<html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2"> <meta http-equiv="Content-Language" content="pl"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>Tchik - numer bie|acy: spis treci</title> <script language="JavaScript" fptype="dynamicanimation"> <!-- function dynAnimation() {} function clickSwapImg() {} //--> </script> <script language="JavaScript1.2" fptype="dynamicanimation" src="animate.js"> </script> </head> <body bgproperties="fixed" onload="dynAnimation()" style="background-image: url('images/tchik_tlo.jpg'); background-repeat: repeat-y; background-attachment: fixed; background-position: center top" bgcolor="#DDDDDD"> <b> <p align="center"><font face="Arial" size="4">W NUMERZE 5</font><font face="Arial" size="3">(267)</font><font face="Arial" size="4">/2018</font></p> <br><br> <p align="center">&nbsp;</p> </b> <div align="center"> <center> <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="800"> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>169</b></font></td> <b> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><a href="numer_biezacy.htm">ArtykuB wstpny</span></font></td> </tr> <b> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> <br> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><font face="Arial" size="3"></font></b></span></td> </tr> <b> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL">UTYLIZACJA ODPADW MEDYCZNYCH<font face="Arial" size="3"></font></b></span></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>170</b></font></td> <td width="250" valign="top"><font face="Arial" size="2">Roksana BOCHNIAK<br> Aleksandra GOABEK<br> Jan WAJS <span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"> </span></font></td> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><B>Termiczne metody utylizacji odpadw medycznych </B><BR><br> <I>W artykule przedstawiono dopuszczone przez polskie prawo metody unieszkodliwiania odpadw medycznych, ze szczeglnym wyr|nieniem najcz[ciej stosowanych metod termicznych. Omwiono wytyczne dotyczce prowadzenia procesu utylizacji odpadw w instalacji termicznej przerbki opadw. W koDcowej cz[ci publikacji opisane zostaBy dwie jednostki przeznaczone do utylizowania odpadw medycznych, a s to instalacja w ZakBadzie Utylizacji Odpadw Medycznych przy Centrum Onkologii im. prof. F. Aukaszczyka w Bydgoszczy oraz Spalarnia Odpadw PrzemysBowych i Medycznych Raf- -Ekologia Sp. z o.o. w Jedliczu </I> </span></font></td> </tr> <b> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL">WENTYLACJA I KLIMATYZACJA<font face="Arial" size="3"></font></b></span></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>176</b></font></td> <td width="250" valign="top"><font face="Arial" size="2">Natalia KOAACICSKA <span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"> </span></font></td> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><B>Zrwnowa|ona wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepBa i wymiennikiem gruntowym dla budynku mieszkalnego. Cz[ 1 </B><BR><br> <I>Publikacja po[wicona praktycznemu zastosowaniu wybranych metod odzysku ciepBa oraz wymiernym korzy[ciom wynikajcym z tego faktu. Przedstawiono w niej koncepcj systemu wentylacji wraz z omwieniem jej dziaBania w zale|no[ci od pory roku. SzczegBowo opisana zostaBa zasada dziaBania zaprojektowanego systemu zrwnowa|onej wentylacji mechanicznej, ktry porwnano z rozwizaniem uproszczonym realizujcym ogrzewanie powietrza wentylacyjnego wyBcznie za pomoc nagrzewnicy elektrycznej. ArtykuB jest kontynuacj tej problematyki przedstawionej przez Autork w nr 3/2018  TCHiK </I> </span></font></td> </tr> <b> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><font face="Arial" size="3"></font></b></span></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>185</b></font></td> <td width="250" valign="top"><font face="Arial" size="2">Grzegorz MADZIG <span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"> </span></font></td> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><B>Alfabet PIUSWIKa (13)  M jak METODY POMIAROWE </B><BR><br> <I>Kolejna cz[  Alfabetu PIUSWIKa po[wicona jest sposobom wykonywania pomiarw podstawowych parametrw powietrza, istotnych dla systemw wentylacji i klimatyzacji. Dla zapewnienia prawidBowego dziaBania systemw wentylacyjnych zgodnego z zaBo|eniami projektowymi wynikajcymi z wymogw bytowych lub technologicznych, na etapie wykonawczym nale|y przeprowadzi szereg pomiarw zarwno od strony przepBywu powietrza i jego rozpBywu w poszczeglnych strefach, jak i pomiarw majcych na celu utrzymanie poprawnych wielko[ci fizycznych, w tym podstawowych: temperatury i wilgotno[ci wzgldnej </I> </span></font></td> </tr> <b> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL">CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU<font face="Arial" size="3"></font></b></span></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>186</b></font></td> <td width="250" valign="top"><font face="Arial" size="2">Krzysztof NIEZNALSKI <span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"> </span></font></td> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><B>Aspekt techniczny i ekonomiczny dziaBaD termomodernizacyjnych na charakterystyk ciepln budynku mieszkalnego. Cz[ 2 </B><BR><br> <I>W cz[ci pierwszej artykuBu ( TCHiK nr 3/2018) przedstawione zostaBy wyniki obliczeD i wnioski dotyczce charakterystyki cieplnej dla wybranego, wolnostojcego budynku mieszkalnego. Na ich podstawie Autor oceniB, ktre przegrody budowlane tego obiektu wymagaj szybkiej poprawy termicznej. W cz[ci drugiej publikacji zwrcona zostaBa uwaga na aspekt ekonomiczny termomodernizacji przyjtego do analizy domu. Podano w niej koszty przeprowadzenia tego procesu i spo[rd kilku rozwa|anych wariant wybrano najkorzystniejszy. Przedstawione zostaBo zapotrzebowanie na energi ciepln analizowanego budynku po jego termomodernizacji </I> </span></font></td> </tr> <b> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL">GAZY TECHNICZNE<font face="Arial" size="3"></font></b></span></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>191</b></font></td> <td width="250" valign="top"><font face="Arial" size="2">Krzysztof KAISER <span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"> </span></font></td> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><B>Instalacje gazw medycznych, spr|onego powietrza i pr|ni. Cz[ 3. Pr|nia medyczna (cz[ 6) </B><BR><br> <I>Spr|one gazy i pary znajduj szerokie zastosowanie w r|nych gaBziach przemysBu, m. in. w przemy[le spo|ywczym, chBodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykuBw omawiane s m. in. niezbdne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazw, wymiany ciepBa, dziaBania urzdzeD i instalacji gazw medycznych, obsBugi tych instalacji oraz obsBugi butli gazowych. Publikowana w tym numerze cz[ 6 tego cyklu po[wicona jest zagadnieniu pr|ni medycznej. Autor omawia w niej zasad dziaBania i rodzaje pomp pr|niowych oraz zalecenia projektowe i eksploatacyjne, w tym problem zapewnienia prawidBowej wentylacji pomieszczeD centralnej spr|arkowi </I> </span></font></td> </tr> <b> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL">URZDZENIA CHAODNICZE<font face="Arial" size="3"></font></b></span></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>198</b></font></td> <td width="250" valign="top"><font face="Arial" size="2">(ARKTON), (BERLING S.A.) <span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"> </span></font></td> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><B>Zastosowanie CO2 (R744) w nadkrytycznych instalacjach przemysBowych. Dwutlenek sprawdza si nie tylko w marketach </B><BR><br> <I> </I> </span></font></td> </tr> <b> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><font face="Arial" size="3"></font></b></span></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>200</b></font></td> <td width="250" valign="top"><font face="Arial" size="2">Stefan GOLUS <span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"> </span></font></td> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><B>Urzdzenia magazynujce energi chBodnicz: zasobniki zimna, akumulacyjne ozibiacze wody, ice chillery. Cz[ 1 </B><BR><br> <I> </I> </span></font></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL">INFORMACJE OGLNE<font face="Arial" size="3"></font></b></span></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>208</b></font></td> <td width="250" valign="top"><font face="Arial" size="2"> <span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"> </span></font></td> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><a href="tchik4_2018/instalacje2018.pdf"><B>Konferencja KFCh na Targach INSTALACJE 2018 w Poznaniu </B></a><BR> <I> </I> </span></font></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><font face="Arial" size="3"></font></b></span></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>210</b></font></td> <td width="250" valign="top"><font face="Arial" size="2"> <span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"> </span></font></td> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><a href="tchik4_2018/szkolenia.pdf"><B>Kolejne szkolenia i certyfikaty kompetencji w GdaDskim Centrum SzkoleD i Certyfikacji </B></a><BR> <I> </I> </span></font></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL">ARTYKUAY SPONSOROWANE<font face="Arial" size="3"></font></b></span></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>116</b></font></td> <td width="250" valign="top"><font face="Arial" size="2">Adam KONISZEWSKI <span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"> </span></font></td> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><a href="tchik4_2018/dimplexger.pdf"><B>Wycieczka do fabryki Glen Dimplex w Kulmbach w Grnej Frankonii (Bawaria) </B></a><BR> <I> </I> </span></font></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><font face="Arial" size="3">GDZIE I JAK</font></b></span></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>214</b></font></td> <td width="250" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"></span></font></td> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><B>Prenumerata, zakup pisma. Co w nastpnych numerach </tr> <div align="center"> <center> <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="800"> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>169</b></font></td> <b> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><a href="numer_biezacy.htm">Editorial</span></font></td> </tr> <b> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> <br> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><font face="Arial" size="3"></font></b></span></td> </tr> <b> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL">MEDICAL WASTE UTILIZATION<font face="Arial" size="3"></font></b></span></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>170</b></font></td> <td width="250" valign="top"><font face="Arial" size="2">Roksana BOCHNIAK<br> Aleksandra GOABEK<br> Jan WAJS <span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"> </span></font></td> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><B>Thermal methods for medical waste utilization </B><BR><br> <I>The paper deals with medical waste utilization methods allowed by Polish law, with special regard to the most commonly used thermal methods. Guidelines for thermal waste processing in proper plants are discussed. Two existing Polish plants are described </I> </span></font></td> </tr> <b> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL">VENTILATION AND AIR CONDITIONING<font face="Arial" size="3"></font></b></span></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>176</b></font></td> <td width="250" valign="top"><font face="Arial" size="2">Natalia KOAACICSKA <span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"> </span></font></td> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><B>Balanced mechanical ventilation with heat recovery and ground heat exchanger for a residential building. Part 1 </B><BR><br> <I>The paper deals with practical application of chosen heat recovery methods and their benefits. The design of a ventilating system and its operation in different seasons are described. The balanced mechanical ventilating system is compared to a simplified system with a single electric heater. This is a continuation of the paper published in  TCHiK No 3/2018 </I> </span></font></td> </tr> <b> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><font face="Arial" size="3"></font></b></span></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>185</b></font></td> <td width="250" valign="top"><font face="Arial" size="2">Grzegorz MADZIG <span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"> </span></font></td> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><B>The alphabet of PIUSWIK (13)  M for MEASURING METHODS </B><BR><br> <I>This is the next part of series of papers dedicated to Designers, Installers and Users of Ventilating and Air Conditioning systems (PIUSWIK), dealing with techniques of basic air parameters measurement. In order to assure proper operation of ventilating systems according to the project assumptions, during construction it is necessary to perform number of measurements for air flow, air distribution as well as temperature and relative humidity in the ventilated compartments </I> </span></font></td> </tr> <b> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL">THERMAL CHARACTERISTIC OF BUILDINGS<font face="Arial" size="3"></font></b></span></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>186</b></font></td> <td width="250" valign="top"><font face="Arial" size="2">Krzysztof NIEZNALSKI <span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"> </span></font></td> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><B>Technical and economical impact of thermomodernization on thermal characteristic of residential building. Part 2 </B><BR><br> <I>In the first part of the paper ( TCHiK No 3/2018) calculation results and conclusions on thermal characteristic for the analysed building have been presented. The most urgent modernization actions have been pointed. In the second part the chosen variant of thermomodernization is discussed. Heat demand of the analysed building after modernization is determined </I> </span></font></td> </tr> <b> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL">TECHNICAL GASES<font face="Arial" size="3"></font></b></span></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>191</b></font></td> <td width="250" valign="top"><font face="Arial" size="2">Krzysztof KAISER <span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"> </span></font></td> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><B>Installations for medical gases, compressed air and vacuum. Part 3. Vacuum in medical applications (6) </B><BR><br> <I>Compressed gases and vapors are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The series of papers deals - among others - with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. This part deals with the medical vacuum. Working principle and types of vacuum pumps are presented. Design and operating guidelines are pointed with special regard to proper ventilation of the central compressor room </I> </span></font></td> </tr> <b> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL">REFRIGERATING PLANTS<font face="Arial" size="3"></font></b></span></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>198</b></font></td> <td width="250" valign="top"><font face="Arial" size="2">(ARKTON), (BERLING S.A.) <span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"> </span></font></td> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><B>CO2 (R744) application in transcritical industrial systems. Reliable refrigerant not only in supermarkets </B><BR><br> <I> </I> </span></font></td> </tr> <b> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><font face="Arial" size="3"></font></b></span></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>200</b></font></td> <td width="250" valign="top"><font face="Arial" size="2">Stefan GOLUS <span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"> </span></font></td> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><B>Cooling capacity storage: cold accumulators, water chillers, ice chillers. Part 1 </B><BR><br> <I> </I> </span></font></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL">GENERAL INFORMATION<font face="Arial" size="3"></font></b></span></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>208</b></font></td> <td width="250" valign="top"><font face="Arial" size="2"> <span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"> </span></font></td> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><a href="tchik4_2018/instalacje2018.pdf"><B>Conference of the National Congress of Refrigeration on the fairs INSTALACJE 2018 in PoznaD </B></a><BR> <I> </I> </span></font></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><font face="Arial" size="3"></font></b></span></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>210</b></font></td> <td width="250" valign="top"><font face="Arial" size="2"> <span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"> </span></font></td> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><a href="tchik4_2018/szkolenia.pdf"><B>Training and personal certification on F-gases in Examination Centre of Gdansk University of Technology </B></a><BR> <I> </I> </span></font></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL">COMMERCIAL PAPERS<font face="Arial" size="3"></font></b></span></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>116</b></font></td> <td width="250" valign="top"><font face="Arial" size="2">Adam KONISZEWSKI <span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"> </span></font></td> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><a href="tchik4_2018/dimplexger.pdf"><B>The visit to Glen Dimplex factory in Kulmbach in Upper Franconia (Bavaria) </B></a><BR> <I> </I> </span></font></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"></td> <td width="250" valign="top"></td> </b> <td width="500" valign="top"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><b style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><font face="Arial" size="3">WHERE AND HOW</font></b></span></td> </tr> <tr> <td width="50" align="right" valign="top"><font face="Arial" size="2"><b>214</b></font></td> <td width="250" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"></span></font></td> <td width="500" valign="top"><font face="Arial" size="2"><span lang="PL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: PL"><B>About next issues. Subscription, purchase of the single issues </tr> </table> </center> </div> <p align="center"><a href="index.html" onmouseover="document['fpAnimswapImgFP3'].imgRolln=document['fpAnimswapImgFP3'].src;document['fpAnimswapImgFP3'].src=document['fpAnimswapImgFP3'].lowsrc;" onmouseout="document['fpAnimswapImgFP3'].src=document['fpAnimswapImgFP3'].imgRolln"><img border="0" src="images/back_off.gif" alt="powrt do strony gBwnej" id="fpAnimswapImgFP3" name="fpAnimswapImgFP3" dynamicanimation="fpAnimswapImgFP3" lowsrc="back_on.gif" width="135" height="38"></a></p> </body> </html>