W NUMERZE 1-2(287-288)/2020 
3 Artykuł wstępny
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII BUDYNKACH PASYWNYCH
5 Krzysztof WÓJCIK Odnawialne źródła energii wykorzystywane w budownictwie nisko energochłonnym

Z roku na rok rośnie ilość dostępnych rozwiązań technicznych opartych na odnawialnych źródłach energii, co jest odpowiedzią rynku na zwiększone zapotrzebowanie i coraz większe wymagania użytkowników. Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój OZE jest budowana wśród społeczeństwa świadomość odpowiedzialności i konieczności zadbania o środowisko. Dla zapewnienia nieprzerwanej dostępności energii przed projektantami nowych rozwiązań stoi wyzwanie jej zmagazynowania, co jest zadaniem trudnym ze względu na fizykę i dyssypacyjną naturę energii
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
17 Stefan GOLUS Taśmowe fluidyzacyjne tunele zamrażalnicze. Część 1

Fluidyzacją nazywa się proces, w którym przez warstwę sypkich produktów, rozłożonych na poziomym sicie przedmuchiwane jest powietrze z prędkością, która wywołuje zjawisko „wrzenia”, przy czym produkt pod wieloma względami zachowuje się jak ciecz. Jeżeli na przykład do łoża fluidyzującego wsypie się dodatkową porcję produktu na jednym końcu to „popłynie” on samoczynnie w kierunku drugiego końca, wyrównując poziom produktu na całej powierzchni łoża. Jest jeszcze szereg innych analogii, np. ciśnienie warstwy na dno łoża jest w przybliżeniu równe wysokości warstwy pomnożonej przez jej gęstość
EKSPLOATACJA INSTALACJI CHŁODNICZYCH
25 Piotr KAMECKI Jak dobierać parametry obiegu chłodniczego?

Wydaje się, że temat jest banalnie prosty, że użytkownicy mają odpowiednią wiedzę, aby swoje instalacje chłodnicze prowadzić optymalnie z niskim zużyciem energii. Jednak jeśli przyjrzymy się jak naprawdę one pracują to nieraz musimy przyznać, że do optymalnych warunków jest jeszcze bardzo daleko. Autor od kilkunastu lat zajmuje się m. in. działalnością szkoleniową i swoje wnioski wysnuwa także z rozmów z kursantami, którzy stosunkowo często po raz pierwszy słyszą jak dobierać parametry pracy swoich sprężarek. Warto zauważyć, że prawidłowe parametry muszą być określone już na etapie projektowania instalacji
SYLWETKI I DOROBEK OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI


W numerze 8/2019 prezentowaliśmy dorobek zawodowy i publikacyjny mgr inż. Konrada KALINOWSKIEGO (s.284-301), w numerze 11-12/2019 przedstawiliśmy sylwetkę i dorobek prof. inż. Romana LIPOWICZA, natomiast w tym numerze przypominamy sylwetkę i bogaty dorobek, przede wszystkim publikacyjny wybitnego specjalisty z zakresu technologii chłodniczej żywności w osobie inż. Jacka POSTOLSKIEGO
28 Sylwetka i dorobek inż. Jacka POSTOLSKIEGO

387 Jacek POSTOLSKI Nowoczesne technologie zamrażania pieczywa i wyrobów cukierniczych

Jednym z mniej znanych zastosowań techniki chłodniczej w przetwórstwie spożywczym jest wykorzystanie niskich temperatur do utrwalania pieczywa i wyrobów cukierniczych. Z tego powodu wydaje się celowe przybliżenie tej problematyki, zwłaszcza, że stanowi ona interesujący obszar intensywnego wdrażania wielu nowatorskich rozwiązań technicznych i technologicznych.
INFORMACJE OGÓLNE
39 Tematyczny spis treści rocznika 2019 (rocznik XXVI)
45 Jerzy STACHOWIAK Konferencja Przedsiębiorstwo a Środowisko 2020
47 Kolejne szkolenia i certyfikaty kompetencji w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji
48 Grupa Klima-Therm unifikuje działalność spółek zagranicznych i wzmacnia konkurencyjność na rynku globalnym
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
49 (PANASONIC) Jeszcze większa wydajność z najnowszą serią pomp ciepła Aquarea generacji J
50 (ELEKTRONIKA S.A.) Pompy ciepła powietrze-woda do zastosowań przemysłowych, komercyjnych i domowych i wzmacnia konkurencyjność na rynku globalnym
GDZIE I JAK
52 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

3 Editorial
RENEWABLE ENERGY SOURCES IN PASSIVE BUILDINGS
5 Krzysztof WÓJCIK Renewable energy sources used by low energy consuming buildings

The number of technical solutions based on renewable energy is constantly growing as the answer of the market for larger demand and higher users’ expectations. The social awareness of responsibility for the environment protection is important factor here. In order to assure constant availability of energy the designers have to deal with difficult task of energy storage
FOOD PROCESSING AND REFRIGERATION TECHNOLOGY
17 Stefan GOLUS Fluidized bed freezers with conveyor belts. Part 1

Fluidization is the process that occurs when air is passed up through the granular material with the speed enough for suspending the solid particles within the upward air stream and then the material exhibits fluidic behaviour. For example, when one side of such a fluidized bed is supplied with additional portion of the material it will “flow” towards the other side tending to equal product level
REFRIGERATING PLANTS
25 Piotr KAMECKI How to determine the refrigeration cycle parameters?

At the first glance the question is very simple and it seems that the users have enough knowledge to operate their refrigerating plants with a low energy consumption. But in fact the working parameters are very often far from the optimal values. The author presents his conclusions based on his long training activity and questions of the participants. It is worth to notice that correct working parameters of any refrigeration system have to be determined already in the designing process
PROFILES AND ACHIEVEMENTS OF PEOPLE WITH HISTORY OF DISTINGUISHED SERVICE FOR REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING


In order to present and appreciate the achievements of distinguished specialists from our branch, their profiles have been published in our journal. In „TCHiK” No 8/2019 (pp. 284-301) we have presented the profile and achievements of mgr inż. Konrad KALINOWSKI and in the previous issue (11-12/2019) the respected person was prof. inż. Roman LIPOWICZ. This time the profile and achievements of inż. Jacek POSTOLSKI are presented
28 The profile and achievements of inż. Jacek POSTOLSKI

387 Jacek POSTOLSKI Modern technologies for bread and pastry freezing

The low temperatures use for confectionery and bakers’ wares conservation is one of less known application of refrigeration technology. It is worth to present this interesting matter where many technical and process innovations occur
GENERAL INFORMATION
39 2019 thematic annual contents of „TCHK” (the year XXVI)
45 Jerzy STACHOWIAK The conference „Enterprise and Environment 2020”
47 Training and personal certification on F-gases in Examination Centre of Gdańsk University of Technology
48 The Klima-Therm Group unifies the activity of foreign companies and strengthens competitiveness on the global market
COMMERCIAL PAPERS
49 (PANASONIC) Higher capacity of the last generation J of the Aquarea heat pumps
50 (ELEKTRONIKA S.A.) Air-to-water heat pumps for industrial, commercial and household applications
WHERE AND HOW
52 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej