W NUMERZE 3 - 6(289-292)/2020 
55 Artykuł wstępny
EFEKT CIEPLARNIANY A EMISJA CO2
58 Andrzej WESOŁOWSKI Krytyczne spojrzenie na globalne ocieplenie klimatu

W artykule Autor przedstawił i przeanalizował fakty związane z szeroko obecnie dyskutowanym ociepleniem klimatu. Ocenia on, że dyskutowane od lat przyczyny globalnego ocieplenia klimatu nie są tak jasne i pewne jak się nam wcześniej wydawało. Zdaniem Autora globalne ocieplenie klimatu jest teorią nie popartą faktami i eksperymentami. W jego ocenie zmiany klimatyczne w przeszłości i obecnie spowodowane są przez otaczające nas środowisko poprzez takie zjawiska jak np. fluktuacja położenia osi Ziemi i jej pola magnetycznego
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
75 Krzysztof KAISER O jakości powietrza raz jeszcze

Zanieczyszczenia powietrza często są przyczyną występowania chorób dróg oddechowych, ale nie tylko. Równie niekorzystne dla naszego zdrowia jest całkowite wyjałowienie powietrza z zanieczyszczeń, ponieważ życie „pod kloszem” generalnie osłabia organizm. Ważną rolę w zachowaniu odpowiednich warunków higienicznych w środowisku wewnętrznym obsługiwanym przez instalacje klimatyzacji i wentylacji odgrywa prawidłowa ich eksploatacja, w tym okresowa wymiana filtrów powietrza
79 Biuletyn Techniczny AREA: COVID-19 i systemy klimatyzacji

81 PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego: Zalecenia dotyczące działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

WYMAGANIA PRAWNE I NORMATYWNE DLA CHŁODNICTWA
85 Tomasz KLINKOSZ Wymagania Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych w instalacjach ziębniczych. Część 6. Jak zapewnić bezpieczeństwo modyfikując instalację ziębniczą

Instalacje chłodnicze podlegają procesom, które można ująć jako cykl ich życia technicznego. Można w nim wyróżnić kilka charakterystycznych etapów, począwszy od koncepcji projektu, procesu projektowania i realizacji, następnie eksploatacji, modernizacji i modyfikacji, a kończąc na wyłączeniu z eksploatacji. Jak z powyższego wynika, modernizacje i modyfikacje instalacji procesowych są naturalnym etapem ich cyklu życia
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W BUDYNKACH PASYWNYCH
89 Hubert GĄSIEWSKI Monitorowanie instalacji fotowoltaicznych: sposoby i ich charakterystyka

Publikacja dotyczy monitoringu instalacji fotowoltaicznych. Za sprawą dużego postępu technologicznego w tej dziedzinie, szerokiej dostępności produktów na rynku, a także spadku ich cen w porównaniu do lat ubiegłych, fotowoltaika cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Na popularność istotny wpływ mają również dostępne formy dofinansowań wypłacanych m. in. przez NFOŚiGW
98 Marcin SZATKOWSKI Opłacalność zastosowania kolektorów słonecznych i alternatywnie instalacji fotowoltaicznej na przykładzie wolnostojącego budynku mieszkalnego

W artykule omówiono podstawowe rozwiązania techniczne instalacji solarnych i fotowoltaicznych stosowane w wolnostojących budynkach mieszkalnych. Przedstawiono projekt koncepcyjny instalacji solarnej i fotowoltaicznej oraz przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną zaproponowanych rozwiązań. Zbadano możliwości ich finansowania z funduszy proekologicznych
105 Katarzyna BARTOSIK Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania OŹE w infrastrukturze budynku pasywnego

TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
109 Stefan GOLUS Taśmowe fluidyzacyjne tunele zamrażalnicze. Część 2

Fluidyzacją nazywa się proces, w którym przez warstwę sypkich produktów, rozłożonych na poziomym sicie przedmuchiwane jest powietrze z prędkością, która wywołuje zjawisko „wrzenia”, przy czym produkt pod wieloma względami zachowuje się jak ciecz. Jeżeli na przykład do łoża fluidyzującego wsypie się dodatkową porcję produktu na jednym końcu to „popłynie” on samoczynnie w kierunku drugiego końca, wyrównując poziom produktu na całej powierzchni łoża
116 Jacek POSTOLSKI Przemysłowa produkcja mrożonych frytek

URZĄDZENIA CHŁODNICZE
126 Krzysztof DUNOWSKI Nowe agregaty firmy Emmerson typu EazyCool ZX – wersja Small

129 Dagmara PRZEPIÓRA Wykorzystanie CO2 jako czynnika chłodniczego w samochodowych agregatach chłodniczych

EKSPLOATACJA INSTALACJI CHŁODNDICZYCH
132 Andrzej WESOŁOWSKI Amoniakalne instalacje chłodnicze. Analiza znanych wypadków wycieku amoniaku i ich przyczyny

W artykule Autor przedstawił warunki, jakie muszą być spełnione przy pracy z amoniakalnymi układami chłodniczymi. Jest to zagadnienie bardzo szerokie i każda z osób pracujących z amoniakiem ma inne w tym zakresie doświadczenia. Podstawowym wymogiem jest zapewnienie takiej obsługi amoniakalnej instalacji chłodniczej, aby uniknąć przypadków jego wycieku czy wypływu
INFORMACJE OGÓLNE
141 (PROZON) Targi Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2020
144 (ELEKTRONIKA S.A.) Płynna modulacja wydajności agregatów chłodniczych Danfoss
146 Kolejne szkolenia i certyfikaty kompetencji w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
147 (PANASONIC) Panasonic zapewnia nowoczesne systemy chłodzenia dla międzynarodowej firmy technologicznej
149 Przełom w klimatyzacji Midea – Jonizator i filtr hepa w jednym urządzeniu
GDZIE I JAK
152 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

55 Editorial
GREENHOUSE EFFECT AND CO2 EMISSIONS
58 Andrzej WESOŁOWSKI A critical look on global warming

In the article the facts related to the currently widely discussed global warming are presented and analysed. He supposes that the causes of global warming, which have been discussed for years, are not as clear and certain as we previously thought. According to the author, global warming is a theory not supported by facts and experiments. In his opinion, climate changes in the past and now are caused by the environment around us through phenomena such as fluctuations in the position of the Earth’s axis and its magnetic field
VENTILATION AND AIR CONDITIONING
75 Krzysztof KAISER Once again on the air quality

Air pollution often causes respiratory diseases, but not only. Equally unfavourable to our health is the complete sterilization of air from pollution, because life “in a bubble” generally weakens the body. An important role in maintaining proper internal hygiene conditions by air conditioning and ventilation plants is played by their proper operation and maintenance, including periodic replacement of air filters
79 AREA Technical Bulletin: COVID-19 and air conditioning systems

81 PZH National Institute of Public Health: Recommendations for actions to reduce the risk associated with the transmission of SARS-CoV-2 virus through ventilation and air conditioning systems inside public buildings and large-scale commercial facilities

STANDARDS AND REGULATIONS IN REFRIGERATION TECHNOLOGY
85 Tomasz KLINKOSZ UDT requirements for pressure equipment in refrigerating plants. Part 6. How to maintain safety in the case of modification of a cooling plant

Cooling plants are subject to processes that can be seen as their technical life cycle. It can be divided into several characteristic stages, ranging from the design concept, design and implementation process, then operation, modernization and modification, and ending with decommissioning. As it results from the above, modernization and modification of process installations are a natural stage of their life cycle
RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR PASSIVE BUILDINGS
89 Hubert GĄSIEWSKI Monitoring of photovoltaic systems: methods and their characteristics

The paper deals with monitoring of photovoltaic installations. Due to high technological progress in this field, wide availability of products on the market, as well as a decrease in their prices compared to previous years, photovoltaics is more and more popular in Poland. Popularity is also significantly affected by the available forms of co-financing paid out, among others by the NFOŚiGW
98 Marcin SZATKOWSKI Economic efficiency of solar collectors and alternatively photovoltaic installations applications on the example of a detached residential building

The article discusses the basic technical solutions of solar and photovoltaic installations used in detached residential buildings. A conceptual design of a solar and photovoltaic installation are presented, and a technical and economic analysis of the proposed solutions are carried out. The possibilities of financing them from ecological funds were examined
105 Katarzyna BARTOSIK Technical and economic analysis of the use of RES in the passive building infrastructure

FOOD PROCESSING AND REFRIGERATION TECHNOLOGY
109 Stefan GOLUS Fluidized bed freezers with conveyor belts. Part 2

Fluidization is the process that occurs when air is passed up through the granular material with the speed enough for suspending the solid particles within the upward air stream and then the material exhibits fluidic behavior. For example, when one side of such a fluidized bed is supplied with additional portion of the material it will “flow” towards the other side tending to equal product level
116 Jacek POSTOLSKI Industrial production of frozen fries

REFRIGERATION PLANTS
126 Krzysztof DUNOWSKI New units type EazyCool ZX from Emmerson – the Small version

129 Dagmara PRZEPIÓRA CO2 as a refrigerant in automobile cooling units

OPERATION AND MAINTENANCE OF COOLING PLANTS
132 Andrzej WESOŁOWSKI Ammonia refrigeration plants. Analysis of certain ammonia leakage incidents and their causes

In the article the author presents the conditions that must be met when operating ammonia refrigeration systems. This is a very broad issue and each of the people working with ammonia has different experiences in this area. The basic requirement is to provide such operation and maintenance of the ammonia refrigeration system to avoid any leakage or outflow.
GENERAL INFORMATION
141 (PROZON) The Fairs: Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2020
144 (ELEKTRONIKA S.A.) Fluid modulation of Danfoss chiller performance
146 Training and personal certification on F-gases in Examination Centre of Gdańsk University of Technology
COMMERCIAL PAPERS
147 (PANASONIC) Panasonic provides modern cooling systems for an international technology company
149 A breakthrough in air conditioning: Midea – ionizer and hepa filter in one unit
WHERE AND HOW
152 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej