NUMER BIEŻĄCY


Szanowni Państwo!

Ze sporym opóźnieniem, ale jednak wreszcie dociera do nas wiosenna aura, która tradycyjnie czyni swoje, a mianowicie zapewnia godziwe warunki dla rodzącego się życia w otaczającej nas przyrodzie. Fakt ten nie jest obojętny i dla naszej biologicznej natury, co znajduje wyraz przede wszystkim w większej aktywności, ale również w bardziej optymistycznym postrzeganiu naszego otoczenia. Nie zagłębiając się zbytnio w te ponadczasowe mechanizmy i prawidłowości przejdę tradycyjnie do krótkiego omówienia zawartości tego już 255-go numeru „TCHiK”.

Otwiera go kolejny artykuł Joanny Ciesielskiej, poświęcony problematyce kogeneracji, a konkretnie charakterystyce gazowych jej układów. Gazowe układy kogeneracyjne niejednokrotnie wskazywane są jako przyszłość rozproszonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Przesłanki przemawiające za ich szerszym zastosowaniem oraz perspektywę rozwoju w naszym kraju Autorka opisała w numerze 3/2017 (s. 60) „TCHiK”. Poza aspektami prawnymi i geopolitycznymi, które niewątpliwie mają istotny wpływ na rozwój gazowych układów CHP, ważną rolę pełni charakterystyka techniczna urządzeń pracujących w instalacji. Najbardziej rozpowszechnione oraz najlepiej rozwinięte technologie stanowią silniki tłokowe oraz turbiny gazowe, i to ich wykorzystanie zostało omówione w niniejszym artykule. Zaostrzone prawo środowiskowe Unii Europejskiej oraz rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną nieuchronnie prowadzi do poszukiwania nowych źródeł energii. W związku z tym w Polsce nowe jednostki wytwórcze powinny być tworzone w oparciu o nowoczesne, wysokosprawne i niskoemisyjne technologie, do których niewątpliwie należą gazowe układy kogeneracyjne. W kraju istnieje wiele gazowych instalacji kogeneracyjnych działających na rzecz gospodarki rozproszonej. Jedną z takich inwestycji stanowi realizowany przez firmę CES moduł CHP marki MWM zainstalowany w Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” o mocy 600 kWe i 566 kWth, zasilany biogazem pochodzącym z fermentacji osadu. Operator oczyszczalni zauważa szereg korzyści wynikających ze zmiany kotłowni biogazowej na nowe, wysokosprawne źródło m.in. oszczędność na zakupie energii elektrycznej, dodatkowy zysk ze sprzedaży certyfikatów pochodzenia energii oraz pełne zagospodarowania wytwarzanego w zakładzie paliwa.

Autorzy kolejnego materiału, Sara Sławińska i Rafał Andrzejczyk prezentują konstrukcję wężownicowego wymiennika ciepła powstałą w ramach pracy inżynierskie w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej Politechniki Gdańskiej. Podstawowym założeniem było zoptymalizowanie aparatu cieplnego w taki sposób, aby możliwe było jak najefektywniejsze przekazywanie ciepła do przepływającego płynu. Oparto się tu przede wszystkim na rozważaniach dotyczących wpływu modyfikacji podstawowych parametrów zarysu helikoidalnego. Opracowana koncepcja posiada „możliwości” oraz gabaryty zbliżone do rozwiązań dostępnych komercyjnie. Zadaniem na przyszłość jest opracowanie konstrukcji o mniejszych gabarytach i większej efektywności energetycznej. Z kolei doskonale znany naszym Czytelnikom Krzysztof Kaiser jest autorem obszernego cyklu publikacji poświęconych instalacjom gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni. Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. Do najczęściej sprężanych płynów można zaliczyć powietrze, czynniki chłodnicze, amoniak, azot, tlen, dwutlenek węgla, hel, argon, metan. W prezentowanym cyklu artykułów znajdą się m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Ponadto znajdą się w nim również uwagi dotyczące wykonania tych instalacji i bezpieczeństwa ich użytkowania. Podobnie jak Autor mamy nadzieję, że informacje zawarte w prezentowanych artykułach okażą się pomocne i ciekawe dla Czytelnika, zatem życzmy zainteresowanym osobom owocnej lektury.

Publikujemy dwa kolejne odcinki stałej pozycji zatytułowanej „Alfabet PIUSWIKa”, czyli Projektanta, Instalatora, Użytkownika Systemów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych, której Autorem jest Grzegorz Madziąg. Tym razem poświęcone są one Energooszczędności i Ekonomiczności systemów wentylacji i klimatyzacji. W dziale poświęconym technologii chłodniczej żywności Stefan Golus podejmuje temat opracowania bilansu cieplnego komory chłodniczej przeznaczonej do schładzania i przechowywania owoców, a konkretnie truskawek przed ich zamrożeniem w tunelu fluidyzacyjnym. W kolejnym dziale poświęconym urządzeniom chłodniczym publikujemy opracowanie Patricka Sterna, który prezentuje nowe wentylatory osiowe AxiBlade firmy ebm-papst przeznaczone do stosowania w chłodnicach powietrza (parownikach), skraplaczach i innych wymiennikach ciepła. Zostały one zaprojektowane jako system modułowy i wstępnie w fabryce skonfigurowane z wymaganiami użytkowników, w związku z tym są idealne dla zaspokojenia coraz bardziej rygorystycznych wymagań w zakresie efektywności energetycznej, cichej pracy, niskich kosztów eksploatacji i wygody użytkowania, tak dziś, jak i w przyszłości. Z kolei Jakub Pietrzak omawia problemy występujące w eksploatacji oziębiaczy akumulacyjnych i prezentuje w tym kontekście proponowany, oryginalny system mieszania wody w zbiorniku akumulacyjnym.

Dział informacji otwiera wspomnienie o dorobku naukowym, badawczym i technicznym dr inż. Bolesława J. Gazińskiego, który niespodziewanie odszedł z grona naszych kolegów. W dziale tym publikujemy część drugą obszernego artykułu Michała E. Klugmanna przybliżającego oryginalne rozwiązania architektoniczno-systemowe zastosowane w historycznym budynku Laboratorium Maszynowego Politechniki Gdańskiej w postaci wieży ciśnień wraz z kominem, które zbudowano w latach 1900 – 1904. W jej wnętrzu znajduje się nieużytkowany stalowy zbiornik wody o konstrukcji nitowanej, którego pojemność wynosi 50 m3. W tym materiale Autor przedstawił propozycję renowacji i wykorzystania tego obiektu m. in. do celów badawczych i dydaktycznych.

W dziale materiałów sponsorowanych firma PPH COOL prezentuje przykłady realizacji energooszczędnych systemów klimatyzacji wykorzystujących tzw. swobodne chłodzenie (Free Cooling). Z kolei firma Panasonic omawia strategię podwojenia w najbliższym czasie sprzedaży systemów klimatyzacyjnych w Europie.

Tradycyjnie znajdziecie Państwo relację fotograficzną z kolejnego szkolenia i egzaminu na certyfikat kompetencji w zakresie ustawy F-gazowej, które odbyło się w kwietniu tego roku w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji. Jestem przekonany, że prezentowane w tym numerze „TCHiK” materiały będą dla Państwa ciekawą i użyteczną lekturą.

                      

powrót do strony głównej