OFERTA SZKOLEŃ

Czynniki chłodzące i nośniki ciepła (program) Amoniakalne urządzenia chłodnicze bezpieczeństwo dla obsługi, otoczenia oraz środowiska naturalnego (program) Sprężarki chłodnicze:
budowa + działanie + użytkowanie (program)
Budowa i wykorzystanie pomp ciepła (program)


Eksploatacja i konserwacja
urządzeń chłodniczych:
zagrożenia pracy
i przeciwdziałanie (program)
Zasady montażu i obsługi
urządzeń chłodniczych
(program)
Przepisy prawne w zakresie
chłodnictwa (program)Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska związanego z branżą chłodniczą, klimatyzacyjną oraz pomp ciepła w 2003 roku uruchomiliśmy modułowy system szkoleń umożliwiający uzupełnienie bądĽ zdobycie kwalifikacji zawodowych z wyżej wymienionych dziedzin, a także uzyskanie Certyfikacji kompetencji wg PN-EN 13313, wydawanego przez Krajowe Forum Chłodnictwa.

Prowadzimy również kursy początkowe umożliwiające uzyskanie świadectwa kwalifikacji.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. nr 121 poz. 1263):

Art. 9.1.

Działalność polegającą na obsłudze technicznej, demontażu oraz naprawie urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także na odzysku substancji kontrolowanych, ich recyklingu, regeneracji, przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie tymi substancjami, może prowadzić osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji albo podmiot zatrudniający taką osobę.

Art. 11.1.

Świadectwo kwalifikacji uzyskuje osoba pełnoletnia, która spełnia następujące warunki:
1) posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie;
2) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko środowisku;
3) ukończyła kurs początkowy w zakresie substancji kontrolowanych obejmujący szkolenie w zakresie substancji kontrolowanych oraz przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, zwany dalej "kursem początkowym";
4) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez podmiot, o którym mowa w art. 12 ust. 1


SZKOLENIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE w 2012 roku

kapital ludzki

Trwa realizacja drugiej edycji zamkniętego cyklu szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt "Inwestycja w pracownika szansą dla branży chłodnictwa i klimatyzacji – edycja druga", stworzony został przez firmę MASTA
w odpowiedzi na zainteresowanie 17 pomorskich przedsiębiorstw i otrzymał dofinansowanie w wyniku konkursu zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego..

Realizacja projektu potrwa do grudnia 2012 r.


SZKOLENIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE

kapital ludzki uelogo

Trwa realizacja zamkniętego cyklu szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt "Inwestycja w pracownika szansą dla branży chłodnictwa i klimatyzacji", stworzony został przez firmę MASTA
w odpowiedzi na zainteresowanie 15 pomorskich przedsiębiorstw i otrzymał dofinansowanie w wyniku konkursu zorganizowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Realizacja projektu potrwa do grudnia 2011 r.

Realizacja projektu zakończona

Osiągnięte rezultaty projektu:

 • 120 pracowników (w tym 109 mężczyzn i 11 kobiet) z 16 przedsiębiorstw branży chłodnictwa i klimatyzacji, z województwa pomorskiego podniosło swoje kwalifikacje dzięki uczestnictwu w szkoleniach z techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej;
 • 120 pracowników przedsiębiorstw otrzymało świadectwa uczestnictwa w szkoleniu; w sumie 240 świadectw;
 • Nastąpiło podniesienie poziomu jakości usług oferowanych przez firmy biorące udział w projekcie;
 • Zwiększyła się świadomość pracodawców i pracowników uczestniczących w projekcie w zakresie korzyści płynących z kształcenia.

KOMUNIKAT MINISTERSTWA ŚRODOWISKA Z 10.07.2009

INFORMACJA DOTYCZĄCA CERTYFIKATÓW PRZY WYKORZYSTYWANIU NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH W SEKTORZE CHŁODNICTWA, KLIMATYZACJI I POMP CIEPŁA ORAZ W SEKTORZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PO DNIU 4 LIPCA 2011 r.

Świadectwa kwalifikacji wymaga się od 01.01.2006 r.


Najbliższe terminy szkoleń:

  Świadectwo kwalifikacji

  Szkolenie w ramach modułowego systemu - moduł CH-3: SPRĘŻARKI CHŁODNICZE: budowa + działanie + użytkowanie

  Szkolenie w ramach modułowego systemu - moduł PC-0: BUDOWA I WYKORZYSTANIE SPRĘŻARKOWYCH POMP CIEPŁA W SYSTEMACH GRZEWCZYCH

  Szkolenie w ramach modułowego systemu - moduł CH-d: AMONIAKALNE URZĄDZENIA CHŁODNICZE - bezpieczeństwo dla obsługi, otoczenia oraz środowiska naturalnego:

  Szkolenie w ramach modułowego systemu - moduł CH-1:
  EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH: zagrożenia pracy i przeciwdziałanie

  Szkolenie w ramach modułowego systemu - moduł CH-2:
  ZASADY MONTAŻU I OBSŁUGI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

  Szkolenie w ramach modułowego systemu - moduł CH-6:
  PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE CHŁODNICTWA

  Szkolenie w ramach modułowego systemu - moduł CH-7:
  CZYNNIKI CHŁODNICZE I NOŚNIKI CIEPŁA: WŁASNOŚCI UŻYTKOWE

» MAPKA DOJAZDU «

powrót do strony głównej