W NUMERZE 11-12(273-274)/2018 
415 Artykuł wstępny
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
419 Grzegorz MIZERA Model dynamiczny innowacyjnego układu chłodniczego komory przechowalniczej warzyw (owoców). Część 3

Istotą przedstawionego w tej publikacji modelu obliczeniowego jest określenie ekwiwalentnego współczynnika przejmowania ciepła pomiędzy wychładzanym produktem a powietrzem w komorze, zarówno w pierwszym okresie procesu jego wychładzania, gdy następuje penetracja temperatury w głąb produktu, jak i w drugim okresie schładzania, gdy wychładzany jest środek produktu. W ostatniej, trzeciej części publikacji przedstawiony został bilans cieplny chłodnicy powietrza oraz obciążenie cieplne chłodnicy roztworu wodnego glikolu propylenowego
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
422 Andrzej WESOŁOWSKI Chłodzenie adiabatyczne – zasady pracy i doboru

Autor omawia niezwykle ważne zagadnienia dotyczące chłodzenia serwerów w „Data Centers” (Centralach Przetwarzania Danych - CPD). Elementem składowym i najważniejszym każdego serwera jest procesor, który w czasie swojej pracy wydziela duże ilości ciepła. Ciepło to należy w sposób jak najefektywniejszy odprowadzić do otoczenia, aby serwer mógł w miarę efektywnie i sprawnie pracować. Z doświadczeń firm komputerowych wynika, że ze wzrostem temperatury serwera jego szybkość przetwarzania danych jest wolniejsza. W opracowaniu przedstawione zostały obecne i potencjalne tendencje chłodzenia CPD z uwzględnieniem metod bezpośredniego chłodzenia procesorów
431 Grzegorz MADZIĄG Alfabet PIUSWIKa (21) – W jak WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Kolejna część „Alfabetu PIUSWIKa” poświęcona jest literze „W”, czyli warunkom technicznym wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Od stycznia 2018 roku nastąpiły zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Opublikowane warunki techniczne uwzględniają Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 roku, a celem głównym przyświecającym autorom tych zmian jest obniżenie ilości energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania budynków na ciepło. Nowelizacjom uległy również niektóre przepisy dotyczące wentylacji i klimatyzacji, które omówione zostały w tym materiale
432 Grzegorz MADZIĄG Alfabet PIUSWIKa (22) – Z jak ZANIECZYSZCZONE INSTALACJE WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE

Kolejna część „Alfabetu PIUSWIKa” poświęcona jest literze „Z”, czyli zanieczyszczeniu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Ich zanieczyszczenie spowodowane powietrzem nawiewanym, wpływa na pogorszenie się stanu zdrowia użytkowników pomieszczeń oraz stanu samej instalacji. Jeżeli dodatkowo źle działa wentylacja (nie dostarczając wystarczającej ilości powietrza świeżego o oczekiwanej wysokiej jakości) konsekwencją takiego stanu może okazać się pojawienie objawów tzw. syndromu chorych budynków (SBS). Problematyka ta jest omawiana w licznych artykułach zawartych w prasie fachowej, a także coraz bogatszej bibliotece książkowej
POMPY CIEPŁA
434 Angelika MACIEJEWSKA
Dariusz MIKIELEWICZ
Wysokotemperaturowe pompy ciepła jako urządzenia do zagospodarowania ciepła odpadowego

W artykule przeanalizowano koncepcję wysokotemperaturowej pompy ciepła przeznaczonej do produkcji pary technologicznej o temperaturze nasycenia 150°C. Wyznaczone zostały wartości współczynnika wydajności grzejnej dla piętnastu czynników chłodniczych. Do obliczeń współczynnika COP przyjęto stałe wartości temperatur parowania i skraplania równe odpowiednio 50°C i 155°C. Najwyższe jego wartości uzyskano w pompach ciepła, w których płynami roboczymi były alkohole (metanol i etanol). Dla trzech najbardziej perspektywicznych czynników chłodniczych przeprowadzono analizę egzergetyczną dla temperatur parowania z zakresu 40 - 80°C
NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII
440 Magdalena ANCZYKOWSKA Rozwiązania konstrukcyjne i ocena techniczna turbin wiatrowych małej mocy dla gospodarstw domowych

Przyrost populacji przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną, ograniczone rezerwy surowców naturalnych oraz postępujące ocieplanie się klimatu na skutek produkcji nadmiernej ilości dwutlenku węgla, wymuszają stosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań energetycznych, takich jak na przykład instalacje wiatrowe. W tym kontekście uzasadnione jest zachęcanie właścicieli gospodarstw domowych do inwestowania w małe przydomowe siłownie wiatrowe na użytek własny. W artykule przedstawione zostały turbiny wiatrowe o małych mocach, które obecnie są dostępne na rynku
URZĄDZENIA CHŁODNICZE
447 Krzysztof DUNOWSKI Nowa linia agregatów Emerson EazyCool ZXD Indor do montażu w pomieszczeniach

450 Jakub J. PIETRZAK Jaka przyszłość czeka chłodnictwo komercyjne?

INFORMACJE OGÓLNE
453 Józef KISIELNICKI Fryzjer, Tundra i agregat – a nawet kilka
454 Grzegorz MIZERA Dzień 16 października na wystawie Chillventa 2018
456 Firma Güntner na targach Chillventa 2018
458 Wykorzystanie CO2 w chłodnictwie – kaskadowe instalacje chłodnicze z dwutlenkiem węgla
460 VIII Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne
463 Kolejne szkolenia i certyfikaty kompetencji w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
464 Adam KONISZEWSKI Ogrzewanie budynków powietrzną pompą ciepła marki Dimplex
GDZIE I JAK
468 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

415 Editorial
FOOD PROCESSING AND REFRIGERATION TECHNOLOGY
419 Grzegorz MIZERA Dynamic model of innovative refrigerating system for vegetables (fruits) storage cold room. Part 3

The most important task in the model is to determine the equivalent coefficient of heat transfer between cooled product and air in the cold room, in the first stage of cooling down process as well as during cooling of the centre of the product. In this last part, heat balance of the air cooler is presented and heat load on the cooler of water and propylene glycol solution is determined
VENTILATION AND AIR CONDITIONING
422 Andrzej WESOŁOWSKI Adiabatic cooling – working principles and selection guidelines

Very important problems of servers’ cooling in Data Centres are discussed. The core part of each server is the processor. It emits lots of heat during operation. This heat should be efficiently removed in order to assure proper working conditions for the processor. The higher is temperature of the processor the lower is its data processing rate. In the paper current and possible methods for equipment cooling in Data Centres are described
431 Grzegorz MADZIĄG The alphabet of PIUSWIK (21) – W for TECHNICAL CONDITIONS FOR COMMISSIONING OF VENTILATING SYSTEMS

This is the next part of the series of papers dedicated to Designers, Installers and Users of Ventilating and Air Conditioning systems (PIUSWIK). It deals with technical conditions for construction and commissioning of ventilating plants. The new set of conditions is in force from January 2018 in order to decrease energy consumption by heated buildings. Some new regulations deal with ventilation and air conditioning
432 Grzegorz MADZIĄG The alphabet of PIUSWIK (22) – Z fot CONTAMINATION IN VENTILATING AND AIR CONDITIONING SYSTEMS

This is the next part of the series of papers dedicated to Designers, Installers and Users of Ventilating and Air Conditioning systems (PIUSWIK). It deals with contamination of ventilating plants caused by pollutants from supplied air. This pollution is harmful for habitants and the ventilating system itself. It can lead even to the Sick Buiding Syndrome (SBS) if ventilation performance is bad
HEAT PUMPS
434 Angelika MACIEJEWSKA
Dariusz MIKIELEWICZ
High-temperature heat pumps for the use of rejection heat

The concept of high-temperature heat pump for generation of steam with saturation temperature of 150°C is proposed. Coefficients of performance are determined for 15 refrigerants boiling at 50°C and condensed at 155°C. The highest values are obtained for alcohols (methanol and ethanol). For three most promising refrigerants egzergetic analysis is performed in the range of boiling temperature form 40°C to 80°C
NONCONVENTIONAL ENERGY SOURCES
440 Magdalena ANCZYKOWSKA Design solutions and technical assessment of household low capacity wind turbines

Population growth and energy demand increase, finite reserves of fossil fuels and global warming due to excessive carbon dioxide emissions make the use of nonconventional energetic solutions necessary. The example here are wind turbines and their household applications. Low capacity wind turbines available on the market are described in the paper
REFRIGERATING PLANTS
447 Krzysztof DUNOWSKI New line of EazyCool ZXD Indor units for indoor applications

450 Jakub J. PIETRZAK What is the future of commercial refrigeration?

GENERAL INFORMATION
453 Józef KISIELNICKI Hair dresser, Tundra and refrigerating unit – and even a few
454 Grzegorz MIZERA The 16th of October on Chillventa 2018
456 Güntner at Chillventa 2018
458 CO2 application in refrigeration technology – cascade refrigerating plants with carbon dioxide
460 VIII Polish Ammonia Workshops
463 Training and personal certification on F-gases in Examination Centre of Gdansk University of Technology
COMMERCIAL PAPERS
464 Adam KONISZEWSKI Heating of buildings by Dimplex air heat pumps. Technical and economical analysis
WHERE AND HOW
468 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej