W NUMERZE 3(277)/2019 
69 Artykuł wstępny
WYMAGANIA PRAWNE I NORMATYWNE DLA CHŁODNICTWA
70 Marcin WOŁEJKO Wymagania Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych w instalacjach ziębniczych. Część 2. Automatyka zabezpieczająca

Instalacje chłodnicze będące zespołem wzajemnie ze sobą połączonych elementów, z których większość stanowią urządzenia ciśnieniowe podlegające na etapie eksploatacji dozorowi technicznemu, tworzące jeden obieg zamknięty, w którym krąży czynnik niskowrzący w celu przejmowania i oddawania ciepła. Dozór techniczny nad urządzeniami ciśnieniowymi w instalacjach chłodniczych sprawowany jest przez określone do tego jednostki, z których Urzędowi Dozoru Technicznego podlega znaczna ich większość. Prezentowany cykl artykułów poświęcony jest wymaganiom prawnym i normatywnym w tym zakresie. W niniejszej publikacji omówione zostały niezwykle istotne zagadnienia projektowania bezpieczeństwa w instalacjach ziębniczych (chłodniczych)
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
74 Krzysztof JURCZYŃSKI
Paweł KOSZOREK
Organizacja skutecznej wentylacji hal krytych pływalni

Wentylacja krytych hal basenowych jest zagadnieniem znacznie różniącym się od uzdatniania powietrza w obiektach typowych, takich jak biura, galerie handlowe czy domy mieszkalne i pomimo tego, że podlega ona dokładnie tym samym prawom fizyki, to stawia się jej zupełnie inne wymagania. Taka sytuacja jest przede wszystkim efektem specyficznych i wyjątkowych warunków cieplnych i wilgotnościowych panujących w obiektach basenowych. Właściwa organizacja wentylacji hal krytych pływalni to zagadnienie złożone i skomplikowane, należy zatem powierzać je profesjonalistom z dużym doświadczeniem w branży. Należy zawsze zwracać uwagę na to, że efektywna, poprawna technicznie i tania w eksploatacji instalacja wentylacji to zasługa dobrze wykonanego projektu, poprawne wykonanie wybranej instalacji oraz doboru odpowiedniej basenowej centrali wentylacyjnej będącej sercem tego układu
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
78 Stefan GOLUS Produkcja mrożonek owoców i warzyw (część 1). Uprawa i zbiór kombajnowy kapusty brukselskiej

URZĄDZENIA CHŁODNICZE
82 Damian BUKOWSKI Analiza wydajności chłodniczej instalacji chłodni ładunkowej chłodniowca o ładowności 4500 ton mrożonego tuńczyka. Część 2

Przewóz ładunków chłodzonych na statkach jest trudną oraz wymagającą dużego zaangażowania od załogi dziedziną transportu. Dzięki rozwiniętej obecnie technice chłodniczej człowiek może cieszyć się produktami z innych zakątków świata, które uległyby zepsuciu bez zapewnienia odpowiednich warunków temperaturowych i klimatycznych w ładowniach statków. Tematem publikacji jest analiza wydajności chłodniczej urządzeń chłodniowca klasy „Green Penguin” o ładowności 4500 ton mrożonego tuńczyka
NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII
85 Katarzyna FORYSIAK Ocena aktualnej sytuacji w odniesieniu do energetyki wiatrowej w Polsce: możliwości rozwoju i jego zagrożenia

Do najważniejszych barier rozwoju energetyki wiatrowej zaliczyć można przede wszystkim uwarunkowania prawne, przeciągające się procedury, brak jasno sprecyzowanych przepisów, których interpretacja zależy przede wszystkim od woli i przychylności organów administracyjnych oraz mechanizm zaliczkowy. Dodatkowo w ostatnim czasie występują wzmożone protesty społeczne w związku z wytwarzaniem przez elektrownie wiatrowe uciążliwego dla okolicznych mieszkańców hałasu, ponadto zarzuca się tym urządzeniom negatywny wpływ na krajobraz. Największy lęk wśród inwestorów budzi jednak niemożność przyłączenia źródeł do sieci z powodu odmowy wydania warunków przyłączeniowych
90 Łukasz DĄBROWSKI Odzysk ciepła ze ścieków wytwarzanych w wolnostojącym budynku mieszkalnym

Wykorzystanie ciepła ze źródeł odpadowych stało się jednym z nowocześniejszych i efektywniejszych sposobów dbania o energię i ochronę środowiska. Coraz uboższe zasoby paliw kopalnych oraz zwiększające się zanieczyszczenie powietrza jest głównym problemem współczesnej energetyki. Możliwym rozwiązaniem tych problemów jest rozwój technik pozwalających odzyskiwać energię np. z tzw. ścieków szarych
INFORMACJE OGÓLNE
94 Raport Fundacji Ochrony Klimaty PROZON: Nielegalny obrót gazami chłodniczymi w Polsce
Czynniki chłodnicze są powszechnie wykorzystywane w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Bez względu na porę roku korzystamy z klimatyzacji w biurze, aucie, czy coraz częściej w domu albo mieszkaniu. Warto zadać sobie pytanie, co kryje się we wnętrzu naszego biurowego czy domowego klimatyzatora. W chłodnictwie i klimatyzacji stosowane są powszechnie płyny robocze, których roczne zużycie na obszarze Unii Europejskiej sięga 80 tys. ton, z czego na Polskę przypada ok. 3 tys. ton. Wydaje się, że to stosunkowo niewiele, jednak substancje te, uwolnione do atmosfery, powodują zwiększanie efektu cieplarnianego w o wiele większym stopniu niż np. dwutlenek węgla
98 Krzysztof BŁAUCIAK Ekspansja systemów zintegrowanych w Europie
101 KLIMOR po raz trzeci uhonorowany nagrodą biznesową DELTA 2019
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
102 Tomasz KOPCZYŃSKI Automatyczna instalacja odpowietrzająca dla przemysłowych amoniakalnych instalacji chłodniczych firmy HANSEN (USA)
106 Adam KONISZEWSKI System C – nowy wymiar efektywności energetycznej. Zarządzanie ogrzewaniem i chłodzeniem obiektów komercyjnych
GDZIE I JAK
108 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

69 Editorial
STANDARDS AND REGULATIONS IN REFRIGERATION TECHNOLOGY
70 Marcin WOŁEJKO UDT requirements for pressure equipment in refrigerating plants. Part 2. Safety control equipment

Refrigerating plants comprise pressure equipment which is the subject to technical supervision during operation. This supervision is exercised by designated units and the most important of them is Urząd Dozoru Technicznego - UDT (bureau of technical supervision). This is the second part of the series of papers dealing with safety in refrigerating plants
VENTILATION AND AIR CONDITIONING
74 Krzysztof JURCZYŃSKI
Paweł KOSZOREK
Effective ventilation of indoor swimming pools

Ventilation of indoor swimming pools differs much from air handling in typical objects such as offices, malls or residential buildings. Despite the same physical processes, the requirements are different because of specific thermal and moisture conditions. Air distribution in indoor swimming pools is a tricky matter so the system should be properly designed and installed by experienced specialists and equipped with proper air handling unit for effective and reliable operation
FOOD PROCESING AND REFRIGERATION TECHNOLOGY
78 Stefan GOLUS Production of frozen fruits and vegetables (part 1). Cultivation and mechanized harvesting of Brussels sprouts

REFRIGERATING PLANTS
82 Damian BUKOWSKI Cooling capacity analysis for refrigerating plant on a reefer for 4500 tons of frozen tuna. Part 2

of frozen tuna. Part 2 Marine transport of refrigerated cargo is difficult and absorbing matter. Thanks to modern refrigerating technology it is possible to supply perishable products from other parts of the worlds with good quality maintained. Cooling capacity of refrigerating plants on the reefer „Green Penguin” for 4500 tons of frozen tuna is analysed
NONCONVENTIONAL ENERGY SOURCES
85 Katarzyna FORYSIAK Current status of wind energy sector in Poland: potential for development and risks

The most important obstacles in wind energy development are law regulations, long lasting procedures, unclear and differently interpreted requirements as well as specific financial mechanisms. Moreover social protests become recently stronger against noise generation and landscape intrusion. But the main trouble for investors is potential lack of connection to the grid if official permission is refused
90 Łukasz DĄBROWSKI Heat recovery from waste water in detached house

Waste heat utilization is emerged as one of the most modern and effective ways of energy and environment protection. Decreasing fossil fuels reserves and growing air pollution are main current problems in energy sector. One possible solution is the development of systems for heat recovery from so called grey sewage
GENERAL INFORMATION
94 Report of the Climate Protection Foundation PROZON: Illegal refrigerants trade in Poland
Refrigerants are commonly used in refrigerating and air conditioning plants. Air conditioning systems are more and more widely used in offices, cars and houses. The consumption of refrigerants in European Union reaches 80 thousands tons every year and in Poland it is about 3000 tons. It seems to be relatively low value but these substances if released to the atmosphere are greenhouse gases with global warming potential much higher than carbon dioxide (even hundreds times)
98 Krzysztof BŁAUCIAK Expansion of integrated systems in Europe
101 The business award DELTA 2019 for KLIMOR for the third time
COMMERCIAL PAPERS
102 Tomasz KOPCZYŃSKI Automatic air purging system for industrial ammonia refrigerating plants by HANSEN (USA)
106 Adam KONISZEWSKI System C – the new dimension of energetic efficiency. Heating and cooling management in commercial objects
WHERE AND HOW
108 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej