Autor: Hans–Jürgen Ullrich

Weryfikacja naukowa wydania polskiego: dr inż. Zenon Bonca

Wydawca: I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o.

Rok wydania: 1999

Cena: 80,00 zł

ZAMÓWIENIE

Jest to polskie wydanie dwutomowego poradnika „Kaltetechnik” autorstwa Hansa Ullricha.

Książka adresowana jest przede wszystkim do praktyków-inżynierów i techników zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem, eksploatacją i obsługą instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, a także pomp ciepła. Pozwala ona zaktualizować, usystematyzować i pogłębić znajomość praktycznych zagadnień związanych z budową instalacji chłodniczych.

Spis treści:

1. Przedmowa 11

2. Wprowadzenie 15
2.1 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18

3. Podstawy termodynamiki 21
3.1 Termodynamiczne parametry stanu gazu 21
3.1.1 Temperatura i stan skupienia 22
3.1.2 Ciśnienie 25
3.1.3 Objętość właściwa i gęstość 28
3.2 Ilość ciepła i ciepło właściwe 31
3.3 Pierwsza zasada termodynamiki 34
3.4 Druga zasada termodynamiki 37
3.5 Termodynamika pary 40
3.5.1 Własności par 40
3.5.2 Ciepło topnienia i parowania 45
3.5.3 Wykres termodynamiczny w układzie współrzędnych log p-h 48
3.6 Wymiana ciepła 50
3.6.1 Przewodzenie ciepła 51
3.6.2 Konwekcja 53
3.6.3 Promieniowanie cieplne 55
3.6.4 Przenikanie ciepła 56

4. Urządzenia chłodnicze 64
4.1 Chłodziarki absorpcyjne 64
4.1.1 Wiadomości ogólne 64
4.1.2 Obszary zastosowań 64
4.1.3. Absorpcyjne urządzenia chłodnicze o działaniu okresowym 65
4.1.4 Absorpcyjne urządzenia chłodnicze o działaniu ciągłym 66
4.2 Chłodziarki sprężarkowe 69
4.2.1 Przemiany termodynamiczne w jednostopniowym obiegu chłodniczym 72
4.2.2 Proces chłodzenia na wykresie termodynamicznym log p-h 77
4.2.2.1 Obieg chłodniczy jednostopniowy 77
4.2.2.2 Obieg chłodniczy dwustopniowy 79
4.2.2.3 Problemy eksploatacyjne przedstawiane na wykresie log p-h 90

5. Części składowe urządzenia chłodniczego 95
5.1 Sprężarka 95
5.1.1 Rodzaje konstrukcji sprężarek 96
5.1.2 Sprężarka tłokowa 97
5.1.2.1 Zasada działania sprężarki tłokowej 97
5.1.2.2 Podstawy teoretyczne 100
5.1.2.3 Określenie wydajności chłodniczej sprężarki 103
5.1.2.4 Rodzaje konstrukcji sprężarek tłokowych 111
5.1.2.5 Metody smarowania sprężarek tłokowych 128
5.1.3 Sprężarki rotacyjne 131
5.1.3.1 Sprężarki śrubowe 132
5.1.3.2 Sprężarki z wirującym tłokiem 137
5.1.3.3 Sprężarki spiralne 138
5.1.3.4 Sprężarki łopatkowe 140
5.1.4 Maszyny przepływowe (turbosprężarki) 142
5.2 Wymienniki ciepła 145
5.2.1 Parownik 146
5.2.1.1 Parownik rurowy (wężownicowy) 149
5.2.1.2 Parownik płytowy 150
5.2.1.3 Parownik lamelowy 151
5.2.1.4 Parownik płaszczowo-rurowy typu suchego 159
5.2.1.5 Parownik współosiowy 161
5.2.1.6 Parownik kompaktowy (wielowarstwowy lutowany wymiennik płytowy) 162
5.2.1.7 Proces odszraniania parowników urządzeń chłodniczych 163
5.2.2 Skraplacz 171
5.2.2.1 Skraplacze chłodzone powietrzem 172
5.2.2.2 Skraplacze chłodzone wodą 177
5.2.2.3 Skraplacz natryskowo-wyparny 179
5.2.3 Regeneracyjny wymiennik ciepła 180
5.3 Zbiornik ciekłego czynnika chłodniczego 181
5.4 Filtry-odwadniacze i wzierniki 182
5.4.1 Filtr-odwadniacz 182
5.4.2 Filtr przewodu ssawnego 185
5.4.3 Wzierniki 185
5.5 Separatory (oddzielacze) 187
5.5.1 Odolejacz 187
5.5.2 Oddzielacz cieczy 188
5.6 Armatura 189
5.6.1 Ręczny zawór odcinający 189
5.6.2 Zawory zwrotne 190
5.7 Zawory bezpieczeństwa 191
5.8 Tłumiki drgań i dźwięków 192

6. Elementy automatyki chłodniczej 196
6.1 Wiadomości ogólne 196 6.2 Elementy automatyki regulujące dopływ czynnika chłodniczego do parownika 197
6.2.1 Rurka kapilarna 198
6.2.2 Automatyczny zawór rozprężny (AZR) 201
6.2.3 Termostatyczny zawór rozprężny (TZR) 203
6.2.3.1 Rodzaje napełnienia czujników 204
6.2.3.2 Termostatyczny zawór rozprężny z wewnętrznym wyrównaniem ciśnienia 210
6.2.3.3 Termostatyczny zawór rozprężny z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia 211
6.2.3.4 Termostatyczny zawór rozprężny z ograniczeniem maksymalnego ciśnienia (MOP) 214
6.2.3.5 Regulacja termostatycznych zaworów rozprężnych 216
6.2.3.6 Montaż termostatycznych zaworów rozprężnych 219
6.2.4 Elektroniczne zawory rozprężne 222
6.2.5 Zawór pływakowy wysokiego ciśnienia (WP) 224
6.2.6 Zawór pływakowy niskiego ciśnienia (NP) 226
6.3 Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania 227
6.3.1 Regulator ciśnienia parowania 227
6.3.2 Regulator ciśnienia ssania 229
6.3.3 Regulator ciśnienia skraplania i ciśnienia w zbiorniku ciekłego czynnika 230
6.3.4 Regulator obejściowy (by-pass) gorących par czynnika 233
6.4 Regulacja temperatury 237
6.4.1 Termostaty 237
6.4.1.1 Budowa i zasada działania 237
6.4.1.2 Rodzaje termostatów 238
6.4.2 Termostaty kontaktowe 239
6.4.3 Elektroniczne regulatory temperatury 241
6.4.4 Regulatory temperatury 242
6.4.5 Systemy mikroprocesorowe do regulacji pracy komór chłodniczych 243
6.5 Regulacja wilgotności 244
6.6 Regulacja przepływu wody chłodniczej 245
6.7 Regulacja wydajności sprężarki 246
6.8 Zawory elektromagnetyczne 247
6.9 Presostaty 250
6.9.1 Presostat niskiego ciśnienia (minimalny) 250
6.9.2 Presostat wysokiego ciśnienia (maksymalny) 252
6.9.3 Presostat odszraniania 253
6.9.4 Presostat różnicowy ciśnienia oleju 253
6.9.5 Przekaźnik ciśnienia 254

7. Czynniki chłodnicze 257
7.1 Wiadomości ogólne o czynnikach chłodniczych 257
7.2 Amoniak (NH3) 261
7.3 Chlorowcowane węglowodory (czynniki chlorowcopochodne) 263
7.3.1 Wiadomości ogólne 263
7.3.2 Ważniejsze własności czynników chlorowcopochodnych 265
7.3.3 Mieszaniny czynników chłodniczych 269
7.3.3.1 Mieszaniny przejściowe typu “drop-in” 272
7.3.3.2 Czynniki chłodnicze do nowych urządzeń 274
7.3.4 Obszary zastosowań najważniejszych czynników chlorowcopochodnych 277
7.4 Węglowodory 284

8. Oleje do urządzeń chłodniczych 303
8.1 Olej w instalacji chłodniczej 303
8.2 Rodzaje olejów do urządzeń chłodniczych 305
8.3 Własności olejów do urządzeń chłodniczych 308
8.4 Rozpuszczalność czynników chłodniczych w olejach 314
8.5 Mieszanie różnych rodzajów olejów do urządzeń chłodniczych 316
8.6 Właściwe napełnienie sprężarki olejem 316
8.7 Napełnianie, transport i przechowywanie olejów do urządzeń chłodniczych 317

9. Chłodziwa 322
9.1 Wiadomości ogólne 322
9.2 Woda (R718) 323
9.3 Wodne roztwory soli – solanki 324
9.4 Wodne roztwory alkoholi 327

Wykaz symboli 339

Odpowiedzi na pytania sprawdzające 341

Literatura i źródła 346

Przegląd używanych angloamerykańskich jednostek miar 347


powrót