W NUMERZE 4(278)/2019 
111 Artykuł wstępny
WYMAGANIA PRAWNE I NORMATYWNE DLA CHŁODNICTWA
112 Tomasz KLINKOSZ Wymagania Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych w instalacjach ziębniczych. Część 3. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia urządzeń ciśnieniowych w instalacjach ziębniczych wg normy PN-EN 378:2 i PN-EN 13136

Instalacja chłodnicza to zespół wzajemnie ze sobą połączonych elementów, z których większość stanowią urządzenia ciśnieniowe podlegające na etapie eksploatacji dozorowi technicznemu. Dozór techniczny nad urządzeniami ciśnieniowymi w instalacjach chłodniczych sprawowany jest przez określone do tego jednostki, z których Urzędowi Dozoru Technicznego podlega znaczna ich większość. Niniejsza publikacja to trzeci z kolei materiał poświęcony problematyce bezpieczeństwa instalacji ziębniczych (chłodniczych) i wymagań technicznych z tym związanych, w którym zostały omówione problemy związane z ich zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem ciśnienia oraz sposób doboru zaworów bezpieczeństwa
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
117 Tadeusz MATUSZEK Certyfikat jakości w produkcji żywności

Publikacja poświęcona wymaganej jakości produktów żywnościowych, na którą składa się odpowiednia ich tekstura, cechy funkcjonalne i wartości odżywcze, a także ponoszenie udokumentowanej odpowiedzialności prawnej za wyprodukowany wyrób. Podstawowym wymaganiem w staraniach o certyfikat jakości w produkcji żywności jest konieczność ciągłego diagnozowania, monitorowania i archiwizowania zmian parametrów technologicznych i technicznych w dowolnym miejscu linii technologicznej oraz wszelkich zagrożeń jakości występujących na drodze od producenta do konsumenta
GAZY TECHNICZNE
122 Krzysztof KAISER Instalacje gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni. Część 6. Instalacje elektryczne w układach instalacji sprężonego powietrza, próżni i gazów medycznych (część 11)

Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są niezbędne w codziennej eksploatacji zagadnienia z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 11 tego cyklu poświęcona jest instalacjom elektrycznym stosowanym w układach instalacji sprężonego powietrza, próżni i gazów medycznych
NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII
129 Katarzyna FORYSIAK Turbiny wiatrowe: budowa, zasada działania, wybrane rozwiązania konstrukcyjne

W artykule przybliżone zostały informacje na temat energii wiatru oraz urządzeń ją przetwarzających na energię użytkową. Zdefiniowano w nim pojęcie „wiatru”, przedstawiono jego podstawowe parametry jako źródła energii, a także potencjał w odniesieniu do obszaru Polski. W drugiej części artykułu Autorka omówiła budowę i zasadę działania turbiny wiatrowej oraz przedstawiła wybrane rozwiązania konstrukcyjne siłowni wiatrowych wraz z ich oceną techniczno-ekonomiczną
135 Magdalena ANCZYKOWSKA Turbina wiatrowa dla gospodarstwa domowego zlokalizowanego w obszarze zurbanizowanym

Na podstawie omówionych w numerze 11-12/2018 „TCHiK” rozwiązań konstrukcyjnych turbin wiatrowych małej mocy przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz wnikliwej analizy warunków lokalizacyjno-ekonomicznych, w publikacji został przedstawiony projekt małej siłowni wiatrowej. Siłownia ta przeznaczona jest dla małego gospodarstwa domowego zlokalizowanego w strefie nadmorskiej korzystnej pod względem energetycznym, ale w obszarze zurbanizowanym, w którym zabudowania mogą zaburzać lub całkowicie blokować przepływ mas powietrza
141 Szymon CHRZANOWSKI Instalacja fotowoltaiczna dla budynku mieszkalnego pokrywająca jego zapotrzebowanie na energię elektryczna. Część 1

W publikacji przedstawiony został projekt instalacji fotowoltaicznej przeznaczonej dla budynku wielorodzinnego (tzw. bloku mieszkalnego). W założeniu system ten zostanie połączony z publiczną siecią energetyczną (ang. on-grid), a zatem wytworzona w nim energia elektryczna będzie wykorzystywana przez urządzenia znajdujące się w przyjętym do analizy budynku, a ewentualna jej nadwyżka będzie odsprzedawana do sieci. Takie rozwiązanie pozwala na znaczne zmniejszenie rocznych kosztów ponoszonych przez mieszkańców budynku na jej zakup
INFORMACJE OGÓLNE
146 Rafał ANDRZEJCZYK
Zenon BONCA
Waldemar TARGAŃSKI
66 lat „CHŁODNICTWA” na Politechnice Gdańskiej
W dniu 1 lutego 1953 roku na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej została utworzona Katedra Chłodnictwa, a jej kierownictwo władze uczelni powierzyły Romanowi Lipowiczowi, któremu nadano tytuł zastępcy profesora. Była to pierwsza Katedra Chłodnictwa w Polsce! Omawiając 66-letni okres obecności chłodnictwa w kształceniu i badaniach prowadzonych na tej uczelni, należy zwrócić uwagę na duży dorobek publikacyjny osób tworzących jego historię. Istotnym elementem działalności są prace wykonywane na rzecz szeroko rozumianej praktyki. To kierunek nakreślony przed ponad 60-laty przez osobę prof. R. Lipowicza. Jako Zespół staramy się utrzymywać dobrą markę naszego ośrodka, zarówno w środowisku praktyków, jak i w ofercie edukacyjnej uczelni
152 Kolejne szkolenia i certyfikaty kompetencji w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji
GDZIE I JAK
156 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

111 Editorial
STANDARDS AND REGULATIONS IN REFRIGERATION TECHNOLOGY
112 Tomasz KLINKOSZ UDT requirements for pressure equipment in refrigerating plants. Part 3. High pressure protection of pressure devices in refrigerating plants according to standards PN-EN 378:2 and PN-EN 13136

Refrigerating plants comprise pressure equipment which is the subject to technical supervision during operation. This supervision is exercised by designated units and the most important of them is Urząd Dozoru Technicznego - UDT (bureau of technical supervision). This is the third part of the series of papers dealing with safety in refrigerating plants. Protection against excessive pressure raise and safety valves selection methods are presented
FOOD PROCESING AND REFRIGERATION TECHNOLOGY
117 Tadeusz MATUSZEK Quality certification in food production

The paper deals with required quality of food products and documented law responsibility for it. The most important requirement in food certification is the need of constant diagnosing, monitoring and logging of any changes in technological and technical parameters at any point of production line as well as any threats for food quality in transport from the producer to the customer
TECHNICAL GASES
122 Krzysztof KAISER Installations for medical gases, compressed air and vacuum. Part 6. Electric installations in compressed air, vacuum and medical gases systems (Part 11)

Compressed gases and vapours are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The series of papers deals - among others - with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. This part deals with electric installations in compressed air, vacuum and medical gases systems
NONCONVENTIONAL ENERGY SOURCES
129 Katarzyna FORYSIAK Wind turbines: design, working principle, chosen technical solutions

In the paper wind energy and methods for its conversion into mechanical energy are described. The definition and basic parameters of wind are given as well as Polish potential in the field of wind energy. In the second part wind turbine design and working principles are presented. Chosen solutions are described and evaluated from technical and economical point of view
135 Magdalena ANCZYKOWSKA Household wind turbine for urban zones

Based on small capacity wind turbines design solutions described in „TCHiK” No 11-12/2018, the design of small wind power plant is presented in this paper. The device is dedicated to small households localized onshore where good wind conditions occur but simultaneously in urban zones where air flow can be disturbed or even blocked by buildings
141 Szymon CHRZANOWSKI Photovoltaic installation for residential building to meet the electric energy demand. Part 1

In the paper the design of photovoltaic system for multi-family house is presented. The system is to be connected to the public electric grid so obtained electricity will be used by devices installed in the analysed building and possibly surplus energy will be sold. This solution enables significant reduction in energy bills
GENERAL INFORMATION
146 Rafał ANDRZEJCZYK
Zenon BONCA
Waldemar TARGAŃSKI
66 years of REFRIGERATION at the Gdańsk University of Technology
On the 1st February 1953 at the Ship Construction Department the Chair of Refrigeration has been found. The first director was vice-professor Roman Lipowicz. This was the first chair of refrigeration in Poland! For 66 years of education and scientific activity many books and papers have been published and many practical tasks have been realized
152 Training and personal certification on F-gases in Examination Centre of Gdańsk University of Technology
WHERE AND HOW
156 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej