NUMER BIEŻĄCY


Drodzy Czytelnicy!

To już kolejny, 265 numer „Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej”, jak zapewne Państwo zauważyliście, zaopatrzony na okładce symbolem graficznym informującym o 25. roku naszej działalności wydawniczej. Spora część osób zaangażowanych w tworzenie czasopisma, w tym wielu autorów publikowanych artykułów, związana jest pracą zawodową bezpośrednio z kształceniem kolejnych roczników studentów, przyszłych inżynierów. Nawiązuję do tego faktu, bowiem jako osoby zatrudnione w polskich uczelniach, posiadające bogaty dorobek publikacyjny, a przede wszystkim dydaktyczny związany z prowadzeniem wykładów, seminariów dyplomowych, projektów przejściowych, wreszcie dyplomów, z dużym niepokojem oczekujemy na nową reformę nauki i szkolnictwa wyższego w naszym kraju, przygotowywaną przez MN i SzW kierowane obecnie przez v-ce premiera J. Gowina. Z dostępnych materiałów dotyczących tzw. reformy Gowina, nazywanej również „Konstytucją dla Nauki”, dość jednoznacznie wynika, że czeka nas prawdziwa rewolucja, której istotnym elementem będzie likwidacja dotychczasowej struktury uczelni opartej na autonomicznych wydziałach. Można sobie wyobrazić jaki wywoła ten fakt chaos na uczelniach. Jest niezwykle interesujące, jak też potraktowani będą w tym dokumencie dydaktyczni nauczyciele akademiccy, których kompetencje od lat są niedoceniane, a wręcz marginalizowane. Warto zauważyć, że są to osoby o ogromnym doświadczeniu w zakresie uprawianych dziedzin techniki (odnosząc to do uczelni technicznych), mający swoją pozycję i nazwisko będące marką uznawaną przez pracodawców w danej dziedzinie w kraju. To na tych właśnie osobach spoczywa główny ciężar prowadzenia wspomnianych zajęć i to oni mają bezpośredni (indywidualny) kontakt ze studentami. Pojawiło się w tym zakresie małe światełko w tunelu, mianowicie koncepcja stanowiska tzw. profesora dydaktycznego zaproponowana przez ruch „Obywatele Nauki”. Jednak pomysł ten spotkał się z miażdżącą krytyką ze strony 150 naukowców, którzy podpisali się pod wielowątkowym apelem do Ministra NiSzW z kategorycznym żądaniem odrzucenia tej inicjatywy, notabene oddolnej.

Innym „kwiatkiem” dotyczącym bezpośrednio nas jako wydawców niezłego pod względem zawartych w nim treści merytorycznych czasopisma, jest przyjęta w projekcie filozofia „dobrej zmiany” w kierunku umiędzynarodowienia polskiej nauki. A ma się to ziścić przez likwidację rodzimych czasopism naukowych i naukowo- technicznych. Chciałbym przy okazji zauważyć, że w czytelni mojego rodzimego Wydziału nasze czasopismo jest najczęściej wypożyczanym i czytanym periodykiem przez studentów, co jak wiemy nie jest obecnie tak częstym przypadkiem. To ciekawy kierunek obligatoryjnego działania „walki” z rodzimym językiem w kraju prawie 40-to milionowym. Z innymi „ciekawostkami” dotyczącymi proponowanych aspektów technicznych przygotowywanego pakietu ustaw podzielę się z Państwem w miarę uzyskiwania kolejnych informacji w tym zakresie.

Po tych kilku uwagach dotyczących nauki i systemu kształcenia przyszłych inżynierów, przejdę do zwięzłego omówienia zawartości tego przekazywanego do Państwa rąk numeru naszego czasopisma, który otwiera artykuł Przemysława Jakóbowskiego poświęcony efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych o wydajności (mocy) powyżej 12 kW, stosowanych dość powszechnie w systemach klimatyzacji. W jego części pierwszej („TCHiK”, nr 8/2017) Autor dokonał przeglądu obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych w UE. W części drugiej omówił sposób wykonania oceny efektywności energetycznej rzeczywistego urządzenia klimatyzacyjnego, wyposażonego w układ chłodniczy o wydajności powyżej 12 kW. Efektem końcowym takiej oceny, zgodnie z obowiązującymi przepisami jest wypełniony protokół, którego wzór określają przepisy szczegółowo omówione w części pierwszej publikacji. W opracowaniu pokazany jest sposób prawidłowego wypełnienia takiego protokołu na przykładzie rzeczywistego urządzenia klimatyzacyjnego.

Z kolei Natalia Kołacińska, autorka kolejnego artykułu, podejmuje niezwykle ważny temat wentylacji budynków mieszkalnych w aspekcie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych oraz stosowanych metod odzysku ciepła. Autorka stwierdza, że odpowiednio zaprojektowany systemu wentylacji mechanicznej dla domu jednorodzinnego z zastosowaniem odzysku ciepła z gruntu oraz z powietrza usuwanego z budynku, pozwala zaoszczędzić znaczne ilości energii w całym okresie jego użytkowania. Oszczędność ta nie tylko zwiększa efektywność energetyczną pojedynczego gospodarstwa domowego, ale przynosi również korzyści w ujęciu globalnym przez odciążenie krajowego systemu elektroenergetycznego. Wzbogacenie układu wentylacji z odzyskiem ciepła o gruntowy wymiennik ciepła nie tylko pozwala zaoszczędzić energię, ale również eliminuje ryzyko zamarzania elementów centrali wentylacyjnej. W tym samym dziale wentylacji i klimatyzacji prezentujemy kolejną część „Alfabetu PIUSWIKa”. Odcinek ten ponownie poświęcony jest literze F, i jest on kontynuacją problematyki F-gazowej poruszonej w materiale opublikowanym w nr 9/2017 TCHiK. Zamieszczenie w Dzienniku Ustaw RP w miesiącach listopadzie i grudniu ub. roku zestawu sześciu Rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów umożliwiło usystematyzowanie i uszczegółowienie między innymi zasad egzaminowania i certyfikowania personelu, sposobu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców, minimalnego wyposażenia technicznego, zawartości procedur i sposobu dokumentowania wykonywanych czynności. W prezentowanym materiale omówione zostały wszystkie wprowadzone rozporządzenia wraz ze zmianami, jakie wprowadzają one w życie oraz terminami ich obowiązywania.

Po raz pierwszy na naszych stronach pojawia się problematyka utylizacji odpadów medycznych. Liczne nadużycia i incydenty, związane z nieprawidłowym postępowaniem z odpadami medycznymi w Polsce, mogą świadczyć o niedostatecznej świadomości organów zajmujących się ich utylizacją w zakresie potencjalnego zagrożenia, jakie te odpady stwarzają. W konsekwencji, realizowane niezgodnie z przepisami składowanie lub unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych może prowadzić do skażenia środowiska naturalnego, a w najgorszym przypadku – nawet do epidemii. W przygotowanym artykule Roksana Bochniak, Aleksandra Gołąbek oraz Jan Wajs przedstawiają stan prawny w zakresie utylizacji odpadów medycznych w Polsce i UE. Wzrost liczby osób korzystających z leczenia domowego, a także rosnąca ilość gabinetów zajmujących się medycyną estetyczną i tatuażem prowadzi do tego, że problem odpadów potencjalnie niebezpiecznych zaczyna dotykać coraz większej grupy społeczeństwa, a nie tylko wykwalifikowanego personelu szpitalnego. W związku z tym istotna jest zarówno edukacja w zakresie gospodarki opadami medycznymi, jak i wypracowanie możliwości ich bezpiecznej utylizacji. W artykule przedstawiona została klasyfikacja i właściwości odpadów medycznych oraz ich oddziaływanie na środowisko. Omówiony został również stan prawny w zakresie utylizacji takich odpadów w Polsce i dla porównania w Niemczech.

Termomodernizacja ma istotny wpływ na zmniejszenie zużycia i zapotrzebowania energii cieplnej w budynku, co przekłada się na mniejszą emisję CO2 do atmosfery, ale również na oszczędności związane z jego ogrzaniem. Zabiegi termomodernizacyjne ze względu na swój koszt są inwestycją długoterminową. Aby należycie przeprowadzić ten proces, wymagana jest dokładna ocena cieplna obiektu budowlanego. W części pierwszej artykułu jego Autor, Krzysztof Nieznalski przedstawił wyniki obliczeń i wnioski dotyczące charakterystyki cieplnej dla wybranego budynku mieszkalnego. Na ich podstawie ocenił, które przegrody budowlane wymagają szybkiej poprawy termicznej. W części drugiej artykułu przedstawione zostaną wybrane warianty termomodernizacji budynku, a także koszty związane z ich realizacją.

W dziale poświęconym urządzeniom chłodniczym prezentujemy dwie publikacje. W pierwszej z nich Stefan Golus przedstawia procedurę doboru poziomego oddzielacza cieczy (POC) dla amoniakalnej instalacji chłodniczej. Z kolei celem artykułu Piotra Kameckiego jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zoptymalizować proces odszraniania parowników? Przedmiotem oceny jest odszranianie przy pomocy gorących par czynnika w warunkach komory mroźniczej z parownikiem podsufitowym. W części pierwszej artykułu („TCHiK”, nr 1-2/2018) Autor rozważał efektywność tego procesu realizowanego za pomocą gorącego gazu. W części drugiej tematyka ta jest kontynuowana w kierunku m. innymi optymalizacji użytecznej wydajności chłodnicy powietrza i dodatkowo odniesiona do zagadnień niezawodnej i bezpiecznej eksploatacji.

Tradycyjnie zainteresowane osoby znajdą relację fotograficzną z kolejnych szkoleń i egzaminów na certyfikat kompetencji w zakresie ustawy F-gazowej, które odbyły się w ostatnim okresie w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji. Jesteśmy przekonani, że prezentowane w tym numerze materiały będą dla Państwa ciekawą i użyteczną lekturą.

                      

powrót do strony głównej