W NUMERZE 10(272)2018 
378 Artykuł wstępny
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
378 Grzegorz MIZERA Model dynamiczny innowacyjnego układu chłodniczego komory przechowalniczej warzyw (owoców). Część 2

Autor prezentuje innowacyjny układ chłodniczy przeznaczony dla komór przechowalniczych, w którym między innymi uwzględniono proekologiczne wymagania związane z zastosowaniem m. in. naturalnego czynnika chłodniczego, jakim jest propan. Istotą przedstawionego w tej publikacji modelu obliczeniowego jest określenie ekwiwalentnego współczynnika wnikania ciepła pomiędzy wychładzanym produktem a powietrzem w komorze, zarówno w pierwszym okresie procesu wychładzania, gdy następuje penetracja temperatury w głąb produktu, jak i w drugim okresie schładzania, gdy wychładzany jest środek produktu
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
382 Grzegorz MADZIĄG Alfabet PIUSWIKa (19) – T jak TERMINOLOGIA W WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Kolejna część „Alfabetu PIUSWIKa” poświęcona jest literze „T”, czyli terminologii stosowanej w wentylacji i klimatyzacji. Analiza dostępnych publikacji oraz materiałów źródłowych (m.in. katalogów) wydawanych przez producentów i dostawców systemów umożliwiła Autorowi zebranie i opracowanie przedstawionego zestawu pojęć wraz z ich krótkim opisem. Zostały one usystematyzowane w kolejności alfabetycznej
383 Grzegorz MADZIĄG Alfabet PIUSWIKa (20) – U jak UZDATNIANIE POWIETRZA

Kolejna część „Alfabetu PIUSWIKa” poświęcona jest literze „U”, czyli uzdatnianiu powietrza. W numerze 8/2018 „TCHiK” w usystematyzowany sposób na wykresach Molliera pokazane zostały podstawowe przemiany powietrza zachodzące w centralach klimatyzacyjnych. Dwa spośród omawianych procesów, a mianowicie nawilżanie i osuszanie charakteryzują się tym, że pełnią funkcję „pełnego” uzdatnienia powietrza dla zapewnienia oczekiwanego komfortu cieplnego klimatyzowanych pomieszczeń. W tym odcinku omówione zostały najczęściej spotykane na rynku sposoby nawilżania i osuszania
CZYNNIKI CHŁODNICZE
387 Grzegorz MIZERA Zastosowanie propanu jako czynnika chłodniczego

W związku z wymogami ograniczenia zastosowań w technice chłodniczej płynów roboczych o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, jednym z alternatywnych rozwiązań jest wykorzystanie propanu (R290) jako czynnika naturalnego. Ponieważ propan jest węglowodorem jego zastosowanie jako czynnika chłodniczego związane jest z przestrzeganiem odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę fakt, że jak dotąd jego zastosowanie jako płynu roboczego w przemysłowych układach chłodniczych oraz w chłodnictwie technologicznym nie jest rozpowszechnione, w artykule przedstawiono m.in. kluczowe zagadnienia dotyczące wymagań bezpieczeństwa
GAZY TECHNICZNE
392 Krzysztof KAISER Instalacje gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni. Część 5. Zasady bezpieczeństwa (część 10)

Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 10 tego cyklu poświęcona jest dobrej praktyce wytwarzania gazów, czyli wymaganiom, które powinny być spełnione podczas ich produkcji i napełniania nimi zbiorników oraz butli
URZĄDZENIA CHŁODNICZE
397 Stefan GOLUS Kontenerowa maszynownia chłodnicza – monoblok dla amoniaku

Kontenerowe maszynownie chłodnicze dla amoniaku stanowią zwarte technologicznie systemy chłodnicze przeznaczone do produkcji „zimna” dla potrzeb istniejących i nowobudowanych obiektów przemysłowych w chłodnictwie i zamrażalnictwie. W budowie monobloków przyjęto zunifikowane wymiary dostępnych, obecnie używanych kontenerów. Wszystkie omówione w artykule „zabiegi” mają na celu maksymalne wykorzystanie czynnika chłodniczego oraz jego minimalizację w obiegu przy zachowaniu parametrów wydajnościowych urządzenia
403 Krzysztof DUNOWSKI Agregaty Emerson EazyCool na naturalny czynnik CO2 (R744)

INFORMACJE OGÓLNE
406 Kolejne szkolenia i certyfikaty kompetencji w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
410 Jakub KAPUŚNIAK Budynek szkoły ogrzewany za pomocą kaskady gruntowych pomp ciepła ze źródłem szczytowym w postaci kotłowni zewnętrznej na paliwo stałe
GDZIE I JAK
411 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

378 Editorial
FOOD PROCESSING AND REFRIGERATION TECHNOLOGY
378 Grzegorz MIZERA Dynamic model of innovative refrigerating system for vegetables (fruits) storage cold room. Part 2

An innovative refrigerating system void of technological disadvantages of commonly used systems is described. The system is designed for storage cold chambers for fruits and vegetables. Moreover environmental aspect is taken into account with the use of propane which is a natural refrigerant. The most important task in the model is to determine the equivalent coefficient of heat transfer between cooled product and air in the cold room, in the first stage of cooling down process as well as during cooling of the center of the product
VENTILATION AND AIR CONDITIONING
382 Grzegorz MADZIĄG The alphabet of PIUSWIK (19) – T for TERMINOLOGY IN VENTILATING AND AIR CONDITIONING TECHNOLOGY

This is the next part of the series of papers dedicated to Designers, Installers and Users of Ventilating and Air Conditioning systems (PIUSWIK). It deals with terminology in ventilation and air conditioning. Proper terms from branch sources are presented in alphabetical order and explained
383 Grzegorz MADZIĄG The alphabet of PIUSWIK (20) – U for AIR TREATMENT

This part deals with most common methods for air humidification and dehumidification. These processes are vital for arrangement of comfort parameters
REFRIGERANTS
387 Grzegorz MIZERA Propane as a refrigerant

Because of the reduction of high GWP refrigerants the use of propane (R290) is one of natural alternative solutions emerging. Propane is a hydrocarbon, so its application must comply proper safety regulations. Since this fluid is not commonly used in industrial and process refrigeration, the key safety requirements are presented in the paper
TECHNICAL GASES
392 Krzysztof KAISER Installations for medical gases, compressed air and vacuum. Part 5. Safety principles (part 10). Good practice of production

Compressed gases and vapours are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The series of papers deals – among others – with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. In this part the requirements for medical gases production and charging into containers and bottles are presented
REFRIGERATING PLANTS
397 Stefan GOLUS Container refrigerating machinery room – monoblock for ammonia

Container machinery rooms for ammonia are compact refrigerating systems to generate cooling capacity for existing and new industrial plants. For the design of such monoblocks the dimensions of commonly used containers are taken into account. The aim of all presented solutions is to minimize the refrigerant charge and to take best advantage from its properties
403 Krzysztof DUNOWSKI Emerson EazyCool units with the natural refrigerant CO2 (R744)

GENERAL INFORMATION
406 Training and personal certification on F-gases in Examination Centre of Gdansk University of Technology
COMMERCIAL PAPERS
410 Jakub KAPUŚNIAK A school building heated by the cascade of ground heat pumps with external solid fuel boilers as a peak source
WHERE AND HOW
411 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej