W NUMERZE 9(259)/2017 


323 Artykuł wstępny
WYMIANA CIEPŁA I WYMIENNIKI
324 Oktawia DOLNA
Jarosław MIKIELEWICZ
Łączenie mikro wymienników w wymienniki integralne realizujące różne wydajności cieplne®

Badania związane z analizowaniem pracy mikro wymienników prowadzone są już stosunkowo długo, jednak ich łączenie w sieci można uznać za zagadnienie nowe i złożone oraz wciąż aktualne. W dostępnej literaturze nie spotyka się prac dotyczących opracowania metod łączenia mikro wymienników, realizujących różne moce, ponieważ powszechnie używa się w tym celu wymienników dobieranych z oferty produkowanych typoszeregów. W artykule przedstawiono nową koncepcję realizacji określonego projektowo wymiennika ciepła przy pomocy sieci mikro wymienników, tworzących pożądany zespolony wymiennik ciepła. Pozwala to na większą swobodę w doborze odpowiedniej sieci wymienników
CZYNNIKI CHŁODNICZE I NOŚNIKI CIEPŁA
330 Sergiy FILIN Niezwykłe właściwości zwykłej wody. Część 2

Woda jest najbardziej rozpowszechnionym, najbardziej znanym i jednocześnie najbardziej zagadkowym płynem na Ziemi, i prawdopodobnie nie tylko na naszej planecie. Jest ona niezbędnym warunkiem istnienia istot żywych, w tym oczywiście ludzkości. Jak głęboko sięga nasza wiedza o tym płynie oprócz skąpych informacji zaczerpniętych ze szkolnych i uczelnianych programów? Czy wszystkie jej niezwykłe właściwości jesteśmy w stanie objaśnić i wykorzystać dla swojej korzyści? Ponad 12 lat upłynęło od momentu opublikowania pierwszej części tego artykułu („TCHiK” nr 8/2005 oraz nr 6-7/2017), który wzbudził duże zainteresowanie czytelników. W tym czasie ukazało się sporo nowych publikacji, zawierających mniej lub bardziej wiarygodne informacje świadczące o kontynuacji badań dotyczących niezwykłych właściwości wody prowadzonych w różnych krajach świata, w tym także w Polsce. Istotny jest fakt, że informacje te stają się co raz bardziej dostępne w języku polskim
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
339 Paweł MISZKIEWICZ Systemy klimatyzacji pomieszczeń IT: wymagania, rodzaje, ocena techniczna. Część 2

Podstawowym warunkiem prawidłowego działania serwerów jest zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu w którym się one znajdują. Jedynym słusznym w tym przypadku rozwiązaniem jest stosowanie systemów klimatyzacji precyzyjnej, które pozwalają na utrzymywanie ściśle określonych parametrów powietrza, niezależnie od zmieniającego się obciążenia cieplnego pomieszczenia, przy jednoczesnej nieprzerwanej pracy przez cały rok i stosunkowo dużej bezawaryjności. W pierwszej części publikacji (nr. 8/2017 „TCHiK”) zwrócona została uwaga na obowiązujące wymagania prawne i zalecenia projektowe. W części drugiej przedstawione zostały stosowane obecnie rozwiązania techniczne systemów klimatyzacji precyzyjnej serwerowi wraz z ich oceną techniczną
346 Grzegorz MADZIĄG Alfabet PIUSWIKa (8) – F jak F-gazy

Kolejna odsłona stałej pozycji „Alfabet PIUSWIKa”, czyli Projektanta, Instalatora, Użytkownika Systemów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych, poświęcona jest literze F, czyli F-gazom. Zgodnie z zapowiedzią zawartą w artykule „C jak Certyfikacja” oraz w związku z podpisaną 1 sierpnia 2017 roku przez Prezydenta RP Ustawą z dnia 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dziennik Ustaw z dnia 23 sierpnia 2017 r. poz. 1567) oraz niektórych innych ustaw, istotnym, głównie dla branży klimatyzacyjnej i chłodniczej, stało się omówienie tematyki F-gazowej w kontekście dotychczasowych przepisów prawnych oraz zmian, które wnosi wyżej wymieniona Ustawa
GAZY TECHNICZNE
349 Krzysztof KAISER Instalacje gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni. Część 1. Podstawy termodynamiki gazów (część 3)

Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. Do najczęściej sprężanych płynów można zaliczyć powietrze, czynniki chłodnicze, amoniak, azot, tlen, dwutlenek węgla, czy metan. Ze względu na wymagane parametry, w zależności od przeznaczenia sprężane gazy dzieli się na: gazy techniczne, medyczne i spożywcze. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Ponadto znajdą się w nim również informacje dotyczące wykonania tych instalacji i bezpieczeństwa ich użytkowania
EKSPLOATACJA OBIEKTÓW CHŁODNICZYCH
354 Piotr KAMECKI Jak zmniejszyć napełnienie instalacji amoniakalnej?

INFORMACJE OGÓLNE
358 Mgr inż. Czesław LISOWSKI (1938 – 2017)
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
359 Adam KONISZEWSKI Ograniczenie emisji przez współpracę powietrznych pomp ciepła typu Split marki Dimplex z kotłami na paliwo stałe
361 Wydajne i inteligentne urządzenia V-SHAPE Compact firmy Güntner
362 (ELEKTRONIKA S.A.) KXZR – system VRF z odzyskiem ciepła
GDZIE I JAK
366 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

323 Editorial
HEAT TRANSFER AND HEAT EXCHANGERS
324 Oktawia DOLNA
Jarosław MIKIELEWICZ
Micro heat exchangers combination for different heat capacities ®

Since micro heat exchangers are the subject of investigations for relatively long time, their combination is still a new problem. There are no papers on this complex and important matter because for higher capacities commercially available heat exchangers are commonly used. In this paper the new concept of the grid of micro heat exchangers is presented. Higher flexibility in such a grid configuration is obtained
REFRIGERANTS AND HEAT CARRIERS
330 Sergiy FILIN Extreme properties of common water. Part 2

Water as a heat carrier or heat accumulating substance is commonly applied in refrigeration and air conditioning engineering. However, it is interesting to realize how deep is our knowledge of this substance except for small piece of information usually included school and university syllabi. Can we satisfactory explain extreme properties of water substance and use them fruitfully? Over 12 years have passed since the first publication of the first part of this paper („TCHiK” nr 8/2005 and re-release in nr 6-7/2017). The work has aroused great interest of our readers. Meanwhile some new papers have been published reporting further investigations of extreme water properties from different countries including Poland. It should be noticed that this information becomes more and more available in polish
VENTILATION AND AIR CONDITIONING
339 Paweł MISZKIEWICZ Air conditioning systems for IT compartments: requirements, solutions, technical evaluation. Part 2

Failure-free functioning of IT equipment relies on proper microclimate in the compartments it is installed. The suitable solution here is the use of precise air conditioning systems, keeping narrow range of air parameters all year round, with changing heat load. Current regulations have strong impact on design process and operation of these plants. This was the subject of the first part of presented paper (nr. 8/2017 „TCHiK”). In this second part modern solutions and technology are described
346 Grzegorz MADZIĄG The alphabet of PIUSWIK (8) – F for F-gases

This is the next part of series of papers dedicated to Designers, Installers and Users of Ventilating and Air Conditioning systems (PIUSWIK). This paper is closely related to the part “C for Certification” and the new Polish Act on F-gases from the 12th of July 2017
TECHNICAL GASES
349 Krzysztof KAISER Installations for medical gases, compressed air and vacuum. Part 1. Thermodynamics of gases – basics (3)

Compressed gases and vapours are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The most common compressed media are: air, refrigerants, ammonia, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, helium, argon, methane. Taking into account desired parameters and application area, technical, medical and food processing compressed gases can be distinguished. The series of papers deals - except others - with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. Manufacturing technologies and safety aspects are also described
OPERATION OF REFRIGERATING OBJECTS
354 Piotr KAMECKI How to reduce the charge of ammonia refrigerating plant?

GENERAL INFORMATION
358 Mgr inż. Czesław LISOWSKI (1938 – 2017)
COMMERCIAL PAPERS
359 Adam KONISZEWSKI Emissions reduction by the combination of the Split air heat pumps from Dimplex with boilers supplied with solid fuel
361 Efficient and smart devices V-SHAPE Compact from Güntner
362 (ELEKTRONIKA S.A.) KXZR – VRF system with heat recovery
WHERE AND HOW
366 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej