W NUMERZE 5(279)/2019 
159 Artykuł wstępny
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
160 Krzysztof JURCZYŃSKI
Paweł KOSZOREK
Wymagania stawiane urządzeniom przeznaczonym do wentylacji pomieszczeń o podwyższonych standardach higieny

Obiekty o podwyższonych standardach higienicznych to obiekty charakteryzujące się specjalnymi wymaganiami, a odstępstwo od nich może prowadzić nawet do śmierci przebywających w nich osób. Sercem każdego układu wentylacji jest centrala wentylacyjna lub klimatyzacyjna. W obiektach higienicznych należy stosować rozwiązania zgodne z normami VDI 6022 oraz jeżeli to konieczne DIN 1946-4, które powinny cechować się możliwością łatwego utrzymania czystości wewnątrz. Niezwykle ważne jest, aby wybierane rozwiązania były urządzeniami dedykowanymi do zastosowań higienicznych
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
165 Grzegorz MIZERA Badania innowacyjnego układu chłodniczego komory przechowalniczej

Innowacyjność badanego układu chłodniczego polega na zastosowaniu nietypowej konstrukcji układu chłodniczego komory przechowalniczej, mającego na celu osiągnięcie lepszych parametrów technologicznych przechowywania warzyw i owoców, niż w przypadku układów tradycyjnych. Układ ten pozwala na wykorzystanie tzw. swobodnego chłodzenia (free coolingu) podczas ujemnych temperatur zewnętrznych, ciepła odpadowego skraplania do odtajania wentylatorowej chłodnicy powietrza oraz, co jest ostatnio bardzo pożądane, wykorzystać naturalny czynnik chłodniczy jakim jest propan (R290)
GAZY TECHNICZNE
172 Krzysztof KAISER Instalacje gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni. Część 6. Instalacje elektryczne w układach instalacji sprężonego powietrza, próżni i gazów medycznych (część 12)

Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są niezbędne w codziennej eksploatacji zagadnienia z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 12 i ostatnia tego cyklu poświęcona jest instalacjom elektrycznym stosowanym w układach instalacji sprężonego powietrza, próżni i gazów medycznych
NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII
178 Szymon CHRZANOWSKI Instalacja fotowoltaiczna dla budynku mieszkalnego pokrywająca jego zapotrzebowanie na energię elektryczna. Część 2

W artykule przedstawiony został projekt instalacji fotowoltaicznej przeznaczonej dla budynku wielorodzinnego (tzw. bloku mieszkalnego). W założeniu system ten zostanie połączony z publiczną siecią energetyczną (ang. on-grid), a zatem wytworzona w nim energia elektryczna będzie wykorzystywana przez urządzenia znajdujące się w przyjętym do analizy budynku, a ewentualna jej nadwyżka będzie odsprzedawana do sieci. Takie rozwiązanie pozwala na znaczne zmniejszenie rocznych kosztów ponoszonych przez mieszkańców budynku na jej zakup. W części drugiej publikacji przedstawiony został dobór elementów składowych instalacji PV
URZĄDZENIA CHŁODNICZE
183 Stefan GOLUS Chłodzenie adiabatyczne

SYLWETKI I DOROBEK OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI


Aby docenić i zaprezentować dorobek znaczących dla branży i jej otoczenia osób, od 1996 roku prezentowaliśmy w naszym czasopiśmie ich sylwetki i dorobek zawodowy, niestety wielu z nich nie ma już z nami, co skłoniło redakcję do ich przypomnienia w bieżącym roku w podobnej jak przed laty konwencji. Dział, w którym będziemy przypominali wspomniane osoby zatytułowaliśmy „Sylwetki i dorobek osób zasłużonych dla chłodnictwa i klimatyzacji”. Pierwszą z nich był prezentowany w nr 1-2/2019 „TCHiK” doc. dr inż. Aleksander PALIWODA (s. 31-36), który niewątpliwie był i jest nadal autorytetem dla starszego pokolenia osób aktywnie działających w obszarze techniki chłodniczej. W tym numerze prezentujemy sylwetkę i dorobek naukowo-badawczy prof. dr inż. Wiktora WASILUKA, twórcy m. in. rodzimej szkoły projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji na statkach morskich. Prezentowane materiały są przedrukiem z nr 7/1998 „TCHiK” (s.278 - 290)
187 Tadeusz SZYMAŃSKI Profesor Wiktor WASILUK

188 Wykaz ważniejszych publikacji, prac naukowo-badawczych i konstrukcyjno-projektowych Prof. dr inż. Wiktora WASILUKA

191 Tadeusz SZYMAŃSKI
Wiktor WASILUK
Tendencje w rozwiązaniach systemów klimatyzacji pomieszczeń na statkach

INFORMACJE OGÓLNE
196 Adam BARYLSKI Śladami wybitnego absolwenta – Edward KAJDAŃSKI
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
202 Adam KONISZEWSKI Firma Glen Dimplex Thermal Solutions (GDTS) na targach ISH we Frankfurcie
GDZIE I JAK
204 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

159 Editorial
VENTILATION AND AIR CONDITIONING
160 Krzysztof JURCZYŃSKI
Paweł KOSZOREK
Requirements for ventilating plants for higher hygienic standard rooms

Rooms with higher hygienic standards are objects of special requirements. When they are not met there is even a threat of death to persons present in such compartments. Air handling unit is the heart of each ventilating plant. For hygienic rooms solutions compliant with standards VDI 6022 and DIN 1946-4 if needed must be used. They feature is simple inner cleanness maintenance. It is very important to chose devices dedicated to hygienic applications
FOOD PROCESING AND REFRIGERATION TECHNOLOGY
165 Grzegorz MIZERA Experimental investigations of innovative cooling system for storage cold room

Innovative solution of tested cooling system is applied for a cold room in order to obtain better parameters for fruits and vegetables storage. This system provides free cooling during low ambient temperature periods, defrosting of air cooler with heat rejected from the condenser and application of propane (R290) as the refrigerant what is strongly demanded nowadays
TECHNICAL GASES
172 Krzysztof KAISER Installations for medical gases, compressed air and vacuum. Part 6. Electric installations in compressed air, vacuum and medical gases systems (Part 12)

Compressed gases and vapours are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The series of papers deals - among others - with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. This 12th and the last part deals with electric installations in compressed air, vacuum and medical gases systems
NONCONVENTIONAL ENERGY SOURCES
178 Szymon CHRZANOWSKI Photo voltaic installation for residential building to meet the electric energy demand. Part 2

In the paper the design of photovoltaic system for multi-family house is presented. The system is to be connected to the public electric grid so obtained electricity will be used by devices installed in the analysed building and possibly surplus energy will be sold. This solution enables significant reduction in energy bills. In this second part of the paper elements selection for the PV system is presented
REFRIGERATING PLANTS
183 Stefan GOLUS Adiabatic cooling (1)

PROFILES AND ACHIEVEMENTS OF PEOPLE WITH HISTORY OF DISTINGUISHED SERVICE FOR REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING


In order to present and appreciate the achievements of distinguished specialists from our branch, their profiles have been published in our journal from 1996. Unfortunately many of them are no longer amongst us and the tribute to them will be paid once again on our pages. The first respected person in our gallery was dr inż. Aleksander PALIWODA („TCHiK” No 1-2/2019). This time we present the profile and achievements of prof. dr inż. Wiktor WASILUK, a person with huge history of distinguished service in the field of marine ventilating and air conditioning plants design. Presented papers were originally published in „TCHiK” No 7/1998 (pp. 278 - 290)
187 Tadeusz SZYMAŃSKI Professor Wiktor WASILUK

188 The most important publications, scientific materials and design achievements of prof. dr inż. Wiktor WASILUK

191 Tadeusz SZYMAŃSKI
Wiktor WASILUK
Trends in air conditioning systems solutions for ship compartments

GENERAL INFORMATION
196 Adam BARYLSKI Following the footprints of outstanding absolvent – Edward KAJDAŃSKI
COMMERCIAL PAPERS
202 Adam KONISZEWSKI Glen Dimplex Thermal Solutions (GDTS) on the ISH Fairs in Frankfurt
WHERE AND HOW
204 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej