<html> <head> <METa HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-2"> <meta http-equiv="Content-Language" content="pl"> <meta name="GENERaTOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>Tchik - numer bie|acy</title> <script language="JavaScript" fptype="dynamicanimation"> <!-- function dynanimation() {} function clickSwapImg() {} //--> </script> <script language="JavaScript1.2" fptype="dynamicanimation" src="animate.js"> </script> </head> <body bgproperties="fixed" onload="dynanimation()" style="background-image: url('images/tchik_tlo.jpg'); background-repeat: repeat-y; background-attachment: fixed; background-position: center top" bgcolor="#DDDDDD"> <p align="center"><font face="arial" size="4"><b>NUMER BIE{CY</b></font></p> <p align="center"><a HREF="numer_biezacy_spis.htm"><IMG SRC="images/4_2018.jpg" BORDER="0"></p></a></br> <div align="center"> <center> <table cellSpacing="1" width="850" border="0"> <tbody> <tr> <td width="100%"> <p align="justify"><font size="4"><i><img hspace="10" src="images/red_naczelny.jpg" align="left" vspace="5" border="0" width="123" height="179"></i></font><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL" lang="PL"><font face="arial" size="4"><i> Drodzy Czytelnicy!<br> <p class="MsoBodyText" align="justify"><span lang="PL"><font face="arial" size="2"> To ju| pity numer tegorocznej edycji  Techniki ChBodniczej i Klimatyzacyjnej , ktry uka|e si pod koniec maja br. Dziki letniej aurze, ktra zapanowaBa w pierwszej poBowie tego miesica, w caBej okazaBo[ci prezentuje si obecnie otaczajca nas przyroda z bogat palet odcieni zieleni i wielobarwn mozaika kwiatostanu. Ten naturalny rytm budzenia si po zimowym letargu wszelkich form |ycia, jak zwykle jest i dla nas wielce inspirujcy do zdecydowanie wikszej aktywno[ci, a wszystko to skutkuje ogromn dawk pozytywnego my[lenia, sBowem optymizmu. W tych to sprzyjajcych warunkach [rodowiskowych przygotowali[my dla PaDstwa kolejny numer naszego czasopisma, w ktrym zamie[cili[my sporo interesujcych pod wzgldem poznawczym materiaBw. Tym razem bez zbdnego komentarza dotyczcego naszej tu i teraz rzeczywisto[ci, aby nie psu wspomnianego wiosennego nastroju, tradycyjnie przejd do omwienia jego zawarto[ci. Numer otwiera artykuB Roksany Bochniak, Aleksandry GoBbek i Jana Wajsa po[wicony termicznym metodom utylizacji odpadw medycznych, stanowicy tematyczn kontynuacj wcze[niejszej publikacji autorw ( TCHiK , nr 3/2018, s. 92-98), w ktrej przedstawiony zostaB stan prawny w zakresie utylizacji odpadw medycznych w Polsce i Unii Europejskiej. W publikowanym w tym numerze artykule omwione zostaBy dopuszczone przez polskie prawo metody unieszkodliwiania odpadw medycznych, ze szczeglnym wyr|nieniem najcz[ciej stosowanych metod termicznych. Podano w nim wytyczne dotyczce prowadzenia procesu utylizacji odpadw w instalacji termicznej ich przerbki. W koDcowej cz[ci publikacji opisano dwie jednostki przeznaczone do utylizowania odpadw medycznych, a s to instalacja w ZakBadzie Utylizacji Odpadw Medycznych przy Centrum Onkologii im. prof. F. Aukaszczyka w Bydgoszczy oraz Spalarnia Odpadw PrzemysBowych i Medycznych Raf-Ekologia w Jedliczu. </font></span></p> <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="arial" size="2"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL" lang="PL"> W dziale wentylacji prezentujemy dwa artykuBy, w pierwszym z nich Pani Natalia KoBaciDska podejmuje niezwykle wa|ny temat zrwnowa|onej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepBa i wymiennikiem gruntowym dla wolnostojcego budynku mieszkalnego. Publikacja po[wicona jest praktycznemu zastosowaniu wybranych metod odzysku ciepBa oraz wymiernym korzy[ciom wynikajcym z tego faktu. Autorka przedstawiBa w niej koncepcj systemu wentylacji wraz z omwieniem jej dziaBania w zale|no[ci od zmieniajcych si w roku warunkw meteorologicznych. SzczegBowo opisana zostaBa budowa i zasada dziaBania zaprojektowanego przez ni systemu zrwnowa|onej wentylacji mechanicznej, ktry porwnaBa z rozwizaniem uproszczonym realizujcym ogrzewanie powietrza wentylacyjnego wyBcznie za pomoc nagrzewnicy elektrycznej. ArtykuB jest kontynuacj tej problematyki przedstawionej przez Pani Natali w nr 3/2018  TCHiK (s. 82- 88). Z kolei Grzegorz Madzig w trzynastym odcinku  Alfabetu PIUSWIKa koncentruje nasz uwag na literze  M , czyli na metodach pomiarowych. Omawia sposoby wykonywania pomiarw podstawowych parametrw powietrza, istotnych dla systemw wentylacji i klimatyzacji. Dla zapewnienia prawidBowego dziaBania systemw wentylacyjnych zgodnego z zaBo|eniami projektowymi wynikajcymi z wymogw bytowych lub technologicznych, na etapie wykonawczym nale|y przeprowadzi szereg pomiarw zarwno od strony przepBywu powietrza i jego rozpBywu w poszczeglnych strefach, jak i pomiarw majcych na celu utrzymanie poprawnych wielko[ci fizycznych, w tym podstawowych: temperatury i wilgotno[ci wzgldnej. Dla ujednolicenia procedur stosowanych podczas czynno[ci kontrolnych i badaD, wprowadzono norm PN-EN 12599:2013-04. Norma ta umo|liwia wybr, w miar potrzeby, pomidzy prostymi metodami badaD i pomiarami o du|ym zakresie. Norma jest stosowana do instalacji wentylacji i klimatyzacji okre[lonych w normie EN 12792. </font></span></p> <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="arial" size="2"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL" lang="PL"> Termomodernizacja wpBywa znaczco na zmniejszenie zu|ycia i zapotrzebowania energii cieplnej w budynku, co przekBada si na mniejsz emisj CO2 do atmosfery, ale rwnie| na oszczdno[ci zwizane z jego ogrzaniem. W cz[ci pierwszej artykuBu przygotowanego przez Krzysztofa Nieznalskiego przedstawione zostaBy wyniki obliczeD i wnioski dotyczce charakterystyki cieplnej wolnostojcego budynku mieszkalnego ( TCHiK , nr 3/2018, s. 99-102). Na ich podstawie oceniono, ktre przegrody budowlane wymagaj szybkiej poprawy termicznej. W cz[ci drugiej tego opracowania Autor zwraca uwag na aspekt ekonomiczny termomodernizacji dla przyjtego do analizy domu. PrzedstawiB w niej koszty przeprowadzenia tego procesu i spo[rd kilku rozwa|anych wskazaB wariant najkorzystniejszy. PrzedstawiB rwnie| jakie zapotrzebowanie na energi ciepln bdzie miaB analizowany budynek po jego termomodernizacji oraz jak zmieni si ono w porwnaniu do zapotrzebowania przed tym zabiegiem technicznym. </span></font></p> <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="arial" size="2"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL" lang="PL"> W tym numerze znajdziecie PaDstwo rwnie| kolejn cz[ wikszej caBo[ci, ktrej autorem jest Krzysztof Kaiser, po[wicon instalacjom gazw medycznych, spr|onego powietrza i pr|ni. Spr|one gazy i pary znajduj szerokie zastosowanie w r|nych gaBziach przemysBu, m. in. w przemy[le spo|ywczym, chBodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykuBw omawiane s m. in. niezbdne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazw, wymiany ciepBa, dziaBania urzdzeD i instalacji gazw medycznych, obsBugi tych instalacji oraz obsBugi butli gazowych. Publikowana w tym numerze cz[ szsta tego cyklu po[wicona jest zagadnieniu pr|ni medycznej. Autor omawia w niej zasad dziaBania i rodzaje pomp pr|niowych oraz zalecenia projektowe i eksploatacyjne, w tym problem zapewnienia prawidBowej wentylacji pomieszczenia spr|arkowi. </span></font></p> <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="arial" size="2"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL" lang="PL"> W dziale urzdzeD chBodniczych firma Arkton wsplnie z firm Berling, chcc wyj[ naprzeciw oczekiwaniom klientw, ktrzy szukaj nowych, alternatywnych rozwizaD opartych na naturalnych czynnikach chBodniczych, prezentuj opracowan przez nie szerok ofert urzdzeD wykorzystujcych jako czynnik chBodniczy dwutlenek wgla. Czynnik ten jest ekologiczny, a co najwa|niejsze speBnia wymagania ustawy F-gazowej i nie podlega |adnym ograniczeniom. Jak stwierdzono w koDcowej cz[ci tego materiaBu, czas syntetycznych czynnikw przemija, std te| planujc modernizacj lub nowe inwestycje warto zwrci uwag na CO2, ktry stanowi ju| obecnie realn i sprawdzon alternatyw dla ukBadw z HFC i NH3. Urzdzenia z tym naturalnym pBynem roboczym s bardziej kompaktowe (mniejsze) ni| urzdzenia na czynniki syntetyczne i amoniakalne o podobnych mocach oraz Batwiejsze w obsBudze ni| ma to miejsce w przypadku amoniaku. Warto zauwa|y, |e ukBady z R744 s efektywniejsze w naszym klimacie ni| napeBnione czynnikami z grupy HFC. Z kolei in|. Stefan Golus przedstawia charakterystyk techniczn urzdzeD przeznaczonych do magazynowania energii chBodniczej, a s to zasobniki zimna, akumulacyjne ozibiacze wody, oraz ice chillery. </span></font></p> <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="arial" size="2"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL" lang="PL"> W dziale informacji publikujemy relacj z konferencji zorganizowanej przez KFCh, ktra odbyBa si podczas tegorocznej edycji Targw INSTALACJE 2018 w Poznaniu, a jej tematem wiodcym byBy zagadnienia zwizane z przygotowaniem bran|y chBodniczej do aktualnych uregulowaD prawnych. Uczestnicy tego spotkania wysBuchali prezentacji merytorycznych przedstawicieli urzdw ksztaBtujcych krajow legislacj F-gazow oraz zapoznali si ze zmianami regulacji w okresie 2017 i 2018 roku, a tak|e z regulacjami wchodzcymi wBa[nie w |ycie, ktre w sposb istotny wpBywaj na funkcjonowanie firm chBodniczych. W dziale materiaBw sponsorowanych reprezentujcy firm Dimplex Adam Koniszewski dzieli si uwagami i spostrze|eniami z wycieczki do fabryki firmy Glen Dimplex w Kulmbach w Grnej Frankonii (Bawaria). </span></font></p> <p class="MsoNormal" align="justify"><font face="arial" size="2"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL" lang="PL"> Tradycyjnie zainteresowane osoby znajd relacj fotograficzn z kolejnych szkoleD i egzaminw na certyfikat kompetencji w zakresie ustawy F-gazowej, ktre odbyBy si w kwietniu i maju br. w GdaDskim Centrum SzkoleD i Certyfikacji. Jeste[my przekonani, |e prezentowane w tym majowym numerze  Techniki ChBodniczej i Klimatyzacyjnej artykuBy bd dla PaDstwa interesujc, a jednocze[nie u|yteczn lektur. </span></font></p> <p align="right"><img src="images/naczelny_podpis.gif" border="0" width="108" height="115">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p align="center"><a href="index.html" onmouseover="document['fpanimswapImgFP4'].imgRolln=document['fpanimswapImgFP4'].src;document['fpanimswapImgFP4'].src=document['fpanimswapImgFP4'].lowsrc;" onmouseout="document['fpanimswapImgFP4'].src=document['fpanimswapImgFP4'].imgRolln"><img border="0" src="images/back_off.gif" alt="powrt do strony gBwnej" id="fpanimswapImgFP4" name="fpanimswapImgFP4" dynamicanimation="fpanimswapImgFP4" lowsrc="images/back_on.gif" width="135" height="38"></a></p> </td> </tr> </tbody> </table> </center> </div> <p class=MsoNormal style='tab-stops: 14.15pt 1.0cm 42.5pt 106.2pt 141.6pt 177.0pt 212.4pt' align="center">&nbsp;</p> </body> </html>