<html> <head> <META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-2"> <meta http-equiv="Content-Language" content="pl"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>Tchik - nowo[ci</title> <script language="JavaScript" fptype="dynamicanimation"> <!-- function dynAnimation() {} function clickSwapImg() {} //--> </script> <script language="JavaScript1.2" fptype="dynamicanimation" src="animate.js"> </script> </head> <body bgproperties="fixed" onload="dynAnimation()" style="background-image: url('images/tchik_tlo.jpg'); background-repeat: repeat-y; background-attachment: fixed; background-position: center top" bgcolor="#DDDDDD" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000"> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><b><font size="6" face="Arial">NOWOZCI</font></b></p> <div align="center"> <DIV ALIGN="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="800"> <tr><td valign="top"> <br><BR><BR> <p align="center"><a href="images/stream_emerson.pdf"> <font size="6"> STREAM - NAJNOWOCZEZNIEJSZE PAHERMETYCZNE SPR{ARKI TAOKOWE FIRMY EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES</a></font> <BR><BR><br> <p align="center"><a href="images/halas reklama.pdf"> <font size="6"> UWAGA! MONOGRAFIA HAAAS I ZANIECZYSZCZENIA W WENTYLACJI POMIESZCZEC <br> AUTORSTWA KRZYSZTOFA KAISERA I ANDRZEJA WOLSKIEGO JU{ DO NABYCIA!</a></font> <BR><BR> <UL type="square" style="color: red"> <BR> <li><p style='font-family: Arial; font-size: 12pt; color: #000000'> Oferta szkoleD:</p> <TABLE border="0" CELLPADDING="4"> <TR> <TD><dir><A HREF="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_1.jpg" TARGET="_blank"><IMG SRC="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_1m.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="267" BORDER="0"></A> </TD> <TD><A HREF="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_2.jpg" TARGET="_blank"><IMG SRC="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_2m.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="267" BORDER="0"></A> </TD> <TD><A HREF="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_3.jpg" TARGET="_blank"><IMG SRC="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_3m.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="267" BORDER="0"></A> </TD> <TD><A HREF="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_4.jpg" TARGET="_blank"><IMG SRC="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_4m.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="267" BORDER="0"></A> </TD> </TR> <TR valign="top" align="center"> <TD><dir><font face="Arial" size="2"><I>Czynniki chBodzce i no[niki ciepBa (<A target=_blank HREF="images/szkolenia/szkolenie_modul_ch7.pdf">program</A>)</I></font> </TD> <TD><font face="Arial" size="2"><I>Amonikalne urzdzenia chBodnicze bezpieczeDstwo dla obsBugi, otoczenia oraz [rodowiska naturalnego (<A target=_blank HREF="images/szkolenia/szkolenie_modul_chd.pdf">program</A>)</I></font> </TD> <TD><font face="Arial" size="2"><I>Spr|atki chBodnicze: <br> budowa + dziaBanie + u|ytkowanie (<A target=_blank HREF="images/szkolenia/szkolenie_modul_ch3.pdf">program</A>)</I></font> </TD> <TD><font face="Arial" size="2"><I>Budowa i wykorzystanie pomp ciepBa (<A target=_blank HREF="images/szkolenia/szkolenie_modul_pc.pdf">program</A>)</I></font> </TD> </TR> </TABLE><BR><BR> <TABLE border="0" CELLPADDING="4" align="center"> <TR> <TD><dir><A HREF="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_5.jpg" TARGET="_blank"><IMG SRC="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_5m.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="267" BORDER="0"></A> </TD> <TD><A HREF="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_6.jpg" TARGET="_blank"><IMG SRC="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_6m.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="267" BORDER="0"></A> </TD> <TD><A HREF="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_7.jpg" TARGET="_blank"><IMG SRC="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_7m.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="267" BORDER="0"></A> </TD> </TR> <TR valign="top" align="center"> <TD><dir><font face="Arial" size="2" WIDTH="200"><I>Eksploatacja i konserwacja<BR>urzdzeD chBodniczych: <BR>zagro|enia pracy <BR>i przeciwdziaBanie</I></font> </TD> <TD><font face="Arial" size="2" WIDTH="200"><I>Zasady monta|u i obsBugi <BR>urzdzeD chBodniczych</I></font> </TD> <TD><font face="Arial" size="2" WIDTH="200"><I>Przepisy prawne w zakresie <BR>chBodnictwa (<A target=_blank HREF="images/szkolenia/szkolenie_modul_ch4.pdf">program</A>)</I></font> </TD> </TR> </TABLE> <BR><BR></li> <li><p style='font-family: Arial; font-size: 9pt; color: #000000'><a href="szkolenia.htm"><B>ModuBowy system szkoleD</B></a> w zakresie szkoleD i certyfikacji dla chBodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepBa</P></li> <BR> <li><p style='font-family: Arial; font-size: 12pt; color: #000000'><b> Redakcja czasopisma "Technika ChBodnicza i Klimatyzacyjna" informuje, |e w ramach specjalistycznej biblioteki problemowej, prezentujcej najnowsze osignicia techniki chBodniczej i wentylacyjno - klimatyzacyjnej, <b>w II kwartale 2007r.</b> ukazaBa si kolejna dwudziesta ju| pozycja, monografia zatytuBowana: <b>"Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach - teoria i praktyka eksploatacji"</b>. Opis tej pozycji znajduje si --><a href="http://www.tchik.com.pl/opisy.php?pic=IMAGE014&roz=GIF&opis=klim_went_szpitale"> tu.</a> </P></li> <li><p style='font-family: Arial; font-size: 12pt; color: #000000'><b> W dniach 5 - 6 grudnia 2006r. w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki GdaDskiej odbyBy si pierwsze szkolenia w ramach ModuBu PC: Budowa i dziaBanie spr|arkowych pomp ciepBa. Trwajce dwa dni szkolenia zakoDczyBy si uzyskaniem przez uczestnikw [wiadectw ich ukoDczenia --> <a href="szkolenia_pc_5_6_12_06.htm">fotorelacja z pierwszych zaj</a> </P></li> <li><p style='font-family: Arial; font-size: 12pt; color: #000000'>Z dniem 10 pa=dziernika 2006 r. uruchomili[my dwudniowe szkolenia w ramach ModuBowego Systemu SzkoleD: AMONIAKALNE URZDZENIA CHAODNICZE - bezpieczeDstwo dla obsBugi, otoczenia oraz [rodowiska naturalnego<br>--> <a href="szkolenia_nh3_10_11_10_06.htm">fotorelacja z pierwszych zaj</a></P></li> <li><p style='font-family: Arial; font-size: 12pt; color: #000000'> W III kwartale 2007 r. ukazaBa si monografia zatytuBowana "Kriogenika - Podstawy i zastosowania". Opis tej pozycji znajduje si --> <a href="images/kriogenika.htm">tu </a></P></li> <li><p style='font-family: Arial; font-size: 12pt; color: #000000'> W I kwartale 2008 r. ukazaBa si monografia zatytuBowana "Odzysk ciepBa w instalacjach chBodniczych i klimatyzacyjnych". Opis tej pozycji znajduje si --> <a href="images/odzysk_ciepla.htm">tu</a></P></li> <li><p style='font-family: Arial; font-size: 12pt; color: #000000'>Szkolenia umo|liwiajce zdobycie <a href="szkolenia_info.htm"> <B>ZWIADECTWA KWALIFIKACJI</B></a> Zgodnie z Ustaw z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubo|ajcych warstw ozonow (Dz. U. nr 121 poz. 1263) <i><b> [wiadectwa kwalifikacji wymaga si od 01.01.2006 r. </b></i></P></li> <TABLE border="0" CELLPADDING="3" CELLSPACING="0" WIDTH="800"> <TR> <br><br> <p align="center"><i><b><font size="6" face="Arial" color="red"><A target=_blank HREF="images/ART_067_019_Komunikat MSrodowiska.pdf">KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZRODOWISKA Z 10.07.2009</font></b></i></p></A> <br><BR><BR> </TR> </TABLE> <p align="center"><b><font size="4" face="Arial" font color="000000">NOWOZCI WYDAWNICZE</font></b></p> <li> Ju| w sprzeda|y: <br><br> <a href="images/halas kaiser.pdf" target="okno"><img src="images/halas kaiser.JPG" width="200" height="267" border="0"></a> <p style='font-family: Arial; font-size: 9pt; color: #000000'>Najnowsza propozycja Wydawnictwa MASTA z serii <a href="http://www.tchik.com.pl/wydawnictwo.htm">bibioteka TCHIK :</A> <BR> <BR> </li></p> <TABLE border="0" CELLPADDING="3"> <TR> <TD><a href="opisy.php?pic=sztuczny_lod&roz=jpg&opis=sztuczny_lod"><IMG SRC="images/sztuczny_lod.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="267" BORDER="0"></a> </TD> <TD><a href="opisy.php?pic=IMAGE014&roz=GIF&opis=klim_went_szpitale"><img border="0" src="images/IMAGE014.GIF" width="200" height="267"></a> </TD> <TD><a href="opisy.php?pic=IMAGE015&roz=GIF&opis=kriogenika"><img border="0" src="images/IMAGE015.GIF" width="200" height="267"></a> </TD> <TD><a href="opisy.php?pic=odzysk_ciepla&roz=jpg&opis=odzysk_ciepla"><img border="0" src="images/odzysk_ciepla.jpg" width="200" height="267"></a> </TD> </TR> </TABLE><BR><BR> </P> <br> <li><p style='font-family: Arial; font-size: 9pt; color: #000000'> W dniu 5 listopada 2004 roku w Urzdzia Miasta GdaDska spotkali[my si z Prezydentem Miasta GdaDska PawBem Adamowiczem. Na spotkaniu z okazji 10-lecia Wydawnictwa oraz wydania setnego numeru czasopisma <I>Technika ChBodnicza i Klimatyzacyjna</I>, zostaBy nam wrczone <B>Medale Prezydenta Miast<A HREF="nowy.html" target=_blank>a</A> GdaDska</B> za wkBad w rozwj gospodarki oraz gdaDskiej my[li naukowej.<BR><BR><BR> <TABLE border="0"> <TR> <TD><a href="images/Medal/1.jpg" target=_blank><IMG SRC="images/Medal/1m.jpg" WIDTH="267" HEIGHT="200" BORDER="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD> <TD><a href="images/Medal/2.jpg" target=_blank><IMG SRC="images/Medal/2m.jpg" WIDTH="267" HEIGHT="200" BORDER="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD> <TD><a href="images/Medal/3.jpg" target=_blank><IMG SRC="images/Medal/3m.jpg" WIDTH="150" HEIGHT="200" BORDER="0"></a></TD> </TR> </TABLE><BR> Na [rodkowym zdjciu stoj od lewej: <I>Grzegorz Matulewicz, Zenon Bonca, Prezydent Miasta GdaDska PaweB Adamowicz, Jerzy Stachowiak</I></p> </td></tr> </table> </DIV> </div> <p align="center"><a href="index.html" onmouseover="document['fpAnimswapImgFP3'].imgRolln=document['fpAnimswapImgFP3'].src;document['fpAnimswapImgFP3'].src=document['fpAnimswapImgFP3'].lowsrc;" onmouseout="document['fpAnimswapImgFP3'].src=document['fpAnimswapImgFP3'].imgRolln"><img border="0" src="images/back_off.gif" alt="powrt do strony gBwnej" id="fpAnimswapImgFP3" name="fpAnimswapImgFP3" dynamicanimation="fpAnimswapImgFP3" lowsrc="images/back_on.gif" width="135" height="38"></a></p> </body> </html>