W NUMERZE 8(282)/2019 

263 Artykuł wstępny
PODSTAWY TEORETYCZNE
264 Aleksander PALIWODA Czy ciepło jest energią? Czym jest zimno?

Klasyczna termodynamika utożsamiała pojęcie ciepła, pracy i energii. W świetle współczesnej interpretacji pojęcia te różnią się w formie i treści. Dawniejsze sformułowania uznano za nieścisłe, nie odpowiadające treści fizycznej tych pojęć, ponieważ ani ciepło ani praca nie stanowią energii pod żadną postacią. Jeżeli ciepło nie jest energią, to powstaje pytanie czym jest „zimno”?
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
265 Grzegorz MIZERA Badania innowacyjnego układu chłodniczego komory przechowalniczej (3). Ocena pracy układów chłodniczych komór przechowalniczych stanowiska badawczego

Innowacyjność badanego przez Autora układu chłodniczego polega na zastosowaniu nietypowej konstrukcji systemu chłodniczego komory przechowalniczej, mającego na celu osiągnięcie lepszych parametrów technologicznych przechowywania warzyw i owoców, niż w przypadku układów tradycyjnych. Układ ten umożliwia wykorzystanie tzw. swobodnego chłodzenia podczas ujemnych temperatur zewnętrznych, ciepła odpadowego skraplania do oszraniania wentylatorowej chłodnicy powietrza oraz, co jest ostatnio bardzo pożądane, naturalnego czynnika chłodniczego jakim jest propan (R290).
URZĄDZENIA CHŁODNICZE
271 Piotr KAMECKI Wypadki w amoniakalnych instalacjach chłodniczych

Z historią eksploatacji przemysłowych, amoniakalnych instalacji chłodniczych nierozerwalnie związana jest historia wypadków, mniej lub bardziej dramatycznych, z wyciągniętymi wnioskami lub pozbawionych odpowiednich refleksji. Dla omówienia przyczyn takich zdarzeń Autor sięgnął po dane ze źródeł amerykańskich i niemieckich, które dostarczają wiarygodnych informacji z okresu 20 lat eksploatacji tego typu układów. Niestety nie ma podobnych dostępnych źródeł polskich, które pokazywałyby jak przedstawiają się polskie statystyki, niemniej Autor obserwujący od 30 lat ten obszar wskazuje znane mu przyczyny wypadków w kraju.
KRIOTECHNIKA
279 Michał OLEJNICZAK Komory kriogeniczne: sposoby chłodzenia i ich ocena techniczna

Komory kriogeniczne są obiektami wykorzystywanymi podczas zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej. Zabieg taki polega na schłodzeniu całego ciała pacjenta podczas pobytu w takiej komorze w czasie 2-3 minut. Typowe komory kriogeniczne składają się z dwóch części, w ich skład wchodzi przedsionek, nazywany komorą wstępną o temperaturze wewnętrznej -60oC, w którym pacjent aklimatyzuje się do niskich temperatur oraz komora właściwa z temperaturą wewnętrzną regulowaną przez jej obsługę w zakresie od ok. -100oC do -160oC.
SYLWETKI I DOROBEK OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI


W numerze 1-2/2019 „TCHiK” prezentowaliśmy doc. dr inż. Aleksandra PALIWODĘ (s. 31-36). W numerze 5/2019 przypomnieliśmy dorobek naukowo-badawczy prof. dr inż. Wiktora WASILUKA (s. 187-195), w numerze 6-7/2019 przedstawiliśmy ważniejsze publikacje oraz prace naukowo-badawcze prof. dr hab. inż. Jarosława MIKIELEWICZA, natomiast w tym numerze publikujemy dorobek zawodowy i publikacyjny mgr inż. Konrada KALINOWSKIEGO.
284 Mgr inż. Konrad KALINOWSKI: Ponad pół wieku w chłodnictwie

Przedstawiamy sylwetkę i niezwykle bogaty dorobek zawodowy Konrada Kalinowskiego, który dyplom magistra inżyniera z dziedziny chłodnictwo uzyskał w 1960 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, a promotorem jego pracy dyplomowej był Profesor inż. Roman Lipowicz. W materiale prezentujemy przebieg pracy zawodowej, przez wiele lat w przemyśle okrętowym m. innymi w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, a następnie w gdyńskich firmach PBUCH i GRASSO. Przedstawiamy również jego bogaty dorobek publikacyjny i szkoleniowy, między innymi w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji.
292 Konrad KALINOWSKI Zasilanie pompowe (recyrkulacyjne) parowników w amoniakalnych urządzeniach chłodniczych

W artykule omówione zostały zagadnienia zasilania pompowego parowników w amoniakalnych urządzeniach chłodniczych wraz z jego oceną techniczną. Przedstawiono w nim zasadę działania takiego zasilania wraz z wyjaśnieniem pojęcia liczby krotności cyrkulacji czynnika. Autor przybliża zagadnienie warunków stabilnej pracy pompy obiegowej poprzez ustalone ciśnienie w jej króćcu ssawnym i ciągły dopływ czynnika, a także niezwykle ważny w eksploatacji problem warunków możliwego wystąpienia w tym urządzeniu zjawiska kawitacji.
298 Konrad KALINOWSKI Wpływ czynników eksploatacyjnych na prace skraplaczy chłodzonych powietrzem

W publikacji Autor podejmuje ważny problem wpływu czynników eksploatacyjnych na pracę skraplaczy chłodzonych powietrzem. Ocenia wpływ zmiennych warunków otoczenia na działanie takiego wymiennika. Zwraca uwagę na wpływ niskich temperatur otoczenia skutkujących spadkiem ciśnienia skraplania w urządzeniu, a także na ochronę skraplaczy chłodzonych wodą przed jej zamarzaniem wewnątrz ich konstrukcji w okresie zimowym. Zwrócona została również uwaga na wpływ ograniczenia emitowanego hałasu na działanie skraplaczy powietrznych i wentylatorowych chłodni wody.
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
276 (ELEKTRONIKA S.A.) Agregaty chłodnicze EazyCool CO2 do zastosowan transkrytycznych
278 (BITZER) Elastyczne i przyjazne użytkownikowi
GDZIE I JAK
302 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach


263 Editorial
THEORETICAL BACKGROUND
264 Aleksander PALIWODA Is the heat any energy? What is the cold?

In the classical thermodynamics heat, work and energy were equated. In the modern approach these terms have different meaning. Their former definitions have been considered not accurate since neither heat nor work are not any form of energy. If the heat is not energy so what is the “cold”?
FOOD PROCESING AND REFRIGERATION TECHNOLOGY
265 Grzegorz MIZERA Experimental investigations of innovative cooling system for storage cold room (3). Assessment of refrigerating systems performance on the test stand with storage cold room

Innovative solution of tested cooling system is applied for a cold room in order to obtain better parameters for fruits and vegetables storage. This system provides free cooling during low ambient temperature periods, defrosting of air cooler with heat rejected from the condenser and application of propane (R290) as the refrigerant what is strongly demanded nowadays.
REFRIGERATING PLANTS
271 Piotr KAMECKI Accidents in ammonia refrigerating plants

In the history of industrial ammonia refrigerating plants operation there were some more or less dramatic accidents followed or not by appropriate conclusions. The reasons of these accidents are discussed on the basis of American and German sources covering a period of 20 years. Unfortunately Polish statistic data is not available but some known reasons of accidents in the last 30 years are pointed
CRYOTECHNOLOGY
279 Michał OLEJNICZAK Cryogenic chambers: cooling solutions and their technical assessment

For the purpose of cryotherapy low temperature chambers are used. Inside these objects the whole body is cooled for 2-3 minutes. Typical configuration comprises two parts: the preliminary room with -60oC just for acclimation to the very low temperature and the cryogenic chamber itself with temperature controlled in the range of -100oC to -160oC
PROFILES AND ACHIEVEMENTS OF PEOPLE WITH HISTORY OF DISTINGUISHED SERVICE FOR REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING


In order to present and appreciate the achievements of distinguished specialists from our branch, their profiles have been published in our journal. The first respected person in our gallery was dr inż. Aleksander PALIWODA („TCHiK” No 1-2/2019, pp. 31-36). Next („TCHiK” No 5/2019, pp. 187-195) we have presented the profile and achievements of prof. dr inż. Wiktor WASILUK and in the previous issue (6-7/2019 ) the respected person was prof. dr hab. inż. Jarosław MIKIELEWICZ, member of PAN. This time the profile and achievements of mgr inż. Konrad KALINOWSKI are presented.
284 Mgr inż. Konrad KALINOWSKI: Over half of century in the refrigerating branch

The profile and exceptional achievements of Konrad Kalinowski are presented. He has obtained MSc title in refrigeration in 1960 at the Mechanical Department of Gdańsk University of Technology under the supervision of professor Roman Lipowicz. We focus on his industrial career, publications and activity in the field of education, among others in the Gdańsk Center of Training and Certification.
292 Konrad KALINOWSKI Pump (recirculation) feeding of evaporators in ammonia refrigerating plants

The problems and technical assessment of evaporator pump feeding systems are discussed. Their working principle is presented and recirculation number is defined. The problem of stable circulation pump operation with fixed inlet pressure and constant liquid inflow is discussed. The critical threat of cavitation is also pointed.
298 Konrad KALINOWSKI The influence of operational conditions on the performance of air-cooled condensers

The problem of air-cooled condensers performance under different working conditions is presented. The influence of changing ambient parameters is discussed with special regard to low air temperature causing pressure drop in condensers. The need of water-cooled condensers protection against water freezing in the winter is also pointed. The influence of noise reduction on the performance of air-cooled condensers and dry coolers is discussed as well
COMMERCIAL PAPERS
276 (ELEKTRONIKA S.A.) EazyCool CO2
278 (BITZER) Flexible and user-friendly
GDZIE I JAK
302 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

powrót do strony głównej