Podstawy techniki chłodniczej

Program kursu początkowego dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz dokonujących obrotu tymi substancjami

Czas trwania: 2 dni po 8 godzin dziennie - ogółem 16 godzin + egzamin

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

0. Rozpoczęcie szkolenia. Czynności organizacyjne. Wprowadzenie (0,5 h) 8:30

1. Wprowadzenie do techniki chłodniczej (1 h + 1 h zajęć praktycznych) 8:45-9:30

Budowa i zasada działania jednostopniowego urządzenia chłodniczego, wykres termodynamiczny ciśnienie - entalpia, wpływ ciśnień skraplania i parowania na działanie urządzenia, dochłodzenie oraz przegrzanie w obiegu jednostopniowym, obieg rzeczywisty, zasady obliczeń podstawowych wielkości charakterystycznych urządzenia na podstawie wykresu p-h.

Zajęcia praktyczne: Badanie wpływu zmian ciśnienia skraplania i ciśnienia parowania na działanie jednostopniowego urządzenia chłodniczego 9:35-10:20

2. Przepisy prawne i obowiązki podmiotów używających substancje kontrolowane (1h +1h zajęć praktycznych): 10:30-11:15 i 11:20-12:05

Postanowienia Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową z dnia 20.04.2004r., oznakowanie substancji kontrolowanych oraz wyrobów, urządzeń i instalacji zawierających te substancje, karty urządzeń, ewidencja substancji kontrolowanych.

3. Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła. (2 h) 12:15-13:00 i 13:05-13:50

Ogólne regulacje prawne w zakresie stosowania czynników chłodniczych (dyrektywy, normy bezpieczeństwa, certyfikacja personalna), rodzaje czynników chłodniczych, własności cieplne i użytkowe wybranych czynników jednorodnych naturalnych i syntetycznych oraz mieszanin zeotropowych i azeotropowych, oleje chłodnicze i ich współpraca z czynnikami chłodniczymi oraz materiałami konstrukcyjnymi instalacji chłodniczych, rodzaje i własności pośrednich nośników ciepła.

Przerwa obiadowa 13:50-14:50

4. Posługiwanie się czynnikami chłodniczymi. (2h zajęć praktycznych) 14:50-16:30

Metody i zasady prowadzenia operacji napełniania i odzysku czynników chłodniczych, systemy i urządzenia stosowane do tego celu, recykling i regeneracja substancji kontrolowanych.

Zajęcia praktyczne: Prowadzenie operacji odzysku czynnika chłodniczego

Zakończenie pierwszego dnia szkolenia: 16:30

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA

5. Wyposażenie techniczne urządzeń chłodniczych. (2 h): 8:30-9:15 i 9:20-10:05

Sprężarki chłodnicze: rodzaje, budowa, działanie, ogólne zasady doboru, skraplacze i parowniki, pozostałe chłodnicze wymienniki ciepła, ogólne zasady doboru chłodniczych wymienników ciepła, aparatura pomocnicza i ogólne zasady jej doboru i obsługi, armatura chłodnicza.

6. Eksploatacja urządzeń chłodniczych - zagrożenia w nich występujące. (2 h): 10:15-11:00 i 11:05-11:50

Wpływ obecności oleju na pracę urządzenia chłodniczego, wpływ obecności gazów nie skraplających się na pracę urządzenia, zagrożenia występujące w pracy sprężarek chłodniczych, wpływ szronu na pracę chłodnicy powietrza, podstawy oszczędzania energii w układach chłodniczych.

7. Montaż, obsługa i konserwacja urządzeń chłodniczych. (2 h): 11:55-12:40 i 12:45-13:30

Wymagania w zakresie montażu, obsługi i konserwacji urządzeń chłodniczych, naprawy instalacji chłodniczych, kontrola szczelności i pracy układów, zapobieganie emisji czynników chłodniczych do atmosfery.

Przerwa obiadowa 13:30-14:30

8. Automatyka chłodnicza. (2 h): 14:30-15:15 i 15:20-16:05

Cechy obiektów chłodniczych (typowe zakłócenia), zadania i klasyfikacja elementów automatyki do zasilania parowników, zawory rozprężne: termostatyczne i elektroniczne (budowa, działania, zastosowanie). Ogólne zasady regulacji temperatury w obiektach chłodniczych, przykłady zastosowania regulatorów automatycznych w instalacjach chłodniczych.

Zakończenie zajęć: 16:10

 

EGZAMIN

16:30-19:30

powrót do strony głównej