W NUMERZE 10(260)/2017 


369 Artykuł wstępny
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
370 Krzysztof KAISER Odnawialne źródła energii (część 3)

Energia występuje pod wieloma postaciami i jest ona niezbędna ludziom do życia i rozwoju. Znaczna jej część wykorzystywana jest na potrzeby bytowe. Istotnym kierunkiem działań jest obecnie dążenie do pozyskiwania jak największej ilości energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Celem przygotowanego przez Autora cyklu artykułów jest przedstawienie w zwartej formie charakterystyki ogólnej i użytkowej tych źródeł. Pierwszym z nich było promieniowanie słoneczne, któremu poświęcona została pierwsza część tego cyklu, opublikowana w nr 6-7/2017 „TCHiK” (s. 217–222). W części drugiej Autor omówił możliwości wykorzystania energii geotermalnej przede wszystkim za pomocą pomp ciepła (nr 8/2017 „TCHiK”, s.278–283). Innym, prezentowanym w tej części źródłem jest energia wiatru. Część trzecia poświęcona jest wykorzystaniu energii wody oraz energii pozyskiwanej z biomasy i z odpadów komunalnych
CZYNNIKI CHŁODNICZE I NOŚNIKI CIEPŁA
377 Sergiy FILIN Niezwykłe właściwości zwykłej wody. Część 3

Woda jest najbardziej rozpowszechnionym, najbardziej znanym i jednocześnie najbardziej zagadkowym płynem na Ziemi, i prawdopodobnie nie tylko na naszej planecie. Jest ona niezbędnym warunkiem istnienia istot żywych, w tym oczywiście ludzkości. Jak głęboko sięga nasza wiedza o tym płynie oprócz skąpych informacji zaczerpniętych ze szkolnych i uczelnianych programów? Czy wszystkie jej niezwykłe właściwości jesteśmy w stanie objaśnić i wykorzystać dla swojej korzyści? Ponad 12 lat upłynęło od momentu opublikowania pierwszej części tego artykułu („TCHiK” nr 8/2005 oraz nr 6-7/2017), który wzbudził duże zainteresowanie czytelników. W tym czasie ukazało się sporo nowych publikacji, zawierających mniej lub bardziej wiarygodne informacje świadczące o kontynuacji badań dotyczących niezwykłych właściwości wody prowadzonych w różnych krajach świata, w tym także w Polsce („TCHiK”, nr 9/2017). Część trzecia cyklu poświęcona jest sposobom przygotowania wody strukturyzowanej w warunkach domowych oraz przykładom praktycznego zastosowania takiej wody, m. innymi do przekazywania informacji na odległość
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
383 Paweł MISZKIEWICZ Ocena techniczno-ekonomiczna systemu klimatyzacji serwerowni w warunkach klimatu Pomorza

Podstawowym warunkiem prawidłowego działania serwerów jest zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu w którym się one znajdują. W tym przypadku rozwiązaniem jest zastosowanie systemów klimatyzacji precyzyjnej, które pozwalają na utrzymywanie ściśle określonych parametrów powietrza, niezależnie od zmieniającego się obciążenia cieplnego pomieszczenia, przy jednoczesnej nieprzerwanej pracy przez cały rok. W pierwszej części publikacji (nr. 8/2017 „TCHiK”) zostały przedstawione obowiązujące w tym zakresie wymagania prawne i zalecenia projektowe. W części drugiej omówione są stosowane obecnie rozwiązania techniczne systemów klimatyzacji precyzyjnej serwerowi wraz z ich oceną techniczno-ekonomiczną dla zaprojektowanego przez Autora układu chłodzenia dla przykładowej serwerowi znajdującej się w Gdańsku
393 Grzegorz MADZIĄG Alfabet PIUSWIKa (9) – H jak HAŁAS

Kolejna odsłona stałej pozycji „Alfabet PIUSWIKa”, czyli Projektanta, Instalatora, Użytkownika Systemów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych, poświęcona jest literze H, czyli hałasowi generowanemu przez urządzenia wentylacyjne. Hałas pochodzący od pracy wentylatora zależy od wielu czynników. Podstawowym elementem jest sama konstrukcja wentylatora, w której należy zwrócić uwagę na liczbę łopatek oraz ich kształt. Następnymi czynnikami są wydajność i ciśnienie, prędkość powietrza, a także wielkość i kształt obudowy (o ile w danej konstrukcji wentylatora obudowa w ogóle występuje) oraz jej sztywność. W opracowaniu przytoczone zostały zagadnienia, na które warto zwrócić uwagę podczas analizy rozwiązań układów wentylatorowych proponowanych przez dostawców urządzeń oraz podawane przez nich charakterystyki techniczne
EKSPLOATACJA OBIEKTÓW CHŁODNICZYCH
394 Stefan GOLUS DESUPERHEATER – ochładzacz pary przegrzanej I – stopnia tłoczenia amoniakalnych obiegów chłodniczych dwustopniowych z zastosowaniem agregatów sprężarkowych śrubowych

INFORMACJE OGÓLNE
398 Srebrny jubileusz firmy thermowave
399 (KLIWEKO) Pompa ciepła SPHERA
402 KLIMOR na targach medycznych WIHE 2017
403 Kolejne szkolenia i certyfikaty kompetencji w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
406 Adam KONISZEWSKI System M – Pompy ciepła nowej generacji
408 Nowe pompy ciepła firmy Panasonic modele All-in-One generacji H
409 Pompa ciepła WPL 17 ACS Classic od firmy Stiebel Eltron
GDZIE I JAK
412 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

369 Editorial
RENEWABLE ENERGY SOURCES
370 Krzysztof KAISER Sources of renewable energy (part 3)

There are many forms of energy that can be used by humans since energy is necessary for our existence and development. Growing prices of energy carriers and limited conventional energy sources are the reasons for application of low energy solutions for example in buildings. The other trend is growing use of renewable energy. The aim of this series of papers is brief overview of renewable energy sources with their technical and operational characteristics. The first part published in „TCHiK” No 6-7/2017 (pp. 217–222) dealt with energy of solar radiation, while the subject of the second part („TCHiK” No 8/2017, pp. 278–283) were geothermal energy and its use by heat pumps and energy of wind. The renewable energy from water, biomass and municipal waste is the subject of this third part
REFRIGERANTS AND HEAT CARRIERS
377 Sergiy FILIN Extreme properties of common water. Part 3

Water as a heat carrier or heat accumulating substance is commonly applied in refrigeration and air conditioning engineering. However, it is interesting to realize how deep is our knowledge of this substance except for small piece of information usually included school and university syllabi. Can we satisfactory explain extreme properties of water substance and use them fruitfully? Over 12 years have passed since the first publication of the first part of this paper („TCHiK” No 8/2005 and re-release in No 6-7/2017). The work has aroused great interest of our readers. Meanwhile some new papers have been published reporting further investigations of extreme water properties from different countries including Poland („TCHiK” No 9/2017). This third part deals with methods of structured water preparation in domestic conditions and examples of practical application of such a water for information transfer purposes
VENTILATION AND AIR CONDITIONING
383 Paweł MISZKIEWICZ Technical and economical evaluation of a cooling system for server room in climate conditions of Pomerania

Failure-free functioning of IT equipment relies on proper microclimate in the compartments it is installed. The suitable solution here is the use of precise air conditioning systems, keeping narrow range of air parameters all year round, with changing heat load. Current regulations have strong impact on design process and operation of these plants. This was the subject of the first part of Author’s previous paper („TCHiK” No 8/2017). In this paper modern solutions and technology are described and technical and economical analysis is given for originally designed system for exemplary server room
393 Grzegorz MADZIĄG The alphabet of PIUSWIK (9) – NOISE

This is the next part of series of papers dedicated to Designers, Installers and Users of Ventilating and Air Conditioning systems (PIUSWIK). It deals with the noise from air handling plants. There is a strong influence of the design of fan and its blades, air volume, pressure and speed as well as the design of fan’s housing. From this point of view it is worth to pay attention to the characteristic of ventilating systems published by manufacturers
OPERATION OF REFRIGERATING OBJECTS
394 Stefan GOLUS DESUPERHEATER in the first stage of compression in ammonia two-stage refrigerating systems equipped with screw compressors

GENERAL INFORMATION
398 Silver Jubilee of Thermowave
399 (KLIWEKO) The SPHERA heat pump
402 KLIMOR at the medical trade fair WIHE 2017
403 Training and personal certification on F-gases in Examination Centre of Gdansk University of Technology
COMMERCIAL PAPERS
406 Adam KONISZEWSKI System M – The new generation of heat pumps
408 New heat pumps Panasonic All-in-One of the H generation
409 Heat pump WPL 17 ACS Classic from Stiebel Eltron
WHERE AND HOW
412 About next issues. Subscription, purchase of the single issues

powrót do strony głównej