W NUMERZE 1-2(275-276)/2019 
3 Artykuł wstępny
WYMAGANIA PRAWNE I NORMATYWNE DLA CHŁODNICTWA
7 Tomasz KLINKOSZ Wymagania Urzędu Dozoru Technicznego – dla urządzeń ciśnieniowych w instalacjach ziębniczych

Instalacje chłodnicze będące zespołem wzajemnie ze sobą połączonych elementów, z których większość stanowią urządzenia ciśnieniowe podlegające na etapie eksploatacji dozorowi technicznemu, tworzące jeden obieg zamknięty, w którym krąży czynnik niskowrzący w celu przejmowania i oddawania ciepła. Dozór techniczny nad urządzeniami ciśnieniowymi w instalacjach chłodniczych sprawowany jest przez określone do tego jednostki, z których Urzędowi Dozoru Technicznego podlega znaczna ich większość. Niniejsza publikacja inauguruje cykl artykułów poświęconych wymaganiom prawnym i normatywnym w tym zakresie
BUDYNKI PASYWNE I PLUS ENERGETYCZNE
10 Alicja BIL Charakterystyka konstrukcyjna i techniczna budynków pasywnych i plus energetycznych

W dobie dużego nacisku na ochronę środowiska, zdegradowanego przede wszystkim przez szeroko rozwinięty przemysł, zrodziła się idea powstania budynków o klasach energetycznych określanych jako budynki pasywne oraz plus energetyczne. Charakteryzują się one niskim wskaźnikiem sezonowego zapotrzebowania na ciepło, dzięki zastosowaniu w ich konstrukcji wielu metod termomodernizacji, pozwalających uzyskać izolację termiczną o wysokim oporze cieplnym. Ich systemy energetyczne oparte są na pozyskiwaniu energii cieplnej ze źródeł niekonwencjonalnych. W artykule przedstawiona została charakterystyka konstrukcyjno-budowlana i instalacyjno- techniczna takich budynków
URZĄDZENIA CHŁODNICZE
19 Damian BUKOWSKI Analiza wydajności chłodniczej instalacji chłodni ładunkowej chłodniowca o ładowności 4500 ton mrożonego tuńczyka. Część 1

Przewóz ładunków chłodzonych na statkach jest trudną oraz wymagającą dużego zaangażowania od załogi dziedziną transportu. Dzięki rozwiniętej obecnie technice chłodniczej człowiek może cieszyć się produktami z innych zakątków świata, które uległyby zepsuciu bez zapewnienia odpowiednich warunków temperaturowych i klimatycznych w ładowniach statków. Tematem publikacji jest analiza wydajności chłodniczej urządzeń chłodniowca klasy „Green Penguin” o ładowności 4500 ton mrożonego tuńczyka
24 Stefan GOLUS Skraplacze wyparne typu POLARIS firmy BALTIMORE AIR COIL N.V

SYLWETKI I DOROBEK OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI


Aby współcześnie docenić i zaprezentować dorobek znaczących dla branży i jej otoczenia osób, od 1996 roku prezentowaliśmy ich sylwetki i dorobek zawodowy, niestety wielu z nich nie ma już z nami, co skłoniło redakcję do ich przypomnienia w bieżącym roku w podobnej jak przed laty konwencji. Pierwszą z nich jest dr inż. Aleksander PALIWODA, który niewątpliwie był i nadal jest autorytetem dla naszego pokolenia. Dział, w którym będziemy przypominali wspomniane osoby zatytułowaliśmy „Sylwetki i dorobek osób zasłużonych dla chłodnictwa i klimatyzacji”
29 Jacek KULESZA Aleksander PALIWODA ukończył 65 lat

