykę regulacji przedstawionych wcześniej rozwiązań, bowiem dla uzyskania oczekiwanych parametrów powietrza czy zabezpieczenia poszczególnych elementów składowych urządzeń przed uszkodzeniem, niezbędnym jest zastosowanie właściwego układu sterowania
338 Alicja SIEMIENKIEWICZ Przegląd urządzeń do klimatyzacji precyzyjnej serwerowni: szaf klimatyzacyjnych, agregatów wody lodowej chłodzonych powietrzem i wodą

W publikacji przedstawiono porównanie dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej wybranych producentów, które pozwala wytypować urządzenie cechujące się najniższym zużyciem energii elektrycznej przy wymaganej wydajności chłodniczej. Wybór urządzenia o najwyższym wskaźniku EER zapewnia zwiększenie efektywności energetycznej całego systemu klimatyzacji precyzyjnej serwerowni. W materiale przedstawione jest również porównanie wybranych agregatów wody lodowej, chłodzonego powietrzem oraz cieczą
GAZY TECHNICZNE
347 Krzysztof KAISER Instalacje gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni. Część 5. Zasady bezpieczeństwa (część 9)

Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 9 tego cyklu poświęcona jest ogólnym zasadom postępowania z gazami medycznymi
URZĄDZENIA CHŁODNICZE
356 Andrzej WESOŁOWSKI Sprężarki układów chłodniczych – ich obecne i przyszłe technologie. Część 2

Druga część obszernego opracowania poświęconego najogólniej sprężarkom stosowanym obecnie i w przyszłości w urządzeniach i układach chłodniczych. W części pierwszej („TCHiK” nr 8/2018) Autor w skondensowanej formie przedstawił teoretyczne i mechaniczne zasady działania tego typu maszyn roboczych, zwracając uwagę między innymi na wpływ sprężarki na sprawność energetyczną układu chłodniczego. W części drugiej omówione zostały nowe, mniej znane sposoby sprężania gazu i obniżania temperatury, jak zauważa Autor, jest to temat bardzo obszerny, a jednocześnie nie jest on łatwy do usystematyzowania
INFORMACJE OGÓLNE
362 Kolejne szkolenia i certyfikaty kompetencji w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
363 Adam KONISZEWSKI Pierwszy dom z systemem M
364 (ELEKTRONIKA S.A.) Optyma™ Plus INVERTER: zaawansowane technologie – prosty montaż
368 Adam KONISZEWSKI Budynek biurowo-usługowy w przemysłowej części Gdyni ogrzewany i chłodzony pompami ciepła
370 Your Green World: BITZER na targach CHILLVENTA 2018
GDZIE I JAK
372 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

329 Editorial
FOOD PROCESING AND REFRIGERATION TECHNOLOGY
330 Grzegorz MIZERA Dynamic model of innovative refrigerating system for vegetables (fruits) storage cold room. Part 1

An innovative refrigerating system void of technological disadvantages of commonly used systems is described. The system is designed for storage cold chambers for fruits and vegetables. Moreover environmental aspect is taken into account with the use of propane which is a natural refrigerant. In order to improve efficiency of the designed indirect system the waste heat from condenser is used for air cooler defrosting and “free cooling” is also arranged during cold periods
VENTILATION AND AIR CONDITIONING
334 Grzegorz MADZIĄG The alphabet of PIUSWIK (17) – R for TYPES OF AIR CONDITIONING SYSTEMS

This is the next part of the series of papers dedicated to Designers, Installers and Users of Ventilating and Air Conditioning systems (PIUSWIK). It deals with different types of air conditioning systems. The most common solutions for public, office and service buildings are presented. The systems are analysed from technical point of view
336 Grzegorz MADZIĄG The alphabet of PIUSWIK (18) – S for CONTROL OF VENTILATING AND AIR CONDITIONING SYSTEMS

This part of the series of papers dedicated to Designers, Installers and Users of Ventilating and Air Conditioning systems (PIUSWIK) deals with the problems of ventilating systems control. Solutions of control systems for previously presented ventilating and air conditioning systems are described. The proper control system is vital to maintain desired air parameters and protect elements of the ventilating system
338 Alicja SIEMIENKIEWICZ Elements of precision air conditioning systems for server rooms: close control units, air and water cooled chillers

Two different close control units are compared with their electricity consumption. The device with higher EER allows to obtain better efficiency of the whole precision air conditioning system in server rooms. Chosen chillers, cooled with air and water, are also compared
TECHNICAL GASES
347 Krzysztof KAISER Installations for medical gases, compressed air and vacuum. Part 5. Safety principles (part 9)

Compressed gases and vapours are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The series of papers deals - among others - with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. In this part basic safety principles and precautions are discussed.
REFRIGERATING PLANTS
356 Andrzej WESOŁOWSKI Compressors for cooling systems – present and future technologies. Part 2

This is the second part of the series of papers dealing with compressors used in present and future cooling systems. In the first („TCHiK” no 8/2018) part working principles of compressors are presented. The influence of compressor selection on energetic efficiency of the cooling system is discussed. In this part new, less known methods of gas compression and temperature lowering are presented
GENERAL INFORMATION
362 Training and personal certification on F-gases in Examination Centre of Gdansk University of Technology
COMMERCIAL PAPERS
363 Adam KONISZEWSKI The first house with the M system
364 (ELEKTRONIKA S.A.) Optima™ Plus INVERTER: advanced technologies – simple installing
368 Adam KONISZEWSKI Office and service building in industrial area of Gdynia, cooled and heated by heat pumps
370 Your Green World: BITZER at CHILLVENTA 2018
WHERE AND HOW
372 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej