<html> <head> <META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-2"> <meta http-equiv="Content-Language" content="pl"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>Tchik - szkolenia</title> <script language="JavaScript" fptype="dynamicanimation"> <!-- function dynAnimation() {} function clickSwapImg() {} //--> </script> <script language="JavaScript1.2" fptype="dynamicanimation" src="animate.js"> </script> </head> <body bgproperties="fixed" onload="dynAnimation()" style="background-image: url('images/tchik_tlo.jpg'); background-repeat: repeat-y; background-attachment: fixed; background-position: center top" bgcolor="#DDDDDD" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000"> <div align="center"> <center> <table cellSpacing="1" width="850" border="0"> <tbody> <tr> <td width="100%"> </P></li> <p align="center"><b><font size="4" face="Arial" color="blue">OFERTA SZKOLEC</font></b></p> <TABLE border="0" CELLPADDING="4"> <TR> <TD><dir><A HREF="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_1.jpg" TARGET="_blank"><IMG SRC="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_1m.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="267" BORDER="0"></A> </TD> <TD><A HREF="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_2.jpg" TARGET="_blank"><IMG SRC="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_2m.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="267" BORDER="0"></A> </TD> <TD><A HREF="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_3.jpg" TARGET="_blank"><IMG SRC="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_3m.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="267" BORDER="0"></A> </TD> <TD><A HREF="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_4.jpg" TARGET="_blank"><IMG SRC="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_4m.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="267" BORDER="0"></A> </TD> </TR> <TR valign="top" align="center"> <TD><dir><font face="Arial" size="2"><I>Czynniki chBodzce i no[niki ciepBa (<A target=_blank HREF="images/szkolenia/szkolenie_modul_ch7.pdf">program</A>)</I></font> </TD> <TD><font face="Arial" size="2"><I>Amoniakalne urzdzenia chBodnicze bezpieczeDstwo dla obsBugi, otoczenia oraz [rodowiska naturalnego (<A target=_blank HREF="images/szkolenia/szkolenie_modul_chd.pdf">program</A>)</I></font> </TD> <TD><font face="Arial" size="2"><I>Spr|arki chBodnicze: <br> budowa + dziaBanie + u|ytkowanie (<A target=_blank HREF="images/szkolenia/szkolenie_modul_ch3.pdf">program</A>)</I></font> </TD> <TD><font face="Arial" size="2"><I>Budowa i wykorzystanie pomp ciepBa (<A target=_blank HREF="images/szkolenia/szkolenie_modul_pc.pdf">program</A>)</I></font> </TD> </TR> </TABLE><BR><BR> <TABLE border="0" CELLPADDING="4" align="center"> <TR> <TD><dir><A HREF="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_5.jpg" TARGET="_blank"><IMG SRC="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_5m.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="267" BORDER="0"></A> </TD> <TD><A HREF="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_6.jpg" TARGET="_blank"><IMG SRC="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_6m.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="267" BORDER="0"></A> </TD> <TD><A HREF="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_7.jpg" TARGET="_blank"><IMG SRC="images/ModulowySystemSzkolen_NOWA_OFERTA_7m.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="267" BORDER="0"></A> </TD> </TR> <TR valign="top" align="center"> <TD><dir><font face="Arial" size="2" WIDTH="200"><I>Eksploatacja i konserwacja<BR>urzdzeD chBodniczych: <BR>zagro|enia pracy <BR>i przeciwdziaBanie (<A target=_blank HREF="images/szkolenia/szkolenie_modul_ch1.pdf">program</A>)</I></font> </TD> <TD><font face="Arial" size="2" WIDTH="200"><I>Zasady monta|u i obsBugi <BR>urzdzeD chBodniczych<BR>(<A target=_blank HREF="images/szkolenia/szkolenie_modul_ch2.pdf">program</A>)</I></font> </TD> <TD><font face="Arial" size="2" WIDTH="200"><I>Przepisy prawne w zakresie <BR>chBodnictwa (<A target=_blank HREF="images/szkolenia/szkolenie_modul_ch4.pdf">program</A>)</I></font> </TD> </TR> </TABLE> <BR><BR><BR> <TABLE border="0" CELLPADDING="10" CELLSPACING="10" WIDTH="800"> <TR> <TD> <A HREF="images/SWIAD_KWALIFIKACJI.jpg" TARGET="_blank"><IMG SRC="images/SWIAD_KWALIFIKACJI_m.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="283" BORDER="0"></A> </TD><TD> <FONT FACE="Arial"><P ALIGN="JUSTIFY">Wychodzc naprzeciw zapotrzebowaniu [rodowiska zwizanego z bran| chBodnicz, klimatyzacyjn oraz pomp ciepBa w 2003 roku uruchomili[my moduBowy system szkoleD umo|liwiajcy uzupeBnienie bd= zdobycie kwalifikacji zawodowych z wy|ej wymienionych dziedzin, a tak|e uzyskanie Certyfikacji kompetencji wg PN-EN 13313, wydawanego przez Krajowe Forum ChBodnictwa.</P> </FONT><FONT FACE="Arial"><P ALIGN="JUSTIFY">Prowadz</FONT><FONT FACE="Arial">imy rwnie| kursy pocztkowe umo|liwiajce uzyskanie [wiadectwa kwalifikacji.</P> <B><P ALIGN="JUSTIFY">Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubo|ajcych warstw ozonow (Dz. U. nr 121 poz. 1263):</P></B> <DIR> </table></tr> <table border="0"><tr> <td valign=top width=70><b>Art. 9.1.</b></td> <td><P ALIGN="JUSTIFY">DziaBalno[ polegajc na obsBudze technicznej, demonta|u oraz naprawie urzdzeD i instalacji zawierajcych substancje kontrolowane, a tak|e na odzysku substancji kontrolowanych, ich recyklingu, regeneracji, przekazywaniu do ponownego u|ytkowania oraz obrocie tymi substancjami, mo|e prowadzi osoba posiadajca [wiadectwo kwalifikacji albo podmiot zatrudniajcy tak osob. </td> </tr> </table> <table border="0"><tr> <td valign=top width=70><b>Art. 11.1.</b></td> <td><P ALIGN="JUSTIFY">Zwiadectwo kwalifikacji uzyskuje osoba peBnoletnia, ktra speBnia nastpujce warunki:<br> 1)&#9;posiada co najmniej wyksztaBcenie zasadnicze zawodowe lub [rednie;<br> 2)&#9;nie zostaBa prawomocnie skazana za przestpstwo przeciwko [rodowisku;<br> 3)&#9;ukoDczyBa kurs pocztkowy w zakresie substancji kontrolowanych obejmujcy szkolenie w zakresie substancji kontrolowanych oraz przepisw dotyczcych substancji kontrolowanych, zwany dalej "kursem pocztkowym";<br> 4)&#9;zBo|yBa z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisj egzaminacyjn powoBywan przez podmiot, o ktrym mowa w art. 12 ust. 1 </td> </tr></table> </DIR> <br><BR><BR><BR><BR> <p align="center"><i><b><font size="6" face="Arial" color="red"><A target=_blank HREF="images/info_o_projekcie_www.doc">SZKOLENIA WSPAFINANSOWANE Z UE w 2012 roku</font></b></i></p></A> <table> <tr> <td><img src="images/kapital.jpg" alt="kapital ludzki" /></td> </tr> </table> <br><BR><BR><BR><BR> <p align="center"> Trwa realizacja drugiej edycji zamknitego cyklu szkoleD wspBfinansowanych ze [rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoBecznego. <br><br> Projekt "Inwestycja w pracownika szans dla bran|y chBodnictwa i klimatyzacji  edycja druga", stworzony zostaB przez firm MASTA<br> w odpowiedzi na zainteresowanie 17 pomorskich przedsibiorstw i otrzymaB dofinansowanie w wyniku konkursu zorganizowanego przez Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa Pomorskiego..<br><br> Realizacja projektu potrwa do grudnia 2012 r. </p> <br><BR><BR><BR><BR> <p align="center"><i><b><font size="6" face="Arial" color="red"><A target=_blank HREF="images/dofinansowania.doc">SZKOLENIA WSPAFINANSOWANE Z UE</font></b></i></p></A> <table> <tr> <td><img src="images/kapitalogo.JPG" alt="kapital ludzki" /></td> <td><img src="images/uelogo.JPG" alt="uelogo" /></td> </tr> </table> <br><BR><BR><BR><BR> <p align="center"> Trwa realizacja zamknitego cyklu szkoleD wspBfinansowanych ze [rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoBecznego. <br><br> Projekt "Inwestycja w pracownika szans dla bran|y chBodnictwa i klimatyzacji", stworzony zostaB przez firm MASTA<br> w odpowiedzi na zainteresowanie 15 pomorskich przedsibiorstw i otrzymaB dofinansowanie w wyniku konkursu zorganizowanego przez<br> Urzd MarszaBkowski Wojewdztwa Pomorskiego.<br><br> Realizacja projektu potrwa do grudnia 2011 r. <br><br> <b>Realizacja projektu zakoDczona</b> </p> <p align="center"><b> Osignite rezultaty projektu: </b></p> <TABLE border="0" WIDTH="800"> <TR> <TD> <UL style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red" type=square><FONT color=red> </FONT> <LI><FONT face=Arial size=2>120 pracownikw (w tym 109 m|czyzn i 11 kobiet) z 16 przedsibiorstw bran|y chBodnictwa i klimatyzacji, z wojewdztwa pomorskiego podniosBo swoje kwalifikacje dziki uczestnictwu w szkoleniach z techniki chBodniczej i klimatyzacyjnej; </li></FONT> <LI><FONT face=Arial size=2>120 pracownikw przedsibiorstw otrzymaBo [wiadectwa uczestnictwa w szkoleniu; w sumie 240 [wiadectw; </li></font> <LI><FONT face=Arial size=2>NastpiBo podniesienie poziomu jako[ci usBug oferowanych przez firmy biorce udziaB w projekcie; </li></font> <LI><FONT face=Arial size=2>ZwikszyBa si [wiadomo[ pracodawcw i pracownikw uczestniczcych w projekcie w zakresie korzy[ci pByncych z ksztaBcenia. </li></font> </UL> <br><BR><BR><BR><BR> <p align="center"><i><b><font size="6" face="Arial" color="red"><A target=_blank HREF="images/ART_067_019_Komunikat MSrodowiska.pdf">KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZRODOWISKA Z 10.07.2009</font></b></i></p></A> <br><br><br><br> <p align="center"><i><b><font size="6" face="Arial" color="red"><A target=_blank HREF="images/ministerstwo2.pdf">INFORMACJA DOTYCZCA CERTYFIKATW PRZY WYKORZYSTYWANIU NIEKTRYCH FLUOROWANYCH GAZW CIEPLARNIANYCH W SEKTORZE CHAODNICTWA, KLIMATYZACJI I POMP CIEPAA ORAZ W SEKTORZE OCHRONY PRZECIWPO{AROWEJ PO DNIU 4 LIPCA 2011 r.</font></b></i></p></A> <br><br><br><br> <p align="center"><i><b><font size="5" face="Arial" color="red">Zwiadectwa kwalifikacji wymaga si od 01.01.2006 r. </font></b></i></p> <BR> <TABLE border="0" CELLPADDING="10" CELLSPACING="10" WIDTH="800"> <TR> <TD> <P style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Arial">Najbli|sze terminy szkoleD:</P> <UL style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red" type=square><FONT color=red> </FONT> <P style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Arial"> Zwiadectwo kwalifikacji</P> <UL style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red" type=square><FONT color=red> <LI><FONT face=Arial size=2>15 - 16 stycznia 2013 - <A target=_blank HREF="images/szkolenia/karta_zgloszenia.pdf"> karta zgBoszenia</A></font> <LI><FONT face=Arial size=2>1 - 2 lutego 2013 - ZABRZE - <A target=_blank HREF="images/szkolenia/karta_zgloszenia.pdf"> karta zgBoszenia</A></font> <LI><FONT face=Arial size=2>5 - 6 lutego 2013 - <A target=_blank HREF="images/szkolenia/karta_zgloszenia.pdf"> karta zgBoszenia</A></font> <LI><FONT face=Arial size=2>12 - 13 marca 2013 - <A target=_blank HREF="images/szkolenia/karta_zgloszenia.pdf"> karta zgBoszenia</A></font> </li> </UL> <P style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Arial">Szkolenie w ramach moduBowego systemu - moduB CH-3: SPR{ARKI CHAODNICZE: budowa + dziaBanie + u|ytkowanie</P> <UL style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red" type=square><FONT color=red> <LI><FONT face=Arial size=2><A target=_blank HREF="images/szkolenia/karta_zgloszenia_ch3_ch-d_pc-0.pdf"> karta zgBoszenia</A></FONT> </li> </UL> <P style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Arial">Szkolenie w ramach moduBowego systemu - moduB PC-0: BUDOWA I WYKORZYSTANIE SPR{ARKOWYCH POMP CIEPAA W SYSTEMACH GRZEWCZYCH </P> <UL style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red" type=square><FONT color=red> <LI><FONT face=Arial size=2>12 - 13 lutego 2013 - <A target=_blank HREF="images/szkolenia/zgloszenie_PC-0.pdf">karta zgBoszenia</A></FONT> </FONT> </li> </UL> <P style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Arial">Szkolenie w ramach moduBowego systemu - moduB CH-d: AMONIAKALNE URZDZENIA CHAODNICZE - bezpieczeDstwo dla obsBugi, otoczenia oraz [rodowiska naturalnego:</P> <UL style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red" type=square><FONT color=red> <LI><FONT face=Arial size=2><A target=_blank HREF="images/szkolenia/zgloszenie_CH-d.pdf">karta zgBoszenia</A></li></FONT> </FONT> </li> </UL> <P style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Arial">Szkolenie w ramach moduBowego systemu - moduB CH-1: <br>EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZDZEC CHAODNICZYCH: zagro|enia pracy i przeciwdziaBanie</P> <UL style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red" type=square><FONT color=red> <LI><FONT face=Arial size=2>26 - 27 lutego 2013 - <A target=_blank HREF="images/szkolenia/karta_zgloszenia_ch1.pdf">karta zgBoszenia</A></FONT> </UL> <P style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Arial">Szkolenie w ramach moduBowego systemu - moduB CH-2: <br>ZASADY MONTA{U I OBSAUGI URZDZEC CHAODNICZYCH</P> <UL style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red" type=square><FONT color=red> <LI><FONT face=Arial size=2>22 - 23 stycznia 2013 - <A target=_blank HREF="images/szkolenia/zgloszenie_CH-2.pdf">karta zgBoszenia</A></FONT> </li> </UL> <P style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Arial">Szkolenie w ramach moduBowego systemu - moduB CH-6: <br>PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE CHAODNICTWA</P> <UL style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red" type=square><FONT color=red> <LI><FONT face=Arial size=2>29 stycznia 2013 - <A target=_blank HREF="images/szkolenia/zgloszenie_CH-6.pdf">karta zgBoszenia</A></FONT> </li> </UL> <P style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Arial">Szkolenie w ramach moduBowego systemu - moduB CH-7: <br>CZYNNIKI CHAODNICZE I NOZNIKI CIEPAA: WAASNOZCI U{YTKOWE</P> <UL style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red" type=square><FONT color=red> <LI><FONT face=Arial size=2><A target=_blank HREF="images/szkolenia/zgloszenie_CH-7.pdf"> karta zgBoszenia</A></font> <br><br><br> <center><font color="green"><P style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">TELEFONY KONTAKTOWE: (58) 522-64-70, (58) 522-64-71, 602-334-371</center></P></font> <br><br><br> </TD> </TR> </TABLE> </center> </div> <font size="4" face="Arial"><b><center><font color="#3300FF">&#187;</font></b> <A target=_blank HREF="images/mapka.jpg"><font color="#3300FF">MAPKA DOJAZDU</font></b></a> <b><font color="#3300FF">&#171;</font></center></b> </font> </div> <ul> <li><p style='font-family: Arial; font-size: 12pt; color: #000000'><A target=_blank HREF="images/szkolenia/karta_zgloszenia.pdf">Karta zgBoszenia uczestnictwa w szkoleniu</A> - dla osb dokonujcych naprawy i obsBugi technicznej urzdzeD i instalacji chBodniczych zawierajcych substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami</P></li> <li><p style='font-family: Arial; font-size: 12pt; color: #000000'><A target=_blank HREF="images/szkolenia/karta_zgloszenia_ch3_ch-d_pc-0.pdf">Karta zgBoszenia uczestnictwa w szkoleniu</A> - moduB CH-d: AMONIAKALNE URZADZENIA CHAODNICZE - bezpieczeDstwo dla obsBugi, otoczenia oraz [rodowiska naturalnego </P></li> <li><p style='font-family: Arial; font-size: 12pt; color: #000000'><A target=_blank HREF="images/szkolenia/karta_zgloszenia_ch3_ch-d_pc-0.pdf">Karta zgBoszenia uczestnictwa w szkoleniu</A> - moduB CH-3: SPR{ARKI CHAODNICZE: budowa + dziaBanie + u|ytkowanie</P></li> <li><p style='font-family: Arial; font-size: 12pt; color: #000000'><A target=_blank HREF="images/szkolenia/karta_zgloszenia_pc.pdf">Karta zgBoszenia uczestnictwa w szkoleniu</A> - moduB PC: BUDOWA I DZIAAANIE SPR{ARKOWYCH POMP CIEPAA</P></li> <li><p style='font-family: Arial; font-size: 12pt; color: #000000'><A HREF="zagadnienia_egz..htm">Zagadnienia egzaminacyjne</A></P></li> <li><p style='font-family: Arial; font-size: 12pt; color: #000000'><A HREF="program_kursu.htm">Program kursu pocztkowego</A></P></li> <li><p style='font-family: Arial; font-size: 12pt; color: #000000'><A target=_blank HREF="images/szkolenia/mat_dodatk.pdf">MateriaBy uzupeBniajce do CH-0</A></P></li> </ul> <p align="center"><a href="index.html" onmouseover="document['fpAnimswapImgFP3'].imgRolln=document['fpAnimswapImgFP3'].src;document['fpAnimswapImgFP3'].src=document['fpAnimswapImgFP3'].lowsrc;" onmouseout="document['fpAnimswapImgFP3'].src=document['fpAnimswapImgFP3'].imgRolln"><img border="0" src="images/back_off.gif" alt="powrt do strony gBwnej" id="fpAnimswapImgFP3" name="fpAnimswapImgFP3" dynamicanimation="fpAnimswapImgFP3" lowsrc="images/back_on.gif" width="135" height="38"></a></p> </body> </TABLE> </html>