30 Wykaz najważniejszych publikacji autorstwa Aleksandra Paliwody

32 Rozmowa z naszym gościem doc. dr inż. Aleksandrem Paliwodą

34 Aleksander PALIWODA Teoria a praktyka

INFORMACJE OGÓLNE
35 Adam BARYLSKI Śladami wybitnego inżyniera – Ernest MALINOWSKI
Wspominając osiągnięcia naszych wynalazców i inżynierów za oceanem nie sposób pominąć wybitnego polskiego inżyniera kolejnictwa i peruwiańskiego patrioty Ernesta Malinowskiego. W dniu 2 marca 2019 roku minie 120. rocznica śmierci tego wielkiego Polaka, inżyniera wizjonera i praktyka, patrioty, obywatela i bohatera dwóch ojczyzn - Polski i Peru. Przez wiele lat ubiegłego wieku budowniczy kolei transandyjskiej odszedł w zapomnienie. Obecnie, zarówno w Polsce jak i w Peru, przywraca się należne mu miejsce w historii światowej techniki. Warto zauważyć, że najwyższe wyróżnienia przyznawane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP to „Ernesty”, statuetki noszące właśnie jego imię
40 Grzegorz KRZYŻANIAK 50. Jubileuszowe Dni Chłodnictwa w Poznaniu
44 (PROZON) III edycja Konferencji Przedsiębiorstwo a Środowisko
46 Zenon BONCA RECENZJE (53). Wojciech Zalewski, Piotr Kopeć „WYMIENNIKI CIEPŁA POMP CIEPŁA I INNYCH SYSTEMÓW ODZYSKU CIEPŁA”
47 Tematyczny spis treści rocznika 2018 (rocznik XXV)
51 Tematyka kolejnych zeszytów „TCHiK” w roku 2019 (rocznik XXVI)
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
52 (ELEKTRONIKA S.A.) Wspierajmy nowe technologie
54 Adam KONISZEWSKI Ogrzewanie budynków gruntową pompą ciepła marki Dimplex. Analiza techniczno-ekonomiczna
59 TRANE wprowadza kompaktowe systemy ogrzewania i chłodzenia o zerowej emisji dwutlenku węgla
60 Firma TRANE oferuje nowe, większe modułowe centrale dachowe o wysokiej sprawności AirfinityTM
GDZIE I JAK
62 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

3 Editorial
STANDARDS AND REGULATIONS IN REFRIGERATION TECHNOLOGY
7 Tomasz KLINKOSZ UDT requirements for pressure equipment in refrigerating plants

Refrigerating plants comprise pressure equipment which is the subject to technical supervision during operation. This supervision is exercised by designated units and the most important of them is Urząd Dozoru Technicznego -– UDT (bureau of technical supervision). This is the first part of the series of papers dealing with regulations and standards in this matter
PASSIVE AND PLUS-ENERGETIC BUILDINGS
10 Alicja BIL Design and technical characteristics of passive and plus-energetic buildings

Nowadays, when environmental protection is one of the key issues, the concept of passive buildings and plus-energetic buildings has become very attractive. These buildings have low seasonal heat demand thanks to thermomodernization solutions applied for better thermal insulation and heating systems based on non-conventional energy sources. Design and technical characteristics of such buildings are presented in the paper
REFRIGERATING PLANTS
19 Damian BUKOWSKI Cooling capacity analysis for refrigerating plant on a reefer for 4500 tons of frozen tuna. Part 1

Marine transport of refrigerated cargo is difficult and absorbing matter. Thanks to modern refrigerating technology it is possible to supply perishable products from other parts of the worlds with good quality maintained. Cooling capacity of refrigerating plants on the reefer „Green Penguin” for 4500 tons of frozen tuna is analysed
24 Stefan GOLUS Evaporative condensers POLARIS from BAC Baltimore

PROFILES AND ACHIEVEMENTS OF PEOPLE WITH HISTORY OF DISTINGUISHED SERVICE FOR REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING


In order to present and appreciate the achievements of distinguished specialists from our branch, their profiles have been published in our journal from 1996. Unfortunately many of them are no longer amongst us and the tribute to them will be paid once again on our pages. The first respected person in our gallery is dr inż. Aleksander PALIWODA
29 Jacek KULESZA 65th anniversary of Aleksander PALIWODA

30 The most important publications of Aleksander Paliwoda

32 Interview with doc. dr inż. Aleksander Paliwoda

34 Aleksander PALIWODA Theory and praxis

GENERAL INFORMATION
35 Adam BARYLSKI By the footprints of outstanding engineer – Ernest MALINOWSKI
One of our great inventors and engineers living over the ocean was outstanding Polish railway engineer and Peruvian patriot Ernest Malinowski. On the 2nd of March 2019 we will celebrate the 120th anniversary of his death. This forgotten for many years constructor of the trans-Andes railway gets back deserved respect in his both homelands - Poland and Peru. It is worth to notice that great prices of the Polish Association of Communication Engineers and Technicians are called “Ernests”
40 Grzegorz KRZYŻANIAK The 50th Jubilee Refrigeration Days in Poznań
44 (PROZON) 3rd edition of Environment-Enterprise Conference
46 Zenon BONCA REVIEWS (53). Wojciech Zalewski, Piotr Kopeć „WYMIENNIKI CIEPŁA POMP CIEPŁA I INNYCH SYSTEMÓW ODZYSKU CIEPŁA”
47 2018 thematic annual contents of „TCHK” (the year XXV)
51 Contents of „TCHK” in 2019 (the year XXVI)
COMMERCIAL PAPERS
52 (ELEKTRONIKA S.A.) We support new technologies
54 Adam KONISZEWSKI Heating of buildings with the ground heat pump Dimplex. Technical and economical analysis
59 TRANE introduces compact heating and cooling systems with zero carbon dioxide emission
60 TRANE offers new, larger modular roof-top units with high efficiency AirfinityTM
WHERE AND HOW
62 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej