NUMER BIEŻĄCY


Drodzy Czytelnicy!

Rok 2017 był XXIV. naszej obecności na krajowym rynku czasopism specjalistycznych w dziedzinach chłodnictwa, wentylacji, klimatyzacji, niekonwencjonalnych źródeł energii, w tym przede wszystkim różnych aspektów wykorzystania pomp ciepła w systemach grzewczych budynków. W grudniu ukazał się numer 261-262 „Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej”, a zatem ten przekazywany właśnie do Państwa rąk rozpoczyna XXV. już rok edycji czasopisma i sygnowany jest podobnie jak w poprzednich latach podwójną numeracją. Tych dwadzieścia pięć lat minęło błyskawicznie, dla mnie ten nieuchronnie upływający czas nabiera realnego wymiaru zwykle po zakończeniu i rozliczeniu kolejnego semestru na uczelniach z którymi od lat współpracuję. To dopiero wtedy zdaję sobie sprawę z dystansu czasu jaki dzieli nas, czyli zespół redakcyjny od roku 1994, kiedy to ukazał się pierwszy numer naszego czasopisma. Przekładając to na wiek naszych obecnych studentów i dyplomantów, to edycja czasopisma ma dłuższą historię niż ich życiorys, a to oznacza że wtedy kiedy rozpoczynaliśmy naszą przygodę wydawniczą, ich najzwyczajniej nie było jeszcze na świecie. Fakt ten niewątpliwie jest dla nas jako redakcji powodem do ogromnej satysfakcji, jestem przekonany że również wielu naszych Czytelników jest zadowolonych z tego, że na rynku od wielu lat współistnieją trzy tytuły, które wzajemnie się uzupełniają w zakresie publikowanych na ich łamach artykułów o charakterze problemowym i innych materiałów informacyjnych.

Jak zwykle przy okazji podsumowania dorobku kolejnego roku naszej działalności, chciałbym podkreślić wysiłek osób tworzących w tym okresie kolejne numery pisma, ale i w minionych dwudziestu czterech latach. Przede wszystkim autorów, których publikacje mamy przyjemność Państwu prezentować na naszych łamach. Niestety ze smutkiem konstatujemy, że wielu z nich już nam nie towarzyszy w tej wydawniczej przygodzie, jednak jestem przekonany, że nadal są obecni z nami w duchowej inspiracji i krytycznej refleksji dotyczącej bieżących efektów naszej pracy. Jak co roku, tak i w tym który ostatnio żegnaliśmy z naszego grona ubyło wielu kolegów, o czym informowaliśmy na naszych stronach, a byli to między innymi: doc. dr inż. Antoni Chłopecki, mgr inż. Henryk Kopeć, dr inż. Janusz M. Leja, dr inż. Bolesław Gaziński, mgr inż. Czesław Lisowski, i zapewne wielu innych doświadczonych specjalistów o uznanym dorobku zawodowym.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i tym razem w numerze otwierającym kolejny rok edycji dokonam syntetycznej oceny naszej działalności w minionych dwunastu miesiącach, a oto jej efekty. W ubiegłym roku ukazało się 9 zeszytów pisma, w tym trzy sygnowane podwójną numeracją, a były to numery 1-2/2017, 6-7/2017 oraz 11-12/2017. Podjęliśmy w nich szereg tematów wiodących, przykładowo takich jak: mikroklimat sal lekcyjnych (nr 1-2), nowe trendy w technologii i technice przechowalni warzyw i owoców (nr 3), cykl poświęcony instalacjom gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni (nr 5+6-7+9+11-12), bilans cieplny komory chłodniczej przeznaczonej do schładzania i przechowywania owoców (nr 5), metan a zagrożenie dla klimatu (nr 6-7), cykl poświęcony niezwykłym właściwościom zwykłej wody (nr 6-7+9+10), cykl poświęcony odnawialnym źródłom energii (nr 6-7+8+10), łączenie mikro wymienników w wymienniki integralne realizujące różne moce cieplne (nr 9), ocena techniczno-ekonomiczna systemu klimatyzacji serwerowi w warunkach klimatu Pomorza (nr 10), innowacyjne systemy grzewcze oparte na pompach ciepła marki DIMPLEX (nr 6-7), czy problemem w eksploatacji jest woda w amoniaku (nr 11-12), a również niezwykle interesujące publikacje o charakterze techniczno-informacyjnym jak studium historyczno-koncepcyjne - co zrobić z nieużywaną wieżą ciśnień znajdującą się w kampusie Politechniki Gdańskiej (nr 4+5), czy opracowanie poświęcone działalności polskich wynalazców i inżynierów w Stanach Zjednoczonych (nr 11-12), i wiele innych, których z racji ograniczenia miejsca tutaj nie wymienię. Szczególne zainteresowanie wzbudziły wśród wielu naszych Czytelników artykuły o charakterze poznawczym prof. Adama Barylskiego i dr Michała E. Klugmanna.

W ubiegłym roku na łamach pisma pojawiło się ogółem 116 artykułów, wśród których aż 55, to oryginalne opracowania o charakterze problemowym, a 25 zostało przygotowanych przez współpracujące z nami firmy, m.in. KLIMA-THERM, PANASONIC, Dimplex, ELEKTRONIKA S.A., Güntner, Stiebel Eltron, PPH COOL, TRANE, DANFOSS, i wiele innych. Na łamach pisma pojawiły się nazwiska 33 autorów i współautorów publikacji. W tym miejscu tradycyjnie chciałbym skierować słowa uznania i podziękowania na ręce tych osób, których bezpośredni wkład w tworzenie „TCHiK” w minionym roku był szczególnie widoczny, a są to: Krzysztof Kaiser (8 poz.), Stefan Golus (8 poz.), Grzegorz Madziąg (8 poz.), Adam Koniszewski (6 poz.), Grzegorz Mizera (4 poz.), prof. Sergiy Filin (4 poz.), prof. Adam Barylski (3 poz.). Osobiście cieszy nas fakt, że wśród autorów artykułów o charakterze problemowym jest wielu dyplomantów uczelni, w tym przede wszystkim Politechniki Gdańskiej. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym publikacjom przybliżone i wzbogacone zostały kolejne zagadnienia teoretyczne, badawcze i techniczne, znajdujące się w obszarze tematycznego zainteresowania naszego czasopisma.

Jest oczywiste, że bez materiałów o charakterze reklamowym wizerunek pisma byłby mniej atrakcyjny, stąd też w imieniu zespołu redakcyjnego, a także naszych Czytelników chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim reklamodawcom, i oczywiście zachęcić ich do dalszego aktywnego współtworzenia pisma. W ubiegłym roku w „TCHiK” pojawiły się reklamy 22 firm. Do firm i organizacji, które szczególnie aktywnie towarzyszyły nam w roku 2017 należały: Fundacja Ochrony Klimatu PROZON, PPUCh Tarczyn, Güntner, KLIMA- -THERM Warszawa, BORYSZEW ERG S.A., Dimplex, AC PROREF Bojanowo, Emerson Climate Technologies, PANASONIC, BITZER, TRANE, GEA, PPH COOL, WIGMORS i wiele innych. Słowa podziękowania kieruję również do portali branżowych, w których nasze ważniejsze przedsięwzięcia i dokonania są zawsze obecne.

Podobnie jak w latach ubiegłych również w roku 2017 prowadziliśmy aktywną działalność szkoleniową w ramach Gdańskiego Centrum Szkoleń i Certyfikacji, działającego pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa. W listopadzie ubiegłego roku minęła czternasta już rocznica naszej w tym zakresie działalności. W tym okresie ogółem przeprowadziliśmy ponad 360 szkoleń, w których udział wzięło ok. 4500 osób. Do końca 2017 roku ogółem odbyło się kilkadziesiąt szkoleń w ramach certyfikacji F-gazowej, a egzamin kompetencji zdało i uzyskało stosowny certyfikat ok. 1100 osób.

W tym miejscu chciałbym zwrócić Państwa uwagę na łatwy i czytelny dostęp do informacji o prowadzonej działalności wydawniczej i szkoleniowej na naszej stronie internetowej www.tchik.com.pl, do której odwiedzania zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane ofertą i efektami naszej działalności.

Po tym dość obszernym podsumowaniu ubiegłorocznej działalności, przejdę do zwięzłego omówienia zawartości tego, otwierającego XXV. rok edycji naszego czasopisma, zeszytu sygnowanego podwójna numeracją, który otwiera artykuł poświęcony najnowszym zmianom wprowadzonym w drugiej połowie ubiegłego roku do przepisów F- -gazowych. Dnia 12 lipca 2017 r. uchwalono zmiany w pochodzącej sprzed dwóch lat ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Zmian tych dokonano, aby dostosować polskie prawo do aktualnie obowiązujących przepisów unijnych, przede wszystkim Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Do końca 2017 roku ukazały się ministerialne rozporządzenia regulujące wybrane aspekty stosowania tego prawa. Warto zauważyć, że część z tych nowych krajowych aktów prawnych przynosi istotne zmiany w przepisach F-gazowych. Można tu wyróżnić dwie grupy, a są to modyfikacje i uzupełnienia w dotychczasowym zakresie obowiązywania oraz rozszerzenie obszaru stosowania na agregaty chłodnicze w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach. Zagadnienia te omawia Waldemar Targański, nasz ekspert w tej problematyce.

Z kolei Autorka drugiej publikacji, Pani Alicja Siemienkiewicz podejmuje temat efektywności energetycznej w odniesieniu do systemów chłodzenia oraz pomp ciepła działających w trybie chłodzenia. Deklarowany przez np. producenta urządzenia chłodniczego współczynnik EER określa jedynie jego efektywność energetyczną w danym punkcie pomiarowym, a zatem jest wielkością mało wiarygodną przy doborze tego urządzenia. O wiele czytelniejszym parametrem jest sezonowa efektywność energetyczna (SEER), wyznaczana z uwzględnieniem obciążeń częściowych oraz czasu „trwania danej temperatury” zewnętrznej w ciągu roku. W materiale przedstawiono tok obliczania tego wskaźnika na podstawie danych klimatyzatora firmy Fujitsu. Wyliczona przez Autorkę wartość współczynnika SEER różni się nieznacznie od jego wartości deklarowanej przez producenta.

W dziale wentylacji i klimatyzacji prezentujemy kolejną część stałej pozycji „Alfabet PIUSWIKa”, czyli Projektanta, Instalatora, Użytkownika Systemów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych, która tym razem poświęcona jest literze J, a zatem jakości powietrza. Jest to problem niezwykle istotny, bowiem inwestorzy dążą do zminimalizowania zarówno kosztów inwestycyjnych jak i eksploatacyjnych, co w ostatnich latach staje się w Polsce powszechnym „procederem”. Zdaniem Autora takie podejście nie powinno, a wręcz nie może prowadzić do rezygnowania z odpowiedniej wentylacji !!!

Z uwagi na niezwykle ważny dla naszego kraju problem nadmiernego zużycia energii, kolejna pozycja poświęcona jest temu zagadnieniu i technicznym aspektom termomodernizacji budynków, prowadzącej do poprawy ich charakterystyki cieplnej. Autor, Krzysztof Nieznalski na wstępie zauważa, że przystępując do Unii Europejskiej, zostaliśmy zobowiązani do podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, m. in. na mocy pakietu klimatyczno – energetycznego „3x20” oraz dyrektyw 2002/91/EC i 2010/31/UE. Obszarem wymagającym szczególnej uwagi jest sektor drobnych odbiorców (w tym gospodarstw domowych), który wykorzystuje ponad połowę produkowanej w Polsce energii elektrycznej i cieplnej. Dlatego ważne jest, aby ograniczyć zapotrzebowanie w ww. energię, co można uzyskać m.in. przez termomodernizację budynków. Publikacja ta stanowi wprowadzenie do artykułu poświęconego aspektom technicznym i ekonomicznym działań termomodernizacyjnych, zmierzających do poprawy charakterystyki cieplnej budynków mieszkalnych. W dalszej części numeru znajdziecie Państwo piątą już część cyklu poświęconego instalacjom gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni, którego autorem jest doskonale znany naszym Czytelnikom Krzysztof Kaiser. Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część poświęcona jest zaleceniom projektowym i eksploatacyjnym dotyczącym prawidłowej konstrukcji instalacji sprężonego powietrza.

Kolejnym autorem obecnym poprzez swoje publikacje na naszych stronach jest Grzegorz P. Mizera. Tym razem publikujemy dwa jego opracowania, pierwsze z nich, to przegląd literatury technicznej dotyczącej badania i modelowania matematycznego urządzeń chłodniczych z płynną regulacją. Z kolei drugie o charakterze bardzo osobistego opisu drogi zawodowej p. Grzegorza o dość przewrotnym tytule „To nie moja wina, że zostałem chłodnikiem” związane jest z istotnym faktem w jego karierze naukowej, a mianowicie uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn na podstawie przygotowanej rozprawy doktorskiej pod tytułem "Badanie układów chłodniczych dla komór przechowalniczych". Obrona tej pracy miała miejsce w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku w dniu 13 czerwca 2017 roku. Warto zauważyć, że promotorem tej interesującej poznawczo, a przede wszystkim użytecznej pracy był prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz. Niniejszym w imieniu Redakcji „TCHiK” gratulujemy naszemu Koledze tego znaczącego osiągnięcia, którego jedną z konsekwencji będą publikowane w kolejnych numerach wybrane fragmenty tej pracy.

Ponownie na naszych stronach gościmy Piotra Kameckiego, który w nawiązaniu do wcześniej publikowanego w „TCHiK” artykułu Mikołaja Klenkiewicza, zatytułowanego „Oszranianie goracymi gazami chłodnic powietrza w przemysłowych instalacjach chłodniczych”, stanowi kontynuację zapoczątkowanego wówczas tematu. Autor postawił sobie za cel udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ten proces zoptymalizować? Przedmiotem oceny jest proces odszraniania przy pomocy gorącego gazu (gorących par czynnika) w warunkach komory mroźniczej z parownikiem podsufitowym. W mojej opinii to niezwykle interesujący materiał, szczególnie cenny i wart przemyślenia przez osoby nadzorujące pracę przemysłowych instalacji amoniakalnych, które w codziennej praktyce spotykają się z omawianym problemem.

W dziale informacji zamieściliśmy relację Pani Anny Wasilewskiej z uroczystego otwarcia nowej pracowni chłodniczo-klimatyzacyjnej w celu kształcenia kadr w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji, w gdańskim CONRADINUM. W dziale tym znajdziecie Państwo również tematyczny spis treści rocznika 2017 „Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej” oraz przewidywaną przez redakcję tematykę kolejnych zeszytów w roku 2018. W dziale materiałów sponsorowanych firma PPUH MIZERA S.C. prezentuje innowacyjny system grzewczy oparty na wirowym generatorze ciepła typu NTG., z kolei ELEKTRONIKA S.A. prezentuje parametry techniczne i zalety półhermetycznych sprężarek tłokowych typu Stream firmy Emmerson Climate Technologies. Firma Dimplex reprezentowana przez Adama Koniszewskiego przedstawia nowe możliwości i przykłady zastosowań znajdującego się w jej ofercie systemu ZERO. Z kolei firma TRANE omawia nowy, znajdujący się w jej ofercie, przyjazny dla środowiska agregat wody lodowej ze sprężarką śrubową SintesisTM.

Tradycyjnie zainteresowane osoby znajdą relację fotograficzną z kolejnych szkoleń i egzaminów na certyfikat kompetencji w zakresie ustawy F-gazowej, które odbyły się w ostatnim okresie w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji. Jesteśmy przekonani, że prezentowane w numerze materiały będą dla Państwa interesującą i użyteczną lekturą.

                      

powrót do strony głównej