W NUMERZE 6-7(280-281)/2019 

209 Artykuł wstępny
WYMAGANIA PRAWNE I NORMATYWNE DLA CHŁODNICTWA
210 Wymagania Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych w instalacjach ziębniczych. Część 4

Artykuł podejmuje problematykę przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń w instalacjach ziębniczych (chłodniczych), które są urządzeniami ciśnieniowymi, a zatem generują zagrożenie niekontrolowanego uwolnienia zgromadzonego pod ciśnieniem czynnika roboczego. W zależności od rodzaju czynnika i jego właściwości, wielkości wycieku oraz ciśnienia roboczego, przy którym on nastąpił można mieć do czynienia z konsekwencjami od drobnych nieszczelności po katastrofalne w skutkach uwolnienie czynników toksycznych lub wybuchowych. Niniejsza publikacja to czwarty materiał poświęcony problematyce bezpieczeństwa instalacji chłodniczych i wymagań technicznych z tym związanych.
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
217 Krzysztof JURCZYŃSKI
Paweł KOSZOREK
Centrale wentylacyjne dla stref ATEX: istota problemu i wymagania stawiane urządzeniom

Obsługa i projektowanie obiektów o podwyższonym ryzyku wystąpienia wybuchu czy zapłonu, tzw. ATEX, to jedno z najtrudniejszych zagadnień współczesnej inżynierii. Na szczególną uwagę zasługuje wentylacja takich stref. Przede wszystkim zapewnia ona ich bezpieczeństwo usuwając z nich powietrze zawierające niebezpieczne związki. Organizacja wymiany powietrza w strefach ATEX podlega unijnym regulacjom i dyrektywom, których należy bezwzględnie przestrzegać. Instalowane w nich urządzenia muszą być przystosowane do pracy w odpowiednio zdefiniowanej strefie i atmosferze. Kluczową sprawą jest rzetelność projektowania i organizacji pracy stref, bowiem każde odstępstwo może sprowadzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
222 Grzegorz MIZERA Badania innowacyjnego układu chłodniczego komory przechowalniczej (2)

Innowacyjność badanego układu chłodniczego polega na zastosowaniu nietypowej konstrukcji systemu chłodniczego komory przechowalniczej, mającego na celu osiągnięcie lepszych parametrów technologicznych przechowywania warzyw i owoców, niż w przypadku układów tradycyjnych. Układ ten umożliwia wykorzystanie tzw. swobodnego chłodzenia (free coolingu) podczas ujemnych temperatur zewnętrznych, ciepła odpadowego skraplania do odtajania wentylatorowej chłodnicy powietrza oraz, co jest ostatnio bardzo pożądane, naturalnego czynnika chłodniczego jakim jest propan (R290).
NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII
226 Katarzyna FORYSIAK Wybór optymalnej konstrukcji turbiny wiatrowej dla warunków Wybrzeża

Trzeci artykuł Autorki poświęcony problematyce energetyki wiatrowej w Polsce oraz konstrukcjom służącym do przetwarzania energii kinetycznej wiatru na energię użytkową. Ze względu na szczególne walory energii wiatru, takie jak: niewyczerpalność, ogólna dostępność czy brak emisji gazów cieplarnianych, następuje dynamiczny rozwój elektrowni wiatrowych. Skutkiem tego na przełomie ostatnich kilku lat pojawiło się na świecie wiele oryginalnych rozwiązań konstrukcyjnych turbin wiatrowych o poziomej i pionowej osi obrotu. Celem publikacji jest przedstawienie toku obliczeniowego dla dokonania wyboru optymalnej konstrukcji takiej turbiny dla warunków Wybrzeża w zależności od przyjętych kryteriów.
URZĄDZENIA CHŁODNICZE
230 Stefan GOLUS Chłodzenie adiabatyczne (2)

SYLWETKI I DOROBEK OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI


Dział, w którym przypominamy osoby zasłużone dla chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji, zatytułowaliśmy „Sylwetki i dorobek osób zasłużonych dla chłodnictwa i klimatyzacji”. Pierwszą z nich był prezentowany w nr 1-2/2019 „TCHiK” doc. dr inż. Aleksander PALIWODA (s. 31-36). W poprzednim numerze przypomnieliśmy sylwetkę i dorobek naukowo-badawczy prof. dr inż. Wiktora Wasiluka (s. 187-195), natomiast w tym numerze przedstawiamy sylwetkę i ważniejsze publikacje oraz prace naukowo-badawcze prof. dr hab. inż. Jarosława Mikielewicza, członka rzeczywistego PAN.
236 Profesor dr hab. inż. Jarosław MIKIELEWICZ

238 Ważniejsze publikacje i prace naukowo badawcze Prof. dr hab. inż. Jarosława Mikielewicza

242 Dariusz MIKIELEWICZ
Jarosław MIKIELEWICZ
Analiza porównawcza pracy kotła kondensacyjnego i tradycyjnego wyposażonych w mikrosiłownię ORC

246 Jarosław MIKIELEWICZ
Robert MATYSKO
Analiza obiegów termodynamicznych opartych na acetonie

INFORMACJE OGÓLNE
251 Adam BARYLSKI IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVI Kongres Techników Polskich w Krakowie
Relacja z IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, połączonego z XXVI Kongresem Techników Polskich, który odbył się w dniach 13-15 czerwca tego roku w Krakowie. Bogaty program merytoryczny tego wydarzenia obejmował wyodrębnione sesje: plenarną i kilka problemowych. Spotkania odbywały się w murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica i krakowskim Domu Technika NOT. Kongresy Techników Polskich oraz Światowe Zjazdy Inżynierów Polskich mają już długą tradycję, bowiem pierwszy Kongres odbył się we wrześniu 1882 roku, również w Krakowie.
253 Znamy zwycięzców trzeciej edycji konkursu Panasonic PRO AWARDS
254 Dzień Otwarty Fundacji PROZON – ogłoszenie podpisania projektu „Refrigerants LIFE Cycle”
255 Kolejne szkolenia i certyfikaty kompetencji w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
214 (ELEKTRONIKA S.A.) Agregaty chłodnicze do zadań specjalnych
258 (GÜNTNER) Chłodnice powietrza z certyfikatem HACCP dla przemysłu spożywczego
GDZIE I JAK
260 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach


209 Editorial
STANDARDS AND REGULATIONS IN REFRIGERATION TECHNOLOGY
210 UDT requirements for pressure equipment in refrigerating plants. Part 4

Reasons and effects of refrigerating equipment malfunctions are discussed. Refrigerating plants are pressurized plants so there is a threat of uncontrolled emission of refrigerant. Depending on the type and properties of refrigerant, amount of leakage and operating pressure, the consequences can differ from small leaks to explosions and toxic risk. This is the fourth paper in the series dealing with safety in refrigerating plants.
VENTILATION AND AIR CONDITIONING
217 Krzysztof JURCZYŃSKI
Paweł KOSZOREK
Air handling units for ATEX zones: The problem and requirements for the equipment

Design and operation of high explosion risk devices (ATEX) is one of the most difficult in today’s engineering. Special care should be paid for ventilation of such zones. First of all removal of dangerous compounds provides their safety. The air flow pattern in ATEX zones is the subject of European Regulations and Directives. The equipment used must be adapted to properly defined zone and atmosphere. Reliable design and operation in zones are key factors since every compromise can bring threat for humans’ life and health.
FOOD PROCESING AND REFRIGERATION TECHNOLOGY
222 Grzegorz MIZERA Experimental investigations of innovative cooling system for storage cold room (2)

Innovative solution of tested cooling system is applied for a cold room in order to obtain better parameters for fruits and vegetables storage. This system provides free cooling during low ambient temperature periods, defrosting of air cooler with heat rejected from the condenser and application of propane (R290) as the refrigerant what is strongly demanded nowadays.
NONCONVENTIONAL ENERGY SOURCES
226 Katarzyna FORYSIAK Optimal wind turbine design for Pomeranian conditions

This is third paper of this author dealing with wind power in Poland and the design of wind turbines. Infinite wind resources, availability and no greenhouse gases emission drive dynamic development of wind power plants. As the result many original solutions of horizontal and vertical wind turbines have emerged in recent years worldwide. In the paper calculating method for the selection of optimal wind turbine design for Pomerania is presented
REFRIGERATING PLANTS
230 Stefan GOLUS Adiabatic cooling (2)

PROFILES AND ACHIEVEMENTS OF PEOPLE WITH HISTORY OF DISTINGUISHED SERVICE FOR REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING


In order to present and appreciate the achievements of distinguished specialists from our branch, their profiles have been published in our journal. The first respected person in our gallery was dr inż. Aleksander PALIWODA („TCHiK” No 1-2/2019, pp. 31-36). In the previous issue (pp. 187-195) we have presented the profile and achievements of prof. dr inż. Wiktor WASILUK. This time the respected person is prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz, member of PAN.
236 Professor dr hab. inż. Jarosław MIKIELEWICZ

238 The most important publications and scientific achievements of prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz

242 Dariusz MIKIELEWICZ
Jarosław MIKIELEWICZ
Comparison of a condensing boiler and traditional boiler cooperation with micro power plant ORC

246 Jarosław MIKIELEWICZ
Robert MATYSKO
Analysis of thermodynamic cycles for acetone

GENERAL INFORMATION
251 Adam BARYLSKI The IV World Congress of Polish Engineers and The XXVI Congress of Polish Technicians in Cracow
This is the report from the IV World Congress of Polish Engineers combined with The XXVI Congress of Polish Technicians, held on June 13th-15th in Cracow. Extensive program comprised the plenary session and a few problem sessions as well. The meetings took place in the AGH University of Science and Technology (former University of Mining and Metallurgy) and in the Polish Federation of Engineering Associations in Cracow. There is already a long tradition of these Congresses since the first meeting has been held in September 1882, also in Cracow.
253 The winners of the third edition of Panasonic PRO AWARDS are already known
254 Open Day in the PROZON Foundation – Announcement of the project „Refrigerants LIFE Cycle”
255 Training and personal certification on F-gases in Examination Centre of Gdańsk University of Technology
COMMERCIAL PAPERS
214 (ELEKTRONIKA S.A.) Refrigeration aggregates for special tasks
258 (GÜNTNER) HACCP-certified air coolers for the food and beverages industry
WHERE AND HOW
260 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej